Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny 

 

Posiadam nieruchomość w gminie X. Działka jest częściowo zabudowana – znajduje się na niej mój dom wraz z innymi zabudowaniami – głównie garażami. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze przeznaczonej dla ruchu pieszego i samochodowego. Ze względu na atrakcyjność jej położenia chciałam otworzyć sobie kiosk w którym sprzedawałabym warzywa i owoce. Inwestycja wydaje się uzasadniona jako że w okolicy nie ma sklepu o podobnym zakresie działalności. Uznałam, że najbardziej wygodną formą będzie kiosk, nie połączony trwale z gruntem. W przypadku bowiem możliwości likwidacji w przyszłości takiego obiektu, przywrócenie części mojej działki do stanu pierwotnego nie będzie zbyt utrudnione. W związku z powyższymi planami udałam się do starosty w celu zgłoszenia budowy. Uważałam, że zgłoszenie będzie wystarczające, ponieważ kiosk nie będzie trwale powiązany z gruntem - nie zamierzam nawet dokonywać w nim wylewki betonowej, ponieważ powierzchnia podłogowa będzie wyłożona płytami, które będzie można w późniejszym czasie łatwo usunąć. W starostwie otrzymałam jednak informację, że usytuowanie kiosku – nawet nie połączonego trwale z gruntem wymaga pozwolenia na budowę a także decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w związku z tym, że dla tego terenu nie ma zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy prawo rzeczywiście przewiduje taką konieczność? Które przepisy prawne nakładają takie wymogi? Jakie dokumenty i wnioski należy złożyć aby uzyskać pozwolenia?

 

Opinia prawna

Opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących przepisów:

 

Tymczasowy obiekt budowlany

Przedstawiona sytuacja dotyczy tzw.

tymczasowego obiektu budowlanego. Definicja powyższego pojęcia została nakreślona w przepisie art. 3 pkt. 5 ustawy prawo budowlane. Zgodnie z wskazanym przepisem, tymczasowym obiektem budowlanym jest obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Kiosk którego dotyczy stan faktyczny będzie objęty więc zakresem w/w definicji. W dalszych artykułach powoływanej ustawy, prawo budowlane określa postępowanie jakie obligatoryjnie jest wymagane dla usytuowania obiektów budowlanych na nieruchomościach.

W rozdziale czwartym niniejszej ustawy, określającym postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, znajdują się przepisy zawierające zwolnienia niektórych obiektów od wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Wynika z niego, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu (w którym inwestor podaje termin rozpoczęcia budowy budynków dla których wymagane jest tylko zgłoszenie) ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (art. 29 pkt. 12). Analiza przepisu pozwala na stwierdzenie, iż nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę wyłącznie taki obiekt nie połączony trwale z gruntem, który przeznaczony jest do przeniesienia w inne miejsce w terminie maksymalnym 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy podanego w zgłoszeniu, bądź też przeznaczony do rozbiórki. W takim przypadku na inwestorze spoczywa obowiązek zgłoszenia budowy do właściwego organu w celu ustalenia czy zamierzona budowa lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom prawa i mogą być realizowane. Organ dokona oceny stanu faktycznego i na tej podstawie może wydać zgodę na usytuowanie budynku na nieruchomości.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika