Zawarcie umowy przez wysłanie dokumentów

Pytanie:

Chcę podpisać umowę z klientem, który przebywa w innym mieście. Czy taka umowa i pełnomocnictwo, które zostanie podpisane i wysłane faksem przez mojego klienta spełnia wszystkie wymogi prawne? Czy może ten dokument zostanie zaliczony jako kserokopia i będzie wymagał jeszcze raz pisemnego poświadczenia jako zgodność z oryginałem?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że strony chcą zachować formę pisemną zawieranej przez siebie umowy. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Najważniejsze jest w tym przypadku to, że podpis musi być własnoręczny. Nie spełnia tego wymagania przefaksowany podpis. Jeżeli strony nie posługują się bezpiecznym podpisem elektronicznym, można podpisaną umowę przesłać pocztą. Druga strona powinna mieć wzór podpisu swojego kontrahenta, tak by wiedzieć, że podpis pod przesłaną umową należy do tej strony. Może do tego posłużyć kopia strony z dowodu osobistego. Pełnomocnictwo jest jednostronnym oświadczeniem woli kontrahenta. Przesłanie kopii faksem oznacza, ze taki dokument został przez niego faktycznie napisany i podpisany. Jednak jeśli pełnomocnikiem ma być druga strona umowy, to powinna dysponować oryginałem. W przeciwnym wypadku pełnomocnictwo może być kwestionowane przez osoby trzecie, z którymi ma zawierać umowy pełnomocnik na rzecz i w imieniu mocodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.7.2005

  Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

  Tak istotna czynność prawna jak zawarcie umowy ubezpieczenia powinna być stwierdzona pismem. Praktyka ubezpieczeniowa uznaje kilkanaście nazw dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia. (...)

 • 15.12.2017

  Znaczenie preambuły w umowie

  W stosunkach umownych zawieranych między stronami można się spotkać z praktyką formułowania preambuły, która jest swego rodzaju „wstępem” do umowy. Niejednokrotnie zdarza się (...)

 • 5.11.2004

  Rachunki oszczędnościowe

  Jednym z rodzajów rachunków, jakie banki mogą prowadzić z woli ustawodawcy są rachunki oszczędnościowe – wkłady oszczędnościowe. Rachunki oszczędnościowe bank prowadzi dla osób fizycznych, (...)

 • 21.9.2016

  Czym jest wypowiedzenie zmieniające i jakie są jego skutki dla pracownika?

  Zgodnie z Kodeksem Pracy, nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Umowa o pracę charakteryzuje się równością (...)

 • 7.7.2016

  Umowa dożywocia a zachowek

  Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi (...)