Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Pytanie:

Małżeństwo od zawarcia ślubu posiada wspólność majątkową. Jednak po kilku latach małżeństwa wystąpiły pewne okoliczności, gdzie oboje małżonków chce rozdzielności majątkowej. Oczywiście podczas trwania małżeństwa małżonkowie dorobili się wspólnego majątku w postaci rzeczy ruchomych np. telewizor, lodówka, pralka itp. Odnośnie podziału tych rzeczy ruchomych jest porozumienie między małżonkami.1. Czy przy rozdzielności majątkowej przy zgodnym podziale wystarczy złożenie wniosku o dokonanie rozdzielności, czy trzeba w tym wniosku wyszczególnić jakie przedmioty strony zabierają? 2. Czy we wniosku można wnioskować wstecz, aby rozdzielczość nastąpiła np. z dniem 1 stycznia 2010r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.8.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Zgodnie z art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2000r., sygn. II CKN 1070/98, LexPolonica nr 345337 wynika, że „ważnym powodem” w rozumieniu art. 52 § 1 kro nie jest każda postać (przejaw) separacji faktycznej małżonków, lecz tylko taka, która zarazem uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym. Zazwyczaj przy tym przez ważne powody rozumie się wytworzenie takiej sytuacji, która powoduje „że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra”- tak np. Marek Sychowicz w „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz”, Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 października 1998r., sygn. I CRN 228/95 LexPolonica nr 344009 uznał, że „zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjmuje się, że dopuszczalne jest uznanie za ważny powód zniesienia (także z datą wsteczną) wspólności majątkowej małżeńskiej, faktu prowadzenia, a nawet samej możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, jeżeli przemawia za tym dobro rodziny lub dobro współmałżonka dłużnika, szczególnie wówczas, gdy małżonkowie od dłuższego czasu pozostają w faktycznej separacji. Z drugiej jednak strony przy rozstrzyganiu sprawy o zniesienie wspólności majątkowej nie może być pominięty wzgląd na interes osób trzecich, których dłużnikiem jest jeden z małżonków”.

Porady prawne

Z kolei z wyroku SN z dnia 8 listopada 1967r., sygn. III CRN 252/67, LexPolonica nr 322911 wynika, że „sytuacja, w której małżonek ma podstawy do domagania się rozwodu stanowi w zasadzie dostateczny powód w - rozumieniu art. 52 § 1 kro - żądania przez tegoż małżonka zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej. Ustalenie, że w małżeństwie stron zaistniał trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, że brak jest jakichkolwiek szans, aby strony nawiązały ze sobą współżycie małżeńskie i że nic nie stałoby na przeszkodzie orzeczeniu rozwodu w przypadku, gdyby z żądaniem takim wystąpił powód - eliminuje możliwości oddalenia żądania tegoż powoda zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej”.

Jeżeli chodzi o konieczność wymienienia w pozwie składników majątkowych, które miałyby ulegać podziałowi, wskazać należy co następuje.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej musi zawierać uzasadnienie, w którym wykazać należy, że zachodzą ważne powody dla orzeczenia przez sąd ustania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej oraz przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń. Nie podaje się jednak w takim pozwie proponowanego podziału składników majątku wspólnego. Ten bowiem dokonywany jest w odrębnym postępowaniu, którego podstawą jest art. 567  kodeksu postępowania cywilnego. To dopiero we wniosku sporządzonym w oparciu o ten przepis podaje się wykaz majątku wspólnego z podaniem wartości poszczególnych składników oraz propozycję w zakresie podziału tego majątku.

Jeżeli więc są Państwo zgodni w zakresie podziału majątku proponujemy udanie się do notariusza i sporządzenie w kancelarii umowy majątkowej małżeńskiej. O takim umownym podziale mogą Państwo przeczytać w naszej informacji prawnej: Rozdzielność majątkowa a podział majątku, Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa.

Natomiast w przypadku, gdy Państwa istotnym celem jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną, faktycznie, jedynym sposobem będzie przeprowadzenie stosownego postępowania sądowego.

Jeżeli bowiem chodzi o orzeczenie rozdzielności z mocą wsteczną, wskazać należy, że zgodnie z art. 52 par. 2 kro rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.  SN w wyroku z dnia 26 lipca 2000r., sygn. I CKN 293/2000, LexPolonica nr 384083 uznał, że wspólność ustawowa może być zniesiona z datą wcześniejszą, poczynając od chwili powstania ważnych powodów uzasadniających jej zniesienie. Niemniej jednak pamiętać należy, że orzeczenie o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej skutek wsteczny powinien być nadawany w sytuacjach rzadkich i wyjątkowych. Jak podał SN w wyroku z dnia 11 grudnia 2008r., sygn. akt II CSK 371/2008, LexPolonica nr 2031856 ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tej dacie ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

Dla osób pozostających w związku małżeńskim ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jednego z małżonków rodzi poważne skutki prawne nie tylko w sferze wykonywania działalności gospodarczej upadłego małżonka ale również w sferze majątkowego ustroju małżeńskiego.             (...)

Rozdzielność majątkowa na żądanie wierzyciela małżonka

Rozdzielność majątkowa na żądanie wierzyciela małżonka

Zgodnie Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozdzielność majątkowa może być wprowadzona albo przez umowę majątkową małżeńską (często zwaną intercyzą), albo na mocy orzeczenia sądu. Do dnia 20 stycznia 2008 roku w obu tych przypadkach do ustanowienia rozdzielności zawsze potrzebna była (...)

Ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków

Ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków

  Na jakiej podstawie dzielony jest majątek wspólny małżonków? Do ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków może dojść: na podstawie umowy - przy czym nie została zastrzeżona forma szczególna (forma dla określonych (...)

Zmiany ważne dla uprawnionych i zobowiązanych do alimentów!

Zmiany ważne dla uprawnionych i zobowiązanych do alimentów!

Od 1 października 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Niektóre zaczynają obowiązywać już wcześniej. Czego dotyczą nowe przepisy? Jak wskazano w preambule, ustawa została uchwalona ze względu (...)

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

Zasadniczo i najczęściej podział majątku dorobkowego dokonuje się po uzyskaniu przez małżonków rozwodu, gdzie zainteresowani mogą podzielić swoje dobra, czy to w drodze umowy, czy też w drodze odrębnego postępowania sądowego. Jednakże możliwym, i jak najbardziej dopuszczalnym przez (...)

Czy trzeba udokumentować dochody żony?

Czy trzeba udokumentować dochody żony?

Po złożeniu wniosku o przyznanie prawa pomocy przed sądem administracyjnym wnioskodawca został wezwany m.in. o przedłożenie dokumentów dotyczących sytuacji majątkowej jego żony. Ponieważ wnioskodawca tych dokumentów nie przedłożył, odmówiono mu prawa pomocy. Sprawa na (...)

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

  Kiedy jeden małżonek może działać za drugiego małżonka? Zgodnie z art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj (...)

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Chcąc prawidłowo skierować pozew w postępowaniu cywilnym, należy zorientować się, który sąd jest właściwy dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Przez właściwość sądu należy rozumieć zakres spraw przekazanych mu do rozpoznania i rozstrzygnięcia w danym postępowaniu. Skierowanie (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich przed zawarciem małżeństwa - opinia prawna

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich przed zawarciem małżeństwa - opinia prawna

  Stan faktyczny W sierpniu 2005 roku od gminy nabyłem w użytkowanie wieczyste grunt. Zapłaciłem 25% wartości gruntu, a przez kolejne 40 lat miałem płacić 4% wartości rocznie. Niestety, inwestycja, którą planowałem, nie doszła do skutku i w tym roku przegrałem sprawę, a  (...)

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

    Stan faktyczny: Moja żona kilka lat temu popadła w długi. Z trudem udało nam się wyjść z kłopotów finansowych. Ostatnio dowiedziałem się o kolejnych długach żony i obawiam się, że sytuacja może się powtórzyć. Nie chcemy się rozwodzić ani orzekać separacji, (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

O jakie prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka chodzi? Zgodnie z art. 28[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis (...)

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

Ustrój wspólności majątkowej Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, co do zasady między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa małżeńska w okresie jej funkcjonowania między małżonkami jest wspólnością bez (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia (...)

Wspólność majątkowa małżonków nie taka zła

Wspólność majątkowa małżonków nie taka zła

W kontekście ochrony majątku prywatnego przed roszczeniami wierzycieli najczęściej prezentowany jest pogląd, że najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie tzw. intercyzy przez małżonków. W praktyce jednak oznacza to często, iż mąż, który prowadzi działalność gospodarczą musi (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozdzielność majątkowa a dochód jednego małżonka

Rozdzielność majątkowa a dochód jednego małżonka

Jesteśmy małżeństwem od 10 lat. Jestem jedynym żywicielem rodziny. Żona nigdy nie pracowała podczas trwania małżeństwa. Posiadamy dzieci. Mamy wspólnotę majątkową. Ponieważ ostatnio dochodzi między nami do wielu nieporozumień na tle rozporządzania majątkiem jak również bieżącymi (...)

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Jaka jest różnica między ustanowieniem rozdzielności majątkowej a podziałem majątku? Wspólność lub rozdzielność majątkowa są to dwa rodzaje stosunków majątkowych, które mogą łączyć małżonków. Dopóki małżonkowie nie wprowadzą rozdzielności majątkowej, (...)

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Czy jak zrobię rozdzielność majątkową u notariusza to mogę to zrobić osobiście bez zgody i wiedzy męża? A o rozdzielności go tylko poinformować np. listem poleconym od notariusza? Nie można przeprowadzić rozdzielności majątkowej ( czyli inetrcyzy ) przed notariuszem bez udziału (...)

Ustanowienie rozdzielności majątkowej wstecz

Ustanowienie rozdzielności majątkowej wstecz

Od kilku lat żyjemy z mężem w rozłączeniu i prowadzimy oddzielne gospodarstwa. Są orzeczone alimenty na dzieci. Chcę wystąpić o orzeczenie rozdzielności majątkowej wstecznie tj. od momentu gdy nie mamy faktycznie żadnych relacji majątkowych. Na ile lat wstecz możliwe jest takie orzeczenie? (...)

Rozdzielność majątkowa bez zgody żony

Rozdzielność majątkowa bez zgody żony

Czy jest możliwe skorzystanie z rozdzielności majątkowej (podpisanie aktu notarialnego) bez zgody małżonki? Jakie jest inne wyjście w sytuacji jeżeli jednak rozdzielność majątkowa wymagałaby zgody żony? Umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest umową między małżonkami, dla (...)

Rozdzielność majątkowa a długi kredytowe

Rozdzielność majątkowa a długi kredytowe

Jesteśmy małżeństwem od ponad 30 lat. Nie posiadamy rozdzielczości majątkowej. Pięć lat temu małżonek przetrwał rozległy udar mózgu. Od tego czasu zachowanie małżonka uległo radykalnej zmianie. Leczony był psychiatrycznie. W okresie tym zadłużył się jednocześnie w wielu bankach (...)

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Jak doprowadzić do powstania rozdzielności majątkowej małżonków? Rozdzielność majątkową można ustanowić na 2 główne sposoby: 1) poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej (podstawa prawna: art. 51 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: dalej k.r.o.), ustanawiającej rozdzielność (...)

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Sytuacja o którą pytam, dotyczy moich rodziców i w imieniu mojej mamy zadaję to pytanie. Mamy z mamą i rodzeństwem ogromny problem z ojcem, który notorycznie zaciąga kredytów w każdym z możliwych banków. Są to kwoty na które nie musi mieć zgody żony, (3tyś, 5 tyś itd). Nie ma banku (...)

Przymusowa rozdzielność majątkowa

Przymusowa rozdzielność majątkowa

Czy jeden z małżonków może żądać ustalenia rozdzielności majątkowej przez sąd? Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym: Art.52.§1.Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. §1a.Ustanowienia przez (...)

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Żona od wielu lat nie spełnia swoich obowiązków i cały ciężar utrzymania domu i rodziny spoczywa na mnie (pracuję, chociaż jestem na emeryturze od 2 lat po wielu poważnych operacjach, po 12-14 godzin, w tym w niedziele i święta). Spędziłem na ciężkich kontraktach 11 lat. Dobrowolna umowa (...)

Rozdzielność majątkowa i rozwód a renta rodzinna

Rozdzielność majątkowa i rozwód a renta rodzinna

Rozwodzę się z żoną ale wcześniej wystąpiłem o rozdzielność majątkową. Wyrok w sprawie rozdzielności zapadnie przed wyrokiem rozwodowym. Czy rozdzielność majątkowa wpływa na rentę rodzinną /czy w razie mojej śmierci przed wyrokiem rozwodowym, ale po wyroku w sprawie rozdzielności (...)

Rozdzielność majątkowa małżonków-wspólników s.c.

Rozdzielność majątkowa małżonków-wspólników s.c.

Małżeństwo prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W skład kapitału spółki wchodzą między innymi nieruchomości związane z jej prowadzeniem (budynki produkcyjne) i środki obrotowe. Oprócz tego małżeństwo posiada działkę budowlaną i mieszkanie które mąż otrzymał (...)

Zbycie nieruchomości bez zgody współmałżonka

Zbycie nieruchomości bez zgody współmałżonka

Mąż uchyla się od przyjazdu do Polski. Żona jest w sytuacji, w której zbycie posiadanych przez małżeństwo 2 działek budowlanych rozwiąże sprawę i umożliwi kupno samochodu, którym od września będzie wożone dziecko do przedszkola. Jak tego dokonać? Jakie dokumenty i do kogo złożyć? (...)

Rozdzielność majątkowa - zarząd majątkiem wspólnym

Rozdzielność majątkowa - zarząd majątkiem wspólnym

Posiadam wspólnie z żoną lokal handlowy, który ona wynajmuje i nie daje mi połowę czynszu najmu i poinformowała mnie, że przeprowadziła w nim remont za 5 tys i wezwała mnie do zapłaty za ten remont. Czy mogę ją jakoś zmusić do płacenia połowy czynszu, czy może bez mojej zgody przeprowadzać (...)

Oddalenie wniosku wierzyciela o rozdzielność

Oddalenie wniosku wierzyciela o rozdzielność

Roszczenie z nakazu zapłaty nie może być zaspokojone z majątku osobistego dłużnika, bo dłużnik nic nie ma, nie pracuje. Dłużnik posiada wspólne mieszkanie z mężem. Ma syna w wieku 18 lat. Wniosłem pozew do sądu rodzinnego o rozdzielność majątkową dłużnika. Z jakich przyczyn i okoliczności (...)