30.11.2022

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu zakładach pracy pracowników.

Zakres regulacji kodeksowej

Sytuację przejęcia zakładu pracy przez innego przedsiębiorcę reguluje Kodeks pracy (k.p.) w art. 23[1]. Przepis ten ma charakter ochronny dla pracowników przejmowanego zakładu pracy i reguluje głównie gwarancje pracowników mające na celu ochronę istniejącego stosunku pracy oraz obowiązki pracodawcy, który przejmuje zakład pracy.

Porady prawne

Istota przejęcia zakładu pracy

W Kodeksie pracy, jak i w innych aktach prawnych brak jest definicji przejęcia zakładu pracy. Brak ten uzupełnia orzecznictwo Sądu Najwyższego. W orzeczeniu z dnia 7 czerwca 1994 r. (sygn. akt I PZP 20/94) wskazał on, że termin "przejęcie zakładu" pracy należy rozumieć szeroko, jako wszelkie czynności i zdarzenia, które powodują przejście na inną osobę zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym w całości lub w części. Innymi słowy - przejęcie zakładu pracy ma miejsce zawsze wówczas, gdy do innej osoby przechodzą składniki majątkowe, z którymi związane było zatrudnienie pracowników. W innym orzeczeniu z dnia 10 grudnia 2004 r. (sygn. akt I PK 103/04) stwierdził zaś, iż przez przejęcie zakładu pracy należy także rozumieć przejęcie zadań jednego zakładu pracy na rzecz drugiego zakładu pracy. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika także, że przejęciu zakładu pracy nie musi towarzyszyć zamiar dokonania przejęcia zakładu pracy, ale wystarczy sam skutek w postaci faktycznego przejęcia majątku i zadań zakładu pracy (wyrok z dnia 29 sierpnia 1995 r. sygn. akt I PRN 38/95).

"Przejęcie" wyłącznie pracowników, w oderwaniu od składników majątkowych, rozumianych jako zorganizowana działalność gospodarcza, nie pozwala na przyjęcie, że doszło do przejścia zakładu pracy lub jej części na innego pracodawcę, a w konsekwencji wykluczony jest transfer pracowników w trybie art. 231 k.p. (tak: wyrok SA w Białymstoku z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. III AUa 194/17).

Zakres podmiotowy przejęcia zakładu pracy

Omawiany przepis obejmuje zakresem podmiotowym jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyłączając z jego obowiązywania pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, umowy mianowania, powołania, wyboru.

W przypadku ww. osób ustawodawca ogranicza się zaś jedynie do stwierdzenia, że przejęcie zakładu pracy nie powoduje automatycznie wstąpienia przejmującego zakładu pracy w istniejące stosunki pracy z tymi osobami i że pracodawca przejmujący obowiązany jest zaproponować im nowe warunki pracy i płacy ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 7 dni na ustosunkowanie się, czy przyjmują nowe warunki pracy i płacy, czy ich nie przyjmują. W razie nie przyjęcia przez tych pracowników zaproponowanych warunków pracy i płacy, bądź w przypadku niezłożenia stosownego oświadczenia w wyznaczonym terminie stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Przepis art. 23[1] k.p. nie obejmuje też swoim zakresem osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tym przypadku, w razie przejęcia zakładu pracy przez innego przedsiębiorcę, nie wstępuje on w stosunek cywilnoprawny w miejsce przejmowanego zakładu pracy. Przejmujący przedsiębiorca nie ma tez obowiązku zawarcia umowy z osobą, z którą przejmowany zakład pracy miał zawartą umowę cywilnoprawną. Poprzednio zawarta umowa cywilnoprawna trwa nadal pomimo przejęcia zakładu pracy, natomiast przejmujący przedsiębiorca może zawrzeć nową umowę (cywilnoprawną bądź umowę o pracę) z osobą, która dotychczas świadczyła pracę dla poprzedniego przedsiębiorcy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przejmujący przedsiębiorca może też wstąpić w istniejący stosunek cywilnoprawny w miejsce dotychczasowego zleceniodawcy (zamawiającego) na podstawie umowy zawartej pomiędzy dotychczasowym zleceniodawcą (zamawiającym) a zleceniobiorcą (przyjmującym zamówienie).

Regulacja art. 23[1] k.p. dotyczy co do zasady jedynie pracowników, którzy byli zatrudnieni w przejmowanym zakładzie pracy w chwili dokonania przejęcia. Jednak wyjątkowo mogą być zakresem tego przepisu objęci także pracownicy, którzy w chwili przejęcia nie byli już pracownikami przejmowanego zakładu pracy, a ich stosunek pracy ustał w związku z dokonywanym przejęciem. Już z treści art. 23[1] § 6 k. p. wynika zakaz rozwiązywania stosunków pracy z powodu przejęcia zakładu pracy. Można więc bronić poglądu, że rozwiązanie stosunku pracy jest bezskuteczne, a tym samym w chwili przejęcia zakładu pracy stosunek pracy istniał. Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 września 2004 r. (sygn. akt I PK 449/03), gdy rozpatrywał sprawę na podstawie stanu faktycznego sprzed wprowadzenia przepisu art. 23[1] § 6 k.p., kiedy jeszcze rozwiązywanie stosunków pracy z powodu przejęcia zakładu pracy nie było jeszcze wprost zakazane.

Z jednoznacznego brzmienia art. 231 § 1 k.p. wynika, że dotyczy sytuacji, gdy do przekształcenia podmiotowego pracodawcy dochodzi w trakcie trwania stosunku pracy. Z punktu widzenia pracownika następstwo pracodawcy jest konieczne dla realizacji funkcji ochronnej prawa pracy i w tym znaczeniu wskazana norma prawa spełnia swój cel. Natomiast w stosunku do osoby, która w chwili przekształceń podmiotowych pracodawcy nie korzysta już ze statusu pracownika, wskazany przepis nie ma wprost zastosowania. Według art. 23§ 2 k.p. za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. W przepisie tym ustawodawca uregulował więc szczególną sytuację dotyczącą zobowiązań ze stosunków pracy, które nie istniały w chwili przejmowania zakładu pracy przez nowego pracodawcę. Jest to wyjątek i został zawężony do sytuacji przejęcia części zakładu pracy. Wyjątki nie mogą być interpretowane rozszerzająco (tak: wyrok SN z 25 kwietnia 2017 r., sygn. II PK 73/16).

W sytuacjach budzących wątpliwości co do oceny, kto jest pracodawcą w stosunku do pracowników, decydujące jest faktyczne przejęcie zakładu pracy powodujące, że pracownicy świadczą pracę na rzecz kogoś innego niż dotychczas. Istotną okolicznością jest także fakt, że w wyniku dokonanych zmian organizacyjnych nie ma zapotrzebowania na pracę danego pracownika w jego dotychczasowym miejscu i rozmiarze. Przejęcie zakładu pracy, co zostało wykazane wyżej, musi polegać na formalnym nabyciu przedsiębiorstwa lub jego części oraz nie zależy od rodzaju czynności prawnej, na podstawie której, następuje przejęcie części zakładu pracy w faktyczne władanie (tak: wyrok WSA w Lublinie z 20 września 2017 r., sygn. I SA/Lu 494/17).

Przepis art. 231 k.p. nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy kontrahenci zawierają umowę w przedmiocie przejścia pracowników oraz obowiązków prawnych po stronie pracodawcy przekazującego bez przekazania składników majątkowych decydujących o wykonywaniu tych samych zadań przez nowego pracodawcę (tak: wyrok SA w Białymstoku z dnia 26 października 2017 r., sygn. III AUa 182/17).

Moc regulacji kodeksowej

Przepis art. 23[1] k.p. ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że znajdzie on zastosowanie w każdym przypadku przejęcia zakładu pracy. Strony umowy o pracę nie mogą wyłączyć jego zastosowania - czy to poprzez zawarcie odrębnej umowy lub porozumienia o wyłączeniu stosowania art. 23[1] k.p., czy to poprzez zawarcie aneksu do umowy o pracę.

Przy tym za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałe przed dniem przejęcia zakładu pracy odpowiada pracodawca przejmujący (jeżeli przejął zakład pracy w całości) albo odpowiadają solidarnie pracodawca przejmowany oraz pracodawca przejmujący (w przypadku przejęcia części zakładu pracy).

W przypadku przejęcia zakładu pracy pracodawca przejmujący nie musi zawierać nowych umów o pracę, ale wchodzi automatycznie w istniejące stosunki pracy, które zawarł pracodawca przejmowany. Problematyczna jest kwestia odpowiedzialności za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejęciem zakładu pracy w sytuacji, gdy następuje przejęcie zakładu pracy w całości, ale jednocześnie nie dochodzi do likwidacji przedsiębiorcy będącego dotychczasowym pracodawcą. Ponieważ odpowiedzialność solidarna może powstać tylko w przypadku, gdy jest przewidziana przez prawo albo umowę, a przepis art. 23[1] § 2 k.p. przewiduje odpowiedzialność solidarną poprzedniego i aktualnego pracodawcy tylko w sytuacji przejęcia części zakładu pracy, prowadziłoby do wniosku, że odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed dniem dokonania przejęcia odpowiadałby tylko pracodawca przejmujący, natomiast pracodawca przejmowany byłby zwolniony z odpowiedzialności.

Odpowiedzialność solidarna obu pracodawców stawia pracownika w lepszej sytuacji, gdyż pozwala mu egzekwować roszczenia od dwóch podmiotów, co zwiększa prawdopodobieństwo wyegzekwowania roszczenia. Nie jest to jednak odpowiedzialność solidarna, ale podobna do niej w treści odpowiedzialność in solidum. Ponieważ przedsiębiorca, którego zakład pracy został przejęty, nadal istnieje, można się pokusić o próbę nałożenia na niego odpowiedzialności za zobowiązania ze stosunku pracy powstałe przed dniem przejęcia zakładu pracy. Możliwość taką dopuścił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 lipca 2000 r. (sygn. akt III ZP 16/2000).

Likwidacja pracodawcy

W praktyce częste są przypadki, gdy następuje likwidacja przedsiębiorcy, a jednocześnie tworzony jest nowy przedsiębiorca, na którego przenoszone są wszystkie składniki majątkowe przedsiębiorcy likwidowanego. W rzeczywistości dochodzi więc do wykorzystania zorganizowanego majątku przedsiębiorcy do kontynuowania tej działalności w ramach nowej struktury organizacyjnej nie stanowi likwidacji zakładu pracy, ale przejęcie zakładu pracy, do którego stosujemy przepis art. 23[1] Kodeksu pracy. Pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 3 września 1998 r. (sygn. akt II SA 1438/97).

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Obowiązek informacyjny pracodawców przejmującego i przejmowanego uzależniony jest od tego, czy u pracodawców działają organizacje związkowe, czy nie.

W przypadku gdy u pracodawcy działają organizacje związkowe, pracodawca obowiązany jest do poinformowania na piśmie działających u niego zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Informacje te dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani przekazać co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części. Jeżeli dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników, jest obowiązany do podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o tych działaniach.

W razie niezawarcia porozumienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o tych działaniach, z powodu niemożności uzgodnienia przez strony jego treści, pracodawca samodzielnie podejmuje działania w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, uwzględniając ustalenia dokonane z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku negocjacji nad zawarciem porozumienia.

Natomiast w przypadku gdy u pracodawców nie działają organizacje związkowe, pracodawca obowiązany jest do powiadomienia pracowników na piśmie co najmniej 30 dni przed planowanym przejęciem zakładu pracy o terminie przejęcia, przyczynach uzasadniających przejęcie, następstwach prawnych i faktycznych planowanego przejęcia dla pracowników oraz zamierzonych działaniach w celu zachowania warunków pracy i płacy, bądź planowanych zmian w warunkach pracy i płacy oraz konieczności przekwalifikowania pracowników. Zmiana terminu planowanego przejęcia powoduje obowiązek ponownego poinformowania pracowników o planowanym przejęciu z podaniem nowej daty tego przejęcia.

Należy jeszcze podkreślić, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17 grudnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 746/00), że pracodawca informując pracowników o przejęciu zakładu pracy ma obowiązek wskazać konkretną datę przejęcia.

Możliwość rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Należy jednak zwrócić uwagę, że pracownikowi, który rozwiązał stosunek pracy w sposób wyżej wskazany, tylko wyjątkowo przysługuje prawo do odprawy przewidzianej w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika odprawa będzie pracownikowi przysługiwała w przypadkach, gdy rozwiązanie stosunku pracy spełnia przesłanki zawarte w art. 1 ww. ustawy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 luty 2001 r. sygn. akt I PKN 228/2000). Natomiast w przypadku gdy stosunek pracy rozwiąże pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników, pracownikowi przysługuje odprawa w każdym przypadku, gdy spełnione są przesłanki zawarte w ustawie.

Kilka tez z orzecznictwa

Nie można mówić o dyskryminacji w kontekście przejścia zakładu pracy, gdy miałaby ona dotyczyć pracowników wykonujących odmienne zadania, posiadających odmienne kwalifikacje, w dodatku zatrudnionych w odmiennych komórkach organizacyjnych pracodawcy, z których jedna nie podlegała w ogóle przekazaniu do nowego pracodawcy. Zróżnicowanie sytuacji pracowników w takiej sytuacji wynika bowiem z przyczyn obiektywnych - odmienności wykonywanych przez nich zadań, posiadanych kwalifikacji, zatrudnienia w odmiennych komórkach organizacyjnych, które bezpośrednio wpływają na objęcie tylko jednej grupy pracowników skutkami przejścia zakładu pracy. Ocena, czy nastąpiło przejście części zakładu pracy (jednostki gospodarczej) na nowego pracodawcę, wymaga ustalenia, czy przejmowana część zakładu pracy (jednostka gospodarcza) zachowała tożsamość, a w szczególności, zależnie od tego, czy działanie jednostki gospodarczej opiera się głównie na pracy ludzkiej czy na składnikach majątkowych, konieczne jest ustalenie, czy nowy usługodawca przejął decydującą o jej zachowaniu część pracowników lub majątku (wyposażenia materialnego) przejmowanej jednostki (tak: wyrok SN z 20 kwietnia 2017 r., sygn. I PK 153/16).

Nowy pracodawca może stać się stroną klauzuli konkurencyjnej w okolicznościach, w których podstawę prawną przejścia zakładu pracy stanowiły inne przepisy przewidujące sukcesję praw i obowiązków, w tym art. 494 § 1 k.s.h. Podstawowe kryterium rozstrzygające o prowadzeniu (lub nieprowadzeniu) przez pracownika działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy stanowi przedmiot działalności przedsiębiorstwa byłego pracodawcy oraz przedsiębiorstwa, w którym pracownik realizuje swoją aktywność zawodową po ustaniu stosunku pracy. Działalność konkurencyjna występuje zaś zasadniczo wtedy, gdy oba te podmioty zajmują się produkcją takich samych lub zbliżonych (o charakterze substytucyjnym) dóbr lub usług. Naruszeniem łączącej byłego pracownika z byłym pracodawcą umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest więc sytuacja, w której pracownik podejmuje zatrudnienie u innego pracodawcy z tej samej branży, który działa na tym samym obszarze terytorialnym, co były pracodawca, a przedmiotowe zakresy działalności obu tych podmiotów choćby częściowo krzyżują się i są skierowane do tego samego kręgu odbiorców. Pojęcie podmiotu konkurencyjnego należy ujmować szeroko i uznawać za konkurencyjną działalność nawet częściowo zbieżną z zakresem działania danego podmiotu bez względu na jej rozmiar, jeśli mogłaby wpłynąć niekorzystnie na jego sytuację ekonomiczną, sytuację na rynku lub osiągane wyniki finansowe (tak: wyrok SN z 4 października 2017 r., sygn. III PK 143/16).

Jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności płatnika, to wedle art. 30 § 1 o.p. płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 o.p., odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Oznacza to, że płatnik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania, których efektem jest niewpłacenie w prawidłowej wysokości podatku na rzecz właściwego organu podatkowego. Podstawową przesłanką zastosowania art. 231 Kodeksu pracy jest faktyczne przejęcie władztwa nad zakładem pracy przez nowy podmiot, który staje się pracodawcą. Przesłanką zastosowania art. 231 Kodeksu pracy jest faktyczna możliwość wykorzystywania przedmiotów (praw) tworzących zakład pracy w ramach działalności związanej z zatrudnianiem pracowników. Uznaje się stosowanie art. 231 k.p. za niedopuszczalne w przypadkach, gdy nowy pracodawca nie przejął faktycznie zakładu pracy (jego części), co ma miejsce między innymi wówczas, gdy nowy pracodawca przejmuje jedynie funkcję kadrową poprzedniego pracodawcy. Przy czym dla skutecznego zastosowania art. 231 k.p. warunek faktycznego przejęcia zakładu występuje niezależnie od tego, czy działanie jednostki gospodarczej opiera się głównie na pracy ludzkiej czy na składnikach majątkowych, a więc spełnienie tego warunku dotyczy też sytuacji, gdy przejęciu zakładu pracy nie towarzyszy przekazanie odpowiedniej infrastruktury majątkowej. O tym, czy dochodzi do spełnienia przesłanek zawartych w art. 231 § 1 k.p., nie decydują umowy i porozumienia zawarte między skarżącym a Spółkami, ale okoliczności faktyczne identyfikujące normatywne pojęcie przejścia zakładu pracy. Dokonanie czynności prawnych w sposób sprzeczny ze standardami ochrony pracownika na tle art. 231 k.p. należy uznać za działanie sprzeczne z prawem, o którym mowa w treści art. 58 § 1 k.c., a tym samym nieważne. Przypisany skutek nieważności oznacza, że nie doszło do zmiany pracodawcy (tak: wyrok WSA w Gliwicach z 4 października 2017 r., sygn. I SA/Gl 231/17.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności (...)

Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa

Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa

ETS orzekał niedawno w sprawie interpretacji dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw (...)

Zakaz konkurencji wygasa z chwilą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę

Zakaz konkurencji wygasa z chwilą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę

Nowe światło na interpretację przepisów o zakazie konkurencji rzuciło orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r. (sygnatura akt I PK 123/14) w sprawie o zapłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu stosunku pracy. Uzasadnienie wyroku na dzień (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Stan Faktyczny 1 stycznia 2002 roku stałem się przedsiębiorcą tworząc Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej na bazie ośrodka zdrowia będącego częścią Publicznego ZOZ-u. Zgodnie z Art.231 kodeksu pracy, przejście pracowników do mnie jako nowego pracodawcy powinno nastąpić w oparciu o (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie (...)

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Przeczytaj, w jaki sposób może zakończyć się współpraca z pracownikiem i co wziąć pod uwagę, ustalając tryb rozwiązania umowy o pracę. Sprawdź, kiedy pracownik może odwołać się do sądu, a kiedy to pracodawca może mieć roszczenia względem pracownika. ##baner## Jak można (...)

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

 W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczącej transgranicznego łączenia spółek kapitałowych, należało również uregulować sytuację pracowników łączących się spółek. Problematyka ta została ugruntowana w ustawie z dnia 28 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

O tym, że regulacje dotyczące tzw. zwolnień grupowych miały się zmienić z dniem 1 stycznia 2004 r. jest głośno już od dość dawna, toteż wieść ta nie wywołuje w nas zaskoczenia. Jednak o tym, że kodeks pracy zostanie po raz kolejny zmieniony nikt chyba nawet nie pomyślał, tym bardziej, (...)

Zmiana przepisów przeciwpożarowych w Senacie

Zmiana przepisów przeciwpożarowych w Senacie

  W związku z rozpatrywaniem przez Senat ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 606, druki sejmowe nr 1670, 1671, 1748, 1672, 1849 i 1849-A) w sprawie ochrony przeciwpożarowej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

Zakład pracy A przejął część zakładu pracy B oraz część wykonywanych przez zakład pracy B zadań. Poinformował o tym pracowników. Pracownicy dostali wypowiedzenia zmieniające i porozumienie (...)

Przejście pracowników

Przejście pracowników

Mamy kilka działów w ramach spółki A. Pracowników jednego z działów chcemy przekazać do nowo utworzonej przez spółkę A spółki. Pracowników tego działu chcemy przekazać wraz z ich stanowiskami (...)

Wyodrębnienie spółki i przejecie pracowników

Wyodrębnienie spółki i przejecie pracowników

Duża firma z obszaru produkcyjnego, gdzie pracownicy posiadają bogaty pakiet socjalny wynegocjowany przez związki zawodowe planuje wyodrębnienie kilku spółek - córek tak, aby pracownicy byli zatrudnieni (...)

Likwidacja pracodawcy a przejście zakładu pracy

Likwidacja pracodawcy a przejście zakładu pracy

Spółka cywilna zatrudnia pracownika na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Wspólnicy (małżeństwo) zamierzają spółkę zlikwidować, a jeden z nich zamierza prowadzić działalność (...)

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Czy w przypadku przejęcia części zakładu przez inny zakład - na podstawie art. 23[1] kodeksu pracy - dla przejętych pracowników nadal aktualne pozostają badania lekarskie, zaświadczenia o odbytych (...)

Przejęcie zakładu pracy a prawo do odprawy

Przejęcie zakładu pracy a prawo do odprawy

Czy w sytuacji, gdy w trybie art. 23 kodeksu pracy przekazywani są pracownicy, a wśród nich są emeryci - tj. osoby, które mają już naliczone emerytury (zawieszone) i przejmujący zakład pracy nie (...)

Zwolnienie pracownika po przejęciu zakładu pracy

Zwolnienie pracownika po przejęciu zakładu pracy

Art. 23 [1] kodeksu pracy jest przepisem chroniącym warunki wynagradzania pracownika przejętego zakładu przez 1 rok od przejęcia. Czy chroni skutecznie przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Czy nowy (...)

Przejście pracownika ze spółki matki do córki

Przejście pracownika ze spółki matki do córki

Zatrudniony byłem w oddziale spółki matki w dziale księgowym. Po pewnym czasie z oddziału została wyodrębniona spółka córka. Spółka córka przejęła pracowników oddziału. W związku z trwaniem (...)

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Czy w kodeksie pracy nadal obowiązuje przepis o zatrudnieniu pracownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dotychczasowym pracodawcą a nowym pracodawcą, inaczej porozumienie pomiędzy zakładami (...)

Przejęcie spółki a prawa i obowiązki pracownika

Przejęcie spółki a prawa i obowiązki pracownika

Istniejąca od kilku lat spółka cywilna została przejęta w całości przez niedawno utworzoną spółkę akcyjną. Pracownicy na 7 tygodni przed przejęciem majątku spółki cywilnej otrzymali zawiadomienie, (...)

Zwolnienie pracowników przejmowanych

Zwolnienie pracowników przejmowanych

W podjętej uchwale przez Radę Miasta XX (organ założycielski) wyznaczono termin likwidacji SPZOZ na 31 grudnia 2002. Na bazie likwidowanego SPZOZ ma powstać NZOZ założony przez Spółkę gminną (...)

Przejęcie spółki a skład zarządu

Przejęcie spółki a skład zarządu

Spółka "matka" ma zamiar przejąć spółkę "córkę", w której posiada 100% udziałów. Kapitał zakładowy spółki "córki" jest wyższy od kapitału zakładowego spółki "matki". W Spółce "matce" (...)

Przejęcie pracownika a układ zbiorowy pracy

Przejęcie pracownika a układ zbiorowy pracy

Czy podpisanie umowy o pracę przez nowego pracodawcę z pracownikiem przejętym na podstawie art. 23 [1] Kodeksu pracy, w której podane są nowe warunki płacy według regulaminu wynagradzania nowego (...)

Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę

Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę

Czy jeżeli zostało podpisane porozumienie pomiędzy dwoma firmami o przejęciu wszystkich pracowników z jednej firmy przez drugą, można mówić o przejęciu części zakładu pracy o którym mowa (...)

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Czy w przypadku przejęcia części zakładu pracy przez inny zakład - na podstawie art. 23[1] Kodeksu pracy- dla przejętych pracowników nadal aktualne pozostają badania lekarskie lub zaświadczenia (...)

Staż pracy po przejęciu zakładu pracy

Staż pracy po przejęciu zakładu pracy

W dniu 12 stycznia 2005 r. podpisałem umowę o pracę na czas określony (3 miesiące) z pewną firmą. Następnie po tym okresie podpisałem drugą umową na czas określony do końca roku 2005. W dniu (...)

FORUM PRAWNE

Przejście zakładu pracy.

Przejście zakładu pracy. Czym właściwie jest pojecie przejścia zakładu pracy, jak wytłumaczyć prosto i zrozumiale to pojęcie? Czy przejęcie zakładu oznacza jego przeniesienie również i zwolnienia (...)

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy.

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy. Dziś dostałem od pracodawcy zawiadomienie, że zgodnie z art.23 1 & 3 k.p z dniem 19.01.2003 część zakładu pracy w którym pracuję przechodzi na inny podmiot (...)

"Przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę" a ulgi ZUS i Podatki

"Przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę" a ulgi ZUS i Podatki Dobry wieczór, Borykam się z nietypową sytuacją i chciałbym prosić szanownych forumowiczów o pomoc. Pracowałem na (...)

Chcę się rozwieść

Chcę się rozwieść Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką nad dziećmi i rachunkami. (...)

Mobbing w pracy!!!

Mobbing w pracy!!! Witam! Mam problem.Od dluzszego czasu moj tata jest ponizany w pracy przez swoich kolegow. Szczegolnie przez jednego, ktory jest prowokatorem tych sytuacji. Ostatnio zdazylo sie, ze (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej osoby, ale jak wygląda to (...)

Jeśli zakład przejmie nowy pracodawca czy musi zatrudnić pracowników z poprzedniego zakładu.

Jeśli zakład przejmie nowy pracodawca czy musi zatrudnić pracowników z poprzedniego zakładu. Szpital podpisał z firmą A umowę na świadczenie usług żywienia do 31.12.2011 r. Przekazał jej pomieszczenia, (...)

napoje w pracy

napoje w pracy praca na kotłowniach zawsze należała do tych prac objętych warunkami szkodliwymi, uciążliwymi. wszystko zależało jak zakwalifikowano warunki panujące na kotłowni. mianowicie ,czy (...)

Prawa Polaków pracujących w Niemczech

Prawa Polaków pracujących w Niemczech Witam! Już w niedzielę Niemcy otworzą dla Polaków swój rynek pracy. Ci, którzy wyjadą tam i będą pracować legalnie, zyskają takie same uprawnienia jak (...)

Porady prawne