Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

Pytanie:

W sp. z o.o. z jednoosobowym zarządem Prezes zrezygnował z funkcji Prezesa i członka zarządu. Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność w czasie braku Prezesa i czy Prokurent może w tym czasie pełnić rolę Prezesa i co się dzieje ze Spółką jeśli nie ma kandydata nowego na Prezesa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sam fakt nie posiadania zarządu nie sprawia, że wspólnik będzie odpowiedzialny za zobowiązania spółki zamiast członków zarządu. W czasie, gdy nie ma powołanego nowego członka zarządu, prokurent nie może pełnić funkcji prezesa. Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa udzielonego danej osobie. Natomiast osoba sprawująca funkcję członka zarządu działa jako organ spółki, a więc nie działa „w imieniu”, lecz „jako” spółka. Rezygnacja członka zarządu z pełnienia funkcji nie oznacza, ze prokura wygasa, stąd należy uznać, że prokurent może jednak nadal wykonywać czynności, które dotychczas mógł wykonywać. Jeżeli w spółce była ustanowiona prokura jednoosobowa, taki prokurent może nadal reprezentować spółkę na dotychczasowych zasadach. Sytuacja, gdy nie został powołany nowy członek zarządu, oznacza, że spółka nie posiada organu uprawnionego do jej reprezentacji (posiada jedynie pełnomocnika – prokurenta). Taka sytuacja może rodzić problemy przede wszystkim  przy czynnościach spółki, których nie może dokonywać prokurent.

Należy również zwrócić uwagę na przepisy dotyczące postępowania KRS, w szczególności na przepisy pozwalające sądowi rejestrowemu na pewne działania przymuszające spółkę do zpewnych czynności. W pierwszej kolejności sąd może nałożyć grzywnę a następnie ustanowić kuratora. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony. Zgodnie z art. 28  wskazanej wyżej ustawy, kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 jest obowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia czynności wymaganych do wyboru lub powołania władz osoby prawnej. Z kolei stosownie do art. 29 cytowanej ustawy, kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej, jeżeli nie dojdzie do wyboru lub powołania jej władz w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia kuratora albo wybrane lub powołane władze nie wykonują obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Kurator może wystąpić do sądu rejestrowego o rozwiązanie osoby prawnej oraz ustanowienie likwidatora z powodu braku jej władz lub z innej ważnej przyczyny, jeśli czynności, o których mowa powyżej  nie doprowadzą do rozwiązania osoby prawnej i wszczęcia likwidacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY