Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Od 1 stycznia 2001 roku przedstawiciele wolnych zawodów np. lekarze, prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Wolne zawody należą do najbardziej dynamicznych grup zawodowych w Polsce i dlatego ustawodawca wprowadził nowy typ spółki, która przeznaczona jest wyłącznie dla tej grupy zawodowej. Nowa spółka partnerska ma umożliwić tworzenie małych i średnich firm, zdolnych do podejmowania poważnych działań gospodarczych.

Spółką partnerską jest spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Kto może zostać wspólnikiem spółki partnerskiej?

Ponieważ spółka ta należy do spółek osobowych (podobnie jak spółka jawna czy komandytowa) wspólnikami tej spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, ale w przypadku spółki partnerskiej mogą to być wyłącznie osoby reprezentujące wolny zawód!

Należą do nich: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

Jak należy oznaczyć firmę spółki partnerskiej?

Można ją oznaczyć według różnych wariantów. Zawsze powinna zawierać:

 • nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy", np. "Kowalski i partnerzy" albo:

 • oznaczenie "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Dopuszczalne jest używanie skrótu "sp. p.". Firma spółki partnerskiej (w wersji z oznaczeniem "i partner", "i partnerzy", "spółka partnerska", a nawet skrót "sp. p.") jest chroniona prawem, tzn. że identyfikacji takich nie może używać inna spółka ani żadna inna osoba.

Co powinna zawierać umowa spółki 

Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać: 

 1. nazwiska i imiona partnerów,

 2. określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,

 3. przedmiot działalności spółki,

 4. nazwiska i imiona osób, które ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania,

 5. w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych osób,

 6. firmę i siedzibę spółki,

 7. czas jej trwania (jeśli został oznaczony),

 8. określenie wkładów wnoszonych przez każdego z partnerów.

Umowa ta musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, a następnie należy ją zarejestrować w sądzie rejonowym (wraz ze zgłoszeniem spółki do rejestru podstawowych danych należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu). Dniem, w którym powstaje spółka, jest dzień wpisania jej do rejestru.

W jaki sposób należy dokonać rejestracji spółki partnerskiej?

Zgłoszenia spółki do rejestru powinien dokonać zarząd (o ile jest ustanowiony) lub co najmniej jeden wspólnik (w przypadku gdy nie powołano zarządu). Wniosek o wpis spółki do rejestru należy złożyć za pomocą formularza KRS-W1, do którego należy załączyć:

 • formularz KRS-WK - wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki;

 • formularz KRS-WM - przedmiot działalności spółki;

 • formularz KRS-WD - partnerzy spółki

 • formularz KRS-WL - w przypadku powołania prokurenta

Do wniosku należy również dołączyć poniższe dokumenty:

 • umowę spółki;

 • dowód powołania zarządu - w przypadku jego powołania;

 • wykaz partnerów wraz z ich adresami (adresami do doręczeń);

 • wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji (wspólników bądź członków zarządu) uwierzytelnione przez sąd lub notariusza;

 • dowody posiadania przez wszystkich partnerów uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, prowadzonego w ramach działalności spółki;

 • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z pełnomocnictwa procesowego.

Od powyższego wniosku należy uiścić opłatę sądową w kwocie 750 zł oraz opłatę z tytułu ogłoszenia rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - w kwocie 500 zł.

Jak wygląda odpowiedzialność wspólników?

Odpowiedzialność wspólników jest realnie ograniczona, co oznacza to, że wspólnik nie odpowiada swoim majątkiem osobistym za zobowiązania związane z działalnością pozostałych partnerów i osób mu podległych, a wyłącznie za błędy swoje oraz popełnione przez nadzorowany personel. W praktyce chodzi o to, aby w dużych spółkach konsekwencjami za błąd w sztuce każdego z licznych współpartnerów (lub nadzorowanego przez nich personelu) oraz nadmiernym ryzykiem gospodarczym nie był obciążony inny partner.

Poza tym umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej, (czyli bez ograniczeń, solidarnie, całym swoim majątkiem).

Jednak wszyscy partnerzy odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu, np. zaciągnięcie kredytu przez spółkę na zakup oraz remont nieruchomości.

Kto ma prawo reprezentować spółkę?

Każdy partner może reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, np. umowa może przewidywać, że partner jest uprawniony do reprezentowania spółki wyłącznie razem z innym partnerem bądź na przykład z prokurentem spółki.

Pozbawienie tego prawa może nastąpić tylko z ważnych powodów większością 3/4 głosów w obecności 2/3 partnerów (umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały).

Kto zarządza spółką?

Spółka partnerska może być zarządzana tak jak spółka jawna (tzn. w zasadzie przez wszystkich partnerów) albo jak spółka z o.o. (tzn. poprzez wybrany zarząd, przy czym wspólnikom pozostającym poza zarządem przysługiwałyby wówczas uprawnienia rady nadzorczej).

Czy spółka partnerska płaci podatki?

Ponieważ spółka partnerska (podobnie jak spółka jawna) nie posiada osobowości prawnej (a jedynie podmiotowość prawną), nie będzie musiała płacić podatku dochodowego od osób prawnych. Z fiskusem rozliczać się będą jedynie wspólnicy - partnerzy jako osoby fizyczne.

Co się stanie, jeśli jeden ze wspólników utraci uprawnienia do wykonywania zawodu?

W przypadku utraty przez wspólnika uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu. Wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki.

Co powoduje rozwiązanie spółki?

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,

 2. jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,

 3. ogłoszenie upadłości spółki,

 4. utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu, (w przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń),

 5. prawomocne orzeczenie sądu.

Pamiętaj, że:

 • Spółka partnerska może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, a mimo to nie będzie płacić podatku dochodowego jak osoba prawna.

 • Spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, np. lekarze i pielęgniarki oraz położne.

 • Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

 • Odebranie partnerowi prawa do reprezentacji spółki nie oznacza pozbawienia go prawa do wykonywania wolnego zawodu w ramach spółki partnerskiej.

 • Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne