Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Pytanie:

"Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu zawarł następującą klauzulę: "Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny". Czy zamawiający może odwołać ogłoszony w prasie przetarg przed terminem końcowym składania ofert? Jeśli tak to w jakiej formie? Czy może zawrzeć w ogłoszeniu o przetargu zastrzeżenie jego prawa swobodnego wyboru ofert, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny?"

Odpowiedź prawnika: Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Jeżeli przetarg został ogłoszony przez osobę prywatną (nie państwową, która podlega ustawie o zamówieniach publicznych) wówczas treść tego przetargu, a w tym określenie sposobu wyboru oferty może być przedstawiona w sposób swobodny. Zakres swobody nie może jednak naruszać ustaw lub służyć obejściu prawa czy też naruszać zasad współżycia społecznego. Podmioty prywatne mogą dokonywać decyzji gospodarczych względnie swobodnie i kierować się wedle zasad i reguł, które niekoniecznie muszą być zgodne z ekonomicznym obiektywnym punktem widzenia.

Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Powinno to nastąpić w ten sam sposób, w jaki ogłoszono przetarg. Odwołanie nie może jednak naruszać istoty przetargu, niedopuszczalne jest więc zastrzeżenie możliwości  unieważnienia bezpośrednio po przetargu jego wyników. Przetarg może być jednak zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert (chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej). Osoba ogłaszająca przetarg jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Przetargi przeprowadzane przez podmioty podlegające ustawie o zamówieniach publicznych muszą podlegać zasadom zapewniającym zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, oraz obiektywizmu. W związku z tym swoboda wyboru oferty bez odniesienia do konkretnych kryteriów oceny wyboru oferty najkorzystniejszej wydaje się być sprzeczna z powyższymi zasadami. Przepisy wprost nakładają na podmiot przeprowadzający przetarg obowiązek zamieszczenia w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert oraz podanie ich znaczeń. Chodzi o cenę albo cenę i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia.

Zamówienie publiczne ma charakter przyrzeczenia publicznego, w związku z czym nie można mówić o jego odwołaniu. Zamiast tego przetarg można unieważnić. Nastąpić to może tylko w sytuacjach przewidzianych w ustawie, o czym podmiot prowadzący przetarg zawiadamia uczestników przetargu podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł:

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

Forma zawiadomień oraz innych czynności, powinna być pisemna.

Więcejszczegółów o przetargach przeprowadzanych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, znajdzie Pan w artykułach:

Ogłoszenia w zamówieniach publicznych – warunek ważnego postępowania

Specyfikacja istotnych postanowień zamówienia – najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • marek 2013-07-15 07:10:46

    Witam. Czy w związku z unieważnieniem przetargu publicznego firma organizująca przetarg ma prawo podać do wiadomości dla osób startujących w tymże przetargu ogólną wartość oraz ceny, czy dopiero po wygranym przetargu danej firmy.Pozdrawiam.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika