e-prawnik.pl Porady prawne

Pożar a obowiązki wynajmującego

Pytanie:

W wyniku pożaru rodzina utraciła możliwość zamieszkiwania w swoim mieszkaniu. Budynek, w którym znajdowało się spalone mieszkanie należał do Gminy, a był dzierżawiony przez Spółdzielnię X, która to właśnie podpisała umowę najmu z w/w rodziną. Obecnie Spółdzielnia nie poczuwa się do obowiązku pomocy, a gmina nie posiada lokalu zastępczego. Rodzina w ogóle przed pożarem musiała trochę zainwestować w to mieszkanie, gdyż nie było ono w najlepszym stanie. W chwili obecnej zostali bez "dachu nad głową". Kto tutaj w pierwszej kolejności jest zobowiązany do pomocy? Pytanie dotyczy również tego czy gmina ma obowiązek dopłaty do czynszu w przypadku gdyby rodzina wynajęła sobie inne mieszkanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pożar a obowiązki wynajmującego

13.9.2007

Niestety w ramach stosunku najmu nie uzyskają Państwo pomocy socjalnej. Przepisy prawa nie nakładają na wynajmującego obowiązku udzielenia pomocy najemcy w przypadkach losowych, w tej sytuacji w przypadku pożaru.

Instytucją, do której mogą się Państwo zgłosić o pomoc, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 r. Nr 64, poz. 593). Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego (662 § 3 kc).

Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Jak wynika z powyższego, w kwestii udzielenia pomocy wynajmujący ani gmina jako dzierżawca nieruchomości nie są w stosunku do Państwa zobowiązani. Mają jednak Państwo prawo rozwiązać umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia oraz zażądać zwrotu nakładów na tą nieruchomość (jeżeli nie były to w/w drobne nakłady). Z kolei pomoc w zakresie warunków socjalnych - mieszkaniowych, mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W przedmiocie praw lokatorów proponujemy zapoznać się z artykułem zatytułowanym Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ