Wykreślenie wpisu w księdze wieczystej z urzędu

Pytanie:

W księdze wieczystej mojej nieruchomości pozostały wpisy: ostrzeżenia o egzekucji na moją rzecz (już zakończonej) oraz wpis hipoteki przymusowej na moją rzecz. Taki stan powstał na skutek przejęcia nieruchomości przeze mnie na własność. Czy wpisy te sąd powinien wykreślić z urzędu (jako sprzeczne z treścią księgi wieczystej)?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie wpisu w księdze wieczystej z urzędu

Wpisem w księdze wieczystej jest również wykreślenie.  Zgodnie z art. 6268 wpis w KW dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba że przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu. Taki szczególnym przepisem jest art. 62613 kc zgodnie z którym, sąd z urzędu dokona wpisu ostrzeżenia, jeżeli dostrzeże niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W razie stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości albo dla tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi się dwie lub więcej ksiąg wieczystych, ujawniających odmienny stan prawny, wpisu ostrzeżenia dokonuje się we wszystkich księgach wieczystych założonych dla tej nieruchomości. Na podstawie wskazanego przepisu (w tym miejscu nie rozstrzygamy jednak, czy niniejszy przepis mógłby mieć zastosowanie w sprawie) sąd nie wykreśla danego prawa, lecz dokonuje jedynie wpisu ostrzeżenia. Innym wyjątkiem od zasady wpisu na wniosek jest art. 18 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym równocześnie z wpisem prawa, do którego odnosi się ujawnione w księdze wieczystej roszczenie, wykreśla się z urzędu wpisy praw nabytych po ujawnieniu roszczenia, jeżeli wpisy te są sprzeczne z wpisem prawa, którego roszczenie dotyczyło, albo jeżeli w inny sposób naruszają to praw. Przepis ten, naszym zdaniem, nie dotyczy jednak sytuacji opisanej w pytaniu. W związku z powyższym, w przypadku opisanym w pytaniu, sąd nie jest obowiązany do wykreślenia odpowiednich wpisów z urzędu, lecz potrzebne będzie złożenie wniosku.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne