Wezwanie do zapłaty a odsetki za zwłokę

Pytanie:

Wezwałem dłużnika do zwrotu pieniędzy, pod rygorem skierowania dochodzenia tychże roszczeń na drogę sądową. Wcześniej nie był wyznaczony nigdzie termin płatności. Od jakiego terminu po wysyłce wezwania do zapłaty mogę żądać odsetek za zwłokę w płatności?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W wezwaniu do zapłaty powinien zostać nakreślony termin dla wykonania zobowiązania np. poprzez określenie, iż świadczenie ma zostać spełnione w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Od dnia następnego po tym dniu można naliczać odsetki. Wyjątki od tej zasady zostały określone w Ustawie z dnia  12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003r., Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.). Uregulowania tej ustawy dotyczą transakcji handlowych, tzn. umów: których przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru lub świadczenie usługi, oraz zawieranych pomiędzy stronami w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Dotyczy ona przedsiębiorców, przedstawicieli wolnych zawodów, rolników, oddziałów firm zagranicznych, składających zamówienia publiczne. Ustawa nie dotyczy umów w ramach upadłości i układu, umów o czynności bankowe, umów finansowanych z różnego rodzaju dotacji międzynarodowych i z UE, umów pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych (w ramach budżetówki). Jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważa się w tym przypadku dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku. Gdy dłużnik nie dokona zapłaty w ustalonym przez strony terminie, wierzycielowi przysługują, bez wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określone w ordynacji podatkowej /odsetki podatkowe/ lub umowne gdy strony umówiły się na nie. Powyższe uprawnienia nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani też wyłączone poprzez strony podpisujące umowy o współpracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: