e-prawnik.pl Porady prawne

Wywóz nieczystości firma i dom

Pytanie:

Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją rodziną - razem 4 osoby. Przy czym firma prawie nie \"produkuje\" śmieci. Czy mogę mieć podpisaną tylko jedną umowę na wywóz nieczystości, czy muszę mieć dwie umowy i dwa śmietniki na terenie posesji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wywóz nieczystości firma i dom

3.4.2012

 

Obowiązek podpisywania umowy na wywóz nieczystości wynika z art. 5 ust. 1 pkt 3b w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).

Art. 5 ust. 1 pkt 3b stanowi, iż to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Ustawodawca w przypadku określenia obowiązków właścicieli nieruchomości użył niejednoznacznego sformułowania „zapewniają”. Jednak przepis ten ustanawia obowiązek określonego podmiotu do takiego działania (por. Chmielnicki Paweł [w:] Dziadkiewicz Bogusław, Chmielnicki Paweł (redakcja), Bandarzewski Kazimierz - Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 288). Przepis powyższy wprost wskazuje, iż obowiązek ten został nałożony na właściciela (w którego imieniu działać może również zarządca) nieruchomości. Następnie, jak precyzuje art. 6 ust. 1 ww. ustawy Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Co do zasady (czyli jeśli rada gminy nie ustali innych sposobów pozbywania się odpadów niż za pośrednictwem uprawnionych podmiotów) każdy właściciel nieruchomości musi posiadać umowę na odbieranie odpadów komunalnych (ibidem).

Reasumując powyższe rozważania wskazać należy, iż wystarczy, że ma Pan podpisaną wyłącznie jedną umowę (jako właściciel nieruchomości). Bez znaczenia tutaj będzie fakt, iż nieruchomość ta jest ośrodkiem zarówno Pana życia prywatnego, jak i zawodowego. Co najwyżej fakt ten będzie miał wpływ na ustalenie wyższej kwoty za usługi odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (w przypadku generowania większej ilości odpadów). Zależeć to jednak będzie od regulaminu, jaki obowiązuje na terenie danej gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ