Prawo do emerytury górniczej

Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią i to bez względu na wiek. 

Kiedy górnikowi przysługuje emerytura?

Według nowego systemu emerytalnego dla górników wcześniejsza emerytura przysługuje górnikowi, który ukończył 55 lat życia i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej.

Górnicy mogą otrzymać emeryturę również w wieku 50 lat. Dotyczy to kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej.  

Prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat. Do okresów takiej pracy górniczej zalicza się również okres niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne, a także okres czasowego oddelegowania pracowników do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie lub w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego, bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy. Zasada uwzględniania czasu oddelegowania do zawodowego pogotowia ratowniczego została wprowadzona od dnia 1 stycznia br. na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Kiedy nabywa się prawa do wcześniejszej emerytury w zawodach wykonywanych w szczególnych warunkach?

W przypadku pozostałych zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach, np. zawodu nauczyciela, warunki umożliwiające nabycie prawa do wcześniejszej emerytury należy spełnić do dnia 31 grudnia 2007 r. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r., Nr 167, poz. 1397);
  • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2006 r., Nr 208, poz. 1534)  
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?