Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Pytanie:

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, ja zaś mam kontynuować działalność na bazie dotychczasowego majątku firmy . Ponieważ będzie to dosyć skomplikowany proces: zmiana NIP na mój osobisty, przeprogramowanie kas fiskalnych, zmiana regonu itd. - proszę o podanie w krótkich punktach czynności, które należy podjąć, aby całą operację przeprowadzić prawidłowo. Rozumiem to, że zaczniemy od rozwiązania spółki cywinej spisując aneks do umowy, w którym żona przekazuje mi swoje udziały w spółce. Następnie żona rezygnuje z działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim; Ja zaś zmieniam wpis do ewidencji działalności gospodarczej przystosowując nazwę firmy do indywidualnej działalności (obecnie w nazwie firmy są nazwiska obydwojga małżonków i określenie s.c.). Jaki druk mam złożyć w Urzędzie skarbowym i w jakim terminie? Np. NIP-2 ma rubryki B4 dotyczące zakończenia działalności przez ustanie bytu prawnego, co w sytuacji s.c. ma miejsce - ale przecież przedsiębiorcami są wspólnicy, a nie spółka cywilna. Czy mam posłużyć się innym drukiem, czy też odrębnym pismem do Urzędu Skarbowego sprecyzować i opisać sytuację? Czy żona zobowiązana będzie do złożenia jakiś dokumentów w U.S. W jakim terminie muszę przeprogramować kasy na mój indywidualny NIP. Czy musimy w tej sytuacji dokonywać remanentu, skoro wszystkie towary handlowe będą nadal w obrocie firmy? Czy wchodzi w grę jakiś podatek? W jakim terminie muszę zmienić REGON i czy wogóle jest to konieczne? Opisałem podstawowe wątpliwości. Proszę o krótkie, ale precyzyjne opisanie kolejnych kroków (wraz ze sprecyzowaniem potrzebnych dokumentów), tak aby cały proces przebiegł w sposób sprawny w możliwie szybki. Proszę o podanie kolejnych kroków i dokumentów niezbędnych, aby jeden ze wspólników - małżonków - mógł kontynuować działalność na własny rachunek po likwidacji spółki cywilnej małżonków (przy przekazaniu jemu udziałów drugiego małżonka). Gorąco proszę o wyszczególnienie w punktach kolejnych kroków i urzędów wraz z niezbędnymi dokumentami. Czy małżonek rezygnujący z udziału w spółce i działalności gospodarczej w tej sytuacji ma jakieś zobowiązania podatkowe? Proszę również o odpowiedż na pytania zawarte w opisie sytuacji.

Masz inne pytanie do prawnika?

30.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do spółek handlowych osobowych wkłady wniesione przez wspólników nie wchodzą w skład majątku spółki cywilnej (bo nie ma spółki jako podmiotu prawa), lecz stanowią majątek wspólników. Spółka cywilna pozostaje odrębnym podatnikiem podatku VAT, jak również jest jej nadawany odrębny numer REGON.

Zgodnie z art. 875 Kodeksu cywilnego, od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki. Tutaj jednak udział małżonka, który rezygnuje z prowadzenia działalności w formie spółki, wejdzie do majątku wspólnego małżonków, jeśli między małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej.

Porady prawne

W zasadzie Z brzmienia art. 24 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wynika, że podatek dochodowy od dochodu z remanentu likwidacyjnego w wysokości 10 proc. są obowiązani zapłacić podatnicy, którzy zawiadomią urząd skarbowy o likwidacji działalności gospodarczej i ustalą dochód na dzień tej likwidacji. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli:  

  • w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,
  • nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,
  • osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,
  • nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.

Należy zatem uznać, że przez likwidację działalności gospodarczej należy rozumieć likwidację działalności poszczególnych przedsiębiorców, będących wspólnikami spółki cywilnej. Jednak fakt wystąpienia wspólnika spółki cywilnej ze spółki, przy jednoczesnym wycofaniu swoich wkładów nie jest równoznaczne z likwidacją działalności gospodarczej przez tego wspólnika. Podatnikami podatku dochodowego w związku z osiąganiem przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej są jej wspólnicy, a nie sama spółka. Zatem wspólnik występujący ze spółki może nadal prowadzić działalność gospodarczą - jednoosobowo lub jako wspólnik innej spółki. Oznacza to, że prowadząc działalność gospodarczą nadal uzyskiwałby przychody z tego samego źródła tj. z działalności gospodarczej. W sytuacji takiej wspólnik nie może zostać obciążony podatkiem likwidacyjnym, gdyż źródło przychodów, jakim jest działalność gospodarcza nie zostało zlikwidowane (tak: interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku, BI/005-1082/04). Nie stanowi likwidacji całkowita lub częściowa zmiana branży albo zmiana formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność, lub zmiana umowy spółki nie mającej osobowości prawnej (tak: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 2460/97). Nie trzeba więc w tym przypadku płacić ww. podatku likwidacyjnego.

Natomiast jeśli żona nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej po wystąpieniu ze spółki może być zobowiązana do zapłaty podatku w związku z wystąpieniem ze spółki. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, "wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem (.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyDziałalność gospodarcza jest zarejestrowana na jednego z małżonków, a drugi jest do wpisu dopisany. Małżonkowie chcą, zgodnie z przepisami, przekształcić się w spółkę cywilną. Małżonkowie zatrudniają pracowników i realizują umówione zlecenia. Z tego powodu konieczne jest zachowanie ciągłości działalności. Czy konieczne jest zlikwidowanie działalności gospodarczej, (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, w działalności ze względu na obroty wykorzystywana jest kasa fiskalna. Co miesiąc składane (...)

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny  Z trzyosobowej spółki cywilnej (córka i dwoje rodziców) występuje jeden wspólnik (matka). Jak skonstruować aneks do umowy spółki, żeby można było pozostałe w spółce środki trwałe uznać za współwłasność pozostałych wspólników (środki trwałe to aporty wspólników i nabyta nieruchomość przez spółkę w momencie kiedy wspólnikami byli tylko rodzice) (...)

Obowiązek wpisu do ewidencji przedsiębiorców - opinia prawna

Obowiązek wpisu do ewidencji przedsiębiorców - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie istnienia firmy małżeńskiej, posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki przez Ministerstwo Zdrowia, poprzez dopisanie współmałżonka (w 2001 roku był obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej w ewidencji działalności), nie wpisano małżonków na jeden wpis tylko wydano dwa oddzielne. Czy mając zezwolenie na obojga małżonków, a wpis do ewidencji (...)

Rozwiązanie spółki cywilnej dwuosobowej w razie wystąpienia wspólnika a kwestie podatkowe

Rozwiązanie spółki cywilnej dwuosobowej w razie wystąpienia wspólnika a kwestie podatkowe

NSA stwierdził, że na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług nie jest możliwe kontynuowanie tożsamości podmiotowej w przypadku podmiany wspólnika w Spółce cywilnej dwuosobowej. Wystąpienie jednego z dwóch wspólników Spółki cywilnej uzasadnia przyjęcie poglądu, że spółka uległa rozwiązaniu. Rzeczywista treść stosunków między wspólnikami w żaden sposób nie ma wpływu (...)

Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

W jaki sposób ustalić dochód z likwidacji działalności gospodarczej?Podatnik likwidujący działalność powinien sporządzić remanent likwidacyjny, w którym musi ująć wszystkie pozostałe na dzień likwidacji towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki oraz rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, (...)

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka Jawna jest właścicielem pojazdu wysokiej klasy, który brał udział w kolizji. Spółka jest wg policji poszkodowanym. Samochodem jechał właściciel spółki. Samochód jest poważnie uszkodzony (prawdopodobna kasacja). Ocena PZU w trakcie. Jakiej klasy i jaką wartość może być za wypożyczenie samochodu do chwili zamknięcia postępowania szkodowego? W firmie (...)

Spółka cywilna a małżeństwo

Spółka cywilna a małżeństwo

Zawarcie przez jedno lub też oboje małżonków umowy spółki cywilnej nie powoduje żadnych zmian w stosunkach majątkowych małżonków uregulowanych w Dziale III k.r.o. (...)Wspólnik spółki cywilnej pozostający w związku małżeńskim samodzielnie korzysta ze swych uprawnień w spółce - zarówno korporacyjno-organizacyjnych, jak i majątkowych. (...)Pamiętać przy tym należy, że wypłacony (...)

Rozliczenia po rozwodzie z wkładów do spółki cywilnej

Rozliczenia po rozwodzie z wkładów do spółki cywilnej

Jeśli wkład jednego z małżonków w spółce cywilnej został finansowany środkami pochodzącymi z majątku wspólnego (dorobkowego) małżonków, to po rozwodzie jest on rozliczany w sposób analogiczny do rozliczenia dotyczącego nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny (osobisty). Tak uznał w uchwale Sąd Najwyższy. Uchwałę tę podjął 15 września 2004 r. SN dla wyjaśnienia (...)

Jaki wpływ ma rozwód na wkłady wniesione do spółki, z których część pochodzi z majątku odrębnego a część ze wspólnego?

Jaki wpływ ma rozwód na wkłady wniesione do spółki, z których część pochodzi z majątku odrębnego a część ze wspólnego?

Art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek odrębny. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny. Zwrotu dokonywa się przy podziale majątku wspólnego; jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli (...)

Skarbówka może zająć dom nawet wtedy, gdy...

Skarbówka może zająć dom nawet wtedy, gdy...

Urząd skarbowy może zająć nam dom lub samochód także wtedy, gdy... termin zapłaty podatku jeszcze nie minął, ustanawiając tzw. hipotekę przymusową albo zastaw rejestrowy. Zobowiązania podatkowe zabezpieczone w taki sposób powinny jednak podlegać przedawnieniu, tak samo, jak inne podatki - uznał Trybunał Konstytucyjny.Brak możliwości przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych (...)

Zwrot VAT po likwidacji spółki cywilnej

Zwrot VAT po likwidacji spółki cywilnej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej muszą liczyć się z odmową zwrotu VAT w razie jej likwidacji. Wspólnicy spółki cywilnej prawidłowo składają ostatnie deklaracje rozliczeniowe wraz z wnioskiem o zwrot VAT jeszcze przed wykreśleniem z rejestru. Ale dalsze czynności likwidacyjne prowadzą, nie wiedząc, że nie będzie możliwości dokonania (...)

Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków

Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków

Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości - uznał SN. Uchwała SN W dniu 16 grudnia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów (...)

Likwidacja spółki małżeńskiej

Likwidacja spółki małżeńskiej

(...)Jeżeli zapasy składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej dotąd wspólnie działalności podlegają podziałowi pomiędzy małżonków i część z nich zostaje wycofana przez ustępującego małżonka, wówczas małżonka tego należy traktować jako przedsiębiorcę likwidującego działalność, a co za tym idzie zobowiązanego do ustalenia dochodu (...)

Likwidacja firmy a podatek Vat

Likwidacja firmy a podatek Vat

Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. W ewidencji środków trwałych posiadam zamortyzowany komputer, od zakupu którego odliczyłem podatek VAT. Wiem, że towar ten powinienem ująć w remanencie likwidacyjnym. Słyszałem, że podstawą opodatkowania jest w takim przypadku cena nabycia tego towaru. Czy w związku z tym obowiązany będę do zwrotu (...)

Odsetki o zmiennej stopie procentowej nie są objęte hipoteką

Odsetki o zmiennej stopie procentowej nie są objęte hipoteką

Hipoteka zwykła ustanowiona na rzecz banku nie obejmuje odsetek o zmiennej stopie procentowej ustalonych w umowie kredytowej za opóźnienie w spłacie. Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne sądu rozpoznającego sprawę wszczętą przez bank przeciwko właścicielce nieruchomości Ninie K. Nieruchomość tą obciąża hipoteka zwykła dla zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank - nie (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2003 r. Do dnia 31 grudnia 2003 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą funkcjonowały na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona była przez urzędy gminy właściwe ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Organem ewidencyjnym był wójt, (...)

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  Informacje ogólne dotyczące wypełniania wniosku EDG-1Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 została określona w załączniku do rozporządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Ewidencja działalności gospodarczej Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, należy złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (...)

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem informatykiem. Nawiązałem kontakt z agentem z Wielkiej Brytanii, który chce podpisać ze mną kontrakt na wykonanie usługi informatycznej dla dużej firmy w Lionie. Nie mam z czymś takim żadnego doświadczenia. Jak do tego najlepiej podejść? Czy wykorzystać możliwości prawne w Wielkiej Brytanii (umbrella company), czy może założyć działalność gospodarczą w Polsce? (...)

Uzupełnij dane w ewidencji działalności gospodarczej - dopisz swój PESEL

Uzupełnij dane w ewidencji działalności gospodarczej - dopisz swój PESEL

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych (Dz. U. 2003 r., Nr 217, poz. 2125) wprowadziła obowiązek uzupełnienia danych w prowadzonej działalności gospodarczej o PESEL i klasyfikacje prowadzonej działalności. Ustawa ta nowelizowała już w znacznej części nieobowiązującą ustawę o działalności gospodarczej. Zostały (...)

Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną

Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczejPierwszą czynnością jaką powinien przedsięwziąć przedsiębiorca jest wykreślenie wpisu o prowadzonej działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców. Rejestry przedsiębiorców prowadzą urzędy gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Zgłoszenia tego powinien dokonać przedsiębiorca w terminie (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDefinicja działalności gospodarczejDziałalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany (...)

Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

 Na czym polega "jedno okienko"?Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uprościła zakładanie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie od dnia 31 marca 2009 r. tzw. „jednego okienka" jako przejściowej formy rejestracji działalności gospodarczej. Osoba zakładająca nową firmę ma składać wniosek o wpis do poszczególnych rejestrów (...)

Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

Kanwą do napisania niniejszego artykułu stały się dwie historie. W obu historiach prawidłowe określenie nazwy kontrahenta grało główną rolę. W pierwszym przypadku sąd oddalił powództwo, gdyż przyjął, iż stroną umowy jest inna firma niż strona, która została pozwana. Sąd doszedł do przekonania, że skoro w kontrakcie występuje nazwa Trzmiel sp. z o.o., a pozwany działa pod (...)

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

24 czerwca br. w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej. Przedmiotem spotkania była nowela rządowa ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja ta została przyjęta przez Sejm  13 czerwca 2008 r. i umożliwia przedsiębiorcom m.in. zawieszanie przez nich działalności gospodarczej, a także zwracanie się o wydanie wiążącej interpretacji w zakresie (...)

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej. Kto może założyć w Polsce firmę? Obywatel Ukrainy, który: przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach (...)

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wprowadzamy "jedno okienko" Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Co reguluje nowe rozporządzenie?Wprowadza ono jednolity formularz zgłoszeniowy dotyczący zakładania firm przez osoby fizyczne. Szef rządu podkreślił, że będzie to realizacja zasady „jednego okienka". - Przedsiębiorca zamierzający (...)

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

  Co to jest zezwolenie? Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. Zasadą jest, że do wykonywania działalności gospodarczej nie jest wymagane zezwolenie. Prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest wyjątkiem od tej zasady. (...)

Mamy swobodę gospodarczą!

Mamy swobodę gospodarczą!

Długo oczekiwana przez wszystkich przedsiębiorców ustawa o swobodzie działalności gospodarczej została ostatecznie przyjęta przez Sejm w dniu 28 maja 2004 r. Ustawa powstawała bardzo opornie. Za wszelką cenę starali się ją zablokować urzędnicy, których kompetencje ma w znacznym stopniu ograniczyć.Ograniczenie swobody urzędnikówPierwszym istotnym rozwiązaniem jest zmniejszenie liczby (...)

Jedno okienko ma wady

Jedno okienko ma wady

Niektóre osoby rejestrujące działalność i tak nie unikną wizyty w urzędzie skarbowym. Muszą bowiem zawiadomić fiskusa m.in. o sposobie rozliczenia swoich dochodów. 31 marca weszły w życie przepisy wprowadzające zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, popularnie zwany jednym okienkiem. Problem polega jednak na tym, że system, który miał uprościć rejestrację (...)

Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

Wyjaśnienie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykreślenia z CEIDG wpisów niezawierających numeru PESEL Jak poinformował resort przedsiębiorczości, realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, Ministerstwo dokonało zmian, bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością gospodarczą na potrzeby PIT W przepisach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze rozwiązania przyjęła Rada Ministrów w pakiecie Konstytucji Biznesu. "Pakiet Konstytucji (...)

Elektroniczne wnioski o wpis do ewidencji zmorą urzędników

Elektroniczne wnioski o wpis do ewidencji zmorą urzędników

Gminy i urzędy skarbowe nie są gotowe do przyjmowania wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w wersji elektronicznej. Zakładanie firmy w jednym okienku w gminie miało być ogromnym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Na razie jest jednak ogromnym strapieniem dla urzędników, którzy muszą się zmagać z niedoskonałościami systemu. Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rz", (...)

Czy od pierwszego kwietnia będzie można założyć działalność gospodarczą w jednym okienku?

Czy od pierwszego kwietnia będzie można założyć działalność gospodarczą w jednym okienku?

Wystarczy wypełnić trzy druki w gminnym urzędzie, by założyć firmę. Na ich elektroniczną wersję trzeba będzie jednak trochę poczekać. Gminy zdążą otworzyć jedno okienko dla rozpoczynających działalność gospodarczą od 31 marca. W piątek ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (DzU nr (...)

Dane przedsiębiorcy możesz kupić w GUS

Dane przedsiębiorcy możesz kupić w GUS

Od 50 do 70 groszy - tyle kosztuje "rekord", czyli dane jednego przedsiębiorcy znajdujące się w systemie informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego. GUS te dane sprzedaje i - jak przekonują urzędnicy - w tym przypadku nie ma mowy o łamaniu prawa.(...) - Ustawa o ochronie danych osobowych obejmuje informacje dotyczące osób fizycznych. Jednak jeden z artykułów (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest skala podatkowa? Osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej, (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co to jest skala podatkowa Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności (...)

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.21 sierpnia 2004 r. - wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; utrata mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej.1 stycznia 2005 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Spółka cywilna małżonków

Spółka cywilna małżonków

Prowadzę z mężem działalność na podstawie wpisów do ewidencji (każde z osobna) jako spółka cywilna, choć nie mamy spisanej umowy spółki (przed 2001 r. spisywanie umowy nie obowiązywało małżonków). (...)

Umowa najmu w spółce cywilnej

Umowa najmu w spółce cywilnej

Rozpoczynamy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udziały w spółce po 50%. Jeden ze współników posiada lokal, który na podstawie umowy najmu wnosi do spółki. Jakie są konsekwencje (...)

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą ze wspólniczką, która jest moją bratową posiadając 50% udziałów - najpierw w spółce cywilnej - obecnie w spółce jawnej po przekształceniu (...)

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

Do końca 2005 roku prowadziłam z mężem spółkę jawną. Z nowym rokiem rozwiązujemy spółkę i mąż poprowadzi dokładnie tę samą działalność jako osoba fizyczna. Mąż jako osoba fizyczna (...)

Wynagrodzene małżonka wspólnika spółki

Wynagrodzene małżonka wspólnika spółki

Jeśli wspólnik spółki jawnej zatrudni swojego współmałżonka w spółce na umowę o pracę, to czy wynagrodzenie tego współmałżonka stanowi koszt uzyskania przychodu? Dalszy ciąg mojego pytania (...)

Zawarcie małżeństwa przez wspólników s.c.

Zawarcie małżeństwa przez wspólników s.c.

Czy jeśli dwoje wspólników spółki cywilnej zawrze związek małżeński, to zmieni się status tej spółki, czy nadal pozostanie ona spółką cywilną? Jakich zmian urzędowych w sprawie spółki (...)

Obowiązki związane z likwidacją spółki cywilnej

Obowiązki związane z likwidacją spółki cywilnej

Jakie czynności cywilnoprawne musimy wykonać  w przypadku likwidacji spółki cywilnej za zgoda obu współników? Prawo nie wskazuje, jakich czynności należy dokonać, by zlikwidować spółkę cywilną. (...)

Zmiana wspólnika spółki cywilnej

Zmiana wspólnika spółki cywilnej

Chcę zmienić wspólnika w spółce cywilnej. Jak można to przeprowadzić w myśl nowych przepisów tak, aby nie była konieczna likwidacja dotychczasowej spółki i wszystkie wynikające w związku (...)

Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej

Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej

Obydwaj wspólnicy dwuosobowej spólki cywilnej kupili wraz z małżonkami "prywatnie" nieruchomość (małżonki nie są wspólniczkami spółki, ale istnieje między małżonkami wspólność małżeńska). (...)

Sposoby likwidacji spółki cywilnej

Sposoby likwidacji spółki cywilnej

Moja żona ze swoją siostrą prowadzą spółkę cywilną. Który z wariantów zlikwidowania spółki cywilnej będzie najtańszy i najmniej skomplikowany: 1. Zaprzestanie działalności i likwidacja (...)

Spółka cywilna a podział majątku

Spółka cywilna a podział majątku

Jestem w trakcie podziału majątku wspólnego małżonków (po rozwodzie). Założona przed ślubem spółka cywilna, w której byłem jednym z dwóch wspólników (była żona nie była nigdy wspólniczką) (...)

Opodatkowanie VAT towaru po spółce jawnej

Opodatkowanie VAT towaru po spółce jawnej

Do końca 2005 roku prowadziłam z mężem spółkę jawną. Z nowym rokiem rozwiązujemy spółkę i mąż poprowadzi dokładnie tę samą działalność jako osoba fizyczna, będąca podatnikiem VAT. (...)

Przekształcenie firmy jednoosobowej w s.c.

Przekształcenie firmy jednoosobowej w s.c.

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna (jednoosobowo), na zasadach ogólnych, KPiR, zatrudniam 10 pracowników, posiadam halę, kilkanaście pojazdów, sprzęt budowlany, koparki. Chciałbym przekształcić (...)

Odprawa pieniężna a działalność gospodarcza

Odprawa pieniężna a działalność gospodarcza

Czy pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przewidzianych w art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 28 grudnia 1989 r. - Dz.U.1990.4.19) przysługuje odprawa (...)

Spółka cywilna małżonków

Spółka cywilna małżonków

Czy jest możliwe założenie spółki cywilnej, do prowadzenia stałej działalności gospodarczej, złożonej tylko z małżonków - członków tej samej rodziny. Jeżeli tak, jakie powoduje to konsekwencje (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Prowadzimy od 10 lat spółkę cywilną 2-osobową. Aktualnie chcemy przekształcić naszą spółkę cywilną w spółkę z o.o. Z tego co się dowiedzieliśmy - to nasza spółka z o.o. będzie miała (...)

Likwidacja spółki cywilnej

Likwidacja spółki cywilnej

Czy do likwidacji spółki cywilnej z dniem 31.12.2003 należałoby zrobić teraz aneks do umowy o czasie trwania spółki do 31.12.2003, czy tylko wystarczy oświadczenie wspólników o likwidacji np. (...)

Nieodpłatne korzystanie z cudzej własności

Nieodpłatne korzystanie z cudzej własności

Od 5 miesięcy prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą (opodatkowaną ryczałtem). Od samego początku miałem zamiar zawiązać z kolegą spółkę cywilną. W tej chwili kolega jest w trakcie (...)

Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika

Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika

Mój mąż był jednym ze wspólników spółki cywilnej. Ja jako małżonka nic nie wiedziałam o poczynaniach spółki, żadnych jej umowach i ich realizacji. Spółka miała swoją siedzibę daleko (...)

Zezwolenie a likwidacja spółki cywilnej

Zezwolenie a likwidacja spółki cywilnej

Chcę wystąpić jako współwłaścicielka ze spółki cywilnej dwuosobowej. Co się dzieje z przyznana koncesją na sprzedaż wyrobów alkoholowych po rozwiązaniu spółki? Czy koncesja ta traci ważność? (...)

Ucieczka męża z majątkiem do spółki cywilnej

Ucieczka męża z majątkiem do spółki cywilnej

W trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej z majątku wspólnego mąż wniósł wkład do spółki cywilnej (wspólnikami są: mąż i osoba trzecia). Czy zgodnie z art. 33 pkt 3 kodeksu (...)

Majątek wspólny a spółka cywilna

Majątek wspólny a spółka cywilna

Jestem w separacji od 05.02.2010. Obecnie żona wniosła o podział majątku wspólnego, a ja jestem wspólnikiem spółki cywilnej od 2004 roku. W różnych publikacjach powołujących się na Kodeks (...)

Rozdzielność majątkowa małżonków-wspólników s.c.

Rozdzielność majątkowa małżonków-wspólników s.c.

Małżeństwo prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W skład kapitału spółki wchodzą między innymi nieruchomości związane z jej prowadzeniem (budynki produkcyjne) i środki (...)

Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

Małżonkowie zawarli związek małżeński w 2002 r. (wspólność ustawowa). W 2003r. małżonek rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w formie indywidualnej oraz jednocześnie w formie (...)

Odpowiedzialność współmałżonka za długi

Odpowiedzialność współmałżonka za długi

W 2001 roku powstało w ramach przedsiębiorstwa (działalność gospodarcza osoby fizycznej - spółka cywilna) zobowiązanie finansowe dłużnika pozostającego wówczas we wspólności majątkowej z (...)

Etapy likwidacji spółki cywilnej

Etapy likwidacji spółki cywilnej

W jakich etapach przebiega likwidacja spółki cywilnej? Postępowanie likwidacyjne spółki cywilnej powinno zostać przeprowadzone w następujących etapach: 1) rozwiązanie spółki cywilnej, (...)

Przedsiębiorstwo małżonka a majątek wspólny

Przedsiębiorstwo małżonka a majątek wspólny

Przed zawarciem małżeństwa zawarłem umowę spółki cywilnej z moim ojcem, otworzyliśmy razem sklep. W ciągu kolejnych 10 lat wartość "firmy" znacznie wzrosła. Oczywiście dochody jakie przynosiła (...)

Sprzedaż samochodu w spółce cywilnej

Sprzedaż samochodu w spółce cywilnej

W spółce cywilnej wspólnicy wnieśli do spółki swoje samochody prywatne jako środki trwałe. Była to zmiana umowy spółki. Czy w razie sprzedaży samochodu w trakcie działalności firmy spółka (...)

Składniki majątku a likwidacja działalności

Składniki majątku a likwidacja działalności

Prowadzę od dziesięciu lat firmę handlową, jestem VAT-owcem, rozliczam się ryczałtowo. Trzy lata temu na fakturę VAT kupiłam samochód ciężarowy Renaulta Mastera 3.5 tony. Zgodnie z prawem odliczyłam (...)

Zwrot wkładu niepieniężnego

Zwrot wkładu niepieniężnego

Wspólnik wniósł wkład niepieniężny do spółki cywilnej w postaci znajomości technologii wyceniony przez spółkę na kwotę 20 tys. zł. Czy ta kwota podlega zwrotowi w przypadku likwidacji spółki (...)

FORUM PRAWNE

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

jak wypełnić nip-2 likwidacja spółki cywilnej?

jak wypełnić nip-2 likwidacja spółki cywilnej? jak wypełnić nip-2 likwidacja spółki cywilnej?

Likwidacja spółki cywilnej

Likwidacja spółki cywilnej Ze wspólnikiem (spółka cywilna) prowadzimy portal internetowy, postanowiliśmy jednak rozwiązać spółkę ? ja się chcę wycofać z interesu całkowicie, podczas gdy (...)

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości Witam.Proszę o pomoc Zamierzam złozyć odwołanie do Urzędu z powodu nienależycie pobranego podatku od garażu (pobrano jako garaż wolnostojący stawka 5,54 a mam w pozwoleniu (...)

Własna działalność gospodarcza - kilka pytań

Własna działalność gospodarcza - kilka pytań Witam, zastanawiam się nad założeniem własnej działalności gospodarczej, w związku z czym mam parę pytań: -czy http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/47.91.Z.html (...)

Nowe uregulowania kilometrówki

Nowe uregulowania kilometrówki Z tego co wiem zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie rozliczania kilometrówek. Czy jest prawdą, że jedyną podstawą do ksiegowania kosztów (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

kiedy firma ma krs a kiedy ewidencja dzialalnosci gospodarczej?

kiedy firma ma krs a kiedy ewidencja dzialalnosci gospodarczej? kiedy firma ma krs a kiedy ewidencja dzialalnosci gospodarczej?

Założenie działalności gospodarczej + praca na etacie

Założenie działalności gospodarczej + praca na etacie Witam serdecznie, jestem zatrudniony na umowie o pracę, jednak od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem założenia własnej działalności gospodarczej. (...)

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza Witam, Mam mieszkanie i chcę przekształcić prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (...)

obrót materiałem siewnym (kwalifikowanym)

obrót materiałem siewnym (kwalifikowanym) Witam serdecznie i pozdrawiam :) Z góry przepraszam jeśli zwracam się o pomoc do niewłaściwych osób ale spróbowac zawsze warto. Od dłuższego czasu borykam (...)

Prawo o działalności gospodarczej

Prawo o działalności gospodarczej Potrzebuję wzoru obowiązującego wpisu do działalności gospodarczej prowadzonej przez Urzędy - w świetle wymogów ustawy - prawo gospodarcze (lucyna) W tej sprawie (...)

zamknięcie zawieszonej działalności gospodarczej

zamknięcie zawieszonej działalności gospodarczej Witam, jeśli mam zawieszoną działalność powiedzmy od 01.01.2017 i teraz chcę ją zamknąć, to datę stałego zaprzestania prowadzenia działalności (...)

Zamknięcie działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej Proszę o odpowiedź na pytanie, jakich czynności należy dokonać (i w jakich terminach) przy zakończeniu działalności gospodarczej. Rozliczenie na podstawie (...)

zawieszenie działalności gospodarczej

zawieszenie działalności gospodarczej Kogo dotyczy i co wprowadza nowa ustawa o możliwości zawieszenia działalności gospodarczej?

Reglamentacja działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej Witam! Piszę pracę licencjacką na temat reglamentacji działalności gospodarczej. Aktualnie zbieram materiały i bardzo proszę o pomoc - mam na myśli przede (...)

Vademecum działalności gospodarczej

Vademecum działalności gospodarczej Witam Państwa, Mam pytanie. Czy ktoś z Państwa może mi ewentualnie polecić książkę/broszurę typu : "vademecum działalności gospodarczej" Szukam (...)

Zakończenie działalności gospodarczej - ryczałt

Zakończenie działalności gospodarczej - ryczałt Mam pytanie związane z zamknięciem działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie ryczałtu - jakich formalności należy przy tym dokonać? (...)

zawieszenie działalności gospodarczej

zawieszenie działalności gospodarczej Witam, jak długo może zgodnie z prawem być zawieszona działalność gospodarcza danego podmiotu? Można ją przedlużać w nieskończoność?

Zakładanie działalności gospodarczej - zapytanie

Zakładanie działalności gospodarczej - zapytanie Witam wszystkich. Chcę założyć spółkę ze znajomym. Jesteśmy studentami. Nie mamy ukończonych 26 lat. Tylko jest pewien problem - ZUS. Także (...)

Porady prawne