25.3.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Co to jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska jest to kompleks uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Władza rodzicielska nie jest żadnym uprawnieniem „ władczym” rodziców nad dzieckiem, a jedynie stanowi instrument służący dobru dziecka i jego ochronie. W dalszej kolejności realizuje ona również interesy niemajątkowe rodziców, wyrażające się w instynkcie rodzicielskim. Nie można także pominąć pewnego ogólnospołecznego aspektu władzy rodzicielskiej, gdyż powinna być ona gwarantem wychowania dziecka na uczciwego, przystosowanego do życia w społeczeństwie, obywatela.

Podstawowym jednak założeniem leżącym u podstaw tego atrybutu rodzicielstwa, jest działanie dla dobra i w interesie dziecka. Można zatem spokojnie powiedzieć, że uprawnienia rodziców wynikające z tej władzy, np. prawo decydowania o wyborze szkoły czy prawo kierowania rozwojem duchowym dziecka, mają charakter podrzędny w stosunku do spoczywających na rodzicach obowiązkach, w zakresie działania, którego celem jest dobro dziecka. zatem dobro to implikuje wszelkie działania podejmowane zarówno w zakresie wychowania jak i opieki, a także zarządzania sprawami majątkowymi dziecka. władza rodzicielska bowiem ma na celu zapewnienie pomocy i opieki dziecku w okresie jego nieporadności. Władza ta obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Są obowiązani m.in. do zapewnienia dziecku niezbędnych warunków egzystencji (wyżywienie, odzież), ochrony przed niebezpieczeństwami mogącymi zagrażać dziecku. Rodzice powinni troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Rodzice są również przedstawicielami ustawowymi dziecka.

Reprezentują je w zakresie czynności prawnych z udziałem dziecka, jak i czynności sądowych. Zasadniczo władza taka przysługuje obojgu rodzicom, którzy mają prawo, ale również i obowiązek jej wykonywania. W sprawach mniejszej wagi mogą decydować samodzielnie, jednakże w istotnych sprawach dziecka muszą rozstrzygać wspólnie, a w braku porozumienia, mogą zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego.

Władza rodzicielska przysługuje rodzicom jedynie w stosunku do dziecka małoletniego, czyli pełnoletnie dziecko nie jest już nią objęte, może np. wyprowadzić się z domu bez zgody rodziców. Ma to uzasadnienie w tym, iż z reguły dziecko niepełnoletnie jest jeszcze nieporadne życiowo i potrzebna jest mu pomoc zarówno w zakresie kształtowania jego charakteru, jak i czysto materialna, dotycząca jego utrzymania. Poza tym niezbędna małemu dziecku jest również pomoc w zakresie działania w stosunkach prawno – społecznych, gdyż rodzic jako osoba o większym życiowo doświadczeniu, jest po prostu w stopniu nieporównywalnie wyższym bardziej wyrobiona społecznie, w związku z czym, decyzje jej są dużo rozsądniejsze, niż te podejmowane jedynie przez samo dziecko. Oczywiście jeżeli jest ono na tyle duże, żeby je samodzielnie w ogóle wyrazić.

Czy rodzicom zawsze przysługuje władza rodzicielska?

Podstawowym warunkiem, od którego uzależnione jest przysługiwanie władzy rodzicielskiej, jest pełna zdolność do czynności prawnych rodzica. Jeżeli zatem rodzice dziecka nie są pełnoletni albo jeżeli zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie bądź częściowo, władza rodzicielska nie będzie im przysługiwać, np. nie przysługuje siedemnastoletniej matce dziecka. Władza rodzicielska zasadniczo przysługuje obojgu rodzicom. Za moment początkowy przyjmuje się dzień urodzenia się dziecka. Tak samo władza rodzicielska będzie przysługiwała przysposabiającym od momentu uprawomocnienia się orzeczenia adopcyjnego. Jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie albo zostało zaadoptowane wspólnie przez małżeństwo, obowiązki i uprawnienia wynikające z władzy rodzicielskiej spoczywają na obydwojgu rodzicach.

Jeżeli jednak dziecko urodziło się poza małżeństwem, władza rodzicielska przysługuje matce, a ojcu, od dnia, w którym uznał dziecko. W razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje ojcu tylko wtedy, jeżeli sąd mu ją przyzna. Sądowe orzeczenie o władzy rodzicielskiej ma miejsce również w przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji. Sąd ma obowiązek skazać czy władza rodzicielska nadal będzie należała wspólnie do małżonków, czy tylko do jednego z nich.

Jeżeli jedno z rodziców dziecka nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub władza rodzicielska nie przysługuje mu z innych powodów, skupia się ona wówczas w osobie drugiego z rodziców. Jeżeli dziecko zaadoptowała osoba samotna, tylko ona dzierży w stosunku do tego dziecka władzę rodzicielską. W przypadku. gdy władza rodzicielska nie przysługuje żadnemu z rodziców albo rodzice dziecka są nieznani, dla dziecka ustanawia się opiekuna.

Kiedy rodzic może utracić władzę rodzicielską?

Władza rodzicielska nie jest instytucją niezmienną. Wskutek różnych okoliczności rodzic może ją utracić. Ma to miejsce w wypadku:

 • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych – ubezwłasnowolnienie rodzica;
 • przysposobienia dziecka – wówczas rodzice naturalni tracą władzę rodzicielską a zyskują ją adoptujący; Wyjątek stanowi przysposobienie dziecka żony przez jej małżonka;
 • zaprzeczenia ojcostwa, unieważnienia uznania dziecka, uchylenia prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo – władzę traci dotychczasowy ojciec;
 • rozwiązanie przysposobienia – władzę tracą przysposabiający, a odzyskują ją naturalni rodzice dziecka,
 • pozbawienia władzy rodzicielskiej przez sąd opiekuńczy;
 • pozbawienia praw rodzicielskich i opiekuńczych przez sąd karny.

Poza takimi wypadkami władza rodzicielska z pewnych względów może zostać ograniczona, jak również, na skutek przemijającej przeszkody w jej sprawowaniu, ograniczona.

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Podstawową przesłanką ograniczenia władzy rodzicielskiej jest wzgląd na dobro dziecka. Jeżeli zatem dobro dziecka jest zagrożone, sąd wyda odpowiednie zarządzenie, mające na celu wyeliminowanie takiego zagrożenia. Sąd może w szczególności:

 • zobowiązać rodziców oraz małoletniego do odpowiedniego postępowania (np. do nawiązania kontaktu ze szkołą), z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonywania takiego zarządzenia,
 • określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom,
 • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi społecznego organu pomocniczego sądu,
 • skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
 • powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi,
 • zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Poza tym sąd ma również kompetencje do wydawania zarządzeń o charakterze doraźnym, np. zobowiązanie rodziców do skierowania dziecka do leczenia sanatoryjnego. Zob. też: Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest środkiem represji w stosunku do rodziców, lecz środkiem ochrony zagrożonego dobra dziecka. Zatem będzie wchodziło w grę nie tylko w sytuacji zaniedbywania swoich obowiązków przez rodziców, ale również w wypadku ich nieudolności albo szczególnych kłopotów wychowawczych jakie sprawia dziecko.

Ograniczanie władzy rodzicielskiej może nastąpić nie tylko z urzędu, ale również na wniosek rodzica, który nie radzi sobie ze swoim dzieckiem, np. wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie wychowawczym, ponieważ wpadł w towarzystwo zażywające narkotyki i sam to czyni. Jeżeli tylko jeden z rodziców stanowi zagrożenie dla dobra dziecka sąd ograniczy tylko jego władzę rodzicielską, np. zakaże ojcu zarządzania majątkiem dziecka z racji jego rozrzutności i jego finansowej nieodpowiedzialności. Ograniczenie władzy rodzicielskiej pociąga za sobą pozbawienie rodziców jedynie niektórych jej atrybutów, np. umieszczenie w placówce opiekuńczo wychowawczej powoduje utratę praw i obowiązków wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem, lecz nie odbiera rodzicom zarządu majątkiem dziecka, prawa do żądania informacji i wyjaśnień odnośnie rozwoju dziecka, czy reprezentowania go.

Należy jeszcze wspomnieć, że istnieją sytuacje, kiedy przysługująca obojgu rodzicom władza rodzicielska musi ulec weryfikacji przez sąd. Tak jest w przypadku orzeczenia rozwodu, separacji, pozostawania rodziców w separacji faktycznej czy niezawarcia małżeństwa przez rodziców dziecka. W takich przypadkach sąd zazwyczaj przyznaje władzę rodzicielską jednemu z rodziców, władzę drugiego zaś ogranicza do konkretnych uprawnień i obowiązków w stosunku do dziecka, np. podejmowanie decyzji co do zmiany miejsca pobytu, co do sposobu leczenia, co do wyboru przyszłego zawodu.

Poza powyższymi przypadkami ograniczenia włądzy rodzicielskiej ze względu na zagrożenie dobra dziecka, możliwe są również inne sytuacje uzasadniające ograniczenie władzy rodzicielskoej - zob.: Ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice żyją osobno

Kiedy może nastąpić pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej stanowi najostrzejszy środek ingerencji sądu opiekuńczego w sferę stosunków między rodzicami i dziećmi. Polega ono na tym, że rodzice tracą na skutek zastosowania tego środka wszelkie atrybuty jakie wchodzą w zakres władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje w sytuacji, gdy:

 • nie może ona być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, np. wyjazd rodziców na stałe za granicę połączony z całkowitym brakiem zainteresowania dzieckiem; skazanie na długotrwałą karę więzienia, nieuleczalna choroba psychiczna,
 • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, np. nakłanianie dziecka do prostytucji lub uprawiania procederu przestępczego, stosowanie groźnych dla dziecka kar cielesnych, zmuszanie dziecka do nadmiernej pracy,
 • rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki w stosunku do dziecka, np. głodzą dziecko, tolerują pijaństwo lub narkomanię dziecka, porzucają dziecko.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej zazwyczaj, jednakże nie zawsze, ma charakter represji w stosunku do rodziców. Kryterium stanowi tutaj dobro dziecka. Władza rodzicielska może zostać odebrana nawet jeżeli po stronie rodziców nie występuje żadna wina, np. bardzo ciężkie kalectwo. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone zarówno w stosunku do obojga rodziców, jak również tylko w stosunku do jednego z nich. Może również zostać orzeczone tylko w stosunku do niektórych dzieci, np. ojciec przesadnie dba o córkę, a stosuje drastyczne kary cielesne w stosunku do syna. O pozbawieniu władzy rodzicielskiej orzeka sąd z urzędu, co oznacza, że sąd w każdym przypadku, w którym poweźmie wiadomość o tym, że rodzice dziecka zachowują się w sposób wyżej określony, powinien samodzielnie wszcząć postępowanie zmierzające do pozbawienia władzy rodzicielskiej. W zasadzie pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wyklucza prawa rodziców do osobistej styczności z dzieckiem, jednakże jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom styczności.

Zob. również: Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Pamiętaj, że:

 • Wykonywanie władzy rodzicielskiej jest podporządkowane dobru dziecka;
 • Władza rodzicielska przysługuje tylko osobom o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej nie są środkami represji w stosunku do rodziców, gdyż mogą być orzeczone nawet w przypadku całkowitego braku winy po stronie rodziców;
 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej powoduje utratę wszelkich prawa i obowiązków wchodzących w zakres władzy rodzicielskiej;
 • Prawo do osobistej styczności z dzieckiem nie stanowi atrybutu władzy rodzicielskiej, zatem przysługuje także osobom w tę władzę ograniczonym bądź jej pozbawionych;
 • Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej bądź w ośrodku opiekuńczo–wychowawczym stanowi de facto pozbawienie władzy rodzicielskiej, gdyż rodzice nie sprawują ani pieczy, ani nie wychowują własnego dziecka;
 • W razie zmiany okoliczności władza rodzicielska może zostać przywrócona.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Badania DNA - sposób na ustalenie ojcostwa

Badania DNA - sposób na ustalenie ojcostwa

Kodeks postępowania cywilnego wszedł w życie w 1964 r. Jednakże jego przepisy nie ograniczają rodzaju dowodów, jakie można przeprowadzić przed sądem w celu ustalenia ojcostwa. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie przez sąd zdobyczy nauki i techniki. Jedną z nich jest możliwość (...)

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Wyrok rozwodowy Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z nich obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Przy czym sąd uwzględnia (...)

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają jej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (artykuł (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem od dwóch lat rozwiedziony, opiekę nad nastoletnim synem sąd przyznał mnie (syn ma 14 lat), ale żonie pozostawiono możliwość wypowiadania się w najważniejszych sprawach dziecka. Nadto zostały mi przyznane alimenty bez dodatkowych ograniczeń, widzenia itp. Zaraz po tym (...)

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem od kilku miesięcy po rozwodzie z żoną. Sąd przyznał mi opiekę nad trzynastoletnim synem, Żona ma prawo do współdecydowania w najważniejszych sprawach dziecka. Sąd przyznał mi także 200 zł alimentów bez dodatkowych ograniczeń, widzenia itp. W następnym dniu po uprawomocnieniu (...)

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 13 lat pozostawałam w nieformalnym związku z ojcem mojej obecnie dziesięcioletniej córki. Do dnia 12.11.2006 mieszkaliśmy we wspólnym mieszkaniu - wykupionym na zasadzie współwłasności (akt notarialny: 50% mama mojego byłego partnera, 30% mój (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice żyją osobno

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice żyją osobno

  Kiedy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom? Zasadą jest, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie, bez względu na to, czy są oni małżeństwem bądź czy razem zamieszkują. Jeżeli więc rodzice dziecka rozwiedli się, ich małżeństwo (...)

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

  Jak mają być uregulowane kontakty rodziców i dzieci? Obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) kontaktom z dzieckiem poświęca niewiele miejsca. Przepis art. 113 § 1 k.r.o. stanowi, iż jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy (...)

Miejsce pobytu dziecka a władza rodzicielska

Miejsce pobytu dziecka a władza rodzicielska

Sąd rozwodowy powierzył obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem, przy czym określił miejsce pobytu dziecka przy matce. Następnie sąd rejonowy w składzie jednego sędziego zmienił orzeczenie zawarte w wyroku rozwodowym w ten sposób, że ustalił miejsce (...)

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia przyjętego przez Radę Ministrów projektu reformy prawa rodzinnego. Rząd przyjął reformę prawa rodzinnego Rząd (...)

Rozwód a prawa względem wspólnych dzieci - opinia prawna

Rozwód a prawa względem wspólnych dzieci - opinia prawna

  Stan faktyczny   Przebywam od trzech miesięcy poza granicami kraju. W momencie wyjazdu pozostawaliśmy z mężem w nieformalnej separacji. W Polsce zostawiłam małoletnie dzieci (trójka). Obecnie mąż wniósł wniosek o rozwód z mojej winy oraz o przydzielenie mu praw (...)

Rozstrzygnięcie dotyczące małoletnich dzieci w orzeczeniu rozwodowym - opinia prawna

Rozstrzygnięcie dotyczące małoletnich dzieci w orzeczeniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny Aktualnie przebywam poza granicami kraju (od dwóch miesięcy). W momencie wyjazdu pozostawaliśmy z mężem w nieformalnej separacji. W Polsce zostawiłam małoletnie dzieci (dwoje). Obecnie mąż wniósł wniosek o rozwód z mojej winy oraz o przydzielenie mu praw rodzicielskich (...)

Nie tak łatwo wydać postanowienie w trybie nagłym

Nie tak łatwo wydać postanowienie w trybie nagłym

Zgodnie z art. 569 § 2 k.p.c. sąd opiekuńczy w wypadkach nagłych wydaje z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właściwości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy miejscowo  właściwy. W pewnym Sądzie Rejonowym takie (...)

W jakim składzie sąd rozpozna sprawę o ustalenie kontaktów z wnukami?

W jakim składzie sąd rozpozna sprawę o ustalenie kontaktów z wnukami?

Sąd Rejonowy, rozpoznając sprawę w składzie jednoosobowym, ustalił kontakty wnioskodawców z małoletnimi wnukami, przyznając im prawo zabierania małoletnich z miejsca zamieszkania w określonym czasie o określonej porze. Rozpoznając apelację od tego postanowienia Sąd Okręgowy przedstawił (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci

Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje, że osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok (...)

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

  Wywłaszczenie nieruchomości jest najdalej idącą ingerencją władzy wykonawczej w konstytucyjnie chronione prawo własności. Konstytucja RP dopuszcza wywłaszczenie nieruchomości, jeżeli dokonywane jest w „słusznym celu” i za odpowiednim odszkodowaniem. Praktyczne wskazówki (...)

Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej ochrony każdemu, jeżeli tylko tego wymaga ochrona jego praw. Nie ma przy tym znaczenia w jakim trybie rozpoznawana jest konkretna sprawa, procesowym, nieprocesowym czy przed sądem polubownym. Uprawniony może żądać (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Mój brat jest rozwiedziony od 3 lat. Ma teraz nową rodzinę. Żonę i dziecko. Z pierwszego małżeństwa posiada córkę. O nia właśnie chodzi. Jej matka i dziewczynka są zameldowane u jej rodziców (...)

Uniemożliwienie wywiezienia dziecka z kraju

Uniemożliwienie wywiezienia dziecka z kraju

Posiadam nieograniczone prawa rodzicielskie do dziecka. Dopuszczam prawdopodobieństwo, że matka dziecka może je wywieźć z Polski, tym bardziej, że związała się z obcokrajowcem i nie kryje, że (...)

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

W 2005 roku otrzymałem rozwód z żoną. Odnośnie jej kontaktów z dziećmi ustalono, iż może je odwiedzać w każdą środę i czwartek oraz zabierać na II i IV weekend w miesiącu a podczas wakacji (...)

Sprawowanie władzy rodzicielskiej

Sprawowanie władzy rodzicielskiej

Pół roku temu rozwiodłem się z żoną. Dwoje naszych małoletnich dzieci (3 i 7 lat) zostało z żoną. Była żona wyprowadziła się wraz z dziećmi do innego miasta. Od jakiegoś czasu żona zaczęła (...)

Siostra jako rodzina zastępcza

Siostra jako rodzina zastępcza

Ja i mój 14-letni brat mieszkamy wraz z babcią. Nasi rodzice się rozwiedli, a mama założyła nową rodzinę i od prawie dwóch lat nie mieszka z nami. Tato także się wyprowadził. Alimenty od taty (...)

Prawdopodobieństwo ograniczenia praw ojca

Prawdopodobieństwo ograniczenia praw ojca

Jestem po pierwszej rozprawie rozwodowej. Sprawa jest z mojego powództwa, wniosłem o zasądzenie rozwodu z mojej winy ponieważ obecnie żyję z inną kobietą. Tak naprawdę uważam, że mógłbym udowodnić (...)

Zmiana nazwiska dziecka a władza rodzicielska

Zmiana nazwiska dziecka a władza rodzicielska

Kobieta, z którą zamierzam się ożenić mieszka w Szwecji i ma 7 letnią córkę. Obie mają obywatelstwo Polskie. Matka chce zmienić nazwisko dziecka, które posiada nazwisko ojca, (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Zamierzam wystąpić do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dzieci (znęcanie sie fizyczne, psychiczne, nakłanianie do kradzieży, obnażanie się przed małoletnim oraz teksty na tematy seksualne). (...)

Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

Jakie są sposoby uregulowania władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym? Ogólnie rzecz ujmując, istnieje kilka podstawowych sposobów uregulowania władzy władzy rodzicielskiej: 1) pozostawienie (...)

Orzeczenie o władzy rodziców w wyroku rozwodowym

Orzeczenie o władzy rodziców w wyroku rozwodowym

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. W pozwie o rozwód bez orzekania o winie powódka wnosi o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad 20-miesięcznym dzieckiem obojgu rodzicom, ustalając, że (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. W małżeństwie od dłuższego czasu nam się nie okłada. Ciągle awantury i kłótnie. Oboje z żoną myślimy o rozwodzie, ale żadne z nas się jeszcze na to (...)

Uniemożliwienie kontaktu ojca z dzieckiem

Uniemożliwienie kontaktu ojca z dzieckiem

Chciałabym dowiedzieć się jak można uniemożliwić ojcu kontakt z dzieckiem. Wiem, że samo pozbawienie praw rodzicielskich nie jest równoznaczne z zakazem odwiedzin. Co może skłonić sąd do wydania (...)

Wykonywanie władzy rodzicielskiej

Wykonywanie władzy rodzicielskiej

W orzeczeniu rozwodu mojego małżeństwa sąd powierzył mi wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką. Ustalił także prawo ojca do widywania się z córką w co drugi weekend (sobota (...)

Orzeczenie separacji a kontakty z dziećmi

Orzeczenie separacji a kontakty z dziećmi

Zawarłem ugodę z żoną co do kontaktów z dzieckiem, było to w trakcie orzeczenia separacji. Jaka jest różnica pomiędzy taką ugodą a orzeczeniem w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej? (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Małżeństwo posiadające dwoje dzieci rozwiodło się. Sąd powierzył władzę rodzicielską obydwojgu rodzicom i ustalił miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Nie ustalił natomiast sposobu widywania (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jak pozbawić ojca praw rodzicielskich? Na jakich podstawach? Sprawowanie władzy rodzicielskiej to prawo i obowiązek rodziców. Składa się na niego troska o rozwój dziecka, zapewnienie mu środków (...)

FORUM PRAWNE

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Prawo rodzicielskie

Prawo rodzicielskie Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal mi racje i zabral mu wladze (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich.

Pozbawienie praw rodzicielskich. Proszę o pomoc. Jestem zupełnie zielona jeśli chodzi o prawo i nie wiem jak się za to zabrać. Problem polega na tym, że chcę by pozbawiono praw rodzicielskich ojca (...)

Ograniczenie praw rodzicielskich

Ograniczenie praw rodzicielskich W zeszłym miesiącu zakończyła sę sprawa rozwodowa. Sąd orzekł rozwód wyłącznie z mojej winy i ograniczył prawa rodzicielskie. Była żona oraz jej świadkowie (...)

chcę pozbawić ojca wszystkich praw do synka!!

chcę pozbawić ojca wszystkich praw do synka!! Mam syna 9 miesięcznego, wygrałam sprawę o alimenty, czy mam jakies szanse aby go pozbawic calkowitych praw rodzicielskich ? Ojciec się dzieckim nie (...)

Pozbawienie prawa rodzicielskiego...

Pozbawienie prawa rodzicielskiego... Mam niespełna 3-letniego synka. Dwa lata temu odeszłam od męża alkoholika. W tym roku dostałam rozwód. Przez cały okres separacji dostałam od niego 200 zł (...)

Odebranie praw rodzicielskich a alimenty

Odebranie praw rodzicielskich a alimenty Przebywam za granicą. Odebrano mi prawa rodzicielskie. Jednak nie wiem, czy w takiej sytuacji polskie prawo rodzinne wymaga płacenia przeze mnie alimentów nadal? (...)

OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELKIEJ Pilne!!!

OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELKIEJ Pilne!!! Jestem przed sprawą sądową o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Nie chciałabym aby „tatuś” mógł decydować w jakim przedszkolu/szkole (...)

POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH

POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH POMÓŻCIE mój były mąż przyjeżdża w odwiedziny do dziecka i miesza mu w głowie mnie przy dziecku wyzywa od najgorszych i mówi,że ukradnie mi małego. Oprócz tego (...)

Jakie wnioski muszę złożyć i w jakiej kolejności?

Jakie wnioski muszę złożyć i w jakiej kolejności? Jakie wnioski muszę złożyć i w jakiej kolejności? Witam, Gdy miałam niespełna 16 lat urodziłam dziecko. Ojciec dziecka je uznał i jest wpisany (...)

Porady prawne