Gmina

Pozostałe

Samorząd terytorialny

Pozostałe

Nieruchomości

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Strona 1 z 7

W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed wejściem zmian w życie.  

W jakich dziedzinach nie będzie się stosowało przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami? 

W dziale I zmienianej ustawy („Przepisy ogólne”) rozszerzono katalog aktów prawnych zawierających regulacje o charakterze szczególnym w stosunku do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które stosuje się jedynie w przypadkach nieuregulowanych tą ustawą. Tak więc ustawa o gospodarce nieruchomościami dodatkowo nie będzie mogła naruszać przepisów: 

  1. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; rozszerzenie katalogu o ww. akt prawny wynika z głębokiej nowelizacji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustawy – Prawo wodne, gdzie wprowadzono przepisy dotyczące m.in. odrębnego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami; 

  2. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; zmiana wynika z faktu, że w art. 65 ustawy – Prawo lotnicze zawarto zamknięty katalog podmiotów, które mogą być właścicielami nieruchomości zajętych pod części lotnicze lotnisk międzynarodowych, co stanowi wyjątek od zasady ustanowionej w art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami; ustawa – Prawo lotnicze jest zatem aktem zawierającym przepisy szczególne w stosunku do ustawy o gospodarce nieruchomościami; 

  3. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, co wynika z nowelizacji tej ustawy uchwalonej przez Sejm RP w dniu 16 grudnia 2005 r.; w ww. ustawie dodany został rozdział dotyczący budowy i przebudowy linii kolejowych określonych w Narodowym Planie Rozwoju, w którym odmiennie niż w ustawie o gospodarce nieruchomościami uregulowano zasady nabywania nieruchomości pod budowę linii kolejowych.  

Ponadto dodano przepis, z którego wynika, że przy stosowaniu przepisów działu II zmienianej ustawy należy respektować przepisy o pomocy publicznej. W ustawie o gospodarce nieruchomościami zawartych jest bowiem szereg przepisów, które w określonych sytuacjach mogą stanowić podstawę udzielania pomocy publicznej. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie może zaś wyłączać obowiązku respektowania przepisów o pomocy publicznej (w szczególności przepisów wspólnotowych), których interpretacja należy do właściwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przepisy owego działu II („Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego”) regulują zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi głównie przez wprowadzenie szczególnych wobec reguł prawa cywilnego zasad obrotu tymi nieruchomościami. Jest to niezbędne, gdyż tym szczególnym rodzajem własności dysponuje nie sam właściciel, ale organ działający w jego imieniu.

Zasady podziału nieruchomości

Uproszczone zostały także zasady podziału nieruchomości. W gminach, które nie przygotowały miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będzie obowiązywał skrócony, do 6 miesięcy, termin na zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej podziału nieruchomości. Wprowadzono także jednoznaczne rozstrzygnięcia w sprawie podziału budynku stojącego na dzielonej nieruchomości. Granica podziału musi przebiegać wzdłuż głównych ścian.

Opłaty adiacenckie, nakładane przez gminy w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej, będzie można rozliczać nie tylko gotówką, ale również w postaci działki lub działek o wartości równej wysokości opłaty. Gminy będą mogły pobierać te opłaty również wtedy, gdy urządzenia będą budowane w ramach inwestycji dofinansowanej z funduszy UE.  

Co to jest

opłata adiacencka?

 

Nowelizacja przewiduje uzupełnienie definicji opłaty adiacenckiej o wskazanie, że opłata ta może być ustalana i pobierana, także w przypadku gdy budowa urządzeń infrastruktury technicznej nastąpiła z udziałem środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 7)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

EWA

29.1.2014 12:16:11

Re: Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Czy jezeli "wlasciciel" jest tylko na papierze bo ukradl moje prawo i uprawnienie do wykupu lokalu (sprawa w Warszawskich sadach toczy sie nadal a Gmina Mokotow WZL od 2010 roku twierdzi, ze ten jest wlascicielem kto posiada papiery i nic nie obchodzi ich, ze ani uprawnien ani posiadania nigdy nie mial - to tez moze teraz po sfalszowaniu papierkow wykupic moje mienie-mieszkanie komunalne od ??? i to razem ze mna i moimi prawami i uprawnieniami????? nie jest zrozumiale, dlaczego nas wyrzuca sie z mieszkania na rzecz przestepcow i ich dzieci!!!!!! i teraz feruje tak absurdalne przepisy o ugn. masakra!

EWA

29.1.2014 12:16:11

Re: Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Czy jezeli "wlasciciel" jest tylko na papierze bo ukradl moje prawo i uprawnienie do wykupu lokalu (sprawa w Warszawskich sadach toczy sie nadal a Gmina Mokotow WZL od 2010 roku twierdzi, ze ten jest wlascicielem kto posiada papiery i nic nie obchodzi ich, ze ani uprawnien ani posiadania nigdy nie mial - to tez moze teraz po sfalszowaniu papierkow wykupic moje mienie-mieszkanie komunalne od ??? i to razem ze mna i moimi prawami i uprawnieniami????? nie jest zrozumiale, dlaczego nas wyrzuca sie z mieszkania na rzecz przestepcow i ich dzieci!!!!!! i teraz feruje tak absurdalne przepisy o ugn. masakra!

najemczyni

15.1.2013 17:41:13

Re: Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Jakie zmiany drodzy panstwo!!! - tutaj jest bezcholowie!!!! zadne ustawy i zadne niuanse dotyczace praw nabytych przez najemcow nikogo w tym kraju nie obchodza!!! tu kto silniejszy i glebiej w stolku ten lepsz! prawo, ktore nie jest prawem tylko wyscigiem kto pierwszy i bogatszy ten lepszy to nic innego jak dzicz - (panie Drzewiecki jestem z panem). Tu powinny byc ustalone i PRZESTRZEGANE reguly prawne dla wszystkich jednakowo - czy mamy demokracje??????????? plany, praca urzednikowi ich oplacanie przez nas to strata pieniedzy i oglupianie ludzi. W tym kraju komnalne znaczy - do grabiezy nie dla najemcy, nie dla uprawnionych!!!!! wina urzednikow i wymiaru sprawiedliwosci - ktorzy tez nie pelnia swoich funkcji jak nalezy!!!!!! Do czego dazycie gryzipiorki?

łodzianin

17.11.2009 19:13:26

Re: Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

zapowiadano że nowelizacja wprowadzi zasadę nieodpłatnego przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów dla spółdzielni mieszkaniowych

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: