Umowa dostawy a rękojmia

Pytanie:

"Wykonując usługę marketingu dla kontrahenta, moja firma była zobowiązana w umowie do wydruku materiałów promocyjnych według wzorów dostarczonych przez zlecającego. Dokonaliśmy zamówienia druku i w partii druku trafiły się egzemplarze druku z przebarwieniami i nieznacznymi plamami. Nie traktowaliśmy tych egzemplarzy jako wadliwych i kontynuowaliśmy wykonywanie czynności marketingowych. Dokonaliśmy również rozwiązania umowy w związku z utratą płynności dokonywania opłat wynikających z umowy. Pięć dni po wypowiedzeniu jednak uzyskaliśmy zaległe wynagrodzenie, jednak po pięciu kolejnych dniach otrzymaliśmy pismo podnoszące jakość wykonanego druku i działania na szkodę zleceniodawcy. Pismo to również żąda zapłaty zadośćuczynienia za złą jakość wykonywanych usług w okresie trwania umowy. Wcześniej nie było żadnej informacji na piśmie o złej jakości materiału wydrukowanego. Firma twierdzi, że zwracała uwagę słownie na kolejne partie wydruku. W umowie jest oczywiście zapis, że w sprawach nieuregulowanych w tej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Firma zlecająca twierdzi, że poniosła straty w związku z utratą wiarygodności przez brak profesjonalizmu w materiałach drukarskich dotyczących ich firmy. Jakie nam grożą konsekwencje w związku z realizacją dystrybucji źle wykonanych materiałów drukarskich? Czy możemy się zwrócić do drukarni z żądaniem przejęcie odpowiedzialności za wykonany druk? Na podstawie jakich przepisów zleceniodawca może żądać zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia? Czy jest jakaś granica wysokości możliwego żądania zadośćuczynienia?"

Odpowiedź prawnika: Umowa dostawy a rękojmia

W pytaniu nie wskazano, jaki rodzaj umowy został zawarty. Ograniczając się do przedstawionego opisu można wnioskować, że została zawarta umowa dostawy. Zgodnie z art. 605 kc, przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne według przepisów dotyczących rękojmi przy sprzedaży, a dodatkowo ponosi odpowiedzialność za wady dostarczonych rzeczy także w tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób określony przez odbiorcę lub według dostarczonej przez niego dokumentacji technologicznej, chyba że dostawca, mimo zachowania należytej staranności, nie mógł wykryć wadliwości sposobu produkcji lub dokumentacji technologicznej albo że odbiorca, mimo zwrócenia przez dostawcę uwagi na powyższe wadliwości, obstawał przy podanym przez siebie sposobie produkcji lub dokumentacji technologicznej.

Kwestie rękojmi omawia artykuł: Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką. Z artykułu wynika, że dla zachowania uprawnień z rękojmi, konieczne jest dokonanie aktu staranności – powiadomienia o wadzie. Powiadomienie nie musi nastąpić w formie pisemnej, jednakże, może być dokonane w formie ustnej, choć oczywiście dla celów dowodowych wskazane jest nadanie mu postaci pisemnej. W artykule tym wskazane są również kiedy i jakie uprawnienia przysługują Państwa kontrahentowi z tytułu rękojmi.

Wprawdzie wskazujecie Państwo, że kontrahent żąda zadośćuczynienia, jednakże z opisu wskazanego w pytaniu wynika raczej, że domaga się on odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy. W opisywanym przypadku istnieją dwa reżimy odszkodowawcze. Pierwszy z nich to reżim z art. 566 kc, zgodnie z którym, jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

Natomiast drugi reżim, to reżim wynikający z zasad ogólnych, w tym z art. 471 kc, zgodnie z którym, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Ażeby móc żądać takiego odszkodowania musi istnieć szkoda, i adekwatny związek przyczynowy pomiędzy nienależytym wykonaniem umowy a szkodą. Zatem możliwość żądania odszkodowania jest uzależniona od wysokości poniesionej przez kontrahenta szkody. Proszę pamiętać, że to z odbiorcą łączy Państwa umowa i na jej podstawie jesteście Państwo odpowiedzialni. Oczywiście, można próbować umówić się z drukarnią w kwestii dotyczącej przejęcia długu, jednakże należy pamiętać, że na takie przejęcie zgodę musi wyrazić dłużnik, można również skorzystać z art. 391 kc, czy to jednakże, zgodnie z którym, jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone świadczenie, ten, kto takie przyrzeczenie uczynił, odpowiedzialny jest za szkodę, którą druga strona ponosi przez to, że osoba trzecia odmawia zaciągnięcia zobowiązania albo nie spełnia świadczenia. Może jednak zwolnić się od obowiązku naprawienia szkody spełniając przyrzeczone świadczenie, chyba że sprzeciwia się to umowie lub właściwości świadczenia.

Możecie Państwo, na podstawie łączącej Państwa umowy z drukarnią, zwrócić się do niej z roszczeniem z tytułu rękojmi, a także odszkodowawczym.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika