Skuteczne wypowiedzenie umowy najmu

Pytanie:

11 maja 2006 zawarłem umowę najmu lokalu (mieszkania) dla podmiotu mającego prowadzić w nim działalność gospodarczą - punkt sprzedaży pieczywa. Umowa zawarta została na piśmie na czas nieokreślony z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Czynsz miał być płatny miesięcznie na konto do dnia 15 każdego miesiąca. Do dnia dzisiejszego najemca opłacił czynsz tylko 4 razy:11.07.2006, 16.08.2006, 09.11.2006, 09.01.2007. Zalega zatem z czynszem i opłatami za media za okres 5 miesięcy. 9 stycznia tego roku postanowiłem w trybie natychmiastowym wypowiedzieć najemcy umowę najmu z tytułu zalegania z zapłatą czynszu (pkt 6 umowy najmu - wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, jeżeli najemca zalega z zapłatą czynszu, ustalonych wyżej opłat lub dopuszcza się rażącego naruszenia postanowień umowy). Dokonałem tego pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wynajmowanego lokalu a także równolegle na adres siedziby firmy (piekarnia), mieszczącej się w innej miejscowości. Najemca najwidoczniej zignorował wypowiedzenie i do dnia dzisiejszego korzysta z lokalu prowadząc w nim sprzedaż pieczywa. Czy umowa najmu lokalu mieszkalnego pod działalność handlową jest dopuszczalna i dalej wiążąca? Czy miałem prawo do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia, jeżeli najemca płaci co drugi czynsz najmu i zalega z jego płatnością łącznie za okres pięciu miesięcy? Czy nie dokonując wcześniejszego pisemnego ponaglenia do spłaty zaległego czynszu i wyznaczenia dodatkowego terminu do jego spłaty moje wypowiedzenie jest skuteczne? Jeżeli nie, to czy powinienem najpierw pisemnie wezwać najemcę do zapłaty zaległego czynszu wyznaczając mu dodatkowy termin do zapłaty, a dopiero w przypadku braku odpowiedzi (zapłaty) jeszcze raz pisemnie rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli najemca, zgodnie z umową, w wynajmowanym lokalu prowadzi jedynie działalność gospodarczą, nie wykorzystując pozostałej części na cele mieszkalne, to nie znajdzie zastosowania ustawa o ochronie praw lokatorów.

Zastosowanie w takim przypadku mają przepisy art. 687 i 688 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu. Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Postanowienie umowne sprzeczne z powyższą regulacją jest nieważne. Dokonanego przez pana wypowiedzenia nie można uznać za skuteczne. Nie ma znaczenia, że czynsz jest płacony w opisywany w pytaniu sposób. Istnieje zaległość nawet za więcej niż dwa okresy płatności i są podstawy do wypowiedzenia umowy. Najemca nie może też w żaden sposób bronić się powołując na fakt, iż jest to lokal mieszkalny, a nie użytkowy, jeśli było to wyraźnie określone w umowie. W obecnej chwili powinien Pan ponownie wysłać pismo do najemcy, nie z wypowiedzeniem, lecz z wezwaniem do zapłaty w terminie miesięcznym z zagrożeniem, że w jej braku wypowie Pan najem ze skutkiem natychmiastowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: