Jak założyć spółkę komandytową?

Umowa spółki komadytowej

Umowa spółki komandytowej do niedawna mogła zostać zostać zawarta  wyłącznie w formie aktu notarialnego. Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z zasadą swobody umów, strony umowy mogą dowolnie kształtować jej treść jednakże umowa spółki komandytowej musi zawierać pewne niezbędne elementy.

Są nimi:

 1. określenie firmy i siedziby spółki
 2. określenie przedmiotu działalności spółki
 3. określenie czasu trwania spółki - jeżeli jest oznaczony
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników i ich wartość
 5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Firma spółki komandytowej

Firma spółki czyli jej oznaczenie pod którym spółka występuje w obrocie powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa". Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy tej osoby z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandytowa". Jeżeli komplementariuszami w spółce komandytowej jest więcej osób prawnych, wspólnicy tworzący spółkę mogą wybrać jedną lub kilka z tych osób prawnych i jej firmę zamieścić w firmie spółki komandytowej wraz z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandytowa".

Jeżeli natomiast w spółce komandytowej komplementariuszami są zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, firma tej spółki powinna zawierać co najmniej firmę jednej osoby prawnej będącej komplementariuszem w spółce komandytowej. Dodatkowo można zamieścić także nazwisko komplementariusza będącego osobą fizyczną. Nie można jednak pominąć w firmie spółki komandytowej firmy osoby prawnej będącej komplementariuszem.

Inna spółka komandytowa może być też wspólnikiem spółki komandytowej. W tym przypadku na podstawie art. 104 § 1, nazwa takiej spółki będzie brzmiała np. "ABC spółka komandytowa spółka komandytowa". Taka nazwa nie jest jednak czytelna dla wszystkich osób (szczególnie dla tych osób, dla których przepisy kodeksu spółek handlowych nie są jasne), a w związku z tym, zasadnym byłoby stosowanie nazwy np. "ABC spółka komandytowa i Wspólnicy, spółka komandytowa".

Należy zauważyć, że w firmie spółki komandytowej nie umieszcza się nazwiska bądź firmy komandytariusza. Wynika to z faktu, iż jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona. Jeżeli jednak nazwisko bądź firma komandytariusza zostanie zamieszczona w firmie spółki komandytowej, komandytariusz ten będzie odpowiadał za zobowiązania spółki wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

W obrocie spółka komandytowa może używać skrótu "sp.k."

Wkłady wspólników w spółce komandytowej

Wkłady wspólników muszą być oznaczone w umowie spółki. Oznaczenie to polega na wymienieniu osób wspólników oraz przedstawienie przedmiotów, które wnoszą do spółki w charakterze wkładu. Wkład może być pieniężny jak i niepieniężny. W umowie spółki należy określić wartość wkładów poszczególnych wspólników.

Szczególnego znaczenia nabiera tu wkład komandytariusza. Określenie wartości tego wkładu w porównaniu z sumą komandytową zapisaną w umowie stanowi bowiem o zakresie jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Należy zaznaczyć, że wkład komandytariusza może być niższy niż suma komandytowa. Wkład komandytariusza może być zarówno pieniężny jak i niepieniężny. Jednakże wkładem komandytariusza nie może być zobowiązanie do wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki, nie może stanowić przedmiotu wkładu, gdy pozostały wkład komandytariusza jest niższy niż suma komandytowa. Zakaz ten podyktowany jest materialnym charakterem sumy komandytowej oraz wkładu.

W sytuacji w której komplementariuszem w spółce komandytowej jest osoba prawna np. spółka z o.o., a komandytariuszem jest osoba fizyczna będąca udziałowcem tej spółki z o.o., wkładem komandytariusza nie mogą być udziały w spółce z o.o. która jest komplementariuszem spółki komandytowej.

Rejestracja spółki komandytowej

Spółka komandytowa dla swego powstania wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed rejestracją spółka komandytowa po prostu nie istnieje. Na podstawie art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, a więc od dnia zawarcia umowy spółki komandytowej. Rejestracja spółki komandytowej powinna więc nastąpić w ciągu 7 dni od podpisania umowy spółki w formie aktu notarialnego. Dokonanie zgłoszenia umowy spółki komandytowej do rejestru jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika spółki komandytowej. Zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego może dokonać każdy komplementariusz spółki komandytowej. Przy zgłaszaniu spółki do rejestru wystarczające jest podpisanie wniosku o wpis do rejestru tylko przez jednego z komplementariuszy

Zgłoszenie spółki do rejestru powinno odbywać się na specjalnych formularzach. W przypadku spółki komandytowej jest to formularz KRS-W1 (wniosek o wpis podmioty do rejestru przedsiębiorców). Wniosek ten podlega opłacie sądowej w wysokości 500 zł. Należy również uiścić opłatę z tytułu obowiązkowego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Obie opłaty, wnioskodawca jest obowiązany uiścić bez wezwania sądu. Muszą one zostać opłacone przed złożeniem wniosku.

Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć:

 1. formularz KRS-WC (wspólnicy spółki komandytowej) - wpisuje się tu dane na temat wspólników spółki (komandytowej). Na jednym formularzu można zamieścić dane tylko dwóch wspólników. W przypadku, gdy w spółce jest większa ilość wspólników, dane pozostałych wspólników wpisuje się na kolejnych egzemplarzach załącznika;
 2. formularz KRS-WK (organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki) - należy tu zamieścić informacje o wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki oraz dane o sposobie reprezentacji spółki,
 3. formularz KRS-WM (przedmiot działalności) - należy wskazać zakres działalności spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności;
 4. formularz KRS-WA (oddziały, terenowe jednostki organizacyjne) - jeżeli spółka posiada oddziały
 5. formularz KRS-WH (sposób powstania podmiotu) - jeżeli spółka powstała w wyniku przekształcenia (np. ze spółki jawnej)
 6. formularz KRS-WL (prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej) - jeżeli w spółce powołano prokurenta;

Ponadto w wniosku o wpis spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. umowa spółki w formie aktu notarialnego (obecnie możliwe jest również założenie spółki przez internet). W przypadku spółki przerejestrowywanej, tj. spółki komandytowej, która była zarejestrowana w dotychczasowym rejestrze sądowym - jednolity tekst umowy spółki, uwzględniający wszelkie dokonane w niej wcześniej zmiany
 2. lista wspólników, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników z zaznaczeniem, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem oraz adresy wspólników lub ich adresy do doręczeń
 3. wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki - uwierzytelnione notarialnie, albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu, 
 4. tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem.
 5. dokument o ustanowieniu prokury - w przypadku, gdy w spółce powołano np. prokurenta a jeżeli dokument o ustanowieniu pełnomocnictwa - jeżeli został ustanowiony pełnomocnik procesowy;
 6. dowód uiszczenia wpisu sądowego
 7. dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym

Dokumenty powyższe powinny być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

W związku z powyższym, zgłoszenie do KRS powinno zawierać:

 • firmę, siedzib i adres spółki
 • przedmiot działalności spółki
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,
 • nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji a w przypadku gdy komplementariusze powierzyli prowadzenie spraw spółki tylko niektórym spośród siebie - zaznaczenie tej okoliczności
 • sumę komandytową.

Powyższe wyliczenie nie jest katalogiem zamkniętym, a w związku z tym, zamieszcza się również inne informacje (jeśli jest to wymagane), niż te wymienione powyżej.

Spółka komandytowa powstaje w chwili jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pamiętaj, że:

 • spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru;
 • firma spółki powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa"
 • w obrocie spółka komandytowa może używać skrótu "sp.k.";
 • wniosek o wpis podmiotu do rejestru podlega opłacie sądowej w wysokości 500 zł;
 • opłata z tytułu obowiązkowego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł;
 • zgłoszenia spółki do rejestru dokonuje się na formularzu KRS-W1.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U.2013.1030 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U.2015.1142 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Sara 2014-09-02 19:57:26

  A me pytanie brzmi: czy spółka z ogranoczoną odpowiedzialnością może być komplementariuszem w 2/kilku spółkach komandytowych? :)


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika