19.2.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Podstawowy zakres zwrotu wydatków za materiały budowlane został omówiony w poradzie: Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane? Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki:

 • poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

 • nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z ww. inwestycjami, jako podatnicy podatku od towarów i usług (VAT), w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (jeśli bowiem dana osoba fizyczna dokonuje zakupów materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności opodatkowanych, to zazwyczaj ma prawo do odliczenia podatku od zakupionych materiałów budowlanych, a więc podatek zawarty w cenie brutto materiałów budowlanych nie będzie jej obciążał),

 • posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu), albo - w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia - posiadają pozwolenie na budowę. 

Faktura VAT

 

Zwrot dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi dla osoby fizycznej od 1 maja 2004 r. Każdy zatem może ubiegać się o zwrot wydatków, które poniósł w związku z zakupem materiałów budowlanych na budowę domu. Dotyczy to jednak jedynie tych wydatków, które są dokumentowane fakturami wystawionymi na osobę ubiegającą się o zwrot, a nie np. członka jej rodziny. Wyjątek dotyczy tylko małżonków, którzy mogą składać wspólny wniosek, ujmując w nim faktury wystawione na każde z nich.  

Faktury wystawione na innych członków rodziny dają im prawo do ubiegania się o zwrot, o ile sami spełniają pozostałe warunki uprawniające do zwrotu (m.in. mają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pozwolenie na budowę). 

Poza tym można domagać się od sprzedawców wystawienia faktur korygujących, jeśli zależy nam, aby faktura została wystawiona na inwestora ponoszącego rzeczywiście wydatek na zakup, zamiast na osobę, która płaciła za materiały i je odbierała. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż nie ma obowiązku podawania numerów klasyfikacji statystycznej na fakturze. Wymóg ten został zniesiony wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jednak podanie tego numeru jest wskazane, gdyż pozwoli to udowodnić prawo do otrzymania zwrotu VAT. Jeśli zaś na fakturach nie ma podanego symbolu PKWiU, to można zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej, na której ewentualnie uzupełni on te brakujące numery klasyfikacji statystycznej.

Co to jest tytuł prawny, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Kolejnym warunkiem zwrotu jest posiadanie:

 1. prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo tytułu prawnego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu;

 2. pozwolenia na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego uważa się m.in.:

 • akt własności,

 • umowę użyczenia,

 • umowę najmu lub dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy,

 • dokumenty potwierdzające jego nabycie w drodze kupna, darowizny albo spadku,

 • decyzję administracyjną (przydział mieszkania)

 • lub dokument potwierdzający istnienie innego stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu (budynku) mieszkalnego (np. służebność mieszkania, spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych: lokatorskie prawo spółdzielcze lub własnościowe prawo spółdzielcze),

 • przydział mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej czy ekspektatywę odrębnej własności lokalu, która stanowi roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu na podstawie stosownej umowy zawartej ze spółdzielnią o jego budowę,

 • umowę przedwstępną (np. z deweloperem), jeśli przewiduje ona możliwość korzystania z lokalu (budynku). 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i (...)

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Na jakiej podstawie przysługuje zwrot?  Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Osoby fizyczne, które w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją (...)

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %(od 1.01.1011 wynosi ona zasadniczo 23%). Osoby budujące czy remontujące systemem gospodarczym i zbierające faktury VAT zakupu materiałów budowlanych doczekały się pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii (...)

Jak ubiegać się o zwroty VAT za materiały budowlane?

Jak ubiegać się o zwroty VAT za materiały budowlane?

Jaki wniosek trzeba złożyć?    Zwroty VAT za materiały budowlane mają następować na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek taki może być złożony nie częściej raz w roku. Od początku 2008 r. nie ma już terminu końcowego składania owego wniosku (zob.: (...)

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

  Limity zwrotu VAT na materiały budowlane  Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, w okresie obowiązywania ustawy, uzależniona jest m.in. od tego czy inwestycja, w związku z którą poniesiono wydatki na zakup materiałów (...)

Jak jest zwracany VAT za materiały budowlane?

Jak jest zwracany VAT za materiały budowlane?

  Kiedy nastąpi zwrot?  Złożenie wniosku wszczyna postępowanie w sprawie zwrotu osobie fizycznej części wydatków. W jego toku na podstawie złożonych dokumentów i ewentualnie innych dowodów weryfikowane jest prawo inwestora do dochodzenia zwrotu części wydatków.  (...)

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad przyznawania zwrotów za materiały budowlane. Z tym dniem straciła moc ustawa z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Na dotychczasowych zasadach można będzie domagać się zwrotu (...)

Warunki pracy zimą

Warunki pracy zimą

Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem pracującym poza nimi. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą mandaty. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa co roku wiele skarg na zbyt niską temperaturę (...)

Warunki prowadzenia kantoru

Warunki prowadzenia kantoru

W rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, za działalnością kantorową, począwszy od 21 sierpnia 2004 r., uznaje się regulowaną działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. Czy potrzebne (...)

Warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

Warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

  Jakie prawo bankowe przewiduje rodzaje rozliczeń gotówkowych? Ustawodawca przesądził o dwóch wyłącznych typach rozliczeń gotówkowych, mianowicie przeprowadzanych czekiem gotówkowym lub przez wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela.   rozliczenia, pieniężne, (...)

Warunki pracy zimą

Warunki pracy zimą

Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem pracującym poza nimi. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą mandaty. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa co roku wiele skarg na zbyt niską temperaturę (...)

Warunki prowadzenia kantoru

Warunki prowadzenia kantoru

W rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, za działalnością kantorową, począwszy od 21 sierpnia 2004 r., uznaje się regulowaną działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. Czy potrzebne (...)

Warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

Warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

  Jakie prawo bankowe przewiduje rodzaje rozliczeń gotówkowych? Ustawodawca przesądził o dwóch wyłącznych typach rozliczeń gotówkowych, mianowicie przeprowadzanych czekiem gotówkowym lub przez wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela.   rozliczenia, pieniężne, (...)

Ogólne warunki umowy ubezpieczenia majątkowego - czy stanowią integralną część mojej umowy?

Ogólne warunki umowy ubezpieczenia majątkowego - czy stanowią integralną część mojej umowy?

Praktycznie każdy zakład ubezpieczeń ustala ogólne warunki ubezpieczenia. Istotne jest to, że stanowią one składnik umowy ubezpieczeniowej i mają moc obowiązującą, tj. wiążą one strony umowy ubezpieczenia. Jakie elementy powinny zawierać ogólne warunki ube umowa ubezpieczenia majątkowego, (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu? „Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków (...)

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

  22 września 2004 r. zmieniło się szereg regulacji dotyczących pośrednictwa nieruchomościami. Zaczęły one obowiązywać równolegle ze zmianami w zarządzie nieruchomościami pośrednik nieruchomości, nieruchomość, nabycie, zbycie, kataster nieruchomości, księgi wieczyste, członkowie (...)

Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia pracy?

Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia pracy?

Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. O jakie pomieszczenia chodzi? "Pomieszczeniem pracy" jest pomieszczenie przeznaczone na pomieszczenia pracy, pracownicy, zaklad pracy, pracodawca, bhp, (...)

Terminy i warunki bezpośredniego zwrotu VAT

Terminy i warunki bezpośredniego zwrotu VAT

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać pozwolenie na budowę, (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Aby móc przystąpić do licytacji nieruchomości, należy spełnić pewne wymogi zwane warunkami licytacyjnymi. Bez ich realizacji, nie będziemy mogli uczestniczyć w przetargu i ostatecznie kupić po okazyjnej cenie np. mieszkania. Jakie są warunki licytacyjne? Podstawo warunki, licytacja, (...)

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia? W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Podkreślić wszak należy, iż w szczególności w postępowaniu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

Zakupiłem mieszkanie 50m2 w grudniu 2006 roku. W styczniu 2007 rozpocząłem remont, do którego dokonywałem zakupów różnych materiałów w sklepach detalicznych. Na każdy zakup brałem fakturę VAT imienną wystawianą na mój adres zamelodwania. Czy przysługuje mi prawo do odzyskania 15% podatku (...)

Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Państwo M przekazali swój dom jednorodzinny córce P z możliwością zamieszkiwania w nim do końca życia. Córka P jest zameldowana oraz mieszka w innym domku jednorodzinnym. Aktualnie w domu, gdzie mieszkają państwo M, należy dokonać gruntownej przeróbki i modernizacji systemu grzewczego, (...)

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Uprzejmie proszę o podanie błędów, które często są popełniane przez osoby składające podanie o zwrot uniemożliwiające im uzyskanie tegoż zwrotu. Ustawa funkcjonuje już od dłuższego czasu, więc z pewnością tego typu opracowania już się pojawiły. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia (...)

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

W 2003 r. przystąpiłam do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestorem była Spółdzielnia i na nią było wystawione pozwolenie na budowę domku. Jako członek, na podstawie podpisanej umowy, wpłacałam jedynie do Spółdzielni pieniądze za kolejne (...)

Zwrot VAT za remont mieszkania

Zwrot VAT za remont mieszkania

W czerwcu 2006 r. zwróciłem się do urzędu skarbowego o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane użyte podczas remontu domu w 2004 i 2005 roku. Wydatki te odliczałem też w ramach "ulgi remontowej" w podatku dochodowym, w związku z tym zwrotowi podlegało 55,23% zapłaconej kwoty VAT. (...)

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Podobno w 2006 roku wchodzi w życie ustawa dzięki której będzie można odliczać podatek VAT za zakupione materiały budowlane i za budowę domu. Ja zamierzam w 2006 roku kupić nowe mieszkanie, które aktualnie zaczyna budować spółdzielnia mieszkaniowa. Czy za zakup takiego mieszkania przysługuje (...)