Zatrudnienie kobiety w zaawansowanej ciąży

Pytanie:

"Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Noszę się z zamiarem zatrudnienia na ponad rok osoby ciężarnej. Osoba ta nigdzie ostatnio przez dłuższy czas nie pracowała. Spodziewa się ona rozwiązania za ok. 2 miesiące. Jest wysoce prawdopodobne, że będzie chciała po urodzeniu dziecka skorzystać z urlopu macierzyńskiego a pewnie i wychowawczego. Czy takiej osobie będą przysługiwały po urodzeniu dziecka wszystkie świadczenia i czy mam prawo ją zatrudnić mimo iż jest w zaawansowanej ciąży?"

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie kobiety w zaawansowanej ciąży

Na wstępie wskazać należy, iż co do zasady przepisy prawa nie stoją na przeszkodzie w zatrudnieniu kobiety w ciąży. Odnosi się to do wszystkich kobiet – niezależnie od stadium ciąży. Pamiętać jednak należy, że pracownicę w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

Należy jednak wskazać, że zawarcie umowy o pracę z kobietą w zaawansowanej ciąży i jej krótkotrwałe zatrudnienie może zostać zakwestionowane przez ZUS jako próba wyłudzenia świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa. W wyroku z 18 października 2005 r. (II UK 43/05, OSNP 2006/15-16/251) SN uznał, że co prawda prawo nie zabrania zawarcia umowy o pracę w celu osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ale jest to zachowanie naganne i nie może być akceptowane. Jako że taka umowa o pracę jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, należy uznać ja za nieważną.

Prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar, odmiennie niż to ma miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego, nie są uzależnione od posiadania jakiegokolwiek stażu pracy. Do nabycia prawa do urlopu macierzyńskiego przez pracownicę wystarcza sam fakt pozostawania przez nią w momencie porodu w stosunku pracy. O ile o prawie do urlopu macierzyńskiego dla pracownicy decyduje sam fakt urodzenia dziecka, o tyle wymiar tego urlopu, całkowicie niezależny od stażu pracy, jest uwarunkowany jedynie tym, czy jest to poród pierwszy, kolejny, pojedynczy czy wieloraki (por. Maria Teresa Romer - Prawo pracy. Komentarz. Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie IV) ss. 1328).

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownicy, jeżeli ma co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia. Do tego okresu wlicza się także zatrudnienie u innych pracodawców oraz okres urlopu macierzyńskiego. Wymagany 6-miesięczny okres zatrudnienia można także uzyskać już po urodzeniu dziecka. Oznacza to, że kobieta, która do chwili urodzenia dziecka nie była zatrudniona i pierwszą pracę podjęła po porodzie, po przepracowaniu 6 miesięcy nabywa prawo do urlopu wychowawczego, jeżeli dziecko nie ukończyło 4 lat. Taki jest bowiem kolejny warunek uzyskania prawa do urlopu wychowawczego (ibidem).

Natomiast warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego jest urodzenie dziecka w okresie trwania ubezpieczenia albo w okresie urlopu wychowawczego. Okres trwania ubezpieczenia jest rozumiany węziej niż okres trwania tytułu do ubezpieczenia. W ujęciu ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, okres trwania ubezpieczenia utożsamiany jest z tym okresem trwania tytułu, w którym istniał obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, albo nastąpiło zwolnienie z tego obowiązku - np. okres niezdolności do pracy z powodu choroby (por. Inetta Jędrasik-Jankowska - Prawo socjalne. Warszawa 1998-2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Małgorzata 2013-11-18 13:55:55

    Jestem w 7. miesiącu ciąży i ktoś bardzo chce mnie zatrudnić na umowę o pracę na czas nieokreślony (lekka praca biurowa). Sytuacja zawarta w powyższym zapytaniu bardzo przypomina moją - tylko oczywiście ze strony kandydatki do pracy. Osoba chcąca mnie zatrudnić nie wzięła pod uwagę że ZUS może chcieć udowodnić wyłudzenie świadczenia podczas urlopu macierzyńskiego. Czy jest jakiś konkretny paragraf, którym mogę jej to uświadomić, żeby miała świadomość, że może nam obu zaszkodzić upierając się przy zatrudnieniu mnie?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika