31.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Powodowie kupili w pozwanym biurze podróży wycieczkę do Egiptu. Wycieczka była ogólnie nieudana. Dlatego powodowie złożyli pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną naruszeniem ich dobra osobistego w postaci "prawa do czerpania satysfaji z zakupionej imprezy turystycznej" i "udanego urlopu". Sąd Rejonowy zasądził jedynie pewną kwotę tytułem odszkodowania, natomiast oddalił powództwo o zadośćuczynienie w całości. Przy rozpoznawaniu apelacji obu stron Sąd Okręgowy powziął poważne wątpliwości i przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie prawne: Czy biuro podróży ponosi odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wyrażającą się w »zmarnowaniu urlopu« na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.), bądź na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c.? W odpowiedz SN podjął uchwałę:

Porady prawne

Przepis art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.

Szkody poniesione przez podróżnego (klienta) w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez organizatora turystyki umowy o podróż najczęściej określane są jako "zmarnowany urlop" (ang. wasted holiday). Są to szkody niematerialne, bo przyjemność oczekiwana w związku z podróżą (urlopem) pozostaje wyłącznie w sferze wrażeń i uczuć. W polskim prawie zobowiązań naprawienia szkody niemajątkowej (zadośćuczynienia za krzywdę) można żądać tylko w wypadkach przewidzianych przez ustawę. Oczywiście można też się umówić co do wyrównania takiej szkody, ale nie jest to stosowane w praktyce.

Zdaniem SN podstawą zadośćuczynienia za "zmarnowany urlop" nie może być naruszenie dóbr osobistych. Dobra osobiste są bowiem ściśle związane z człowiekiem, skupiają niepowtarzalną indywidualność człowieka, jego godność oraz pozycję wśród innych ludzi. Są nierozdzielnie złączone z istotą człowieczeństwa oraz naturą człowieka. Spokojny, niezakłócony odpoczynek na zorganizowanych wczasach nie odpowiada temu opisowi – jest to tylko zaspokojenie najczęściej doraźnej potrzeby, nie przez wszystkich zresztą odczuwanej. Nie można jednak wykluczyć, że w niektórych sytuacjach działanie (zaniechanie) organizatora turystyki będzie naruszać jakieś dobro osobiste (np. zdrowie albo nietykalność osobista), co umożliwi zasądzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 445 lub 448 k.c.

Sąd Okręgowy odwołał się jednak - zdaniem SN trafnie - do art. 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm. - dalej: "u.u.t."). Za poszukiwaniem skutecznej podstawy odpowiedzialności z tego tytułu przemawiają m.in. argumenty wypływające z prawa unijnego (europejskiego) oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Umowy o podróż oraz odpowiedzialność zostały uregulowane w dyrektywie nr 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. L 158,23/06/1990 P. 0059), implementowanej również przez Polskę. Odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej (podróży) za szkody wyrządzone klientowi (konsumentowi) w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewiduje art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy. W wyroku z dnia 12 marca 2002 roku, S. Leitner v. TUI Deutschland GmbH, nr C-168/00 (EurLex nr 62000J0168), Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż wymieniony przepis "co do zasady przyznaje konsumentowi prawo do odszkodowania za uszczerbek niemajątkowy poniesiony na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez organizatora imprezy turystycznej". Odpowiednikiem art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy jest art. 11a ustawy u.u.t. SN przypomniał, że jego wykładnia powinna być zgodna z dyrektywą, a jeżeli dyrektywa była poddana interpretacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zgodnie z tą interpretacją. Skoro Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że art. 5 dyrektywy obejmuje także uszczerbek niemajątkowy w postaci "zmarnowanego urlopu", to art. 11a u.u.t., musi być wykładany w ten sam sposób. System polskiego prawa nie stoi na przeszkodzie takiemu rozumieniu tego przepisu.

SN podkreślił również, że taka wykładnia art. 11a u.u.t. odpowiada współczesnym tendencjom rozwoju prawa cywilnego, które zakładają prawo wierzyciela do wynagrodzenia szkody niemajątkowej wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 roku, sygn. akt III CZP 79/10, OSNC 2011/4/41

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Klienci biur podróży często nie wiedzą, że przysługuje im odszkodowanie za zepsute wakacje. Chce to zmienić rzecznik praw obywatelskich, który zabiega o wpisanie odpowiedzialności touroperatorów do ustawy – pisze Gazeta Prawna. Biuro podróży ponosi odpowiedzialność za szkodę polegającą na zmarnowanym urlopie – według prof. Irena Lipowicz taki zapis powinien znaleźć się (...)

Dostaniemy odszkodowanie za zmarnowany urlop?

Dostaniemy odszkodowanie za zmarnowany urlop?

Jeżeli wykupiliśmy wczasy w luksusowej willi, a trafiliśmy do małego pokoju bez okna, to możemy żądać od organizatora turystyki nie tylko zwrotu pieniędzy za wycieczkę, ale również dochodzić zadośćuczynienia za zmarnowany urlop – informuje Gazeta Prawna. Eksperci z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy tłumaczą na łamach dziennika, że jeszcze do niedawna w polskim (...)

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 k.c. - orzekł Sąd Najwyższy. Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 22 października 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w składzie 7 sędziów (...)

Będą odszkodowania za zmarnowany urlop

Będą odszkodowania za zmarnowany urlop

Według Sądu Najwyższego odszkodowanie należy się turyście także za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu. Turyści, którzy np. zamiast w czterogwiazdkowym hotelu musieli mieszkać w pokojach o niższym standardzie mają prawo nie tylko do zadośćuczynienia za zmarnowane wczasy – donosi Rzeczpospolita. Takiego odszkodowania żądali od jednego z organizatorów (...)

Szybsze odszkodowania za zmarnowany urlop

Szybsze odszkodowania za zmarnowany urlop

Łatwiej odzyskamy pieniądze za zmarnowane wczasy za granicą i szybciej dostaniemy zwrot zaliczek na wycieczki, które się nie odbyły, ponieważ firma turystyczna zbankrutowała. Prostsze ma być również dochodzenie odszkodowania za pobyt w hotelu o gorszym standardzie – informuje Rzeczpospolita. Umożliwia to nowe przepisy, które zwiększają zabezpieczenie finansowe (...)

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Czym jest urlop okolicznościowy? Urlop okolicznościowy to zwolnienie z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie. Komu pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego? Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od (...)

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Biorąc do ręki gazetę z ogłoszeniami pracy, w ofercie niekiedy rzuca nam się w oczy hasło “chałupnictwo”. Dla jednych praca taka może wydawać się mało atrakcyjna, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do ciągłego kontaktu z ludźmi, czy też bycia w ciągłym ruchu. Dla osób mniej wybrednych, jak i dla tych, którzy z różnych przyczyn nie (...)

Reklamacja wycieczki. Jak ją złożyć?

Reklamacja wycieczki. Jak ją złożyć?

Biuro podróży nie spełniło twoich oczekiwań? Możesz złożyć skargę i żądać zwrotu pieniędzy. Masz na to 30 dni. Wymarzona wycieczka może znacznie odbiegać od tego, co widzieliśmy w folderach reklamowych biura podróży. W takiej sytuacji nie jesteśmy bezbronni, ponieważ stają za nami przepisy. Zgodnie z nimi w niektórych sytuacjach możemy złożyć reklamację. – (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik? Zasadą jest, że pracownika do zwolnienia wybiera pracodawca. Jednak dokonany wybór nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest tylko, aby pracodawca podał rzeczywistą, uzasadnioną przyczynę i dokonał wypowiedzenia zgodnie z przepisami. Warto przeczytać też artykuł: Jak wypowiedzieć umowę o pracę?  W (...)

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Komu przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i w jakiej wysokości? Pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi ze stosunku pracy. W szczególności pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca - co należy podkreślić - ma prawo udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia. (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. Jakie akty prawne określają warunki wynagradzania? Warunki wynagradzania określają między innymi stawki, składniki i sposób obliczania wysokości wynagrodzenia za pracę oraz innych (...)

Szczególne przypadki naruszenia uprawnień pracowniczych przy rozwiązaniu umowy o pracę

Szczególne przypadki naruszenia uprawnień pracowniczych przy rozwiązaniu umowy o pracę

  Uprawniwenia, jakie przysługują pracownikom w razie niezgodnego z prawem pracy rozwiązania umowy o pracę zostały omówione w artykułach: Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę? Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Poniżej (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego oraz jego status określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kto jest uznawany za osobę bezrobotną? Bezrobotny to osoba będąca: obywatelem polskim poszukująca i podejmująca zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych, cudzoziemcem poszukującym (...)

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych oraz jeśli w okresie 18 miesięcy (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Planując wakacyjny wyjazd, niezależnie od tego czy spędzamy wakacje w kraju czy za granicą, mamy określone wyobrażenia i oczekiwania. Chcemy wykorzystać zasłużony urlop na długo wyczekiwany odpoczynek, który pozwoli na zregenerowanie sił oraz oderwie nasze myśli od pracy i problemów życia codziennego. W związku z tym chcemy spędzić wakacje w miłym dla oka otoczeniu, goszcząc (...)

Choroba a prawo do płatnego urlopu

Choroba a prawo do płatnego urlopu

W niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) dokonał wykładni dotyczącej prawa do corocznego płatnego urlopu przyznanego na mocy dyrektywy wspólnotowej o czasie pracy (art. 7 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.U. L 299, s. 9). Wykładnia ta została dokonana (...)

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Jakiej ochronie podlega wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Jednym z jej sposobów jest zakaz dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Przepisy wyraźnie wyliczają przypadki i należności, które mogą podlegać potrąceniu. Kolejno Kodeks pracy określa kolejność, granice oraz terminy dokonywania potrąceń.   Zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy wynagrodzenia (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży czy w najgorszym scenariuszu nawet śmierci. Ubezpieczenie turystyczne pomoże pokryć (...)

Świadczenia odszkodowawcze dla żołnierzy

Świadczenia odszkodowawcze dla żołnierzy

Na najbliższym posiedzeniu Senatu w dniach 2 i 3 kwietnia 2003r. senatorowie rozpatrywać będą ustawę o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. Ustawa ta, uchwalona przez Sejm w dniu 14 marca 2003r. ma na celu kompleksowe uregulowanie problematyki wypłacania świadczeń żołnierzom za wypadki i choroby powstałe (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego (...)

Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

  Osoby niepełnoletnie (młodociane), czyli takie, które ukończyły 16 lat i nie przekroczyły 18, mogą być zatrudniane na umowę o pracę, jednak przy spełnieniu pewnych warunków. Jakie warunki muszą być spełnione aby można było zatrudnić młodocianego? Młodocianego można zatrudnić, gdy: ukończył co najmniej gimnazjum oraz posiada świadectwo lekarskie stwierdzające, (...)

Odszkodowanie za przerwany urlop? Sprawdź

Odszkodowanie za przerwany urlop? Sprawdź

Urlop rzecz święta? Nie zawsze - pracownik może zostać odwołany z urlopu, choć tylko w wyjątkowych okolicznościach. W takiej sytuacji ma również prawo domagać się od pracodawcy zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania - wyjaśnia Tax Care. Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu. Co więcej, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie może się tego prawa (...)

Ochrona pracy kobiet (kobieta w ciąży) - opinia prawna

Ochrona pracy kobiet (kobieta w ciąży) - opinia prawna

Stan faktycznyJestem w 4 miesiącu ciąży. Firma, w której pracuję (umowa o pracę na czas nieokreślony) zaczyna zwalniać swoich pracowników. Wiem, że przysługuje mi jakaś ochrona jako kobiecie w ciąży. Proszę mi dokładnie powiedzieć jakie mam prawa i czy jeżeli firma zostałaby zamknięta to mogę liczyć na jakieś odszkodowanie lub inne środki do życia? Jaka jest teraz (...)

Wymarzony urlop...

Wymarzony urlop...

  Zmiana ceny wycieczki, pensjonat o zaniżonym standardzie, zagubiony bagaż - co jeszcze może zdarzyć się podczas zaplanowanego kilkudniowego wyjazdu za miasto lub za granicę? Przed majowym weekendem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o prawach, obowiązkach i bezpłatnej pomocy Już za kilka dni początek przedłużonego weekendu. Co zrobić, żeby wolny czas był (...)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

  Co to jest zwolnienie zbiorowe? Zwolnienie zbiorowe ma miejsce wówczas gdy w zakładzie pracy zmniejszenie zatrudnienia następuje: z przyczyn ekonomicznych, w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi, w celu poprawy warunków pracy lub warunków środowiska naturalnego, jeżeli zmiany te powodują konieczność jednorazowego lub w (...)

Wynagrodzenie, czy odszkodowanie zwolnione z podatku?

Wynagrodzenie, czy odszkodowanie zwolnione z podatku?

(...)Tymczasem wypłacenie zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nie spełnia warunków do uznania go za odszkodowanie, o którym mowa w ww. przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o pdof. (...)Dla tego typu należności ustawodawca nie przewidział zwolnienia od podatku. Gazeta Podatkowa 20.11.2006 (...)

Planowane zmiany w prawie pracy

Planowane zmiany w prawie pracy

Od dłuższego czasu trwały prace nad zmianami w Kodeksie pracy. Dopóki trwały prace w komisjach pracodawcy i pracownicy zdani byli jedynie na domysły, które postanowienia Kodeksu pracy ulegną zmianie i jaki wpływ będą miały te zmiany na ich sytuację prawną i faktyczną. Obecnie, kiedy projekt zmian Kodeksu pracy, znalazł się już w Sejmie zarówno pracodawcy, jak i (...)

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

Wobec orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją przepisu o zwrocie kosztów dojazdu do sądu świadka, Senat przygotował projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Jednocześnie  zapowiedział utratę mocy przez archaiczny dekret z 1950 roku, który nadal stosowany jest się w postępowaniu przed sądami. Przepis uchylony Po orzeczeniu TK uchylono przepis o wskaźniku (...)

Zwolniony na urlopie dostanie pełną rekompensatę

Zwolniony na urlopie dostanie pełną rekompensatę

Pracodawca wypowiadający umowę pracy pełnoetatowemu pracownikowi musi liczyć się z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału z 22 października 2009 roku (sprawa C-116/08; Meerts) odszkodowanie za zwolnienie powinno być liczone od pełnej pensji pracownika nawet wtedy, gdy nastąpiło w czasie zmniejszonego wymiaru czasu pracy z racji urlopu rodzicielskiego (...)

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

Stan faktycznyCzy można zatrudnić osobę która nie ukończyła 17 lat ale nie w celu przygotowania do zawodu, tylko na zwykła umowę o pracę? Czy jeżeli chodzi o urlop to są jakieś różnice w stosunku do dorosłego? Proszę zwrócić moją uwagę na ewentualne różnice w zatrudnianiu niepełnoletnich.Opinia prawnaMłodociani, czyli w rozumieniu kodeksu pracy, osoby (...)

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego zawsze było postrzegane jako jedno z podstawowych praw pracowniczych. W obecnych czasach, podążając za orzecznictwem Sądu Najwyższego, można się jednak zastanawiać na ile coroczny urlop jeszcze jest prawem, a na ile stał się on obowiązkiem pracownika. Z treści Kodeksu pracy, jasno wynika, iż każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, (...)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych wykazuje m.in. składki i podstawy wymiaru składek. Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych? Jaka kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)

Urlopy i zwolnienia

Urlopy i zwolnienia

Prawo pracy gwarantuje pracownikom szereg urlopów oraz zwolnień od pracy. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce niektóre z nich. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy Urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. ##baner## Nabycie prawa (...)

Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?

Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?

Jaki charakter ma urlopy bezpłatne? Prawo pracy, oprócz przysługującego pracownikowi niezbywalnego prawa do urlopu wypoczynkowego, przewiduje także możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny jest przywilejem pracowniczym, z którego zawsze można skorzystać. Przywilej ten nie korzysta jednak z takich dobrodziejstw jak prawo do urlopu wypoczynkowego. Kiedy można (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji (...)

Urlop macierzyński - ojciec może z niego korzystać

Urlop macierzyński - ojciec może z niego korzystać

Ojciec, na zmianę z matką, może wykorzystać podstawowy urlop macierzyński. Pierwsze 14 tygodnie zarezerwowane są wyłącznie dla matki, ale w z pozostałych 6 tygodni może skorzystać również mężczyzna. To nie jedyny urlop dostępny dla ojca. Innym jest urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni. Cały okres urlopu można podzielić na trzy części, z których na przemian może (...)

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Sukcesywne nowelizacje Kodeksu pracy w sposób całościowy uregulowały kwestię udzielania proporcjonalnych urlopów wypoczynkowych na wypadek ustania stosunku pracy. Trudno jednak stwierdzić, że przepisy dotyczące tego istotnego zagadnienia życia zawodowego Polaków są sformułowane w sposób jasny i zrozumiały. W niniejszym artykule, na przytoczonych przykładach, (...)

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Co to jest urlop wypoczynkowy? Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest płatny i przysługuje niezależnie od rodzaju zawartej umowy zawartej z pracownikiem (na okres próbny, czas określony, nieokreślony). Kiedy pracownik może iść na (...)

Jakie prawa ma ojciec?

Jakie prawa ma ojciec?

Prawa taty Ojcostwo wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale także z pewnymi przywilejami. Dowiedz się, jakie uprawnienia przysługują mężczyznom wychowującym dzieci. Do najważniejszych uprawnień przysługujących mężczyznom wychowującym dzieci należą m.in.: urlop ojcowski, zwolnienie od pracy z tytułu urodzenia dziecka, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, możliwość obniżenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia

Umowa zawarta na czas nieokreślony, staż pracy w obecnym zakładzie wynosi 18 miesięcy. Do wykorzystania pozostał zaległy i bieżący urlop razem 25 dni. Przypuszczam, że pracodawca wypowie mi umowę (...)

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zalicza się do okresu pracy, więc rozumiem, że w tym czasie nabywa się również prawa do proporcjonalnego urlopu. Czyli od 01.01.08 r. do 31.03.08 r. będzie to (...)

Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika

Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika

Czy biuro podróży odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania spowodowane działaniem lub zaniechaniem przewoźnika? Czy biuro podróży może zmienić zasady odpowiedzialności? (...)

Urlop po przywróceniu do pracy

Urlop po przywróceniu do pracy

W jakim wymiarze przysługuje urlop pracownikowi po przywróceniu do pracy przez Sąd, czy w pełnym wymiarze tak jakby cały czas pracował, czy też w wymiarze proporcjonalnym do faktycznego zatrudnienia? (...)

Likwidacja zakładu podczas urlopu

Likwidacja zakładu podczas urlopu

Jestem do marca 2002 roku na urlopie wychowawczym. Wiem, że z końcem 2001 roku spółce z o.o., w której pracuje likwiduje się. Co się dzieje ze mną i czy mi się należy jakieś odszkodowanie? Słyszałam, (...)

Odprawa dla pracownika

Odprawa dla pracownika

Zatrudniamy kierowcę ciężarówki na podstawie umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik pracuje u nas powyżej 3 lat. Umowa przewiduje wcześniejsze rozwiązanie z 2-tygodniowym (...)

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając (...)

Stosunek pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

Stosunek pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

Pozostaję w stosunku pracy z placówką, która została zlikwidowana z końcem ubiegłego roku szkolnego. Jestem nauczycielem mianowanym. W dniu, w którym dokonała się likwidacja placówki przebywałam (...)

Warunki finansowe odprawy

Warunki finansowe odprawy

Po 9 latach pracy w korporacji na stanowisku dyrektora dostałam dziś wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracowników, ze względu na likwidację stanowiska i zmiany organizacyjne w pionie. Wcześniej (...)

Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji. Umowa o pracę została rozwiązana i obecnie pracodawca będzie przez rok (takiego okresu po ustaniu stosunku pracy dotyczy umowa) wypłacać w cyklach (...)

Ujęcie urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

Ujęcie urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

Pracownik pracuje do 07.01.2008 r. W ciągu zatrudnienia wykorzystał kilka dni urlopu bezpłatnego (pisemny wniosek pracownika). Słyszałem, że po zmianach w świadectwie pracy podajemy urlop bezpłatny (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 2 grudnia 2002 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 2 marca 2004 do 14 marca 2004 r. i od 15 marca 2004 r.do 19 marca 2004 r. W dniu 20 (...)

Należności świadka związane ze składaniem zeznań

Należności świadka związane ze składaniem zeznań

Zostałem wezwany jako świadek w sprawie cywilnej - klient sądził się z firmą, w której pracuję. Wezwanie dostałem do miejsca pracy, a że pracuję 100 km od miejsca zamieszkania zwróciłem się (...)

Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Pracownik zmarł w połowie miesiąca. Pracownik miał żonę i dwoje pełnoletnich dzieci. Komu i czy można wypłacić wszystkie należne świadczenia czyli: pensję, ekwiwalent za urlop, zasiłek pośmiertny, (...)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jakie roszczenia pracownicze zaspokajane są z FGŚP? Ustawodawca w art. 12 u.o.r.p. zamieścił wyczerpujący katalog roszczeń pracowniczych, które mogą zostać zaspokojone ze środków (...)

Kiedy bezrobotnemu odmawia się zasiłku dla bezrobotnych?

Kiedy bezrobotnemu odmawia się zasiłku dla bezrobotnych?

Kiedy bezrobotnemu odmawia się zasiłku dla bezrobotnych? Odmawia się go bezrobotnemu, który:1) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej (...)

Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

Kolejny raz zostałam wezwana przez sąd do złożenia zeznań w charakterze świadka. W jaki sposób mogę prosić o zwrot kosztów podróży? Do kogo mam się zgłosić i w jakiej formie prosić o zwrot? (...)

Sytuacja emeryta w zakładzie pracy

Sytuacja emeryta w zakładzie pracy

Zakład pracy zatrudnia na cały etat, na czas nieokreślony pracownika od kilku lat pobierającego jednocześnie emeryturę. Zakład pracy chce wypowiedzieć temu pracownikowi umowę o pracę, gdyż zakład (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, w dniu powrotu do pracy po długotrwałej chorobie

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, w dniu powrotu do pracy po długotrwałej chorobie

Pracodawca zamierzał wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. O zamiarze wypowiedzenia zawiadomił organizację związkową, uzyskując jej zgodę. (...)

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik (kobieta) jest zatrudniony od 7 lutego 2000 roku. Od listopada 2004 do lipca 2005 pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, od lipca 2005 do listopada 2005 przebywał (...)

Proporcjonalne zmniejszenie urlopu wypoczynkowego

Proporcjonalne zmniejszenie urlopu wypoczynkowego

Pracownik, który wykorzystał w całości urlop wypoczynkowy należny w 2008 roku (26 dni) zwrócił się z prośbą o urlop bezpłatny od 1.07.2008 r. do 26.09.2008 r. Wszystkim pracownikom korzystającym (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Wypowiedziałem umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 3 marca 2003 r. W Świadectwie Pracy widnieje zapis, że nie wykorzystałem urlopu za rok 2002 i pierwsze półrocze 2003 r. Z tego co wiadomo, (...)

Wysłanie pracownika na urlop zaległy

Wysłanie pracownika na urlop zaległy

Czy nie udzielenie pracownikowi zaległego urlopu do końca I kwartału następnego roku może skutkować przymusowym wysłaniem pracownika na zaległy urlop po tym terminie wbrew woli pracownika - występuję (...)

Urlop macierzyński nauczyciela

Urlop macierzyński nauczyciela

Nauczycielka zatrudniona w szkole na czas określony od dnia 01.09.2001 r. do dnia 31.08.2004 r. przebywała na urlopie macierzyńskim w okresie od 09.06.2003 r. do 28.09.2003 r. Po urlopie macierzyńskim (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracuję u jednego pracodawcy ponad pięć lat. Mam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Istnieje prawdopodobieństwo, że umowa zostanie mi wypowiedziana (okres wypowiedzenia 3 miesiące). (...)

Urlop przy umowie o zastępstwo

Urlop przy umowie o zastępstwo

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowę o zastępstwo. Umowa o zastępstwo jest na określony czas. Kolejna umowa jest zawierana z tym samym pracodawca na czas określony, nie bezpośrednio po upływie (...)

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Przebywam obecnie na urlopie macierzynskim.Chciałabym jednak przedłużyć swój pobyt z dzieckiem i wziąć urlop wychowawczy, ale najpierw wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Wiem, że w przypadku (...)

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim w 2010 roku. Po powrocie do pracy złożył wniosek o urlop wypoczynkowy. Urlop ten będzie trwał do 5 stycznia 2011 roku. Pracownik chce od razu złożyć (...)

Zgoda na urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Zgoda na urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Zatrudniam pracownicę od 24.08.2005r.w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu. Pracownica urodziła dziecko 19.02.2007r. Urlop macierzyński udzieliłem na 126 dni . Urlop macierzyński zakończył się w dniu (...)

FORUM PRAWNE

odszkodowanie za zmarnowany urlop

odszkodowanie za zmarnowany urlop Czy mogę pozwać biuro podróży o odszkodowanie za poniesione dodatkowe koszty podróży, którą sobie sam musiałem zapewnić, gdyż autokar który miał być podstawiony (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Anulowanie rezerwacji biletu bez wiedzy i zgody

Anulowanie rezerwacji biletu bez wiedzy i zgody Witam Pewna osoba bez mojej wiedzy anulowała mój bilet lotniczy na kilka godzin przed odlotem. Osoba to miała taką możliwość gdyż pod tym samym (...)

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic?

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic? moj facet ma zone.Zyjemy ze soba od 3 lat, od 2 on z nia nie sypia i chce sie rozwiesc choc generalnie nic w tym kierunku nie zrobil bo jak twierdzi bedzie (...)

Odszkodowanie w wyniku utraty zatrudnienia

Odszkodowanie w wyniku utraty zatrudnienia Witam wszystkich... Pracowałam w slepie jako sprzedawca ... miałam umowę na okres 3 lat. W tym okresie urodziłam dziecko i wykorzystałam urlop macierzyński (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie Czy ważne jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jeżeli nie zostało opatrzone żadną pieczątką, ani firmową, ani imienną - podpis jest w miarę czytelny a imię i (...)

KW art. 107 oraz 51 - szukam pomocy u dobrego adwokata

KW art. 107 oraz 51 - szukam pomocy u dobrego adwokata Witam Na oczach policji, zarządcy budynku i sąsiadów pewien lokator wraz z przebywającymi u niego ludźmi zatruwa mi życie. Zakupiłem mieszkanie (...)

zwolnienia grupowe

zwolnienia grupowe Witam Mam pytanie od kiedy mozna powiedzieć, że ma się do czynienia ze zwolnieniem grupowym? z góry dziękuję Witam jakie prawa ma pracownik zwolniony z tytułu zwolnień grupowach?O (...)

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Firmę w której pracuję wykupiła inna firma i od grudnia stałam się pracownikiem tej innej firmy. Jak wiesz przebywam jeszcze na urlopie macierzyńskim. Urlop macierzyński mam (...)

Brak wynagrodzenia za okres na wypowiedzeniu umowy.

Brak wynagrodzenia za okres na wypowiedzeniu umowy. Witam, mam problem taki jak w temacie właściwie moja żona go ma postaram się objaśnić sytuację i proszę o radę co najlepiej zrobić. Otóż (...)

Zwrot kosztów za odwołanie z urlopu

Zwrot kosztów za odwołanie z urlopu W styczniu miałem zaplanowany 2 tygodniowy urlop, na który wyjechałam wraz z rodzina nad morze. We wtorek dostałam telefon od szefa, że przeprasza, ale jest (...)

Odszkodowanie za nie wydanie świadectwa pracy

Odszkodowanie za nie wydanie świadectwa pracy Pracodawca nie wydał mi świadectwa pracy zwlekał z tym faktem prawie 3 miesiace, po drodze był na 2 tygodniowych feriach we alpach. W pozwie do sądu (...)

Niewypłacanie zaległego wynagrodzenia przez Pracodawcę.

Niewypłacanie zaległego wynagrodzenia przez Pracodawcę. Witam Pod koniec sierpnia.2007 roku rozwiązałem umowę o pracę z pracodawcą; Spółdzielnią Pracy [bez wypowiedzenia art. 55 § 1(1)]. Powodem (...)

Pomoc w napisaniu pozwu.....proszę o radę!

Pomoc w napisaniu pozwu.....proszę o radę! Wypowiedziałam pracodawcy umowę z art.55&1/1 na początku listopada. Otrzymałam świadectwo w którym pracodawca zastosował artykuł o którym wspomniałam (...)

Wyliczenie odszkodowania za zakaz konkurecji

Wyliczenie odszkodowania za zakaz konkurecji Witam mam troszkę dziwny problem bo mam zakaz konkurencji, pracodawca wypłaca mi w tym momencie 251zł i nie bardzo wiem skąd to wizą i jak wyliczył. Moja (...)

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia Witam, mam podpisaną umowę o pracę na czas nie określony. Czy przysługuje mi jakiś okres wypowiedzenia (pracowałem 20lat w tym zakładzie) jesli tak to ile ten okres wynosi i (...)

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy,pismo z sądu o uzupełnienie braków formalnych.

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy,pismo z sądu o uzupełnienie braków formalnych. Pozew o ustalenie stosunku pracy z dwóch firm, pracowałem na umowę zlecenie przez rok czasu w jednej firmie (...)

brak wynagrodzenia pomocy

brak wynagrodzenia pomocy Mam problem. Otóż mamy lipiec, w czerwcu rozwiązałam umowę o pracę (art. 55 § 1? Kodeksu Pracy) bez okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy. Powód jest taki że do tej (...)

Wpowiedzenie z winy pracodawcy

Wpowiedzenie z winy pracodawcy Po 6-ciu latach przerwy w pracy(urlop wychowawczy) po powrocie do pracy na drugi dzień otrzymałam wypowiedzenie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia jako (...)

Porady prawne