Wezwanie gminy w sprawie o odszkodowanie

Pytanie:

Właściciel lokalu wytoczył przeciwko panu X powództwo o eksmisję. Uczestnikiem postępowania była gmina miejska. W wyroku sąd nakazał eksmisję i nadał rygor natychmiastowej wykonalności, jednakże przyznał panu X lokal socjalny. W związku z tym, w jednym z punktów orzeczenia sąd wstrzymał wykonanie wyroku do czasu złożenia przez gminę miejską oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Po roku (ponieważ nie było żadnego działania) właściciel wezwał pisemnie gminę do zapłaty odszkodowania (na podst. art. 18 ust 5 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz art. 417 kc), a w braku reakcji wystąpił z pozwem przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania. Gmina miejska broni się twierdząc, że nie było wezwania skierowanego do niej o przyznanie takiego lokalu socjalnego. Czy w takiej sytuacji konieczne jest wcześniejsze wezwanie gminy miejskiej do przyznania lokalu socjalnego, skoro było to stwierdzone wyrokiem, a owa gmina była uczestnikiem postępowania o eksmisję?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisanej sytuacji faktycznej należy uznać stanowisko gminy za bezpodstawne. Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów: Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Zatem stan zawieszenia trwa tak długo jak długo gmina nie złoży oferty najmu. To na gminie spoczywa obowiązek złożenia ofert najmu lokalu. Osobny wniosek nie jest w tym przypadku wymagany.

Powyższy wniosek zdaje się popierać Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku SN - Izba Cywilna z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt V CSK 31/2008):  Dopóki gmina nie dostarczy lokalu socjalnego, właściciel, otrzymujący od zajmującego nadal lokal byłego lokatora świadczenia w wysokości określonej w art. 18 ust. 3 uopl, może zatem ponieść szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 kc, tj. doznać uszczerbku w wysokości różnicy między majątkiem, jaki miałby, gdyby dysponował lokalem swobodnie, a majątkiem jaki ma, nie mogąc lokalem swobodnie dysponować z powodu niemożności wykonania eksmisji na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego.

Bardziej kategorycznie w tej kwestii wypowiada się Alfred Gola i Lesław Myczkowski: Art. 18 przewiduje dodatkowe odszkodowanie od  gminy na rzecz właściciela, jeśli nie dostarczy ona mieszkania socjalnego bezzwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku eksmisyjnego przyznającego uprawnienie do lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 15 gmina, jako strona procesu eksmisyjnego, może kwestionować to rozstrzygnięcie, a jednocześnie wiąże ją prawomocność wydanego wyroku. Właściciel nie musi informować gminy o tym, kiedy wyrok eksmisyjny stał się prawomocny­ (Alfred Gola i Lesław Myczkowski w: Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz; Warszawa 2003 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis s. 194).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: