4.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Zastaw rejestrowy otwarty dla wszystkich

Nowelizacja usuwa dotychczasowy zamknięty katalog podmiotów, które mogły ustanawiać zastaw rejestrowy. Obecnie zatem ta forma zabezpieczania wierzytelności dostępna jest także dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na czym nie można ustanowić zastawu rejestrowego?

Interesujące są zmiany w art. 7 u.z.r. Zgodnie z nowym brzmieniem jego ust. 1, przedmiotem zastawu mogą być jedynie rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem jednak:

Porady prawne
  1. praw mogących być przedmiotem hipoteki,

  2. wierzytelności na których ustanowiono hipotekę,

  3. statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.

W literaturze już od lat w zasadzie formułowano tezy o tej samej treści, mimo nieistnienia odpowiedniego przepisu w ustawie. Trudno stwierdzić, jak należy rozumieć relację między punktem 1 a punktem 2 tego katalogu. W pierwotnym projekcie widniał jedynie jeden punkt o treści „wierzytelności i praw mogących być przedmiotem hipoteki". Problem dotyczy wierzytelności - mogą być one przedmiotem hipoteki, o ile są zabezpieczone hipoteką (art. 65 ust. 4 pkt 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Wierzytelności niezabezpieczone hipoteką mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego. Wierzytelności zabezpieczone hipoteką mogą być przedmiotem hipoteki, więc nie można na nich ustanowić zastawu rejestrowego. Z kolei wierzytelności, na których ustanowiono hipotekę, nadal mogą być przedmiotem hipoteki (trudno sobie wyobrazić inny wniosek). Wydaje się zatem, że wyróżnienie ich w osobnym punkcie nie jest istotne z normatywnego punktu widzenia.

Forma ustanowienia zastawu na prawach

Nowelizacja wprost wyłącza zastosowanie przepisów o szczególnej formie koniecznej dla zbycia praw. Oznacza to, że każda umowa zastawnicza, niezależnie od przedmiotu zastawu, musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 3 ust. 1 u.z.r.). Przed nowelizacją wątpliwości budziło ustanowienie zastawu m.in. na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dla których zbycia wymagana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 k.s.h.).

Jeden sposób oznaczania wysokości wierzytelności

Dotychczas obowiązujące przepisy stawiały przed stronami umowy alternatywę - musiały one oznaczyć wysokość wierzytelności, natomiast jeżeli była to wierzytelność przyszła lub warunkowa - musiały określić najwyższą sumę zabezpieczenia z uwagi na niepewność co do jej wysokości. Nowelizacja wprowadza tu jednolity system. Obecnie w każdej umowie zastawniczej należy określić najwyższą sumę zabezpieczenia. Konieczne jest także oznaczenie stosunku prawnego, z którego wierzytelność ma wynikać (art. 3 ust. 2 pkt 4 u.z.r.).

Możliwość zabezpieczenia więcej niż jednej wierzytelności

W myśl nowego brzmienia art. 6 u.z.r., zastaw może zabezpieczać więcej niż jedną wierzytelność, o ile przysługują one jednemu wierzycielowi i wynikają z umów. Muszą być określone w umowie zastawniczej.

Zastaw może trwać mimo wygaśnięcia wierzytelności

W nowym brzmieniu art. 18 u.z.r. ustalono kryteria, które musi spełniać zastaw, aby trwał mimo wygaśnięcia wierzytelności, którą zabezpieczał. Umowa zastawnicza musi określać stosunek prawny, z którego wynika lub może wynikać nowa wierzytelność, termin, w którym nowy stosunek prawny ma powstać (nie dłuższy, niż 6 miesięcy od wygaśnięcia pierwotnej wierzytelności; jeżeli stosunek ten nie powstanie w oznaczonym terminie, zastaw wygasa z jego upływem) oraz najwyższą sumę zabezpieczenia dla nowej wierzytelności (nie wyższą, niż suma już ujawniona w rejestrze zastawów).

Zastaw na najwyżej 30 lat

Co do zasady zastaw rejestrowy będzie wygasał po upływie 20 lat od chwili wpisu. Strony jednak mogą postanowić o utrzymaniu zastawu na czas dalszy, przy czym nie dłuższy, niż kolejne 10 lat. Muszą jednak złożyć do rejestru zmianę umowy zastawniczej. Po wygaśnięciu zastawu będzie on wykreślany przez sąd z urzędu (art. 18a u.z.r.).

Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia a egzekucja komornicza

Nowy art. 21a u.z.r. wprowadza regułę, w myśl której od chwili zajęcia przedmiotu zastawu przez komornika lub inny organ egzekucyjny, zastawnik nie może podejmować czynności mających na celu zaspokojenie innych, niż egzekucja komornicza. Nie może zatem przejąć przedmiotu na własność, sprzedać go na licytacji, przejąć przedsiębiorstwa w zarząd ani zaspokajać się z dochodów z jego dzierżawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Projektowane zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Projektowane zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się projekt ustawy zmieniającej ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Głównym założeniem twórców zmian w ustawie  o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów było ułatwienie stosowania tej formy, większa przejrzystość, (...)

Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Możliwość przeniesienia zastawu rejestrowego Istnieje możliwość przeniesienia prawa zastawu rejestrowego, lecz tylko na inny podmiot, który jest uprawniony do zabezpieczania swych wierzytelności zabezpieczeniem w postaci zastawu rejestrowego. Prawo takie przysługuje wierzytelnościom: Skarbu (...)

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Cechą odróżniającą zastaw rejestrowy od zastawu zwykłego jest to, że dla powstania tego zastawu nie jest konieczne wydanie zastawionej rzeczy we władanie zastawnikowi lub osobie trzeciej. Ponadto możliwe jest w przypadku zastawu rejestrowego stosowanie również innych niż egzekucja (...)

Zastaw rejestrowy na pojeździe mechanicznym - opinia prawna

Zastaw rejestrowy na pojeździe mechanicznym - opinia prawna

Sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym. Kupiłem na giełdzie samochód, który jak później się okazało jest obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku (bank wezwał o wydanie rzeczy). W dowodzie rejestracyjnym samochodu nie było żadnej wzmianki o ustanowieniu zastawu. W umowie (...)

Rejestr zastawów

Rejestr zastawów

  Gdzie tworzone są rejestry zastawów Rejestry zastawów prowadzone są przy sądach rejonowych (przy wydziałach gospodarczych tych sądów), mających siedziby w miastach wojewódzkich. Oznacza to, że na każde województwo przypada jeden sąd, w którym (...)

Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Wyżej wymienione dane są uzyskiwane z sądów rejestrowych. Minister Sprawiedliwości określa, (...)

Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

Sposób zabezpieczenia Zastawnik może żądać zabezpieczenia ustanawianego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym, z wyjątkami wynikającymi z charakteru zastawu rejestrowego. Tak więc zastawca, którego roszczenia można dochodzić przed sądem powszechnym (...)

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Stan faktyczny Pożyczyłem od znajomego 10000 zł. Miałem mu oddać za trzy miesiące 13000 zł, oddałem tylko 4000. On zrobił mi sprawę w sądzie o zwrot 9000 i wygrał. Sprawa została przekazana do komornika o ściągnięcie należności. Ponieważ nic nie mam, to komornik nic ze mnie nie ściągnął (...)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich wypadkach oferenci mają obowiązek wnieść zabezpieczenie? Ustawa czyni z żądania wniesienia zabezpieczenia uprawnienie zamawiającego. Jednak rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2002 r. w pewnych wypadkach uprawnienie przekształca w obowiązek (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

Jakie czynności należy podjąć, aby ustanowić zastaw rejestrowy? W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy - obowiązkowo na piśmie (w przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna) oraz wpis do rejestru. Na jej podstawie ustanawia się na określonej ruchomości takie (...)

Zmiany w zastawie rejestrowym

Zmiany w zastawie rejestrowym

Ustanowienie zastawu na kupowanym samochodzie będzie można załatwić przez Internet. Zmiany mają ułatwić życie nie tylko bankom, ale i kupującym Rząd przyjął właśnie projekt nowelizacji ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów przedłożony przez ministra sprawiedliwości. (...)Na (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Stan faktyczny Jak zabezpieczyć i egzekwować prawo własności zagranicznego producenta (wewnątrz UE) maszyny, który udziela klientowi polskiemu leasing na okres 1 roku z opcją wykupu. Leasing jest tak skonstruowany, że klient wpłaca pierwszą opłatę w wysokości co najmniej 25 %, a następnie (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Kiedy i jak należy wnieść zabezpieczenie wykonania umowy?

Kiedy i jak należy wnieść zabezpieczenie wykonania umowy?

  W jakich wypadkach wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie? Wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w każdym przypadku, gdy żąda tego zamawiający, przy czym w niektórych przypadkach zamawiający ma ustawowy obowiązek żądania zabezpieczenia. (...)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  W jakich wypadkach wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie? Wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w każdym przypadku, gdy żąda tego zamawiający oraz w przypadkach, gdy obowiązek wniesienia zabezpieczenia wynika z ustawy. Ustawa uzależnia (...)

Skuteczne i sprawne dochodzenie należności na drodze prawnej

Skuteczne i sprawne dochodzenie należności na drodze prawnej

Lata 90. czyli czas anachronizmu Transformacji politycznej po 1989 r. w Polsce towarzyszyły głębokie przemiany gospodarcze. Jednak w nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, brak było instytucji i mechanizmów prawnych, które zapewniałyby pełną ochronę wszystkich podmiotów (...)

Zmiany w zastawie rejestrowym

Zmiany w zastawie rejestrowym

Zabezpieczenie kredytu ma być łatwiejsze. Nie tylko bowiem bank, ale także zwykły Kowalski będzie mógł ochronić swoją pożyczkę zastawem rejestrowym (...)Zmiany, jak napisano w uzasadnieniu projektu, wynikają nie tylko z doświadczeń ośmiu lat. Uwzględniają też wynikającą z przepisów (...)

Kilka słów o zastawie jako sposobie zabezpieczenia wierzytelności z obligacji

Kilka słów o zastawie jako sposobie zabezpieczenia wierzytelności z obligacji

Obligacja, pełni pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym funkcje podobne do pożyczki. Jednak w przypadku obligacji zobowiązanie do zwrotu „pożyczonej” kwoty zostaje stwierdzone w dokumencie, który jest papierem wartościowym. Co istotne, z punktu widzenia obligatariuszy, czyli (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skutki zmiany umowy zastawniczej

Skutki zmiany umowy zastawniczej

Jakie skutki dla ustanowionego zastawu rejestrowego ma zmiana umowy zastawu rejestrowego, na mocy której strony wskazały jako zabezpieczoną inną wierzytelność niż pierwotnie? W szczególności, (...)

Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

Nasza spółka nabyła samochód obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku. Bank wystąpił z roszczeniem do nas o zaspokojenie się z samochodu ponad trzy lata temu (jest to sprawa zakwalifikowana (...)

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

W 1999 roku kupiliśmy samochód osobowy (jako firma). Okazało się, iż samochód jest obciążony zastawem rejestrowym, o czym dowiedzieliśmy się pismem wierzyciela żądającym wydania samochodu, (...)

Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

Postanowienie o wpisie do rejestru zastawów może zawierać wzmiankę o zakazie zbycia. Z kolei art. 14. ust. 2 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów mówi o ważności takiej transakcji. (...)

Obciążenie samochodu zastawem

Obciążenie samochodu zastawem

Kupiłem samochód, który jak później się okazało, jest obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku. W dowodzie rejestracyjnym samochodu nie było żadnej wzmianki o ustanowieniu zastawu. W umowie (...)

Likwidacja zastawu na rzeczy

Likwidacja zastawu na rzeczy

Jak znieść zastaw rejestrowy? Zgodnie z Art. 18 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.1996.149.703 ze zm.) wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym pociąga (...)

Zastaw rejestrowy - zakaz zbycia rzeczy

Zastaw rejestrowy - zakaz zbycia rzeczy

W umowie zastawniczej strony mogą wprowadzić zastrzeżenie, że zastawca zobowiązuje się, że przed wygaśnięciem zastawu nie sprzeda rzeczy. Jakie to ma znaczenie dla zastawnika, jeżeli i bez tego (...)

Dowód rejestracyjny pojazdu obciążonego zastawem

Dowód rejestracyjny pojazdu obciążonego zastawem

Kupiłam samochód, w którego dowodzie rejestracyjnym jest wbita pieczątka dotycząca zastawu rejestrowego na rzecz banku. Niestety wcześniej nie sprawdziłam, że samochód jest zadłużony. Dług (...)

Zastaw rejestrowy na samochodzie

Zastaw rejestrowy na samochodzie

Trzy lata temu kupiłem auto, które - jak się teraz okazało - było kupione przez poprzedniego właściciela na raty (zastaw sądowy - brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym i wydziale komunikacji), ten (...)

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Przedsiębiorca zawiera z konsumentem umowę pożyczki zabezpieczoną zastawem rejestrowym na rzeczy ruchomej. Konsument odstępuje od umowy w ustawowym terminie 14 dni. Czy wobec tego wygasa zastaw rejestrowy (...)

Usunięcie wpisu w rejestrze zastawów

Usunięcie wpisu w rejestrze zastawów

Zawieram umowę zastawniczą jako zastawnik i składam wniosek RZ1. Czy gdyby zastawca odwołał się od postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego (z jakiegokolwiek powodu) oznacza to usunięcie (...)

kilka zastawów rejestrowych na tej samej rzeczy

kilka zastawów rejestrowych na tej samej rzeczy

Zastawnik składa wniosek o wpis do rejestru zastawów. Okazuje się, że rzecz już widnieje w rejestrze. Czy wówczas sąd dopisuje zastawnika \"na drugim miejscu\" ze wszystkimi tego konsekwencjami (...)

Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

Czy mąż bez zgody i wiedzy żony może podpisać umowę kupna-sprzedaży samochodu, którego dowód rejestracyjny jest wystawiony tylko na żonę? Dodatkowo na samochodzie jest zastaw rejestrowy na rzecz (...)

Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

Dwukrotnie składałem wniosek o wykreślenie z rejestru zastawów (jako zastawnik). W pierwszym przypadku sąd wykreślił zastawcę i przedmiot z rejestru w drugim wezwał mnie do przedłożenia w oryginale (...)

Postanowienie o wykreśleniu z rejestru zastawów

Postanowienie o wykreśleniu z rejestru zastawów

Składam wniosek RZ-3. Czy wykreślenie z rejestru zastawów następuje z chwilą wydania postanowienia (tak jak wpisanie) czy uprawomocnienia? Z art. 41 ust. 2 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze (...)

Zakaz zbycia a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Zakaz zbycia a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Nasza spółka nabyła samochód osobowy od innego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Kowalski (sprzedaż samochodów była (...)

FORUM PRAWNE

Chcę się rozwieść

Chcę się rozwieść Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką nad dziećmi i rachunkami. (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

Art. 258 KK

Art. 258 KK Witam serdecznie, Chciałbym na wstępie przedstawić swoją sytuację: W 2010 R. zakupiłem samochód osobowy. Do pewnego momentu wszystko wyglądało standardowo. Znalazłem ogłoszenie (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Porady prawne