10.5.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych w hierarchii norm prawnych danego państwa. W wielu państwach normy zawarte w konwencjach uznaje się za lex specialis w stosunku do norm prawa krajowego. Daje to pierwszeństwo zastosowania konwencji przed przepisami krajowymi. Z drugiej strony może to doprowadzić do interpretacji zgodnie z zasadą lex posterior generalis non derogat legi priori speciali. W danym przypadku późniejsza ustawa może w znacznym stopniu odbiegać od postanowień zawartych we wcześniejszych konwencjach. W państwach, które nie przyznają konwencjom takiego specjalnego statusu i stosują zasadę lex posterior derogat legi priori, np. w Brazylii, Danii, Izraelu i Nowej Zelandii naruszenie konwencji jest teoretycznie możliwe lecz państwa unikają takiej sytuacji, gdyż naruszenie konwencji oznacza naruszenie zobowiązania międzynarodowego. W tych państwach sądy powszechnie uznają konwencje za prawo szczególne w stosunku do regulacji krajowych, dążąc do uniknięcia naruszania prawa międzynarodowego i do pogodzenia ustawodawstwa krajowego z umowami międzynarodowymi (zob. K. Bany „Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (cz. 1)", Przegląd Podatkowy nr 06/2005, str. 19-23).

Jakie zasady obowiązują przy wykladni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Wiele państw domaga się interpretacji opartej na ścisłym przestrzeganiu zasad prawa międzynarodowego. Podkreślić przy tym jeszcze należy, iż kwestie dotyczące interpretacji w omawianym aspekcie powstają tylko wówczas, gdy nie jest jasne, czy późniejsze prawo oznacza pogwałcenie zobowiązań wynikających konwencji. Zgodność może być osiągnięta tylko wówczas, gdy prawo krajowe danego państwa jest otwarte na prawo międzynarodowe, zaś postanowienia konwencji interpretowane poprawnie z metodologicznego punktu widzenia.

Rozróżnia się interpretację autentyczną, indywidualną i sądową. Interpretacja autentyczna ma miejsce wówczas, gdy zawarte są dodatkowe porozumienia tego samego szczebla i w oparciu o tę samą procedurę, zgodnie z którą zawarta została pierwotna konwencja.

Interpretację dokonaną przez międzynarodowy organ sądowy, określa się jako interpretację sądową. Ta forma interpretacji obecnie nie istnieje w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego i choć pożądana - ma obecnie małe szansę na urzeczywistnienie (wyjątek: prawo wspólnotowe). Na ogół konwencje podatkowe są interpretowane indywidualnie, tzn. przez krajowe organy podatkowe lub sądy. W olbrzymiej większości państw sądy są ostatnią instancją w zakresie interpretacji dwustronnych konwencji podatkowych (zob. E. von Schlesinger, M. Agaciński „Nawet po sprawiedliwość za granicę", Forum Doradców Podatkowych nr 5 (76), maj 2005, str. 11-13). Nie można wykluczyć, że sądy - ustalając interpretację - mogą pozostawać pod wpływem prawa wewnętrznego.

Oba umawiające się państwa powinny rozumieć postanowienia dwustronnej konwencji w ten sam sposób - jest to ważna reguła interpretacyjna. Sądy natomiast, interpretując konwencje, powinny mieć na uwadze wspólny interes obu stron. Pogląd, że interpretacja konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania powinna być możliwie jak najbardziej wolna od interpretacji prawa krajowego, wydaje się na pierwszy rzut oka bardziej radykalny, niż jest w rzeczywistości. Celem konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania jest równy podział praw do opodatkowania między umawiającymi się państwami, jest pożądane, aby stosować interpretację możliwą do zaakceptowania przez wszystkich. Taka zasada oznacza, że sądy i organy administracyjne jednego umawiającego się państwa, dokonując interpretacji, powinny zwracać uwagę na decyzje wydane przez sądy i organy administracyjne drugiego umawiającego się państwa, powinny również zbadać, czy ich interpretacje mogą wzajemnie się pokrywać (zob. K. Bany „Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (cz. 1)”, Przegląd Podatkowy nr 06/2005, str. 19-23).

Międzynarodowe zasady interpretacji nieco różnią się od krajowych zasad interpretowania konwencji i prawa krajowego. Nawet stosowanie Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów, jeżeli chodzi o zakres jej stosowania, w praktyce nie prowadzi do zasadniczo odmiennej metody. Jej stosowanie prowadzi częściowo zarówno do ograniczenia, jak i do rozszerzenia znaczenia niektórych materiałów (art. 32 WKPT).

Postulat neutralnej interpretacji pociąga za sobą dwa inne ważne wnioski. Po pierwsze, stosowanie w konwencjach podatkowych międzynarodowego języka podatkowego, wyklucza odwoływanie się do krajowego ustawodawstwa podatkowego. Po drugie, interpretacja konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania musi respektować wymóg wspólnej interpretacji.

Porady prawne

Wymogi dyskursu prawniczego na gruncie wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania są bardziej złożone, niż ma to miejsce w przypadku interpretacji przepisów krajowego prawa podatkowego. Zrozumienie specyficznych zagadnień z zakresu interpretowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwoli uniknąć wielu nieporozumień i błędów przy ich wykładni (zob. J. Fiszer, M. Panek „Odsetki płacone na międzynarodowym rynku międzybankowym a polski podatek dochodowy pobierany u źródła”, Monitor Podatkowy nr 3/2008).

Aby spełnić stawiane takim umowom cele, konieczne jest stosowanie jednoznacznych norm, tak samo rozumianych w umawiających się państwach. W praktyce zgodność taką rzadko się osiąga. Ze względów praktycznych konwencje zawierają dużą liczbę niezdefiniowanych określeń, większą niż wewnętrzne prawo podatkowe. Ponadto konwencje są przedmiotem odmiennych wpływów z uwagi na wzajemne powiązania dwóch systemów podatkowych. Skutkiem tego interpretacja skłania się na korzyść państwa, które stosuje interpretację, a poza tym można uniknąć odwołania się w dwustronnych konwencjach do prawa wewnętrznego. Prowadzi to do odmiennych interpretacji skutkujących podwójnym opodatkowaniem lub podwójnym nieopodatkowaniem. Osoba interpretująca dwustronne konwencje podatkowe powinna dążyć do znalezienia równowagi między osiągnięciem jednolitości a poszanowaniem skłonności umawiających się państw do stosowania ich wewnętrznych regulacji (zob. K. Bany „Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (cz. 1)", Przegląd Podatkowy nr 06/2005, str. 19-23).

Interpretacja nie podlega w zasadzie sztywnym normom. Interpretator chce osiągnąć zrozumienie tekstu prawnego, stosując go do konkretnego stanu faktycznego. Z drugiej strony interpretacja jest aktem prawotwórczym w odniesieniu do danej sprawy. Interpretacja może być „poprawna" tylko wtedy, gdy nie została osiągnięta w sposób arbitralny. Temu służyć mają kryteria interpretacji, stanowiące wytyczne dla osób interpretujących zapisy konwencji. Kryteria interpretacji podobnie określone są na całym świecie, a w odniesieniu do umów międzynarodowych zawarte są w art. 31-33 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z 23 maja 1969 r. (KWPT), w której zostały skodyfikowane podstawowe zasady interpretacji umów międzynarodowych. Każdą interpretację tekstu należy rozpocząć od ustalenia dokładnego znaczenia słowa. W przypadku różnych znaczeń danego słowa należy przeanalizować kontekst w którym zostało użyte, intencję ustawodawcy lub stron danej konwencji, a także cel ustawowy postanowienia. Kryteria te nie są hierarchiczne i wzajemnie się uzupełniają (zob. K. Bany „Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (cz. 1)”, Przegląd Podatkowy nr 06/2005, str. 19-23). Tak więc umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powinny być interpretowane, po pierwsze, zgodnie z powszechnym, międzynarodowym sensem słów w nich użytych. Tylko wtedy można bowiem dążyć do zapewnienia jednolitej i neutralnej wykładni pozwalającej na osiągnięcie sytuacji, w której oba umawiające się państwa rozumieją postanowienia zawartej pomiędzy sobą umowy w taki sam sposób.

Powyższa wskazówka interpretacyjna da się też wyprowadzić wprost z postanowień zamieszczonych zazwyczaj w art. 3 ust. 2 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (wzorowanym na Konwencji Modelowej OECD), zgodnie z którym przy stosowaniu niniejszej umowy w dowol­nym momencie przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej nie zdefiniowane będzie miało takie zna­czenie, jakie ma ono w danym czasie w przepisach prawnych tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza umowa, przy czym znaczenie wynikające z ustawo­dawstwa podatkowego tego Państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne prze­pisy prawne tego Państwa". Kontekst umowy, nawet w przypadku pojęć w samej umowie wyraźnie niezdefiniowanych, ma zatem zawsze pierwszeństwo przed rozumieniem „czysto krajowym". Przed posłużeniem się definicją określoną w prawie wewnętrznym należy więc zbadać, czy kontekst nie przewiduje innego spo­sobu interpretacji niezdefiniowanego określenia umownego (np. poprzez odwołanie się do prawa innego pań­stwa, znaczenia utrwalonego w obro­cie międzynarodowym itp.). Istotny problem pojawia się jednak przy inter­pretacji samego określenia "kontekst". Posługując się normą interpretacyjną art. 3 ust. 2 typowej konwencji dochodzimy do wniosku, że aby zdefiniować pojęcie „kontekst konwencji", musimy posłużyć się właśnie kontekstem konwencji. Wychodząc z założenia, że umowy o unikaniu podwójnego opo­datkowania są aktami prawa międzyna­rodowego, uzasadnione jest interpreto­wanie zawartych w nich postanowień, odwołując się do treści ww. Konwencji Wie­deńskiej o Prawie Traktatów z 23 maja 1969 r. (KWPT). Akt ten w art. 31 ust 2 stanowi, że dla celów interpretacji trak­tatu (traktatem jest też umowa o unika­niu podwójnego opodatkowana) kon­tekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami, każde porozumienie dotyczące traktatu, osią­gnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu, każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku z zawar­ciem traktatu, przyjęty przez inne strony jako dokument odnoszący się do traktatu. Porozumieniem (dokumentem) może być Komentarz do Konwencji Modelo­wej OECD (zob. W. Knap, P. Wójciak „Rola komentarza do Konwencji Modelowej OECD w interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania", Forum Doradców Podatkowych nr 12 (95) grudzień 2006 r., str. 35-36).

Materiały zgromadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe (IFA) świadczą, iż praktyka w zakresie interpretacji umów podatkowych różni się między państwami i jest niespójna nawet w obrębie niektórych krajów. W Niemczech na ogół pierwszeństwo przyznaje się zwykłemu znaczeniu określeń traktatowych. Choć zdarza się przyznawanie pierwszeństwa intencji i celowi danej umowy. W Wielkiej Brytanii wiele decyzji trzyma się ściśle języka konwencji, lecz krajowy raport na sesję IFA podaje, że istnieje wzrastająca tendencja sądów do dystansowania się od tekstów lub w ogóle nie brania ich pod uwagę. W USA umowy podatkowe są interpretowane szeroko, a celem interpretacji jest ustalenie intencji umawiających się państw. Podobnie jest w Niderlandach. Jeśli analiza znaczenia danego określenia nie prowadzi do zadowalającego wyniku, wtedy sądy dążą do ustalenia intencji umawiających się stron, wykorzystując wszelki dostępny materiał. W Norwegii Sąd Najwyższy (Hoyesterett) stosował przez długi okres interpretację opartą ściśle tylko na tekście umowy, a w ostatnich decyzjach powoływał się na Konwencję Wiedeńską. W Szwajcarii zaś największe znaczenie przyznaje się tekstowi umowy, chociaż nie ma on bezwzględnego priorytetu.

Istnieje powszechna zgodna co do tego, że konwencje podatkowe winny być interpretowane szerzej niż prawo krajowe. A to przede wszystkim dlatego, że postanowienia konwencji podatkowych są redagowane mniej precyzyjnie i w związku z tym stwarzają większe pole do interpretacji. Jednak w niektórych państwach przyznaje się preferencje ścisłej interpretacji konwencji (Belgia, Niemcy, Korea Płd., Norwegia, Szwajcaria; zob. K. Bany „Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (cz. 1)", Przegląd Podatkowy nr 06/2005, str. 19-23).

Konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą być skuteczne tylko wówczas, gdy są interpretowane i stosowane w jednolity sposób w obu umawiających się państwach (tak W. Morawski „Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)”, Przegląd Podatkowy nr 9/2006, str. 11). Oczywista jest więc potrzeba ustalenia międzynarodowo akceptowanych zasad interpretowania konwencji podatkowych. Rozwiązanie kwestii związanych z interpretacją można znaleźć w stworzeniu „ponadnarodowych" określeń prawnych. Takie działanie mogłoby być możliwe poprzez porównanie systemów prawnych wszystkich państw. Raport Generalny IFAH wskazuje wiele przykładów w orzecznictwie państw, w którym zwraca się szczególną uwagę na ten specyficzny język - tzw. „międzynarodowy język podatkowy" (K. Bany „Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (cz. 1)", Przegląd Podatkowy nr 06/2005, str. 19-23). Naprzeciw temu postulatowi wychodzi właśnie działalność OECD i jej Konwencja Modelowa, wraz z Komentarzem. Przyczyniają się one bowiem do standaryzacji i ujednolicenia rozumienia rozmaitych pojęć i zagadnień z dziedziny międzynarodowego unikania podwójnego opodatkowania. Nie tylko w tym zakresie OECD działa na rzecz zagwarantowania praw podatników (Zob. B. Brzeziński „O prawach podatnika i środkach ich ochrony", Forum Doradców Podatkowych nr 1 (72), styczeń 2005, str. 23-25).

Cechą charakterystyczną wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest, iż na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przy ich interpretacji największe znaczenie ma wykładnia celowościowa. Wynika to choćby z faktu zawierania umów w 2 wersjach językowych, z których każda ma charakter tekstu autentycznego, co zwiększa ryzyko dwuznaczności językowej. Sięgnięcie zaś do celu danego postanowienia umowy pozwala na ustalenie jednolitego rozumienia w stopniu większym, niż czyni to sama analiza warstwy językowej tego postanowienia (zob. J. Fiszer, M. Panek „Odsetki płacone na międzynarodowym rynku międzybankowym a polski podatek dochodowy pobierany u źródła", Monitor Podatkowy nr 3/2008).

Postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie należy traktować jako wyłącznie obowiązujących Polskę norm międzynarodowego prawa publicznego, gdyż z uwagi na ich szczególny charakter, są one przede wszystkim powszechnie obowiązującymi normami naszego wewnętrznego ustawodawstwa podatkowego, których prawidłowe stosowanie wymaga również odniesienia do ustalonych w międzynarodowej pragmatyce zasad, wyrażonych w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD (zob. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek zamiejscowy w Katowicach z dnia 16 września 2002 r., sygn. akt I SA/Ka 1230/01).

Jak należy interpretować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w państwach UE?

W przypadku państw członkowskich UE warto jeszcze dodać, iż prawo unijne (wspólnotowe) ma pierwszeństwo wobec umów międzynarodowych. Państwa członkowskie UE mają więc swobodę zawierania umów międzynarodowych i ich realizacji pod warunkiem nienaruszania prawa wspólnotowego (prof. dr hab. Hanna Litwińczuk podczas seminarium „Wybrane problemy międzynarodowego unikania podwójnego opodatkowania" - 26 listopada 2007 r. w Krakowie; zob. też A. Jeleńska „Nowa ścieżka europejskiego prawa podatkowego", Forum Doradców Podatkowych nr 7-8 (90-91), lipiec-sierpień 2006, str. 60-62). Ta zasada ma również wpływ na sposób wykładni postanowień takich umów. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej konieczna jest bowiem interpretacja prawa, w tym również postanowień wiążących nasz kraj umów międzynarodowych oraz krajowych przepisów podatkowych, w zgodzie z prawem unijnym. Niezbędna więc okazuje się w tym zakresie znajomość całego dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS; Zob. S. Zieleń „Polskie prawo podatkowe rok po akcesji", Forum Doradców Podatkowych nr 5 (76), maj 2005, str. 29-32).

Kto w Polsce dokona wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

W Polsce organem właściwym w sprawach indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego jest teraz przede wszystkim Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (na podstawie art. 13 § 2 pkt 4 w zw. z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Wedle definicji art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. przez „przepisy prawa podatkowego" rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. W związku z tym zarówno interpretacje ogólne (Ministra Finansów), jak i indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego mogą dotyczyć wykładni umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wydawanie obu rodzajów tych interpretacji normują przepisy rozdziału 1a działu II Ordynacji podatkowej. 

W razie wątpliwości dotyczących interpretacji treści umowy podatnik ma zatem prawo zwrócenia się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania interpretacji danego stanu faktycznego.

Z kolei minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności:

  1. dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne),
  2. wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe)
 - przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Gdy ten sam stan faktyczny jest odmiennie interpretowany w dwóch państwach, Minister Finansów powinien wszcząć procedurę wzajemnego porozumiewania się w celu usunięcia naruszania postanowień umowy (W. Karasińska „Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą", red. A. Jeleńska, wydawnictwo Wszechnica Podatkowa, Kraków 2007 r.).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770);
  • Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 1990 r., Nr 74, poz. 439)

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Stan faktyczny Mam ofertę kontraktu z organizacją w Liechtensteinie do pracy w Kazachstanie, gdzie będę musiał odprowadzać podatek dochodowy? Czy mam obowiązek opłacać również podatek w Polsce (istnieje umowa między Polską a Kazachstanem o unikaniu podwójnego opodatkowania)? Jeżeli muszę, (...)

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Interpretacja ogólna w sprawie stosowania ulgi podatkowej przez marynarzy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 31 października 2019 r. wydał interpretację ogólną (nr DD4.8201.1.2019), która dotyczy stosowania art. 27g (ulga podatkowa) w związku z art. 27 ust. (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo rezydencji podatnika, to pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Jakie środki (...)

NIK: Fiskus nie dopilnował firm wyprowadzających zyski za granicę

NIK: Fiskus nie dopilnował firm wyprowadzających zyski za granicę

Sprawdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe nie przeprowadziły wystarczających działań, które skutecznie zapobiegłyby uchylaniu się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, poprzez transferowanie dochodów poza polski (...)

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., przewiduje ratyfikację przez Polskę (...)

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie informacji podatkowych

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie informacji podatkowych

Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której (...)

Obowiązek podatkowy cudzoziemca na terenie RP - opinia prawna

Obowiązek podatkowy cudzoziemca na terenie RP - opinia prawna

Stan faktycznyJakie są obowiązujące zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium RP na podstawie umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich na dającego zlecenie? Czy osobom przebywającym któryś rok z rzędu na podstawie karty pobytu (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego (...)

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Na czym polega metoda wyłączenia? Metoda wyłączenia jest - obok metody zaliczenia - jedną z dwóch podstawowych metod unikania podwójnego opodatkowania znajdujących obecnie zastosowanie. Metoda wyłączenia prowadzi do tego, że dany dochód opodatkowany jest tylko w państwie (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Prezydent podpisał wczoraj ustawę ratyfikującą konwencję między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Konwencja zastąpi obowiązującą dotychczas umowę z 1974 roku, (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią do ratyfikacji!

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią do ratyfikacji!

Nowa Konwencja 20 lipca 2006 w Londynie została podpisana Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków (...)

Swoboda przedsiębiorczości a rozliczenia spółek powiązanych

Swoboda przedsiębiorczości a rozliczenia spółek powiązanych

W niedawnym orzeczeniu ETS odniósł się do swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w sprawie majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Jak to wynika z drugiego motywu dyrektywy 2003/123, celem celem dyrektywy 90/435/EWG (...)

Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Do Ministerstwa Finansów wpłynęło blisko sto wniosków o interpretację postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w indywidualnych sprawach - dowiedziała się "Rz". Część przekazały urzędy skarbowe, do których wcześniej podatnicy występowali w tej sprawie. (...)Jak powiedziano (...)

Polacy pracujący w UE będą mogli odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie!

Polacy pracujący w UE będą mogli odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie!

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby, które zamieszkują (...)

Nowa umowa podatkowa z Gruzją

Nowa umowa podatkowa z Gruzją

Polska i Gruzja podpisały nową umowę w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Do jej podpisania doszło 7 lipca br. w Tbilisi. To efekt prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki (...)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spadku - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Otrzymałem spadek po ciotce - obywatelce polskiej i kanadyjskiej zmarłej w Kanadzie. Wykonawcami testamentu są powiernicy, którzy na opłacenie podatku dochodowego w Kanadzie zatrzymali kwotę 15.000 CAD deklarując, że w ciągu 6 miesięcy prześlą mi certyfikat wniesienia opłaty. Czy (...)

System opodatkowania marży zysku u pośrednika

System opodatkowania marży zysku u pośrednika

Jyske Finans wykonuje działalność gospodarczą leasingu pojazdów mechanicznych. W ramach swojej działalności nabywa pojazdy nowe bądź używane. W przypadku tych ostatnich nabycie nie daje prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie, ponieważ sprzedawcy nie mogą zgodnie (...)

Zakład podatkowy a odpowiednie stosowanie przepisów CFC

Zakład podatkowy a odpowiednie stosowanie przepisów CFC

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1478) do polskiego systemu podatkowego zostały wprowadzone przepisy regulujące kwestie opodatkowania (...)

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nowelizacja ma wejść w życie w zasadzie 1.09.2005 r., ale przepisy dotyczące deklaracji elektronicznych – 16.08.2006 r., a regulacje w sprawie porozumień cenowych i sposobu zaokrąglania – 1.01.2006 r. Udział organizacji społecznej Nowością będzie możliwość uczestniczenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie? W zakresie opodatkowania (...)

Prawa autorskie do programu a podatek u źródła

Prawa autorskie do programu a podatek u źródła

Chcemy sprzedać prawa autorskie do programu komputerowego spółce mającej siedzibę w Niemczech. Prawa autorskie będą sprzedane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Czy sprzedaż praw autorskich (...)

Przychody nierezydenta z kapitałów pieniężnych

Przychody nierezydenta z kapitałów pieniężnych

Jaka jest stopa opodatkowania od przychódow z kapitałów pieniężnych osiągniętych w Polsce przez osobę zamieszkałą w Szwajcarii oraz posiadającą w Polsce wyłącznie ograniczony obowiązek podatkowy (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest podpisana pomiędzy Hongkongiem (...)

Opodatkowanie licencji i know-how

Opodatkowanie licencji i know-how

Jesteśmy producentem w Polsce. Chcemy kupić od kontrahenta unijnego z Cypru technologie itp. (know-how). Jak wygląda kwestia opodatkowania podatkiem VAT? Kto płaci podatek? Jak odnosimy w koszty zakup (...)

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Generalnie miałam jechać do Walii, ale jeśli okazałoby się, że mniejsze podatki płaciłabym przy wyjeździe do Irlandii, starałabym się o pracę tam właśnie. Jak wygląda wyłączenie z progresją (...)

PIT-38 a ograniczony obowiązek podatkowy

PIT-38 a ograniczony obowiązek podatkowy

Jestem osobą fizyczną, rozliczającą się w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego, gdyż mieszkam za granica i rozliczam się za granicą z dochodów uzyskanych poza Polską. Czy w (...)

Dywidenda dla obcokrajowca

Dywidenda dla obcokrajowca

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jaka będzie wysokość podatku do zapłaty od tej dywidendy i na konto jakiego (...)

Podatek pracownika delegowanego

Podatek pracownika delegowanego

Przepisy podatkowe stanowią, że jeśli "odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas każdego dwunastomiesięcznego okresu ...." Jak należy (...)

Podatek u źródła od należności licencyjnej

Podatek u źródła od należności licencyjnej

Spółka polska kupuje licencje w celu dalszej odsprzedaży od zagranicznego dystrybutora - spółki matki, która posiada 100% udziałów w kapitale polskiej spółki. W przypadku posiadania udziałów (...)

Dochód z pracy w Irlandii i najmu w Polsce

Dochód z pracy w Irlandii i najmu w Polsce

Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga wyłącznie dochody z pracy najemnej w Irlandii i zamierza w przyszłości wynajmować lokale w Polsce. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli wybierze opodatkowanie (...)

Podwójne opodatkowanie i ulgi

Podwójne opodatkowanie i ulgi

W przypadku podwójnego opodatkowania z tytułu pełnego etatu w Londynie i zysku z wynajmu lokalu mieszkalnego wykupionego wraz z lokatorem, rozliczając się w Polsce, jako studentka studiów zaocznych, (...)

Przedstawicielstwo firmy z USA

Przedstawicielstwo firmy z USA

Pytanie związane z działalnością firmy z USA z przedstawicielstwem w Polsce. Po odprowadzeniu VAT 22% jest jeszcze podatek od dochodów, który musi być zapłacony przez firmę, a następnie przez (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie (...)

Podatek od odsetek dla obcokrajowca

Podatek od odsetek dla obcokrajowca

Obcokrajowiec z kraju Unii Europejskiej otrzymuje w RP z konta bankowego odsetki, od których jest automatycznie przez bank pobierany podatek. Czy pomimo tego musi dany dochód jeszcze raz opodatkować (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników za granicą

Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników za granicą

Nasi pracownnicy zostali oddelegowani do Norwegii, wykonują tam usługi kosultingowe. Ich pobyt będzie przekraczał 183 dni w roku. Zamierzamy zacząć odprowadzać podatek od wynagrodzeń do Norwegii (...)

FORUM PRAWNE

Prawo meldunkowe

Prawo meldunkowe Proszę o wyjaśnienie relacji pomiędzy miejscem zameldowania na pobyt stały a miejscem stałego pobytu wynoszącym ponad 183 dni w roku. Jakie akty prawne to normują? Sprawa dotyczy (...)

Kiedy nowe prawo podatkowe z Cyprem?

Kiedy nowe prawo podatkowe z Cyprem? Kiedy zacznie obowiązywać zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem ? Podobno nie będzie to obowiązywać od 1 stycznia, czy to prawda? Jest (...)

Wykładnia KPA

Wykładnia KPA Witam. Może mi ktoś powiedzieć gdzie moge znaleźć jakieś wiadomości na temat reguł interpretacyjnych stosowanych w II rozdziale KPA-może być to jakaś książka, artykuł, orzeczenie??

Wykładnia art.22.1 Ustawy o Sp. mieszk.

Wykładnia art.22.1 Ustawy o Sp. mieszk. Pytanie przede wszystkim do notariuszy i prawników. Czy isnieje jasna wykładnia art.22.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ? W czym problem? Już piszę. (...)

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania Proszę o poradę. W czerwcu zmarł nasz ojciec. Wcześniej w listopadzie mama. Zostało po nich mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Nie zostawili testamentu, (...)

wykładnia 487 kpk czas zgłoszenia dowodów

wykładnia 487 kpk czas zgłoszenia dowodów Witam. Mam pytanie, a mianowicie: sprawa z oskarżenia prywatnego - art. 487 kpk. Czy w akcie oskarżenia muszą być zawarte wszystkie dowody, czy można je (...)

Książki i wypowiedzi na temat metod wykładni prawa.

Książki i wypowiedzi na temat metod wykładni prawa. Witam serdecznie. Założyłem ten wątek, ponieważ potrzebuję dobrej literatury na temat wykładni prawa - szczgólnie motd celowościowej, systemowej (...)

Komornik

Komornik Mam problem! Złozyłem do komornika wniosek egzekucyjny wraz z bankowym tytułem egzekucyjnym( kupiłem od banku czyjś dług). Komornik wezwał mnie do uiszczenia kwoty np 1500,00. Zapłaciłem. (...)

Przestrzeganie okresu wypowiedzenia

Przestrzeganie okresu wypowiedzenia Witam. jak wygląda wykładnia prawa w przypadku, kiedy osoba jest zatrudniona na trzymiesięczny okres próbny z zapisanym w umowie jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

Wykładnia KPA

Wykładnia KPA Witam. Może mi ktoś powiedzieć gdzie moge znaleźć jakieś wiadomości na temat reguł interpretacyjnych stosowanych w II rozdziale KPA-może być to jakaś książka, artykuł, orzeczenie??

Wykładnia art.22.1 Ustawy o Sp. mieszk.

Wykładnia art.22.1 Ustawy o Sp. mieszk. Pytanie przede wszystkim do notariuszy i prawników. Czy isnieje jasna wykładnia art.22.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ? W czym problem? Już piszę. (...)

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania Proszę o poradę. W czerwcu zmarł nasz ojciec. Wcześniej w listopadzie mama. Zostało po nich mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Nie zostawili testamentu, (...)

wykładnia 487 kpk czas zgłoszenia dowodów

wykładnia 487 kpk czas zgłoszenia dowodów Witam. Mam pytanie, a mianowicie: sprawa z oskarżenia prywatnego - art. 487 kpk. Czy w akcie oskarżenia muszą być zawarte wszystkie dowody, czy można je (...)

Książki i wypowiedzi na temat metod wykładni prawa.

Książki i wypowiedzi na temat metod wykładni prawa. Witam serdecznie. Założyłem ten wątek, ponieważ potrzebuję dobrej literatury na temat wykładni prawa - szczgólnie motd celowościowej, systemowej (...)

Komornik

Komornik Mam problem! Złozyłem do komornika wniosek egzekucyjny wraz z bankowym tytułem egzekucyjnym( kupiłem od banku czyjś dług). Komornik wezwał mnie do uiszczenia kwoty np 1500,00. Zapłaciłem. (...)

Przestrzeganie okresu wypowiedzenia

Przestrzeganie okresu wypowiedzenia Witam. jak wygląda wykładnia prawa w przypadku, kiedy osoba jest zatrudniona na trzymiesięczny okres próbny z zapisanym w umowie jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

Alimenty na żonę - jak długo?

Alimenty na żonę - jak długo? Jak długo jest konieczność płacenia alimentów na byłą żonę Obecnie czekamy na pierwsza sprawe rozwodowa W pozwie żona zarządała 700 zł na siebie i 700 na dziecko (...)

Dodatek mieszkaniowy a posiadanie samochodu

Dodatek mieszkaniowy a posiadanie samochodu Dostałem od rodziców pieniądze na zakup w 2005r. używanego auta (1992). Samochód ma swoje lata, jeszcze jeździ, wykorzystuję go do celów służbowych (...)

Raklamacja w biurze podróży

Raklamacja w biurze podróży Witam, o to moj problem: W maju byłem na wycieczce na Krecie. Nie jestem jednak zadowolony z zakwaterowania, wręcz czuję się oszukany. Otóż w katalogu pokazano mi hotel (...)

Porady prawne