Uznanie niewłaściwe długu

Pytanie:

Czym skutkuje uznanie niewłaściwe długu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment uzasadnienia wyrok Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 4 lutego 2005 r. (sygn. akt I CK 580/2004, LexPolonica nr 373862) : „Skutkiem niewłaściwego uznania długu, które miało miejsce w rozstrzyganej sprawie, jest
przerwanie biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 2 kc). Skutek ten nie jest uzależniony od uznania długu w określonej wysokości. Wynika to między innymi z faktu, że uznanie niewłaściwe długu nie dotyczy faktów zewnętrznych, obiektywnych, lecz stanu wiedzy podmiotu składającego oświadczenie. Przy uznaniu niewłaściwym wystarcza, aby dłużnik uznał dług co do zasady (tak między innymi J. Ignatowicz: System prawa cywilnego, t. I, Wrocław 1985 str. 836). Uznanie niewłaściwe może więc dotyczyć także roszczeń, których wysokość nie jest jeszcze dokładnie ustalona. Taka konstrukcja uznania długu, przy ocenie skuteczności przerwania biegu przedawnienia przez uznanie długu, jest usprawiedliwiona względami ochrony dobrej wiary wierzyciela. Powinien mieć on bowiem świadomość, czy sposób zachowania dłużnika nakazuje wystąpienie z żądaniem na drogę sądową, dla uniknięcia skutków ewentualnego przedawnienia roszczenia. Przy ocenie, czy nastąpiło uznanie niewłaściwe długu, należy zatem stwierdzić, czy zachowanie dłużnika miało takie cechy, że rozsądnie oceniający sytuację wierzyciel mógł oczekiwać dobrowolnego świadczenia (Pogląd taki wyraziła Małgorzata Pyziak-Szafnicka: Uznanie długu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, str. 110). Uznanie niewłaściwe długu może nastąpić zatem także w sposób dorozumiany”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY