Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie są funkcje zarządu?

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika wyznacza jego osoba, w spółkach kapitałowych - wartość wkładu wniesionego do spółki. Spółka kapitałowa jest osobą prawną. Jest więc uznanym przez prawo podmiotem, który może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa, pozywać i być pozywanym. Podobnie zresztą jest z innymi spółkami handlowymi, jednak spółkom kapitałowym, jako osobom prawnym, system prawa przyznaje specjalną pozycję. Zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego, osoba prawna działa przez odpowiednie organy w sposób przewidziany w ustawie i opartej na niej umowie (statucie).

Porady prawne

Jednym z przewidzianych przez kodeks spółek handlowych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarząd. Zarząd, jak sama nazwa wskazuje pełni funkcje kierownicze i zarządzające całą osobą prawną - spółką z o.o. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zarząd prowadzi sprawy spółki i jest jej reprezentantem. Prawo prowadzenia spraw spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki, natomiast prawa zarządu do reprezentacji spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym w stosunku do osób trzecich.

Członkowie zarządu

Zarząd spółki z o.o. może być jedno albo wieloosobowy. Ilość osób jaka wchodzi w skład tego organu najczęściej jest określana w umowie spółki, choć określenie liczebności zarządu nie jest konieczne. Niezbędne jest natomiast powołanie zarządu przed rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kodeks spółek handlowych nie ogranicza udziałowców w możliwości uczestniczenia w zarządzie spółki. Taka sytuacja, kiedy to udziałowiec jednocześnie kieruje spółką z racji pełnionej funkcji w zarządzie, jest najczęstsza, gdyż w ten sposób najlepiej można zabezpieczyć swoje interesy w spółce. Należy jednak pamiętać, że o szczegółowym składzie zarządu może decydować umowa spółki, która może wyłączyć prawo udziałowców do zasiadania w zarządzie spółki. Umowa może także wskazać konkretne osoby jako członków zarządu.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika