Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Pytanie:

"Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. Firma sprzedająca terminu nie dotrzymała, tłumacząc to różnymi czynnikami - fakt,że samochodu nie ma. Czy możemy rozwiązać tę umowę? W jaki sposób? Po prostu powiadomić, że zrywamy umowę? W umowie widnieje także zapis o karze umownej za zwłokę. Czy po zerwaniu umowy przez nas, tamta firma powinna wypłacić nam kary za zwłokę? Za każdy dzień zwłoki licząc od terminu dostawy do dnia zerwania umowy? Jest też zapis o tym, że przysługuje nam odszkodowanie uzupełniające do pełnej wartości powstałej szkody. Czy jeśli kary umowne nie pokryją całej szkody, możemy domagać się wyższego odszkodowania? I to także po zerwaniu umowy?"

Odpowiedź prawnika: Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Jeżeli minął termin wyznaczony dla dłużnika do spełnienia świadczenia, wierzyciel może wyznaczyć mu dodatkowy termin na wykonanie zobowiązania. Jeśli nie przyniesie to efektu, wierzyciel po upływie wyznaczonego terminu może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w tej samej formie, w której zawarto umowę. Z uwagi na wymóg zachowania formy pisemnej umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego wypowiedzenie umowy musi nastąpić także w formie pisemnej. Nawet jeśli wierzyciel rozwiąże umowę, może nadal żądać odszkodowania za szkodę powstałą przez zwłokę dłużnika. Gdy wierzyciel nie chce odstępować od umowy, może żądać wykonania zobowiązania i odszkodowania za zwłokę. Udzielanie dodatkowego terminu do spełnienia świadczenie nie jest konieczne, jeśli w umowie zastrzeżono możliwość odstąpienia od umowy w razie niewykonania zobowiązania w konkretnie oznaczonym terminie albo wykonanie po terminie nie ma dla wierzyciela znaczenia ze względu na charakter zobowiązania lub cel znany drugiej stronie umowy. Jeżeli wierzyciel zdecyduje się na odstąpienie od umowy powinien zwrócić dłużnikowi wszystko, co od niego otrzymał i może żądać ze swej strony tego samego. Istotne jest, że odstąpienie od umowy nie zabiera roszczenia o odszkodowanie za niewykonanie umowy. Kara umowna jest szczególnym sposobem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara, o której mowa w pytaniu została zastrzeżona na wypadek uchybienia konkretnemu warunkowi (np. niedotrzymanie terminu). Można żądać jej zapłacenia i jednocześnie spełnienia świadczenia. Wierzyciel może żądać zapłaty kary umownej także wtedy, gdy odstępuje od umowy. Jeżeli w umowie zawarte jest zastrzeżenie o uzupełnieniu odszkodowania, jeśli kara umowna nie pokrywa w całości szkody to oczywiści można z niego skorzystać.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika