Petycje do Parlamentu Europejskiego

Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji, zagwarantowane traktatem, przysługuje także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym.

Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie. Petycje te umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję.

Kto może złożyć petycję i w jakich sprawach?

Kto może złożyć petycję?

Petycję może złożyć każdy:

 • obywatel Unii Europejskiej,

 • osoba zamieszkała w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,

 • członek stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacji (osoba fizyczna lub prawna) z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jakich zagadnień może dotyczyć petycja?

Przedmiot petycji musi odnosić się zagadnień leżących w zakresie zainteresowań lub kompetencji Unii Europejskiej, które dotyczą Państwa bezpośrednio, takich jak:

 • Państwa praw jako obywateli Unii Europejskiej, określonych w traktatach,

 • ochrony środowiska naturalnego,

 • ochrony konsumentów,

 • swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz rynku wewnętrznego,

 • zatrudnienia i polityki społecznej,

 • wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych,

 • innych problemów związanych z wprowadzaniem w życie prawa UE.

Pamiętaj, że:

 • Komisja Petycji nie rozpatruje wniosków zawierających wyłącznie prośbę o udzielenie informacji, ani ogólnych uwag dotyczących polityki UE.

W jakim języku należy sporządzić petycję?

Petycja musi być sporządzona w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

W jakiej formie należy złożyć petycję?

Istnieją dwa sposoby złożenia petycji:

 • za pośrednictwem poczty,

 • drogą elektroniczną (formularz elektroniczny)

Petycja powinna zawierać fakty istotne dla przedstawianego problemu, należy jednak unikać podawania zbędnych szczegółów. Powinna ona być napisana w jasny i czytelny sposób. Do petycji można dołączyć streszczenie.

Za pośrednictwem poczty:

Jeśli pragną Państwo złożyć petycję w formie listownej, nie ma konieczności wypełniania formularza lub zachowania standardowej formy.

Petycja musi jednak:

 • zawierać Państwa imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania (w przypadku petycji grupowych należy zamieścić imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania osoby przedstawiającej petycję lub przynajmniej pierwszej z osób, której podpis widnieje pod petycją);

 • być podpisana.

Państwa petycja może zawierać załączniki wraz z kopiami istotnych dla sprawy dokumentów, będących w Państwa posiadaniu.

Petycję należy wysłać do rejestracji na następujący adres:

European Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUKSELA

Drogą elektroniczną (formularz on-line):

Jeśli pragną Państwo złożyć petycję drogą elektroniczną, należy:

 • zapoznać się z informacjami i instrukcjami on-line na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, w części dotyczącej petycji, a następnie

 • wypełnić formularz on-line i kliknąć na „Wyślij".

Natychmiast po wysłaniu petycji drogą elektroniczną powinni Państwo otrzymać elektroniczne potwierdzenie jej wpłynięcia.

Następnym etapem jest jej przekazanie do Komisji Petycji, która ma uprawnienia w zakresie obsługi petycji oraz opracowania do każdej z nich zaleceń i wniosków.

Dalszą korespondencję dotyczącą działań podejmowanych w sprawie petycji Komisja Petycji prowadzić będzie listownie.

Jeżeli chcą Państwo dołączyć do petycji jakiekolwiek dodatkowe informacje lub dokumenty dotyczące sprawy, należy przesłać je listownie, przywołując numer petycji, na następujący adres:

European Parliament
Committee on Petitions
The Secretariat
Rue Wiertz
B-1047 BRUKSELA

Komisja Petycji składa się z 40 członków. Na jej czele stoi przewodniczący i 4 wiceprzewodniczących.

Jakie działania są podejmowane w przypadku petycji uznanych za dopuszczalne?

Jeżeli przedmiot petycji dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej, zostaje ona zwykle uznana za dopuszczalną przez Komisję Petycji, która podejmuje następnie decyzję o niezbędnych działaniach, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Petycji poinformuje Państwa niezwłocznie o podjętej decyzji, niezależnie od jej treści.

W zależności od okoliczności, Komisja Petycji może:

 • zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego dochodzenia i przedstawienie informacji dotyczących zgodności z odnośnym prawem wspólnotowym,

 • przekazać petycję innym komisjom Parlamentu Europejskiego dla informacji lub podjęcia dalszych działań (dana komisja może na przykład uwzględnić petycję w swych pracach legislacyjnych),

 • w wyjątkowych przypadkach przedstawić Parlamentowi sprawozdanie, które zostanie poddane głosowaniu na posiedzeniu plenarnym lub przeprowadzić wizytę wyjaśniającą,

 • lub podjąć jakiekolwiek inne działanie, które uzna za właściwe dla pomyślnego rozwiązania danej sprawy.

Posiedzenia Komisji Petycji odbywają się zasadniczo co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia - miesiąca wakacji parlamentarnych. Komisję wspiera w jej pracy stały sekretariat, który ma rolę doradczą i przygotowuje posiedzenia Komisji.

W celu rozstrzygnięcia kwestii poruszonej przez składającego petycję, Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego może nawiązać współpracę z krajowymi lub lokalnymi władzami państw członkowskich.

Nie może ona jednakże uchylić decyzji podjętych przez właściwe władze państw członkowskich. Ponieważ Parlament Europejski nie jest władzą sądowniczą, nie może on wydać wyroku w sprawie, ani odwołać decyzji wydanych przez sądy krajowe państw członkowskich.

Odrzucenie i publikacja petycji

Odrzucenie petycji

Jeżeli złożona przez Państwo petycja nie dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej, nie zostanie ona uznana za dopuszczalną. Tak jest w przypadkach, gdy przedmiot petycji jednoznacznie leży w gestii i kompetencji państw członkowskich.

Petycje uznane przez Komisję Petycji za niedopuszczalne są klasyfikowane, lecz nie podejmuje się żadnych dalszych działań w tej sprawie. Komisja powiadomi jednakże Państwa o podjętej decyzji.

W zależności od przedmiotu petycji, Komisja Petycji może doradzić Państwu skontaktowanie się z organem spoza UE (np. z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka) lub z organem władz krajowych (np. z krajowym rzecznikiem praw obywatelskich lub komisją ds. petycji w parlamentach państw członkowskich).

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że sprawy dotyczące niewłaściwego administrowaniaw instytucjach lub organach UE należy kierować do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Publikacja petycji

Autorzy i numery petycji - lub główny autor petycji, jeżeli jest to petycja zbiorowa - są wpisywane do ogólnego rejestru w kolejności zgłoszenia i ogłaszane na posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego. Ogłoszenia te są zamieszczane w protokołach posiedzeń, na których dane petycje zostały ogłoszone.

Składających petycję informuje się, że protokoły posiedzeń są publikowane w Dzienniku Urzędowym, stąd niektóre szczegółowe informacje, w tym nazwisko składającego petycję oraz numer petycji, są dostępne w Internecie.

Wiąże się to z następstwami w odniesieniu do ochrony danych osobowych i niniejszym zwraca się na to uwagę osobom składającym petycje. Jeżeli składając petycję nie życzą sobie Państwo ujawniania nazwiska, Parlament Europejski będzie respektował Państwa prywatność, jednak życzenie takie musi zostać jasno i wyraźnie wyrażone w petycji. Podobnie w sytuacji poufności - jeżeli życzą sobie Państwo poufnego rozpatrzenia petycji, również należy to jednoznacznie określić. Zasadniczo posiedzenia komisji są jawne, a składający petycje mają możliwość uczestniczenia w nich, jeżeli wyrażą takie życzenie, wtedy gdy ich petycja jest rozpatrywana.

Podstawa prawna:

 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską [dawna nazwa: EWG] z dnia 25 marca 1957 r. (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. 2002 r., UE C 325; artykuł 194);

 • Regulamin Parlamentu Europejskiego (Dz.Urz. UE 2005 L 44, s. 1-140, ze zm.; artykuł 191, 192 i 193

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska, www.europarl.europa.eu


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika