20.7.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji, zagwarantowane traktatem, przysługuje także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym.

Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie. Petycje te umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję.

Kto może złożyć petycję i w jakich sprawach?

Kto może złożyć petycję?

Petycję może złożyć każdy:

 • obywatel Unii Europejskiej,

 • osoba zamieszkała w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,

 • członek stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacji (osoba fizyczna lub prawna) z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jakich zagadnień może dotyczyć petycja?

Przedmiot petycji musi odnosić się zagadnień leżących w zakresie zainteresowań lub kompetencji Unii Europejskiej, które dotyczą Państwa bezpośrednio, takich jak:

 • Państwa praw jako obywateli Unii Europejskiej, określonych w traktatach,

 • ochrony środowiska naturalnego,

 • ochrony konsumentów,

 • swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz rynku wewnętrznego,

 • zatrudnienia i polityki społecznej,

 • wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych,

 • innych problemów związanych z wprowadzaniem w życie prawa UE.

Pamiętaj, że:

 • Komisja Petycji nie rozpatruje wniosków zawierających wyłącznie prośbę o udzielenie informacji, ani ogólnych uwag dotyczących polityki UE.

W jakim języku należy sporządzić petycję?

Petycja musi być sporządzona w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

W jakiej formie należy złożyć petycję?

Istnieją dwa sposoby złożenia petycji:

 • za pośrednictwem poczty,

 • drogą elektroniczną (formularz elektroniczny)

Petycja powinna zawierać fakty istotne dla przedstawianego problemu, należy jednak unikać podawania zbędnych szczegółów. Powinna ona być napisana w jasny i czytelny sposób. Do petycji można dołączyć streszczenie.

Za pośrednictwem poczty:

Jeśli pragną Państwo złożyć petycję w formie listownej, nie ma konieczności wypełniania formularza lub zachowania standardowej formy.

Petycja musi jednak:

 • zawierać Państwa imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania (w przypadku petycji grupowych należy zamieścić imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania osoby przedstawiającej petycję lub przynajmniej pierwszej z osób, której podpis widnieje pod petycją);

 • być podpisana.

Państwa petycja może zawierać załączniki wraz z kopiami istotnych dla sprawy dokumentów, będących w Państwa posiadaniu.

Petycję należy wysłać do rejestracji na następujący adres:

European Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUKSELA

Drogą elektroniczną (formularz on-line):

Jeśli pragną Państwo złożyć petycję drogą elektroniczną, należy:

 • zapoznać się z informacjami i instrukcjami on-line na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, w części dotyczącej petycji, a następnie

 • wypełnić formularz on-line i kliknąć na „Wyślij".

Natychmiast po wysłaniu petycji drogą elektroniczną powinni Państwo otrzymać elektroniczne potwierdzenie jej wpłynięcia.

Następnym etapem jest jej przekazanie do Komisji Petycji, która ma uprawnienia w zakresie obsługi petycji oraz opracowania do każdej z nich zaleceń i wniosków.

Dalszą korespondencję dotyczącą działań podejmowanych w sprawie petycji Komisja Petycji prowadzić będzie listownie.

Jeżeli chcą Państwo dołączyć do petycji jakiekolwiek dodatkowe informacje lub dokumenty dotyczące sprawy, należy przesłać je listownie, przywołując numer petycji, na następujący adres:

European Parliament
Committee on Petitions
The Secretariat
Rue Wiertz
B-1047 BRUKSELA

Komisja Petycji składa się z 40 członków. Na jej czele stoi przewodniczący i 4 wiceprzewodniczących.

Jakie działania są podejmowane w przypadku petycji uznanych za dopuszczalne?

Jeżeli przedmiot petycji dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej, zostaje ona zwykle uznana za dopuszczalną przez Komisję Petycji, która podejmuje następnie decyzję o niezbędnych działaniach, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Petycji poinformuje Państwa niezwłocznie o podjętej decyzji, niezależnie od jej treści.

W zależności od okoliczności, Komisja Petycji może:

 • zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego dochodzenia i przedstawienie informacji dotyczących zgodności z odnośnym prawem wspólnotowym,

 • przekazać petycję innym komisjom Parlamentu Europejskiego dla informacji lub podjęcia dalszych działań (dana komisja może na przykład uwzględnić petycję w swych pracach legislacyjnych),

 • w wyjątkowych przypadkach przedstawić Parlamentowi sprawozdanie, które zostanie poddane głosowaniu na posiedzeniu plenarnym lub przeprowadzić wizytę wyjaśniającą,

 • lub podjąć jakiekolwiek inne działanie, które uzna za właściwe dla pomyślnego rozwiązania danej sprawy.

Posiedzenia Komisji Petycji odbywają się zasadniczo co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia - miesiąca wakacji parlamentarnych. Komisję wspiera w jej pracy stały sekretariat, który ma rolę doradczą i przygotowuje posiedzenia Komisji.

W celu rozstrzygnięcia kwestii poruszonej przez składającego petycję, Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego może nawiązać współpracę z krajowymi lub lokalnymi władzami państw członkowskich.

Nie może ona jednakże uchylić decyzji podjętych przez właściwe władze państw członkowskich. Ponieważ Parlament Europejski nie jest władzą sądowniczą, nie może on wydać wyroku w sprawie, ani odwołać decyzji wydanych przez sądy krajowe państw członkowskich.

Odrzucenie i publikacja petycji

Odrzucenie petycji

Jeżeli złożona przez Państwo petycja nie dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej, nie zostanie ona uznana za dopuszczalną. Tak jest w przypadkach, gdy przedmiot petycji jednoznacznie leży w gestii i kompetencji państw członkowskich.

Petycje uznane przez Komisję Petycji za niedopuszczalne są klasyfikowane, lecz nie podejmuje się żadnych dalszych działań w tej sprawie. Komisja powiadomi jednakże Państwa o podjętej decyzji.

W zależności od przedmiotu petycji, Komisja Petycji może doradzić Państwu skontaktowanie się z organem spoza UE (np. z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka) lub z organem władz krajowych (np. z krajowym rzecznikiem praw obywatelskich lub komisją ds. petycji w parlamentach państw członkowskich).

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że sprawy dotyczące niewłaściwego administrowaniaw instytucjach lub organach UE należy kierować do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Publikacja petycji

Autorzy i numery petycji - lub główny autor petycji, jeżeli jest to petycja zbiorowa - są wpisywane do ogólnego rejestru w kolejności zgłoszenia i ogłaszane na posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego. Ogłoszenia te są zamieszczane w protokołach posiedzeń, na których dane petycje zostały ogłoszone.

Składających petycję informuje się, że protokoły posiedzeń są publikowane w Dzienniku Urzędowym, stąd niektóre szczegółowe informacje, w tym nazwisko składającego petycję oraz numer petycji, są dostępne w Internecie.

Wiąże się to z następstwami w odniesieniu do ochrony danych osobowych i niniejszym zwraca się na to uwagę osobom składającym petycje. Jeżeli składając petycję nie życzą sobie Państwo ujawniania nazwiska, Parlament Europejski będzie respektował Państwa prywatność, jednak życzenie takie musi zostać jasno i wyraźnie wyrażone w petycji. Podobnie w sytuacji poufności - jeżeli życzą sobie Państwo poufnego rozpatrzenia petycji, również należy to jednoznacznie określić. Zasadniczo posiedzenia komisji są jawne, a składający petycje mają możliwość uczestniczenia w nich, jeżeli wyrażą takie życzenie, wtedy gdy ich petycja jest rozpatrywana.

Podstawa prawna:

 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską [dawna nazwa: EWG] z dnia 25 marca 1957 r. (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. 2002 r., UE C 325; artykuł 194);

 • Regulamin Parlamentu Europejskiego (Dz.Urz. UE 2005 L 44, s. 1-140, ze zm.; artykuł 191, 192 i 193

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska, www.europarl.europa.eu

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prawa obywatelskie na papierze i w praktyce

Prawa obywatelskie na papierze i w praktyce

Prawo do mieszkania, pracy i głosowania w całej Unii Europejskiej to tylko trzy z wielu praw, które przysługują nam, jako obywatelom Unii Europejskiej. Niestety, w praktyce, władze krajów członkowskich często utrudniają obywatelom korzystanie z pełni praw. Do takich wniosków prowadzi lektura (...)

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Planowany gazociąg północny na dnie Bałtyku jest jednym z wielu gazowych projektów infrastrukturalnych niezbędnych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania UE na gaz. Należy jednak dokładnie zbadać jego wpływ na środowisko naturalne, dokładniej monitorować realizację tego (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Prawa i obowiązki posłów PE od A do Z

Prawa i obowiązki posłów PE od A do Z

Wszystkich posłów obowiązuje wspólny Regulamin Parlamentu Europejskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 7 czerwca. Do głosowania zostało niecałe sto dni, warto więc dowiedzieć się, jakie prawa otrzyma nasz kandydat, gdy zasiądzie w Parlamencie, a jakie obowiązki będzie (...)

Prawa obywateli do swobodnego przemieszczania się nie są przestrzegane

Prawa obywateli do swobodnego przemieszczania się nie są przestrzegane

 Parlament Europejski dokonał przeglądu stosowania dyrektywy określającej prawa obywateli do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Posłowie nie kryją rozczarowania stopniem wdrożenia zapisów tej dyrektywy i zwracają uwagę na przypadki łamania podstawowych (...)

Parlament wzywa polskie władze do równego traktowania parlamentarzystów krajowych i europejskich

Parlament wzywa polskie władze do równego traktowania parlamentarzystów krajowych i europejskich

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa polskie władze do zaprzestania dyskryminacyjnego traktowania posłów do Parlamentu Europejskiego w sytuacji uchylenia immunitetu i skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Sprzeczne są też krajowe przepisy i (...)

Europosłowi nie można kneblować ust

Europosłowi nie można kneblować ust

Sąd Unii Europejskiej 31 maja 2018 r. ogłosił wyrok w sprawach połączonych T-770/16 i T-352/17 - Janusz Korwin-Mikke przeciwko Parlamentowi. Sąd stwierdził w nim nieważność decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego nakładających sankcje na europosła Korwina-Mikkego z powodu jego wypowiedzi (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

EuroparlTV - internetowy kanał telewizyjny Parlamentu Europejskiego

EuroparlTV - internetowy kanał telewizyjny Parlamentu Europejskiego

EuroparlTV to nowy kanał internetowej telewizji uruchamianej przez Parlament Europejski 17 września 2008 roku. Od tego dnia, każdy kto posiada dostęp do Internetu w dowolnym miejscu na świecie będzie mógł oglądać aktualizowany na bieżąco pakiet programów telewizyjnych z (...)

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe

Unijne rozporządzenie i polskie przepisy wprowadziły 17 sierpnia 2015 roku nowy dokument ułatwiający wykazywanie praw do spadku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w postaci tzw. europejskiego poświadczenia spadkowego. ##baner## Europejskie poświadczenie spadkowe - (...)

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Z dniem 1 maja 2004 roku staniemy się członkiem Unii Europejskiej. Wiąże to się z wieloma obowiązkami związanymi z dostosowaniem naszego ustawodawstwa do prawa unijnego, lecz także z określonymi uprawnieniami. Nasz kraj w Unii Europejskiej będzie reprezentowany między innymi na forum Parlamentu (...)

Transport, telekomunikacja i energia w Luksemburgu...

Transport, telekomunikacja i energia w Luksemburgu...

W dniach 12-13 czerwca br. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk uczestniczył w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii w Luksemburgu.W trakcie posiedzenia omawiane były zagadnienia dotyczące telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego. Prezydencja (...)

Kto może głosować i kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Kto może głosować i kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W omawianej sprawie chodzi m.in. o ustalenie, czy państwo członkowskie może rozszerzyć prawo głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na obywateli państw trzecich zamieszkujących na terytorium europejskim, w tym przypadku w Gibraltarze. Zjednoczone Królestwo, aby umożliwić (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

  Kontrola administracji publicznej Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Problematyka kontroli administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) mieści się w nauce prawa administracyjnego. Kontrola (...)

Podstawowe zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego

Podstawowe zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wspólne są tylko najważniejsze zasady. Szczegóły ustalają poszczególne kraje.W pierwszym tygodniu czerwca miliony Europejczyków skorzystają ze swojego prawa do głosowania na posłów do Parlamentu Europejskiego. UE nie ma jednolitego prawa wyborczego w odniesieniu do tych wyborów i wiele szczegółów (...)

\

\"Kobiety w wyborach europejskich\" - prezentacja wyników badań Eurobarometru

  Kobiety stanowią 52% obywateli UE, mają jednak słabszą niż mężczyźni pozycję na rynku pracy i dotkliwiej odczuwają pogarszanie się sytuacji gospodarczej. Dlatego wśród zagadnień, którymi powinien zajmować się Parlament Europejski, wymieniają te związane z ich życiem (...)

Co musi się znaleźć na etykiecie?

Co musi się znaleźć na etykiecie?

Zanim produkt trafi do obrotu, musi spełnić określone wymagania. Dotyczy to również informacji na jego opakowaniu. Dowiedz się, jakie informacje powinna zawierać etykieta na towarze. Odpowiednie oznaczenie towarów wprowadzanych do obrotu To, jakie informacje powinny być zamieszczone (...)

Komisja przedstawia zmieniony wniosek dot. unijnej reformy telekomunikacyjnej

Komisja przedstawia zmieniony wniosek dot. unijnej reformy telekomunikacyjnej

Komisja Europejska publikuje nowe dokumenty prawne dotyczące unijnej reformy sektora telekomunikacji, w których uwzględnione zostały wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. oraz dyskusji trwających obecnie w Radzie. W listopadzie 2007 r. Komisja przedstawiła (...)

Kontrola produktów pochodzenia zwierzęcego

Kontrola produktów pochodzenia zwierzęcego

Dnia 17 lutego wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Zawiera ona przepisy wykonawcze w stosunku do prawa wspólnotowego w tym zakresie. Ustawa ta określa:  1.  właściwość organów w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, (...)

Europarlament przedsiębiorców szuka remedium na kryzys

Europarlament przedsiębiorców szuka remedium na kryzys

14 października 2008 roku przedsiębiorcy i menedżerowie z Polski zasiedli w ławach Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wzięli oni udział w bezprecedensowym wydarzeniu - pierwszej w historii sesji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw. Obrady Europarlamentu Przedsiębiorstw były rzadką okazją, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu? Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:    1)   pracownikami, (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano mi że muszą sprawdzić co z moim zamówieniem. I tak nie mam ani pieniędzy, ani towaru. (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem się do Anglii, tam postanowiłem wyrobić sobie tamtejsze prawo jazdy. Teraz po powrocie (...)

Wykonanie orzeczenia z ETE.

Wykonanie orzeczenia z ETE.

Art. 1153(1) kpc mówi o konieczności nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa UE zaopatrzonemu w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Rozporządzenie WE 805/2004 w art. 5. znosi konieczność stwierdzania wykonalności takiego orzeczenia.Czy te przepisy ze sobą kolidują? (...)

Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

Możliwe, że pozwę dłużnika z Wielkiej Brytanii przed tamtejszym sądem o zapłatę. Kwota nie jest wielka, ale szkoda ją za darmo oddawać (z drugiej strony nieopłacalne jest zatrudnianie brytyjskiej firmy windykacyjnej). Uważam, że wszystko może się zamknąć po tym, jak dłużnik otrzyma (...)

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki sposób to mogę zrobić? I jak mogę się bronić przed atakami ludzi którzy będą chcieli udowodnić przed sądem że składam (...)

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Problem dotyczy pracowników drużyn trakcyjnych. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, bardzo często początek pracy przypada w godzinach od 5.00 do 7.00 lub praca kończy się w godzinach pomiędzy 21.00 a 23.00. Wtedy w myśl tych zapisów nie mówimy o zajętej nocy. Oto ten zapis: Par.49 1. Porę (...)

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Jakie są ogólne regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek europejski żywności z krajów spoza Unii Europejskiej? Ogólne zasadny i wymagania prawa żywnościowego wprowadzone zostały Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 (...)

Prawo właściwe w umowach z Kanadą

Prawo właściwe w umowach z Kanadą

Jakie jest prawo właściwe w umowie zawartej miedzy obywatelem Polski a Kanady? Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy prawo prywatne międzynarodowe, w przypadku umów prawo właściwe wskazuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa (...)

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Jeżeli kupuję wycieczkę pobytową np. do Grecji w polskim biurze podróży i na miejscu zawieram umowę z rezydentem na dodatkową wycieczkę np. 1 dniową - to czy mam prawo zrezygnować z wycieczki w przeciągu 10 dni od momentu zawarcia bez podania przyczyny powołując się na fakt, że umowa (...)

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Statut powiatu stanowi, że: Dokumentami wynikającymi z wykonywania zadań publicznych powiatu są: 1) protokoły z sesji rady wraz z załącznikami, 2) uchwały rady, 3) protokoły z posiedzeń komisji rady wraz załącznikami, 4) wnioski i opinie komisji, 5) interpelacje radnych oraz pisemne odpowiedzi (...)

Odszkodowanie za odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot

Linia lotnicza odwołała mój lot z Wrocławia z przyczyn operacyjnych. W zamian zaoferowali mi lot z Krakowa, z czego skorzystałem, ale straciłem na to czas i pieniądze na bilet do Krakowa. Czy mogę domagać się jakiegoś odszkodowania za utracony czas i pieniądze? Kwestie roszczeń pasażerów (...)

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Mycie samochodu w miejscu publicznym

W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i od kiedy obowiązują? Czy wedle Państwa wiedzy jest to rozwiązanie oparte o dyrektywę unijną i zgodne z innymi regulacjami w (...)

Minimalne wynagrodzenie pracownika delegowanego

Minimalne wynagrodzenie pracownika delegowanego

Firma wysyła zatrudnionego przez siebie pracownika w delegację służbową zagranicę. Czy minimalne wynagrodzenie, jakie może mu zapłacić to kwota 926 zł (minimalne wynagrodzenie w Polsce), czy też jest to wyższa suma? Czy jest określone minimalne wynagrodzenie, jakie powinien otrzymać pracownik (...)

O umowach sprzedaży na odległość

O umowach sprzedaży na odległość

Czy po wstąpieniu Polski do UE zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży na odległość? Chodzi głównie o to, czy w przypadku sprzedaży programów komputerowych zmieniło się zastrzeżenie, że prawo odstąpienia od umowy przez kupującego traci się w przypadku rozpakowania pudełka z programem? (...)

Wprowadzenie na rynek polski produktów żywnościowych z Unii europejskiej

Wprowadzenie na rynek polski produktów żywnościowych z Unii europejskiej

Czy produkty te muszą być oznakowane etykietami w języku polskim- czy trzeba to przepakowywać? Zgodnie z art. 20 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego (...)