Zastaw rejestrowy na pojeździe mechanicznym - opinia prawna

4.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym.

Kupiłem na giełdzie samochód, który jak później się okazało jest obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku (bank wezwał o wydanie rzeczy). W dowodzie rejestracyjnym samochodu nie było żadnej wzmianki o ustanowieniu zastawu. W umowie sprzedający zawarł klauzulę, że na pojeździe nie ciążą żadne prawa osób trzecich, a także, że pojazd jest wolny od wad prawnych. Nie sprawdzałem w rejestrze zastawów, czy pojazd jest obciążony zastawem rejestrowym. Jak się bronić przed ewentualnymi działaniami banku?

Opinia prawna

Ustanowienie zastawu rejestrowego na pojeździe wiąże się z dokonaniem wpisu w rejestrze zastawów, który wskazuje, że na oznaczonym pojeździe jest ustanowiony zastaw na rzecz oznaczonej osoby, ze wskazaniem kwoty tego zastawu. Rejestr zastawów jest jawny, co oznacza, że każdy może uzyskać informacje o tym, czy na określonym przedmiocie (pojeździe) został ustanowiony zastaw rejestrowy. Zgodnie z art. 38 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996r. nr 149 poz.703) od dnia dokonania wpisu w rejestrze nie można powoływać się na nieznajomość danych ujawnionych w rejestrze, chyba, że pomimo należytej staranności nie można było o nich wiedzieć. Zasada ta, w połączeniu z zasadą jawności danych zawartych w rejestrze oznacza w praktyce, że osoba nabywająca określoną rzecz powinna sprawdzić, czy rzecz ta nie jest obciążona zastawem rejestrowym, w przeciwnym razie przyjmuje się, że nabywca mając możliwość dowiedzenia się o stanie prawnym rzeczy, nie dochował jednak należytej staranności i nie może skutecznie podnosić zarzutu, że nie wiedział o istnieniu zastawu rejestrowego, a zatem będzie zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia egzekucji z przedmiotu zastawu.

W myśl art. 12 ustawy o zastawie rejestrowym, ustanowienie zastawu na pojeździe mechanicznym powoduje obowiązek umieszczenia wzmianki o takim obciążeniu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym, wpisu dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu. Zaniechanie zgłoszenia takiego wniosku skutkować może jedynie odpowiedzialnością odszkodowawczą sprzedającego.

Zatem jedyne pewne roszczenia, jakie w tej sytuacji przysługują kupującemu to roszczenia do osoby, która sprzedała samochód, z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy, oraz z uwagi na zaniedbanie obowiązku zgłoszenia wniosku o wpis w dowodzie rejestracyjnym.

Istotną dla sprawy okolicznością jest ustalenie, z jaką datą nastąpił wpis zastawu do rejestru zastawów. Jest to decydujące dla stwierdzenia, od kiedy istniała możliwość dowiedzenia się o istnieniu zastawu na zakupionym pojeździe. Przyjmuje się, że możliwość taka powstała w dniu następnym po dniu dokonania wpisu w rejestrze. Zawsze należy więc sprawdzić tę okoliczność.

W przedstawionym stanie faktycznym pozostaje czekać na kolejne działania banku i bronić się wykazując, że dochowana została należyta staranność uzyskując informacje z dowodu rejestracyjnego oraz z zapewnienia sprzedawcy, a zatem spełniony będzie warunek art. 13 pkt 1 w/w ustawy. Argumentacja ta, jakkolwiek możliwa do obrony, nie znajduje zbyt silnych podstaw w przepisach prawa oraz dokonywanej na jego podstawie wykładni.

Należy więc stwierdzić, że możliwość obrony przed żądaniami banku jest praktycznie niemożliwa.

Trzeba także zaznaczyć, że zachowanie sprzedawcy, który ustanowił zastaw rejestrowy na samochodzie, po czym go sprzedał, bez poinformowania o ustanowionym zastawie, może stanowić przestępstwo wyłudzenia (art. 286 § 1 kodeksu karnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Hipoteka Przymusowa

29.5.2014 przez: -

Zajęcie Wierzytelności

7.2.2014 przez: Kempa129

Weksle i deklaracje wekslowe

8.11.2013 przez: piolipi