Przedawnienie długu za telefon komórkowy

Pytanie:

Jakiś czas temu otrzymałem z Sądu nakaz zapłaty z tytułu częściowo niezapłaconej faktury VAT (faktura z dnia - 2004-10-10 z płatnością do dnia 2004-10-22) - telefonia komórkowa. Otóż faktura owa opiewała na kwotę 750 zł z czego połowa tej kwoty została prawie 3 lata temu uregulowana. Dług przejęła firma windykacyjna i właśnie ta firma skierowała sprawę do sądu (firma windykacyjna złożyła pozew 2007-09-25). Firma windykacyjna żąda spłaty długu w wysokości (razem z odsetkami) około 450 zł. Jednakże nigdy z tej firmy przez te 3 lata nie otrzymałem wezwania do zapłaty. Nigdy nie otrzymałem informacji, że ten dług został sprzedany. W należnym terminie wniosłem sprzeciw o przedawnienie. Wezwano mnie do sądu i otrzymałem odpowiedź pisemną firmy windykacyjnej, iż firma ta podtrzymuje powództwo w całości bowiem powołując się na artykuł 118 KC. Telefon był na firmę o czym powód nie pisze. Zaprzestałem prowadzenia działalności gospodarczej w czerwcu/lipcu 2006 r. Dokonałem ponoć częściowej wpłaty jeszcze za czasów posiadania tego telefonu - natomiast firma windykacyjna domaga się ode mnie kwoty 483 zł, bo twierdzi, że taki dług został przez nią kupiony. W dokumentach do pozwu jest zamieszczona cesja ogólna - czyli wartość całości długów abonamentów telefonii komórkowej. Jak i w ogóle czy są jakieś podstawy prawne do tego, żebym jeszcze mógł się bronić. A jeśli prawo to reguluje, to na który paragraf ewentualnie można się powołać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie długu za telefon komórkowy

Przede wszystkim należy donieść się do kwestii przedawnienia roszczeń operatora telefonii komórkowej, która niestety w praktyce jest sporna. Ustawa Prawo telekomunikacyjne nie przewiduje bowiem, oprócz przedawnienia roszczeń abonenta z tytułu przerwy w świadczeniach, przepisu szczególnego odnoszącego się do terminu przedawnienia. W związku z czym zasadniczo przyjęlibyśmy termin określony w art. 118 kc, czyli trzy lata. W takim wypadku zarzut przedawnienia nie zostałby uwzględniony przez sąd z uwagi na przerwanie biegu przedawnienia poprzez wniesienie pozwu. Jednakże, zgodnie z drugim z poglądów, umowy zawierane z operatorem telefonii komórkowej są traktowane jako umowy o świadczenie usług, do którym stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu:

Art. 750 kc: Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Zgodnie z art. 751 kc roszczenia o wynagrodzenie z tytułu zlecenia (tu: świadczenia usług) przedawniają się z upływem lat dwóch. Pogląd ten zdaje się potwierdzać orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1999 r., III CKN 450/98, OSNC 2000, nr 5, poz. 97, zgodnie z którym do umowy o wykonywanie usług telekomunikacyjnych przez operatora telewizji kablowej mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu (art. 750 kc).

Jak wskazał w uzasadnieniu SN „(...)Nie powinno być wątpliwości co do tego, że umową, o której wspomina art. 37 pkt 1 ustawy o łączności, jest umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez operatora. Z mocy delegacji ustawowej zostały wydane też ogólne warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych (zob. rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego, Dz. U. 1996 r. Nr 20 poz. 93 ze zm.). Jako cywilnoprawna umowa o świadczenie usług da się powyższa umowa zakwalifikować do grupy umów, do których - z mocy art. 750 kc - mają odpowiednio zastosowanie przepisy o zleceniu.(...)”.

Z ostrożności (gdyby sąd nie przyjął argumentów przemawiających za 2-letnim terminem przedawnienia) w przedstawionej sprawie warto również odszukać rachunki potwierdzające zapłatę części faktury czy inne potwierdzenie, że część należności została uiszczona. Pozwoli to również na obliczenie, czy firma windykacyjna poprawnie naliczyła odsetki.

Co do samej cesji należności, to prawo nie przewiduje tu raczej możliwości podważania roszczenia. Wierzyciel nie ma obowiązku zawiadamiania dłużnika o przelewie wierzytelności (cesji). Zgodnie z art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   21 grudnia 1960 r. w umowie notarialnej o dział spadku, mój wuj zobowiązał się do spłaty mojego ojca, na każde jego żądanie, w kwocie 50 000 zł. Na zabezpieczenie powyższej sumy ustanowiono hipotekę na nieruchomości będącej własnością wuja. Sprawy (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie? Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało ono zrealizowane (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają (...)

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Z każdym dniem wzrasta liczba spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, wodociągów oraz sieci gazowych. W tej sytuacji, jak również  uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć wyżej wymienionych urządzeń, (...)

Od jakiego momentu liczy się przedawnienie roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Od jakiego momentu liczy się przedawnienie roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Ogólna zasada wyrażona w art. 291 Kodeksu pracy stanowi, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Kiedy jednak konkretne roszczenie staje się wymagalne? Od jakiego momentu liczy się przedawnienie roszczenia (...)

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

 Stan faktyczny:W 2003 r. zamówiłem u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 r. Niestety mieliśmy z żoną wtedy pewne problemy finansowe i nie (...)

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca może uchylić się od jego zaspokojenia. KIEDY PRZEDAWNIA SIĘ ROSZCZENIE PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE?        (...)

Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie musi spełniać takiego roszczenia. Do tych roszczeń należy również roszczenie o zachowek oraz (...)

Przedawnienie roszczenia poręczyciela

Przedawnienie roszczenia poręczyciela

Zgodnie z kodeksem cywilnym, poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Poręczyciel, który wykona swe zobowiązanie, na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

Kodeks cywilny, regulujący umowę przewozu, ogranicza przewóz do przewozu rozumianego jako usługa świadczona przez przewoźnika, tj. przedsiębiorstwo transportowe wykonujące działalność przewozową w sposób stały i zarobkowy. Konstrukcja umowy przewozu w kodeksie (...)

Projekt ustawy chroniącej dłużników

Projekt ustawy chroniącej dłużników

Dla ochrony konsumentów... Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, projekt ustawy, która - z korzyścią dla stabilności obrotu prawnego - skraca okres przedawnienia roszczeń i wzmacnia prawa konsumentów. Projekt ustawy o zmianie ustawy (...)

Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Świadczenie rehabilitacyjne (zasiłek rehabilitacyjny) - Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne (zasiłek rehabilitacyjny) - Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Jakie świadczenia chorobowe można otrzymać? Świadczenia chorobowe obejmują: zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, (...)

Naruszenie zakazu konkurencji, kiedy roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu - opinia prawna

Naruszenie zakazu konkurencji, kiedy roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu - opinia prawna

Stan faktyczny Pracownik, w trakcie trwania stosunku pracy, naruszył wynikający z umowy zakaz uczestniczenia w spółkach, które prowadzą działalność konkurencyjną; wskutek czego, jako pracodawca, poniosłem szkodę. Jak mogę dochodzić odszkodowania? W jakim czasie mogę go dochodzić? Dowiedziałem (...)

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

  Stan faktyczny Na początku lat 90-tych moi rodzice darowali mi nieruchomości stanowiącą gospodarstwo rolne. W kacie notarialnym darowizny nie ma żadnych zapisów co do zachowku ani innych rozliczeń spadkowych dla dwóch moich młodszych braci. Moja matka zmarła w 1999 r., a (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, (...)

Dochodzenie zaległych alimentów

Dochodzenie zaległych alimentów

Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również uzyskać alimenty za okres wcześniejszy. W jakich przypadkach?  Przedawnienie roszczenia o (...)

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

W obrót gospodarczy wpisany jest element ryzyka. Ryzykiem tym jest między innymi niepewność związana z ewentualną niewypłacalnością dłużnika. Dotyczy to wszelkiego rodzaju czynności prawnych, począwszy od umowy pożyczki, sprzedaży i wielu innych umów wzajemnych. Niewypłacalność (...)

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   21 grudnia 1960 r. w umowie notarialnej o dział spadku, mój wuj zobowiązał się do spłaty mojego ojca, na każde jego żądanie, w kwocie 50 000 zł. Na zabezpieczenie powyższej sumy ustanowiono hipotekę na nieruchomości będącej własnością wuja. Sprawy (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie? Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało ono zrealizowane (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają (...)

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Z każdym dniem wzrasta liczba spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, wodociągów oraz sieci gazowych. W tej sytuacji, jak również  uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć wyżej wymienionych urządzeń, (...)

Od jakiego momentu liczy się przedawnienie roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Od jakiego momentu liczy się przedawnienie roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Ogólna zasada wyrażona w art. 291 Kodeksu pracy stanowi, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Kiedy jednak konkretne roszczenie staje się wymagalne? Od jakiego momentu liczy się przedawnienie roszczenia (...)

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

 Stan faktyczny:W 2003 r. zamówiłem u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 r. Niestety mieliśmy z żoną wtedy pewne problemy finansowe i nie (...)

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca może uchylić się od jego zaspokojenia. KIEDY PRZEDAWNIA SIĘ ROSZCZENIE PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE?        (...)

Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie musi spełniać takiego roszczenia. Do tych roszczeń należy również roszczenie o zachowek oraz (...)

Przedawnienie roszczenia poręczyciela

Przedawnienie roszczenia poręczyciela

Zgodnie z kodeksem cywilnym, poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Poręczyciel, który wykona swe zobowiązanie, na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

Kodeks cywilny, regulujący umowę przewozu, ogranicza przewóz do przewozu rozumianego jako usługa świadczona przez przewoźnika, tj. przedsiębiorstwo transportowe wykonujące działalność przewozową w sposób stały i zarobkowy. Konstrukcja umowy przewozu w kodeksie (...)

Projekt ustawy chroniącej dłużników

Projekt ustawy chroniącej dłużników

Dla ochrony konsumentów... Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, projekt ustawy, która - z korzyścią dla stabilności obrotu prawnego - skraca okres przedawnienia roszczeń i wzmacnia prawa konsumentów. Projekt ustawy o zmianie ustawy (...)

Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Świadczenie rehabilitacyjne (zasiłek rehabilitacyjny) - Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne (zasiłek rehabilitacyjny) - Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Jakie świadczenia chorobowe można otrzymać? Świadczenia chorobowe obejmują: zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, (...)

Naruszenie zakazu konkurencji, kiedy roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu - opinia prawna

Naruszenie zakazu konkurencji, kiedy roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu - opinia prawna

Stan faktyczny Pracownik, w trakcie trwania stosunku pracy, naruszył wynikający z umowy zakaz uczestniczenia w spółkach, które prowadzą działalność konkurencyjną; wskutek czego, jako pracodawca, poniosłem szkodę. Jak mogę dochodzić odszkodowania? W jakim czasie mogę go dochodzić? Dowiedziałem (...)

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

  Stan faktyczny Na początku lat 90-tych moi rodzice darowali mi nieruchomości stanowiącą gospodarstwo rolne. W kacie notarialnym darowizny nie ma żadnych zapisów co do zachowku ani innych rozliczeń spadkowych dla dwóch moich młodszych braci. Moja matka zmarła w 1999 r., a (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, (...)

Dochodzenie zaległych alimentów

Dochodzenie zaległych alimentów

Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również uzyskać alimenty za okres wcześniejszy. W jakich przypadkach?  Przedawnienie roszczenia o (...)

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

W obrót gospodarczy wpisany jest element ryzyka. Ryzykiem tym jest między innymi niepewność związana z ewentualną niewypłacalnością dłużnika. Dotyczy to wszelkiego rodzaju czynności prawnych, począwszy od umowy pożyczki, sprzedaży i wielu innych umów wzajemnych. Niewypłacalność (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przedawnienie roszczeń za faktury

Przedawnienie roszczeń za faktury

Otrzymałem nakaz zapłaty w upominawczym postępowaniu za kilka faktur z 1977 roku z odsetkami od roku. W tamtym czasie skradziono mi telefon komórkowy, co zgłosiłem w prokuraturze. Postępowanie umorzono. (...)

Okres przedawnienia mandatów i grzywien

Okres przedawnienia mandatów i grzywien

Jaki jest okres przedawnienia: - mandatów karnych nałożonych przez Urząd Wojewódzki, - grzywien nałożonych przez Urząd Skarbowy, - należności za telefon komórkowy lub telewizję cyfrową (kablową)? Czy (...)

Zarzut przedawnienia należności za telefon

Zarzut przedawnienia należności za telefon

W marcu 1998 r. wyjechałem na stałe do Niemiec. Od tego momentu nie miałem kontaktu z Polską (rodzina wyjechała razem ze mną). W zeszłym roku okazało się, że nie zapłaciłem rachunku za telefon (...)

Przedawnienie należności telefonicznych

Przedawnienie należności telefonicznych

W maju 1999 r. została podpisana umowa między spółką cywilną, a operatorem telefonii cyfrowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych (tel. komórkowy). Rachunki w 1999 r. za 2 miesiące nie zostały (...)

Przedawnienie należności operatora telefonii

Przedawnienie należności operatora telefonii

Na osobie ciąży zobowiązanie z tytułu braku zapłaty faktur za telefon komórkowy (drugie półrocze 1999 r.). Operator telefonii komórkowej sprzedał dług firmie windykacyjnej w dniu 30.08.2001 (...)

Przedawnienie długu telekomunikacyjnego TPSA

Przedawnienie długu telekomunikacyjnego TPSA

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez TPSA została zawarta przez Panią X jako prowadzącą działalność gospodarczą osobę fizyczną. Faktury wystawiane są na Biuro Pośrednictwa (...)

Przedawnienie należności kredytowych

Przedawnienie należności kredytowych

Kiedy nastąpi przedawnienie długu, w przypadku, kiedy osoba wzięła kredyt w Banku w roku 1999 a w lutym 2001 roku podpisała umowę ugody dotyczącą zmniejszenia rat kredytowych. W lipcu 2003 roku (...)

Przedawnienie weksla

Przedawnienie weksla

Mam weksel in blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie zapłaty faktury sprzedaży z dnia 26 lipca 2005 r., w której termin zapłaty faktury określony został na dzień 31.08.2005 r. (nie było (...)

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń

W 1992 r. zaciągnęłam pożyczkę u prywatnej osoby. Wyrokiem sądu zostałam zobowiązana do zwrotu. Wierzyciel złożył sprawę u komornika, który prowadził licytację mojego domu. W dziale III (...)

Przedawnienie roszczenia cywilnego

Przedawnienie roszczenia cywilnego

Czy sąd może samodzielnie oddalić powództwo ze względu na przedawnienie roszczenia? Skutkiem przedawnienia jest to, że po upływie określonego prawem terminu ten przeciwko komu kieruje się roszczenie (...)

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Przedawnienie roszczenia o zachowek

W 1997 r. złożyłam wniosek w sądzie o zapłatę zachowku. Postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia postępowania o dział spadku. Jak długo może być ta sprawa zawieszona, żebym (...)

Przedawnienie roszczenia za wypadek

Przedawnienie roszczenia za wypadek

W październiku 2004 r. miał miejsce wypadek drogowy. W wyniku postępowania karnego sąd okręgowy w postępowaniu apelacyjnym, wyrokiem z listopada 2006 r. skazał jednego z uczestników wypadku za (...)

Przedawnienie roszczenia cywilnego o wydanie pożytków z nieruchomości

Przedawnienie roszczenia cywilnego o wydanie pożytków z nieruchomości

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczenia cywilnego o wydanie pożytków z nieruchomości, należącej do dwójki współwłaścicieli, polegających na pobieraniu czynszu najmu? Odnośnie (...)

Przedawnienie roszczenia o odsetki

Przedawnienie roszczenia o odsetki

W jakim terminie (od daty wymagalności zobowiązania) następuje przedawnienie odsetek za usługi telekomunikacyjne? Odsetki uważane są w doktrynie prawa cywilnego za świadczenia okresowe i posiadają (...)

Zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą

Zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą

10 maja tego roku zapadł wyrok alimentacyjny. Zasądzono 250 zł alimentów z wyrównaniem od grudnia 2006, 1000 zł tytułem wyprawki - połowę sumy, której żądała powódka - oraz koszty badania (...)

Przedawnienie należności kredytowych

Przedawnienie należności kredytowych

Kiedy nastąpi przedawnienie długu, w przypadku, kiedy osoba wzięła kredyt w Banku w roku 1999 a w lutym 2001 roku podpisała umowę ugody dotyczącą zmniejszenia rat kredytowych. W lipcu 2003 roku (...)

Przedawnienie weksla

Przedawnienie weksla

Mam weksel in blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie zapłaty faktury sprzedaży z dnia 26 lipca 2005 r., w której termin zapłaty faktury określony został na dzień 31.08.2005 r. (nie było (...)

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń

W 1992 r. zaciągnęłam pożyczkę u prywatnej osoby. Wyrokiem sądu zostałam zobowiązana do zwrotu. Wierzyciel złożył sprawę u komornika, który prowadził licytację mojego domu. W dziale III (...)

Przedawnienie roszczenia cywilnego

Przedawnienie roszczenia cywilnego

Czy sąd może samodzielnie oddalić powództwo ze względu na przedawnienie roszczenia? Skutkiem przedawnienia jest to, że po upływie określonego prawem terminu ten przeciwko komu kieruje się roszczenie (...)

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Przedawnienie roszczenia o zachowek

W 1997 r. złożyłam wniosek w sądzie o zapłatę zachowku. Postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia postępowania o dział spadku. Jak długo może być ta sprawa zawieszona, żebym (...)

Przedawnienie roszczenia za wypadek

Przedawnienie roszczenia za wypadek

W październiku 2004 r. miał miejsce wypadek drogowy. W wyniku postępowania karnego sąd okręgowy w postępowaniu apelacyjnym, wyrokiem z listopada 2006 r. skazał jednego z uczestników wypadku za (...)

Przedawnienie roszczenia cywilnego o wydanie pożytków z nieruchomości

Przedawnienie roszczenia cywilnego o wydanie pożytków z nieruchomości

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczenia cywilnego o wydanie pożytków z nieruchomości, należącej do dwójki współwłaścicieli, polegających na pobieraniu czynszu najmu? Odnośnie (...)

Przedawnienie roszczenia o odsetki

Przedawnienie roszczenia o odsetki

W jakim terminie (od daty wymagalności zobowiązania) następuje przedawnienie odsetek za usługi telekomunikacyjne? Odsetki uważane są w doktrynie prawa cywilnego za świadczenia okresowe i posiadają (...)

Zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą

Zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą

10 maja tego roku zapadł wyrok alimentacyjny. Zasądzono 250 zł alimentów z wyrównaniem od grudnia 2006, 1000 zł tytułem wyprawki - połowę sumy, której żądała powódka - oraz koszty badania (...)

Przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży

Przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży

Instytucja przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży przez producenta została uregulowana w Księdze I - Rozdział Przedawnienie roszczeń Kodeksu Cywilnego. W przedmiocie porządkowania i inwentaryzacji (...)

Przedawnienie roszczenia regresowego

Przedawnienie roszczenia regresowego

Jestem sprawcą wypadku, miał miejsce w maju 2004 r. PZU wystąpił do mnie z roszczeniem regresowym ponieważ uznał, że uciekłem z miejsca wypadku. W notatce policyjnej jest stwierdzone, że zatrzymałem (...)

Przedawnienie roszczeń i ich egzekucji

Przedawnienie roszczeń i ich egzekucji

Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sprawa nie dotyczy najmu lub dzierżawy) podlegają trzyletniemu przedawnieniu. Egzekucja przez komornika sądowego świadczeń pieniężnych, (...)

Przedawnienie roszczeń po rozwiązaniu umowy z telewizją cyfrową

Przedawnienie roszczeń po rozwiązaniu umowy z telewizją cyfrową

W grudniu 1998 roku podpisałam umowę z pewną telewizją cyfrową (obecnie inna nazwa) na świadczenie usług telewizji satelitarnej. Umowę rozwiązałam po okresie promocyjnym tj. po upływie roku. (...)

Przedawnienie roszczenia o alimenty

Przedawnienie roszczenia o alimenty

Problem dotyczy mojego przyjaciela. W wyniku częściowych wypłat rat alimentacyjnych, wierzycielka wniosła sprawę do komornika. Alimenty były wypłacane z funduszu alimentacyjnego. W maju 2004r wierzycielka (...)

Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

Kontrahent przesłał do nas do potwierdzenia saldo swoich należności, jednak ze względu na to, że pochodzą one z lat 2003-2004 i uległy przedawnieniu - nie chcielibyśmy ich dalej uznawać, co wyraźnie (...)

Przedawnienie roszczenia o ustalenie

Przedawnienie roszczenia o ustalenie

Chciałbym złożyć wniosek do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy. Jaki jest okres przedawnienia tego roszczenia? Osoba domagająca się ochrony prawnej przez wniesienie powództwa o ustalenie (...)

FORUM PRAWNE

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Ratunku Kruk ściga PILNE

Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

presco

presco Witam, mam też problem z tą firmą, ale nie mam żadnych zobowiązań w stosunku do nich. Odkupili "dług" (nie sprawdzili) i teraz mnie atakują. Mam dokumenty, że nie mają prawa, a oni wciąż (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

PRZEDAWNIENIE FAKTURY TELEFONI CENTERTEL !

PRZEDAWNIENIE FAKTURY TELEFONI CENTERTEL ! Witam serdecznie ! W 2002 roku doszlo do niezaplacenia rachunku za uslugi telekomunikacyjne . Telefon byl brany na firme i podpisywalem umowe ja . Z apartu korzystala (...)

dług idea - windykacja kruk

dług idea - windykacja kruk Mam proble. 3lata temu prowadzilem działalność. Wziąłem wtedy na firme tel komórkowy, ponieważ interes nie wypalił przestałem płacić . Po trzech latach firma Kruk (...)

Porady prawne