Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Pytanie:

Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu zawarł następującą klauzulę: "Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny". Czy zamawiający może odwołać ogłoszony w prasie przetarg przed terminem końcowym składania ofert? Jeśli tak to w jakiej formie? Czy może zawrzeć w ogłoszeniu o przetargu zastrzeżenie jego prawa swobodnego wyboru ofert, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli przetarg został ogłoszony przez osobę prywatną (nie państwową, która podlega ustawie o zamówieniach publicznych) wówczas treść tego przetargu, a w tym określenie sposobu wyboru oferty może być przedstawiona w sposób swobodny. Zakres swobody nie może jednak naruszać ustaw lub służyć obejściu prawa czy też naruszać zasad współżycia społecznego. Podmioty prywatne mogą dokonywać decyzji gospodarczych względnie swobodnie i kierować się wedle zasad i reguł, które niekoniecznie muszą być zgodne z ekonomicznym obiektywnym punktem widzenia.

Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Powinno to nastąpić w ten sam sposób, w jaki ogłoszono przetarg. Odwołanie nie może jednak naruszać istoty przetargu, niedopuszczalne jest więc zastrzeżenie możliwości  unieważnienia bezpośrednio po przetargu jego wyników. Przetarg może być jednak zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert (chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej). Osoba ogłaszająca przetarg jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Przetargi przeprowadzane przez podmioty podlegające ustawie o zamówieniach publicznych muszą podlegać zasadom zapewniającym zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, oraz obiektywizmu. W związku z tym swoboda wyboru oferty bez odniesienia do konkretnych kryteriów oceny wyboru oferty najkorzystniejszej wydaje się być sprzeczna z powyższymi zasadami. Przepisy wprost nakładają na podmiot przeprowadzający przetarg obowiązek zamieszczenia w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert oraz podanie ich znaczeń. Chodzi o cenę albo cenę i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia.

Zamówienie publiczne ma charakter przyrzeczenia publicznego, w związku z czym nie można mówić o jego odwołaniu. Zamiast tego przetarg można unieważnić. Nastąpić to może tylko w sytuacjach przewidzianych w ustawie, o czym podmiot prowadzący przetarg zawiadamia uczestników przetargu podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł:

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

Forma zawiadomień oraz innych czynności, powinna być pisemna.

Więcejszczegółów o przetargach przeprowadzanych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, znajdzie Pan w artykułach:

Ogłoszenia w zamówieniach publicznych – warunek ważnego postępowania

Specyfikacja istotnych postanowień zamówienia – najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

marek

15.7.2011 7:10:46

Re: Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Witam. Czy w związku z unieważnieniem przetargu publicznego firma organizująca przetarg ma prawo podać do wiadomości dla osób startujących w tymże przetargu ogólną wartość oraz ceny, czy dopiero po wygranym przetargu danej firmy.Pozdrawiam.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: