Unieważnienie wyroków

Pytanie:

"W sprawie o naruszenie posiadania Sąd Rejonowy wydał wyrok, a następnie Sąd Okregowy wyrok ten utrzymał w mocy. Oba te wyroki obarczone są jednak wadą, na tyle istotną (załóżmy, że tak jest), że powinny być unieważnione. Czy możliwe jest stwierdzenie nieważności wyroków I i II instancji w sprawie o naruszenie posiadania ?"

Odpowiedź prawnika: Unieważnienie wyroków

W opisanej sprawie można by rozważyć wniesienie skargi kasacyjnej. Jednakże zgodnie z ustawą Kodeks postepowania cywilnego:

 

Art. 3982. § 2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:

1)   o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania,
2)   dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent,
3)   rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

Stąd też wniesienie skargi kasacyjnej nie jest możliwe. Kolejną możliwością byłoby wznowienie postępowania. Ustawa stanowi, że:
Art. 401.Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:
1)   jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
2)   jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

Ponadto można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. Można żądać wznowienia również na tej podstawie, że:
1)   wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;
2)   wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.
Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.
Co do zasady skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika