Nowe zasady udzielania pomocy publicznej na restrukturyzację małym i średnim przedsiębiorcom

18.1.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Czego dotyczy nowelizacja?

Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego ma umożliwić udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację małym i średnim przedsiębiorcom bez konieczności dokonywania indywidualnej notyfikacji takiej pomocy.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wprowadza zmiany w przepisach:

  • ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, 
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i
  • ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Na czym polegają zmiany?

Zmiany w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne mają na celu dostosowanie przepisów tej ustawy, dotyczących pomocy publicznej, do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w procedurze notyfikacji „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”. Wprowadzenie tych zmian oznacza uszczegółowienie obowiązujących regulacji oraz ma zapewnić zgodność ww. notyfikowanego programu pomocowego z Komunikatem Komisji pt. "Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji". Przedmiotowe zmiany umożliwią udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację małym i średnim przedsiębiorcom, bez konieczności dokonywania indywidualnej notyfikacji takiej pomocy.

Przyjęcie ustawy stało się niezbędne z uwagi na fakt, iż w następstwie uchylenia, z dniem 1 stycznia 2017 r., ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. W związku z tym, uchwalona ustawa tworzy ogólną podstawę do udzielania pomocy publicznej na restrukturyzację i ratowanie przedsiębiorstw oraz przywraca upoważnienie ustawowe do wydania przepisów wykonawczych analogicznych do tych, jakie były zawarte w rozporządzeniu, które utraciło moc.

Wprowadzony przedmiotową ustawą w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne nowy art. 139a stanowi ogólną podstawę do udzielania przedsiębiorcom pomocy na restrukturyzację oraz pomocy na ratowanie lub tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona na zrealizowanie planu restrukturyzacyjnego, którego celem jest umożliwienie przedsiębiorcy funkcjonowania na rynku. Pomoc na ratowanie ma umożliwić przedsiębiorcy funkcjonowanie przez czas, jaki jest konieczny do przygotowania planu restrukturyzacji. Celem tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego jest odzyskanie przez przedsiębiorcę płynności, tak aby mógł on zaplanować i wdrożyć działania restrukturyzacyjne, które umożliwią mu odzyskanie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

O pomoc na restrukturyzację będą mogli się ubiegać zarówno przedsiębiorcy objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym, jak i ci, wobec których takie postępowanie nie jest prowadzone. Natomiast o pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będą mogli ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.

Problematyka udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcy w ww. formach ma być uregulowana w rozporządzeniu, które wyda minister właściwy do spraw gospodarki.

Ponadto w ustawie dokonano wydłużenia, do dnia 26 czerwca 2018 r., okresu vacatio legis przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, przewidujących utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (pierwotnie miały one wejść w życie z dniem 1 lutego 2018 r.). Równocześnie, ustawa wprowadza zmianę do ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, w celu skorelowania znajdującej się w tej ustawie regulacji dotyczącej instytucji Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości z wprowadzoną przez uchwaloną ustawę zmianą okresu vacatio legis przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, przewidujących utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

Zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zmierzają do określenia właściwej relacji pomiędzy art. 189k Kodeksu postępowania administracyjnego (w zakresie, w jakim dotyczy on ulg w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych, udzielanych jako pomoc publiczna na restrukturyzację) i znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, dotyczącymi pomocy publicznej.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa nowelizująca wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczących zmiany terminu utworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Sieziba spolki

29.10.2017 przez: Kwiatko

Jak założyc firmę?

27.2.2015 przez: -

upadłość?

5.1.2014 przez: bolek1981