Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej ochrony każdemu, jeżeli tylko tego wymaga ochrona jego praw. Nie ma przy tym znaczenia w jakim trybie rozpoznawana jest konkretna sprawa, procesowym, nieprocesowym czy przed sądem polubownym. Uprawniony może żądać zabezpieczenia każdego roszczenia, niezależnie od jego charakteru. Zabezpieczenia można zatem żądać w sprawach o dział spadku, o naruszenie posiadania, o przyznanie władzy rodzicielskiej itd.

Co to są roszczenia niepieniężne?

Kodeks postępowania cywilnego w zależności od charakteru zabezpieczanego roszczenia rozróżnia dwa rodzaje zabezpieczeń. Chodzi tutaj o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych oraz zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych. Roszczenia pieniężne w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego to takie, w których wierzyciel dochodzi od dłużnika zapłaty określonej sumy pieniężnej.

 W jaki sposób mogą zostać zabezpieczone roszczenia niepieniężne?

 Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje zamkniętego katalogu sposobów zabezpieczania roszczeń nie będących roszczeniami pieniężnymi (roszczenia pieniężne, to roszczenia, w których wierzyciel dochodzi od dłużnika zapłaty określonej sumy pieniężnej). O sposobie zabezpieczenia roszczenia decyduje sąd, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy oraz wniosek uprawnionego. Podejmując odpowiednią decyzję sąd może również skorzystać ze sposobów, jakie przewidziane są dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, a także:

  1. unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania w czasie trwania postępowania – np. w postępowaniu o zniesienie współwłasności, o dział spadku, o ustanowienie drogi koniecznej (poprzez np. wstrzymanie budowy czy zaniechania określonych czynności);

  2. ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem – np. w postępowaniu o zniesienie majątku wspólnego małżonków (poprzez ustanowienie zakazu zbywania przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego);

  3. zawiesić egzekucję lub postępowanie wykonawcze – np w postępowaniu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego;

  4. uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi – np. w postępowaniu o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;

  5. nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze - np. w postępowaniu o zniesienie współwłasności. 

 W przypadku postępowań dotyczących ochrony dóbr osobistych w sprawach, które prowadzone są przeciwko środkom społecznego przekazu, sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia polegającego na zakazie publikacji, jeżeli zabezpieczeniu sprzeciwia się ważny interes publiczny.

 Wskazany wyżej katalog sposobów zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych jest tylko wyliczeniem przykładowym. Oznacza to, że strona wnosząca o udzielenie zabezpieczenia może żądać zabezpieczenia w inny jeszcze sposób, który lepiej będzie zabezpieczał jej roszczenie. Ostatecznie o sposobie zabezpieczenia zadecyduje sąd, który winien wziąć pod uwagę interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

W przypadku wniosku o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych, sąd nie jest związany wnioskiem. Może zastosować łagodniejszy sposób zabezpieczenia. Nie może natomiast orzec bardziej dolegliwego środka.

 Do jakiego sądu należy zwrócić się z wnioskiem?

 Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest sąd, który jest miejscowo i rzeczowo właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Na przykład w postępowaniu o zniesienie majątku wspólnego małżonków właściwy do udzielenia zabezpieczenia będzie sąd rejonowy w którym majątek jest położony, a jeżeli wspólność majątku ustała przez śmierć jednego małżonka – sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego małżonka.

Jeżeli wniosek o zabezpieczenie złożono już po wszczęciu postępowania, właściwym jest sąd, przed którym sprawa w danej instancji się toczy. Jeżeli więc w sprawie wniesiono apelację, wniosek rozpoznaje sąd odwoławczy – okręgowy lub apelacyjny.

Kiedy zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych upada?

 Zasadą jest, że zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego upada z upływem miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu. Sąd rozstrzygający o zabezpieczonym roszczeniu może jednak inaczej postanowić, np. orzec, że zabezpieczenie upadnie z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

 W razie upadku zabezpieczenia, obowiązany może złożyć wniosek o wydanie postanowienia stwierdzającego upadek zabezpieczenia.

Pamiętaj, że:

  • Sąd udziela zabezpieczenia na wniosek, który oprócz wymogów przewidzianych dla każdego pisma procesowego powinien wskazywać sposób zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek,

  • W sprawach o rozwód, o separację, oraz o unieważnienie małżeństwa, sąd może orzec również o wydaniu małżonkowi, opuszczającemu mieszkanie zajmowane wspólnie przez małżonków, potrzebnych mu przedmiotów,

  • Na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia przysługuje zażalenie,

  • Obowiązany może w każdym czasie złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę sposobu zabezpieczenia, jeżeli tylko przyczyny udzielenia zabezpieczenia odpadną lub ulegną zmianie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.? Przeczytaj ten artykuł. Od lutego wchodzi w życie Mały ZUS Plus Od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus”/ „małej działalności gospodarczej plus”.  (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty utrzymania (...)

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyjaśnienia dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych. Oparto się przy tym na interpretacji nr DD6-8213-8/06/DZ/412 Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, (...)

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie mimo pozorów, które wynikają z nazewnictwa jest instytucją dość prostą w swej konstrukcji. Polega na tym, że osoba, która domaga się udzielenia kredytu przez bank jako zabezpieczenie jego spłaty przenosi bankowi własność np. samochodu. Bank staje się wtedy jego właścicielem przy czym jest on zobowiązany do przeniesienia prawa własności (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź z którego są wyprowadzane w omawianej procedurze. W rezultacie przemieszczanie wyrobów (...)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich wypadkach oferenci mają obowiązek wnieść zabezpieczenie? Ustawa czyni z żądania wniesienia zabezpieczenia uprawnienie zamawiającego. Jednak rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2002 r. w pewnych wypadkach uprawnienie przekształca w obowiązek zamawiającego. Regulacja ta podyktowana jest ochroną interesów publicznych przed nieuczciwymi (...)

Kiedy i jak należy wnieść zabezpieczenie wykonania umowy?

Kiedy i jak należy wnieść zabezpieczenie wykonania umowy?

  W jakich wypadkach wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie? Wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w każdym przypadku, gdy żąda tego zamawiający, przy czym w niektórych przypadkach zamawiający ma ustawowy obowiązek żądania zabezpieczenia. Ustawa uzależnia obowiązek żądania wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy od wartości (...)

Czy można eksmitować

Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy

Czego może dotyczyć egzekucja świadczeń niepieniężnych?  Roszczenia niepieniężne wierzyciela mogą dotyczyć w szczególności: wydania rzeczy ruchomych – np. wydania samochodu, którego były najemca nie chce zwrócić, wydania nieruchomości, statku, opróżnienia pomieszczenia, - np. eksmisji lokatorów zajmujących lokal bez tytułu prawnego, wykonania określonej czynności (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co do jego majątku, także skutki względem zobowiązań upadłego. Należy rozstrzygnąć bowiem co uczynić ze zobowiązaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązanie jest to taki stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać od drugiej osoby (dłużnika) (...)

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma zajmuje się usługami doradczymi wdrażania systemów zarządzania jakością. Zawiera z klientami umowy według określonego wzorca. Paragraf piąty umowy określa warunki odstąpienia od umowy szczególnie, kiedy któraś ze stron narusza terminy realizacji umowy. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której ktoś kto narusza terminy zostaje (...)

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. W jakich wypadkach komornik pobiera opłaty stosunkowe? W przypadku, gdy przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika jest egzekucja świadczeń pieniężnych, komornik pobiera opłaty stosunkowe. (...)

Zabezpieczenie interesów dłużnika w przypadku zapłaty długu po wydaniu tytułu wykonawczego

Zabezpieczenie interesów dłużnika w przypadku zapłaty długu po wydaniu tytułu wykonawczego

W obrocie gospodarczym częste są sytuacje, w których do spełnienia przez dłużnika świadczenia pieniężnego dochodzi po wydaniu przez sąd tytułu wykonawczego wierzycielowi. Postępowania dłużnika w takich przypadkach z reguły motywowane jest chęcią uniknięcia postępowania egzekucyjnego, które oprócz dodatkowych kosztów go obciążających prowadzić może (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jak długo dziecku przysługują (...)

Tarcza sprawiedliwości

Tarcza sprawiedliwości

Kary za włamania na e-lekcje, ochrona przedsiębiorców, mniej spraw w sądach i procesy on-line W uchwalonej Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe rozwiązania, które odpowiadają na problemy związane z epidemią koronawirusa. Przyjęte przepisy chronią uczniów i nauczycieli przed atakami internetowych trolli na zdalne (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Opłaty sądowe w sprawach ksiąg wieczystych

Opłaty sądowe w sprawach ksiąg wieczystych

  Podczas składania w sądzie wniosku o wpis do ksiąg wieczystych, bądź o inną czynność związaną z kw, należy uiścić opłatę zgodną z przedstawionym poniżej zestawieniem. Opłata sądowa jest stała - jej wysokość nie zależy od wartości przedmiotu sporu czy zaskarżenia. Opłaty stałe pobiera się w sprawach dotyczących praw niemajątkowych oraz w wymienionych w (...)

Jak założyć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu – opinia prawna

Jak założyć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu – opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego prawa do lokalu i wpis hipoteki. Sąd oddalił nasz wniosek, ponieważ z rejestru gruntów wynika, że wieczystym użytkownikiem gruntów jest Nauczycielska S.B.M. Jednak w rejestrze gruntów budynek, w którym znajduje się nasze mieszkanie, został wydzielony z zasobów Nauczycielskiej do Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...)

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Elektroniczne Księgi Wieczyste  Księgi wieczyste, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie teleinformatycznym. Od 2003 r. trwał proces przenoszenia dotychczasowych, papierowych ksiąg wieczystych, do postaci elektronicznej. Treść ksiąg wieczystych gromadzona jest w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

W raz z moim byłym mężem posiadamy dom jednorodzinny. Obecnie w owym domu żyje tylko mój były mąż, ja z córeczką mieszkam u rodziców. Chciałabym przeprowadzić zniesienie współwłasności. (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości (...)

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu karnym

Czy prokuratura, policja może (na wniosek pokrzywdzonego) dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika, wobec którego wszczęto dochodzenie o popełnieniu przez niego oszustwa (wyłudzenia towaru)? Zgodnie (...)

Zabezpieczenie rzeczowe a osobiste

Zabezpieczenie rzeczowe a osobiste

Jaka jest różnica pomiędzy zabezpieczeniem wierzytelności rzeczowym, a zabezpieczeniem osobistym? Chodzi mi o różnicę między tymi zabezpieczeniami zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzyciela. (...)

Skarga na nierozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie

Skarga na nierozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie

W dniu 06.07.2005 wypowiedziałem umowę o prace w trybie Art.55 par.1.1 KP z powodu dużych zaległości płatniczych. Pracodawca (Spółdzielnia Pracy) jest w ciężkiej sytuacji finansowej. W dniu 14.07.2005 (...)

Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Jestem w tej sprawie pozwanym z wnioskiem o jednostronne ustalenie winy (mojej). Wyprowadziłem się ze wspólnego mieszkania 1.07.2005 chcąc oszczędzić dziecku pewnych (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zostałam poszkodowana przez członków zarządu spółki z o.o., którzy dopuścili się oszustwa. W chwili obecnej toczy się postępowanie przygotowawcze p-ko dwóm z nich. Zastanawiam się nad wytoczeniem (...)

Zabezpieczenie roszczenia

Zabezpieczenie roszczenia

Firma wystąpiła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd nakazał pozwanemu zapłatę kwoty 116.500,00 z odsetkami ustawowymi od 1 lipca 2003 r. oraz kwotę 5.471,30 tytułem kosztów (...)

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności

Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej? Art. 509 k.c. reguluje przelew wierzytelności (...)

Opłata za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

Opłata za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

Komornik zażądał 2500 zł za dokonanie czynności zabezpieczenia roszczenia pieniężnego w kwocie 110 tys. zł w sprawie gospodarczej. To nie jest jeszcze egzekucja. W innym rejonie i w sprawie z innego (...)

Należyta staranność członka zarządu sp. z o. o.

Należyta staranność członka zarządu sp. z o. o.

Prezes zarządu zdecydował o nienaliczaniu i rezygnacji z odsetek z tytułu opóźnienia płatności za dostawę towaru. Decyzja jest spowodowana chęcią utrzymania stosunków handlowych z kontrahentem (...)

Odmowa dopuszczenia pracownika do pracy

Odmowa dopuszczenia pracownika do pracy

Pracownik przywrócony do pracy, na podstawie prawomocnego wyroku, zgłosił się do pracy celem jej podjęcia. Nie został jednak wpuszczony przez portiera, który poinformował go, że szef wniósł (...)

Skutki zawieszenia egzekucji z nieruchomości

Skutki zawieszenia egzekucji z nieruchomości

Z mojego wniosku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które toczy się w stosunku do nieruchomości dłużnika. Niedawno odbyła się licytacja i sąd udzielił przybicia na rzecz licytującego. (...)

Wstrzymanie wykonania wyroku a egzekucja

Wstrzymanie wykonania wyroku a egzekucja

Wobec dłużnika została wydana klauzula wykonalności wyroku oraz wszczęto postępowanie komornicze. Dłużnik wystąpił do sądu z pozwem o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku, na podstawie (...)

Możliwość wyboru sposobu egzekucji

Możliwość wyboru sposobu egzekucji

Czy w toku postępowania egzekucyjnego dłużnik ma prawo wskazać komornikowi sposób zaspokojenia wierzyciela. Czy leży to jedynie w mocy komornika bądź wierzyciela. Np.: czy dłużnik może wskazać (...)

Zawieszenie egzekucji

Zawieszenie egzekucji

Czy można złożyć u komornika oświadczenie, że będę spłacał dług i określić termin spłaty, np. w ratach? Czy powstrzyma to egzekucję? Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość (...)

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy (...)

Legitymacja do złożenia wniosku o założenie KW

Legitymacja do złożenia wniosku o założenie KW

Nieruchomość gruntowa nie posiada KW ale posiada zbiór dokumentów w starostwie powiatowym. Wierzyciel posiada nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi wpisanemu w tym zbiorze dokumentów. Zostaje wszczęta (...)

Skutki zmiany postanowienia o nabyciu spadku

Skutki zmiany postanowienia o nabyciu spadku

W lipcu 2004 r. wraz z żoną nabyliśmy nieruchomość (dom, rola, las). Sprzedającymi była matka i 4 pełnoletnich dzieci. Wszyscy byli współwłaścicielami tej nieruchomości w różnych częściach. (...)

Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku

Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku

Pan X i Pani Y w lutym 2007 prawomocnym wyrokiem otrzymali rozwód, majątek natomiast podzielili umową o wiele wcześniej przed rozwodem, w skład majątku wspólnego wchodziło mieszkanie własnościowe (...)

Sprzedaż lokalu przez licytację komorniczą

Sprzedaż lokalu przez licytację komorniczą

W Sądzie cywilnym sędzia ogłasza wyrok w sprawie o licytację lokalu na podstawie artykułu 16 ustawy o własności lokalu. Wydaje wyrok zezwalający na sprzedaż lokalu motywując decyzje Sądu jedynie (...)

Skarga pauliańska a dalsze zbycie przedmiotu

Skarga pauliańska a dalsze zbycie przedmiotu

30 grudnia 2004r nabyłem nieruchomość gruntową. Po ok 6 miesiącach z Wydziału Ksiąg Wieczystych otrzymałem informację (wpis ostrzeżenia do działu III), iż wobec tej nieruchomości toczy się (...)

FORUM PRAWNE

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Zabezpieczenie alimentacyjne

Zabezpieczenie alimentacyjne Jestem właśnie w trakcie rozwodu, w pozwie napisałam wnisek o przyznanie zabezpieczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu do momentu ustalenia alimentów. Sąd przychylił (...)

Sąd wydał zabezpieczenie dot. alimentów na kwotę 700 zł w lipcu, w grudniu zmienił zabezpieczenie

Sąd wydał zabezpieczenie dot. alimentów na kwotę 700 zł w lipcu, w grudniu zmienił zabezpieczenie Sąd wydał zabezpieczenie dot. alimentów na kwotę 700 zł w lipcu, w grudniu zmienił zabezpieczenie (...)

PILNE - zabezpieczenie przyszłych alimentów

PILNE - zabezpieczenie przyszłych alimentów Czy jest możliwe zabezpieczenie przyszłych alimentów - np. w kwocie 50.000 zł. Sprawa wygląda tak, że dłużnik od 5 lat nie płaci alimentów. W końcu (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

Alimenty bez rozwodu

Alimenty bez rozwodu Czy mogę dostać od męża sądownie alimenty na dzieci nie wnosząc sprawy o rozwód? Moja żona, przez adwokata, żąda ode mnie alimentów na małoletniego syna. Małżeństwo (...)

komornik a ugoda

komornik a ugoda Podpisalam umowe z wierzycielem na splate zadluzenia w ktorej wierzyciel zobowiazal sie do zawieszenia postepowania egzekucyjnego. Tymczasem komornik zajmuje mi oprocz zarobkow dodatkowo (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Jakie obowiązki wobec komornika ma wierzyciel

Jakie obowiązki wobec komornika ma wierzyciel Jakie obowiązki wobec komornika ma wierzyciel. Chodzi o to, co musi, a co może zrobić wierzyciel wobec komornika. Mam sytuację dość prostą. Wierzytelność, (...)

Zawieszenie egzekucji komorniczej z nieruchomości

Zawieszenie egzekucji komorniczej z nieruchomości Mam pytanie czy ja jako dłużnik mogę złożyć wniosek do komornika o zawieszenie egzekucji z nieruchomości czy musi to zrobić mój wierzyciel.Jezeli (...)

jak napisac wniosek o czasowe zawieszenie egzekucji komorniczej?

jak napisac wniosek o czasowe zawieszenie egzekucji komorniczej? jak napisac wniosek o czasowe zawieszenie egzekucji komorniczej?

Ostrzeżenie w dziale III Księgi Wieczystej

Ostrzeżenie w dziale III Księgi Wieczystej Zamierzam kopić mieszkanie z rynku wtórnego. Jednak mam pewien zgryz gdyż mieszkanie ma 3 właścicieli ze spadku w dziale II w DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ (...)

Wymiana zdjęć

Wymiana zdjęć Chciałem się zapytać jak to wygląda z prawnego puntu widzenia. Jeżeli napisałbym w necie na forum, że mam 16 lat i wymienię się z rówieśnikami zdjęciami siusiaków i pup, to (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Porady prawne