Uprawnienia zeznającego świadka

Pytanie:

Czy świadek wezwany przez sąd może odmówić składania zeznań zgodnie z art. 261 par. 2 k.p.c.?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia zeznającego świadka

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia.

Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. Zatem w sprawie o rozwód zawsze można odmówić składania zeznań jeśli zachodzą wymienione wyżej przsłanki (podkreślone).

W paragrafie drugim art. 261 kodeksu postępowania cywilnego jest określone uprawnienie tylko do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie. Świadek bowiem może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: