11.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

Ustawa o referendum ogólnokrajowym reguluje tryb przeprowadzania referendum:

  • w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa,

  • w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej na podstawie której Rzeczpospolita przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach oraz

  • w sprawie zatwierdzenia ustawy zmieniającej Konstytucję.

Kto i kiedy może zarządzić przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe?

Prawo do zarządzenia referendum różnie kształtuje się w zależności od tego, jaki rodzaj sprawy ma być poddany do rozstrzygnięcia w drodze referendum. I tak w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, referendum ma prawo zarządzić:

  • Sejm, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,

  • Prezydent, za zgodą Senatu wyrażoną w uchwale podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Sejm podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum z własnej inicjatywy lub na wniosek. Wniosek mogą składać:

  • Senat

  • Rada Ministrów

  • co najmniej 500 000 obywateli.

Wniosek taki nie jest jednak dla Sejmu wiążący.

Te same podmioty mogą również zarządzić referendum w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej, w sytuacji gdy Sejm postanowił, że zgoda na ratyfikację takiej umowy ma nastąpić właśnie w drodze referendum. Uchwałę o zarządzenie referendum Sejm podejmuje wyłącznie z własnej inicjatywy.

W przypadku referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji, referendum w tej sprawie zarządza Marszałek Sejmu na żądanie co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senatu lub Prezydenta.

Kto ma prawo uczestniczyć w referendum?

Prawo do udziału w referendum mają obywatele Polscy, którzy najpóźniej w dniu referendum ukończyli 18 lat i nie zostali prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawieni praw publicznych, ubezwłasnowolnieni lub pozbawieni praw wyborczych. Głosować można wyłącznie osobiście na urzędowej karcie do głosowania. Polega ono na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań. głosujący stawia znak “x” w kratce obok wybranej odpowiedzi pozytywnej albo negatywnej, bądź przy wybranym wariancie rozwiązania. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „x” w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie, głos uważa się za nieważny. To samo dotyczy sytuacji gdy znak “x” postawiono w kratkach odpowiadającym dwóm lub więcej numerom wariantów rozwiązania, albo nie postawiono znaku „x” w żadnej z kratek . Na ważność głosu nie ma wpływu dopisanie dodatkowych pytań lub wariantów albo innych zapisków poza kratką.

Zgodnie z ustawą, głosowanie może być przeprowadzone w ciągu jednego bądź dwóch dni. Odbywa się ono w dzień wolny od pracy, a w przypadku referendum odbywającego się w ciągu dwóch dni - także w dzień go poprzedzający. Lokale obwodowych komisji do głosowania otwarte są bez przerwy w godzinach 6-22, a gdy referendum odbywa się w ciągu dwóch dni, w godzinach 6-20 każdego z tych dni.

Z prawa głosu skorzystać mogą również obywatele polscy przebywający za granicą, a także na polskich statkach morskich. Obwody do głosowania tworzone mają być również w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, w więzieniach, aresztach śledczych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

Jeśli do niego dojdzie, być może zagłosujemy przez dwa dni, ale nie przez pełnomocnika. SLD chce, by kwestie budowy elektrowni rozstrzygnąć w referendum. Według klubu głosowanie mogłoby się odbyć wraz z jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Głosowania nie wyklucza też premier Donald Tusk. (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum w opinii NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezesa Naczelnego (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Prawo administracyjne podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (...)

Samorządy zyskują więcej praw

Samorządy zyskują więcej praw

Sejm na ostatnim posiedzeniu wprowadził zmiany do ustawy o referendum lokalnym - uzupełniony został katalog spraw, w których takie referendum można przeprowadzić. Nowelizacja ustawy zakłada, że referenda będą mogły być przeprowadzane również dla wyrażenia stanowiska w istotnych sprawach (...)

Jak odwołać wójta i prezydenta miasta?

Jak odwołać wójta i prezydenta miasta?

Pięciu mieszkańców może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia lokalnego referendum, w którym odwołamy najwyższe władze miasta. Muszą to być osoby, które mają prawo wybierania w danej gminie, czyli mieszkają w niej na stałe i są wpisane tam do rejestru wyborców. Inicjatorzy (...)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kto może zgłosić kandydatów do pełnienie funkcji arbitra? Na listę arbitrów mogą być wpisane wyłącznie te osoby, które zostały zgłoszone przez uprawnione do tego podmioty. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, kandydatów na arbitrów mogą zgłosić: Prezes Urzędu, ministrowie, (...)

Nie będzie referendum konstytucyjnego

Nie będzie referendum konstytucyjnego

Senat w dniu 25 lipca 2018 r. nie wyraził zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum Izba nie wyraziła zgody na zarządzenie przez prezydenta RP ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie zmian lub uchwalenia nowej konstytucji. (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych (...)

Lewica chce referendum w sprawie atomu

Lewica chce referendum w sprawie atomu

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na zbudowanie elektrowni atomowej w Polsce? SLD proponuje, by na takie pytanie odpowiedzieli Polacy w referendum. Wczoraj klub Sojuszu przedstawił projekt uchwały w tej sprawie – informuje Gazeta Wyborcza. Lewica przekonuje, że rozpisanie referendum może stworzyć (...)

Pytania o konstytucję...

Pytania o konstytucję...

Prezydent RP przedstawił propozycje pytań referendalnych w sprawie kształtu przyszłej konstytucji RP. Propozycje pytań w referendum konsultacyjnym Propozycje pytań przedstawione podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju:   1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej (...)

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o referendum lokalnym

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o referendum lokalnym

Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. (sygn. akt K 30/02), stwierdzającego zgodność przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym z Konstytucją. Prezydent podpisał nowelę (...)

Zmiany w zasadach uznawania reprezentatywności organizacji pracowników i pracodawców

Zmiany w zasadach uznawania reprezentatywności organizacji pracowników i pracodawców

Sejm znowelizował ustawę o Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewówdzkich komisjach dialogu społecznego. Ustawa ta reguluje funkcjonowanie Komisji Trójstronnej, którastanowi forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców (...)

Zmiany istotne dla prawodawców

Zmiany istotne dla prawodawców

Co przewidziano w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora?  Nowelizacja przewiduje, że w regulaminach obu Izb będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

Czym jest komisja pojednawcza? Komisja pojednawcza to specjalny organ ochrony prawnej, powołany do ugodowego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy.Jest to organ tworzony w zakładzie pracy fakultatywnie, czyli nieobowiązkowo. Mogą zwracać się do niego pracownicy (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona (...)

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

Dlaczego strony są skłonne oddawać sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego? Strony oddają sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego z tego względu, że sąd polubowny działa szybciej niż sąd państwowy. Rozstrzygnięcia przed sądem polubownym oszczędzają stronom zarówno czasu (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną. Jej celem jest – jak sama nazwa wskazuje - dojście do porozumienia. Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Procedura przeprowadzania referendum lokalnego  w sprawie odwołania organu gminy

Procedura przeprowadzania referendum lokalnego w sprawie odwołania organu gminy

Jak wygląda procedura przeprowadzania referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie odwołania organu gminy? Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 (...)

Rezygnacja wójta

Rezygnacja wójta

Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory w Gminie? Czy Rada Gminy może (...)

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki sposób to mogę zrobić? I jak (...)

Termin przechowywania akt przez prokuraturę

Termin przechowywania akt przez prokuraturę

Przez jaki okres prokuratura ma obowiązek przechowywać akta sprawy posiadające znamiona przestępstwa lub występku w przypadku umorzenia dochodzenia z uwagi na zgon sprawcy? Akta umorzonych (bez względu (...)

Przesłuchanie z udziałem psychologa

Przesłuchanie z udziałem psychologa

Czternastoletni syn był przesłuchiwany na Policji mając status pokrzywdzonego i to przez znaczną część czasu bez psychologa, w obecności innych tam pracujących i ciągle wchodzących do pokoju (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co (...)

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, wyposażony we własną osobowość prawną, organem założycielskim dla tego zakładu jest jednostka (...)

Przeliczenie emerytury

Przeliczenie emerytury

Co to znaczy kiedy ZUS odmawia przeliczenia świadczenia emerytalnego, gdyż jak twierdzi ZUS wskaźnik wymiaru jest niższy od ustalonego poprzednio? Pytanie nie jest do końca jasne, zajmiemy się zatem (...)

Pozostawienie podania bez rozpoznania

Pozostawienie podania bez rozpoznania

Pracuję w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Po wichurze, która miała miejsce w styczniu br. petenci składali wnioski o udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem losowym. U jednego z (...)

Wybór przewodniczącego rady gminy

Wybór przewodniczącego rady gminy

15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór Przewodniczącego rady. Wg najnowszego (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. W małżeństwie od dłuższego czasu nam się nie okłada. Ciągle awantury i kłótnie. Oboje z żoną myślimy o rozwodzie, ale żadne z nas się jeszcze na to (...)

Rola prokuratora w postępowaniu przed sądem

Rola prokuratora w postępowaniu przed sądem

Jestem oskarżycielem posiłkowym w sprawie karnej. Jaka jest rola prokuratora w procesie karnym? Czy jest on zobowiązany reprezentować moje interesy jako pokrzywdzonego, zgłasza sprzeciw kiedy strona (...)

Wezwanie przez Straż Miejską

Wezwanie przez Straż Miejską

Otrzymałem wezwanie od Straży Miejskiej z miejscowości odległej o 200 km do stawienia się w charakterze osoby podejrzanej w sprawie wykroczenia drogowego (art. 92 par. 1 - przekroczenia prędkości). (...)

Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. W końcu udało mi się (...)

Żądanie kary w akcie oskarżenia

Żądanie kary w akcie oskarżenia

Mam przed sobą akt oskarżenia w sprawie przestępstwa określonego w art. 191 par. 2 kk. Prokurator nie żąda jednak w nim określonej kary, a tylko pisze, że "...skierowanie aktu oskarżenia jest (...)

FORUM PRAWNE

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu Po 10 latach małżeństwa chcę się rozwieść z mężem. Chcę to załatwić w miarę szybko i bezboleśnie, ale on póki co tworzy same problemy... Wynajął adwokata (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!!

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!! Szukam bardzo dobrego prawnika!!! Chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie. Czy możecie mi kogoś polecić? Rejon Poznania. Słyszałem o kancelarii Grzybkowski & Guzek. (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku Czy ktoś w sprawach rozwodowych korzystał z usług adwokata michalskiego wiesława z Poznania czy to dobry wybór też polecam mecenasa (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Porady prawne