Najem okazjonalny

Pytanie:

Po wielu latach znów muszę wynająć mieszkanie. I okazuje się, że jestem chroniony przed eksmisją na bruk do tego stopnia, że w umowie najmu znalazła się taka klauzula: „Zgodnie z zapisami ustawy o najmie okazjonalnym Najemca do dnia 7 maja 2010 r. pod rygorem zerwania niniejszej Umowy przedstawi oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji komorniczej w przypadku eksmisji, gdzie jako adres do eksmisji wskaże lokal mieszkalny, będący własnością, znajdujący się w Warszawie. Najemca został poinformowany, że na akt notarialny będą musieli stawić się wszyscy właściciele mieszkania oraz przedstawić tytuł prawny do tego mieszkania. Koszt związany z tym aktem notarialnym ponosi w całości Najemca”. Rozumiem i popieram potrzebę Wynajmującego, żeby mógł się \"w razie czego\" mnie pozbyć bez liczenia się z okresami ochronnymi. Ale nie mam żadnej możliwości przedstawienia \"na zaś\" mieszkania zastępczego. Akurat w moim przypadku eksmisja \"na bruk\" nie jest zasadniczo kłopotem.... Czy jest możliwe stworzenie takiej klauzuli, która pozwalałaby mi poddać się egzekucji/eksmisji, ale bez wskazywania lokalu, gdzie mnie przyjmą? Jak można zastąpić w/w klauzulę, żeby Wynajmujący był chroniony, a najemca (czyli ja) nie musiał gwarantować, że ma się dokąd wyprowadzić (w końcu mogę i do hotelu, jeśli trzeba)? Jeśli w umowie najmu okazjonalnego nie ma takiej możliwości, to czy funkcjonuje jeszcze \"stara\" forma najmu, niepodlegająca ustawie o ochronie lokatorów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego, dalej u.ochr.lok., umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym we właściwym żądaniu.

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Powyższe składniki są obowiązkowymi elementami umowy najmu okazjonalnego, których brak wywołuje określone skutki prawne. Mianowicie zgodnie z art. 19b u.ochr.lok. właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa wyżej, nie stosuje się przepisów, w sposób szczególny chroniących najemców, m.in. w kwestii podwyżek i możliwości ich kwestionowania, wypowiedzenia stosunku najmu, eksmisji itd..

Należy uznać, że umowa najmu bez klauzuli ze wskazaniem innego lokalu nie może być zgłoszona do urzędu skarbowego w trybie art. 19b u.ochr.lok. a zgłoszona z pewnością nie wywoła skutków prawnych określonych w rozdziale 2a tej ustawy. Natomiast taki stosunek prawny nie będzie nieważny i może funkcjonować w obrocie prawnym. Zasadniczo jednak należy spodziewać się, że wynajmujący nie przystanie na takie warunki umowy z tego powodu, że będzie ona w całości objęta ustawą i wynikającymi z niej znacznymi uprawnieniami najemców.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

migotka

23.10.2015 12:41:18

Re: Najem okazjonalny

Wiele osób boryka się z tym problemem - wynająć legalnie, płacić podatki i mieć mniejszy zysk, czy na czarno i mieć więcej pienięzdy, ale mniejsze zabezpieczenie. Dobrze jest się nad tym głęboko zastanowić. Dobrym źródłem informacji jest poradnik dla właścicieli mieszkań na wynajem: http://mieszkanicznik.org.pl/kongres/vii-kongres/formularz-rejestracji-na-vii-kongres/


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: