Prawo rynku kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania GPW S.A. w Warszawie

16.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

26 – 27 kwietnia 2012 (Czwartek – Piątek), Dom Polonii, Rynek Główny 14, Kraków

 Organizatorem konferencji jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekcja zrzesza studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ zainteresowanych prawem gospodarczym prywatnym oraz prawem rynku kapitałowego.

Opis konferencji

Polska rozpoczęła swoją wędrówkę ku gospodarce wolnorynkowej na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tamtej pory nasz kraj pokonał długą drogę, nikt jednak nie powinien mieć złudzeń, że transformacja jest procesem zakończonym – odbywa się one w dalszym ciągu zarówno na płaszczyźnie instytucjonalnej jak i ekonomicznej czy też społecznej. Transformacja trwa również w sferze rynków finansowych.


Celem konferencji jest analiza minionego od początku lat dziewięćdziesiątych okresu w perspektywie rozwoju i funkcjonowania szeroko pojętego rynku finansowego. Rynek kapitałowy, będący głównym tematem konferencji, jest najsilniej uregulowanym segmentem rynku finansowego i będzie z pewnością przedmiotem najszerszej analizy. Niemniej organizatorzy planują, aby zagadnienia związane z całym rynkiem finansowym – jego rozwojem i znaczeniem w gospodarce, istniejącą oraz potencjalną regulacją oraz perspektywami na przyszłość zostały poruszone. Tematyka konferencji będzie zatem bardzo obszerna – w jej zakresie znajdą się m.in. prawo rynku kapitałowego, funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, nadzór finansowy czy też rynek instrumentów pochodnych. Jednym z centralnych zagadnień będzie niewątpliwie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, stanowiąca fundament rynku kapitałowego oraz obchodząca niebawem 21 lat od chwili swojego powstania w kwietniu 1991 roku.
Projekt jest kontynuacją zeszłorocznej konferencji Dekada Kodeksu Spółek Handlowych, która odbyła się w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Krakowie, a jej przedmiotem była analiza prawa spółek w kontekście 10 lat obowiązywania kodeksu spółek handlowych.


Zaproszeni goście oraz audytorium

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele GPW S.A. w Warszawie, Komisji Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Izby Domów Maklerskich oraz praktyków, w tym adwokatów i radców prawnych oraz ekonomistów.


Prelegentami na konferencji będą również studenci oraz doktoranci polskich wydziałów prawa i administracji oraz uczelni ekonomicznych. Na początku konferencji organizatorzy przewidują dodatkowo ekspercki panel dyskusyjny poświęcony polskim regulacjom dotyczącym rynku kapitałowego oraz rozwojowi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Pierwszy dzień poświęcony zostanie problematyce spółki publicznej, w tym w szczególności ustawom kapitałowym oraz prawu giełdowemu. W drugim dniu natomiast dyskusja skupi się wokół prawa bankowego, nadzoru finansowego oraz instrumentów finansowych.

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
9.30 – 10.30 dyskusyjny Panel Ekspertów - "Prawo rynku kapitałowego - de lege lata i de lege ferenda"

 • Prowadzący: Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
 • Uczestnicy:
  • Prof. dr hab. Andrzej Kidyba
  • Dr hab. Marek Michalski, prof. UKSW
  • Dr hab. Krzysztof Oplustil, Uniwersytet Jagielloński
  • Dr Konrad Zacharzewski


10.30 – 12.00 Panel I. Prelekcje eksperckie

 • Szkoda giełdowa i jej naprawienie, dr Konrad Zacharzewski
 • Exit ze spółki publicznej, dr Arkadiusz Radwan
 • Organizacja Walnego Zgromadzenia w spółce publicznej, Krzysztof Grabowski

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.30 Panel II. Polski rynek kapitałowy i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w ujęciu porównawczym

 • Komparatywna analiza rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i na Ukrainie, dr Jurij Klapkiv Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu
 • Rozwój rynku kapitałowego w Polsce i Rosji po 1991, mgr Piotr Osiewacz, Uniwersytet Jagielloński
 • Rozwój GPW w Warszawie na tle prawnoporównawczym w świetle historii jej pierwszych debiutantów - spółek Tonsil, Kable, Exbud, Krosno oraz Próchnik, mgr Gabriela Szwarczyńska, Uniwersytet Jagielloński

13.30 – 15.00 Panel III. Pozycja międzynarodowa Giełdy Papierów Wartościowych

 • Spółki z Europy Wschodniej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, mgr Joanna Krzyżykowska, Uniwersytet Jagielloński
 • Ukraińskie spółki z sektora rolno-spożywczego na GPW, mgr Iryna Ferents, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu
 • Rywalizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Giełdy Wiedeńskiej w Europie Środkowowschodniej, mgr Jędrzej Maciejewski, Uniwersytet Jagielloński
 • Selected Problems of Regulation of Competition between Stock Exchanges in the European Union, mgr Inna Ianovska, Uniwersytet Łódzki

15.00 – 16.00 Przerwa obiadowa

16.00 – 17.30 Panel IV. Spółka publiczna i ład korporacyjny – wybrane zagadnienia

 • Polski system Corporate Governance w ujęciu prawno-porównawczym, Piotr Plesiński, Uniwersytet Jagielloński
 • Raporty bieżące spółek na rynku regulowanym i ich wpływ na cenę akcji, Tomasz Regucki, Uniwersytet Jagielloński
 • Komitet audytu – od dobrej praktyki do standardu w spółkach giełdowych? Analiza prawno-ekonomiczna, Michał Gajdus, Uniwersytet Warszawski
 • Funkcjonowanie spółki publicznej w upadłości – zagadnienia prawne, Piotr Pietrołaj, Uniwersytet Jagielloński

Dzień 2. – 27 kwietnia 2012


9.00 – 10.00 dyskusyjny Panel Ekspertów - "Przyszłość Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie"

 • Prowadzący: mgr Jędrzej Maciejewski
 • Uczestnicy:
 • Dr hab. Jolanta Zombirt, prof. UJ
 • Krzysztof Grabowski
 • Łukasz Jagiełło, Dom Maklerski IDMSA
 • mec. Jan Pakosiewicz

10.00 – 11.30 Panel V. Prelekcje eksperckie

 • Sekurytyzacja w prawie polskim, Dr hab. Jolanta Zombirt, prof. UJ
 • Obowiązki informacyjne związane z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych, mec. Maciej Hulist, radca prawny
 • Nabywanie akcji własnych spółek publicznych, mec. Jan Pakosiewicz, radca prawny


11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 Panel VI. Europejskie regulacje rynków finansowych – perspektywa zmian

 • Instrumenty opodatkowania sektora finansowego, mgr Joanna Mach, Uniwersytet Gdański
 • Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych wynikające z Dyrektywy MiFID – czy zwalniają inwestorów z myślenia?, Mateusz Pacak, Uniwersytet Jagielloński
 • Korzyści kapitału warunkowego (ang. contingent capital). Czy oraz w jakim rozmiarze kapitał warunkowy wpłynie na stabilizację sektora bankowego? Przegląd poglądów z USA oraz Europy, mgr Szymon Syp, Szkoła Główna Handlowa

13.00 – 14.00 Panel VII. Nadzór nad rynkiem finansowym

 • Porównanie systemu nadzoru nad rynkiem kapitałowym na Ukrainie i w Polsce, Kijowski Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny, dr Liuba Klapkiv, Kijowski Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny
 • Ocena modelu odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, Marta Burgiel, Uniwersytet Jagielloński
 • Kompetencje KNF w zakresie nadzoru nad sektorem bankowym - ujęcie prawnoporównawcze, Maksymilian Jarząbek, Uniwersytet Warszawski


14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 16.00 Panel VIII. Instrumenty pochodne

 • Podatkowe aspekty obrotu instrumentami pochodnymi, mgr Paweł Kamiński, Uniwersytet Jagielloński
 • Wpływ planowanego rozporządzenia EMIR (European Market Infrastracture Regulation) na rozwój rynku OTC instrumentów pochodnych w Polsce, mgr Jarosław Szewczyk, Uniwersytet Jagielloński
 • Prywatnoprawne aspekty umowy credit default swap, Daniel Smarduch, Uniwersytet Jagielloński

16.00 – 16.45 Panel IX. Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • Handel świadectwami pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych a ekologiczny aspekt społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Michał Koszowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Rozwój polityki CSR i korzyści z niej wynikające na przykładzie banków obecnych w RESPECT index, Katarzyna Górecka, Uniwersytet Warszawski


16.45 – 17.30 Panel X. Inne zagadnienia związane z instrumentami finansowymi – Otwarte Fundusze Emerytalne i rynek Catalyst

 • Prawno-ekonomiczne uwarunkowania działalności otwartych funduszy emerytalnych na rynku kapitałowym, mgr Marta Buchowiec, Szkoła Główna Handlowa
 • Emisja obligacji na rynku Catalyst, mgr Radosław Froń, Uniwersytet Rzeszowski

Celem zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia. W formularzu należy również zamieścić zanonimizowany abstrakt (objętość max. 3000 znaków wraz ze spacjami). Prosimy o nieformatowanie tekstu (zachowanie pierwotnego ustawienia czcionki).


Wyboru referatów na podstawie nadesłanych abstraktów dokona komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli organizatorów konferencji oraz doktorantów katedry prawa gospodarczego i handlowego UJ pod przewodnictwem dr hab. Krzysztofa Oplustil.

>> formularz<< dostępny na stronie internetowej: http://gih.tbsp.pl


Formularze prosimy przesłać na adres: sekcja.gih@tbsp.pl

Formularz winien być zapisany w programie Microsoft Word w postaci: formularz_PRK_imie_nazwisko_temat wystąpienia,
Np.: formularz_PRK_jan_kowalski_internetowe_walne_zgromadzenie_akcjonariuszy_w_ujeciu_prawnoporownawczym


Szczegółowy harmonogram:
2 marca 2012 – termin nadsyłania formularzy zgłoszenia.
Lista osób zakwalifikowanych do wygłoszenia referatów zostanie podana na stronie internetowej do dnia 9 marca 2012.

Planowana jest publikacja pokonferencyjna z numerem ISBN.
15 kwietnia 2012 - termin nadesłania pełnego tekstu artykułu wraz z pozytywną opinią pracownika naukowego o stopniu naukowym co najmniej doktora.
Szczegółowe wymagania co do technicznej redakcji teksu zamieszczone zostaną w dniu ogłoszenia informacji o zakwalifikowanych prelegentach.
Artykuły nadesłane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą podlegać publikacji.

Wszelkie informacje będą na bieżąco podawane na stronie internetowej sekcji: http://gih.tbsp.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wynikające z nowej regulacji. Co to jest rynek kapitałowy? W rozumieniu przepisów nowej ustawy rynkiem kapitałowym jest: rynek papierów wartościowych (...)

Giełdowy rynek rolny już wkrótce

Giełdowy rynek rolny już wkrótce

Powstaje giełdowy rynek rolny Konsorcjum GK GPW podpisało Memorandum w sprawie współpracy z Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, dedykowanych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na „Platformie Żywnościowej”, w szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

W obecności Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz Wiceministra Aktywów Państwowych i Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa Janusza Kowalskiego w siedzibie MAP wręczono akty powołania członkom specjalnej komisji, która przygotuje propozycje zmian w prawie gospodarczym. ##baner## Cele reformy Komisję (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Prace nad wdrożeniem SSRK idą zgodnie z harmonogramem

Prace nad wdrożeniem SSRK idą zgodnie z harmonogramem

Prace związane z wdrażaniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SSRK), pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. 15 działań zostanie wdrożonych do końca 2020 r. Kolejne 75 do końca 2022 r. Nad pozostałymi – jak np. Edukacja, Ład Korporacyjny, Zrównoważone Finansowanie czy gold-plating i nadregulacja, (...)

Zakończenie pilotażu Platformy Żywnościowej

Zakończenie pilotażu Platformy Żywnościowej

31 sierpnia br. dobiega końca pilotaż Platformy Żywnościowej, realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie pilotażowym sprzedano łącznie 1250 ton pszenicy. W tym czasie do RTRS dołączyły 34 autoryzowane magazyny oraz trzy domy maklerskie. Do końca (...)

Warszawska giełda liderem regionu

Warszawska giełda liderem regionu

Europejska Federacja Giełd Papierów Wartościowych (FESE) ogłosiła podsumowanie 11 miesięcy działalności w 2008 roku. Wynika z niego, że warszawski parkiet zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby debiutów. GPW wyprzedziła m.in. giełdy w Londynie i Wiedniu.W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku na warszawski parkiet - łącznie z rynkiem NewConnect - weszły 82 spółki. Dla (...)

GPW ogłasza nowe stawki opłat giełdowych

GPW ogłasza nowe stawki opłat giełdowych

Nowy system opłat na warszawskim parkiecie będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 roku w obrocie akcjami, prawami do akcji, tytułami uczestnictwa funduszy ETF oraz kontraktami terminowymi. [Na zdjęciu Ludwik Sobolewski, prezes GPW] Zmiany w cenniku GPW obejmują: a) obniżkę opłaty stałej od zleceń na rynku akcji, praw do akcji i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF w transakcjach (...)

Czy banki będą działać w oparciu o jedną licencję?

Czy banki będą działać w oparciu o jedną licencję?

Minister finansów będzie musiał wkrótce zdecydować o zasadach funkcjonowania banków na rynku kapitałowym w Polsce (...)Dziś banki, których funkcjonowanie wymaga licencji bankowej, mogą działać na rynku kapitałowym wyłącznie na podstawie dodatkowych licencji na działalność brokerską lub powierniczą. (...)- W krajach UE nie ma wyraźnego podziału na to, co banki mogą robić na (...)

Mamy swobodę gospodarczą!

Mamy swobodę gospodarczą!

Długo oczekiwana przez wszystkich przedsiębiorców ustawa o swobodzie działalności gospodarczej została ostatecznie przyjęta przez Sejm w dniu 28 maja 2004 r. Ustawa powstawała bardzo opornie. Za wszelką cenę starali się ją zablokować urzędnicy, których kompetencje ma w znacznym stopniu ograniczyć.Ograniczenie swobody urzędnikówPierwszym istotnym rozwiązaniem jest zmniejszenie liczby (...)

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

W Polsce działa 3400 dużych przedsiębiorstw. Zatrudniają one 40,6% pracujących w całym sektorze przedsiębiorstw i wytwarzają 32,3% jego wkładu do PKB. Skala działania dużych firm oraz posiadane zasoby na ogół skutecznie pozwalają im się chronić przed skutkami kryzysu. Jednak w czasach niepewności te atuty mogą się okazać niewystarczające i wtedy skutki ewentualnych zagrożeń dotkną (...)

Czy i jakie będą zmiany w podatku CIT?

Czy i jakie będą zmiany w podatku CIT?

Przedsiębiorcy pracują nad projektem nowelizacji ustawy o CIT. Miałaby ona objąć kilka najważniejszych spraw, w tym opodatkowanie holdingów, fuzje i przejęcia. Jeszcze w styczniu2007 r. ma być gotowa propozycja zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Pracuje nad nią zespół ekspertów Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak twierdzą, (...)

Boom na rynku usług prawniczych

Boom na rynku usług prawniczych

Rynek usług prawniczych wciąż w rozkwicie. Pokazują to także wyniki sondaży wśród partnerów największych kancelarii. Od maja 2006 r. regularnie je przeprowadza Instytut Badań Opinii IPSOS na zlecenie wydawnictwa Wolters Kluwer. Ostatnia edycja tych badań potwierdza zadowolenie i optymizm szefów firm prawniczych. - Obecną koniunkturę na nasze usługi można określić jednym słowem: (...)

Fuzje pod kontrolą

Fuzje pod kontrolą

Zakaz przejęcia na rynku niebezpiecznych odpadów, warunkowa zgoda w branży spożywczej i wszczęcie postępowania przeciwko spółce Carrefour za zwłokę w wykonaniu decyzji - to ostatnie działania Prezes UOKiK w sprawie koncentracji przedsiębiorców. Aby chronić konkurencję przed negatywnymi skutkami koncentracji, prawo nakazuje uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu zakładach pracy pracowników. Zakres regulacji kodeksowej Sytuację przejęcia zakładu pracy (...)

Bankowe papiery wartościowe

Bankowe papiery wartościowe

Źródła finansowania banków Banki swe środki pieniężne inwestuj ą w różny sposób. Często są to inwestycje giełdowe – zarówno na giełdach polskich jak i giełdach zagranicznych. Inwestycje te opatrzone są niemałym ryzykiem – można dużo zyskać, można jednak trafić na giełdowa bessę i stracić. Bezpieczniejsze są inwestycje w papiery wartościowe – bony skarbowe, (...)

Szukasz finansowania – pomyśl o emisji obligacji korporacyjnych

Szukasz finansowania – pomyśl o emisji obligacji korporacyjnych

11 marca 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała o planach utworzenia zorganizowanego rynku obrotu dłużnymi papierami wartościowymi - obligacjami Skarbu Państwa, obligacjami korporacyjnymi, obligacjami komunalnymi (dzisiaj zorganizowanemu obrotowi podlegają tylko obligacje skarbowe). PKPP Lewiatan uważa, że powstanie ważny instrument dla przedsiębiorstw i inwestorów.  (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (...)

Obrót instrumentami finansowymi

Obrót instrumentami finansowymi

Nowa bardzo obszerna ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi reguluje, od 24 października br., zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie (np. domy maklerskie, banki powiernicze, kluby inwestorów) oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie. W (...)

Co tak naprawdę sądy mówią o kredytach w CHF?

Co tak naprawdę sądy mówią o kredytach w CHF?

Jak się okazuje, zdrowy rozsądek i krytyczne podejście w sytuacji, gdy media bombardują newsami o końcu trosk „frankowiczów”, okazują się być niezbędne. Zwłaszcza z uwagi na fakt, że propozycje rozwiązania problemu przedstawiane przez stronę rządową oraz wypowiedzi Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich nie są – na chwilę obecną – (...)

Wyrok o kredycie w chf - zapowiadany przełom czy status quo?

Wyrok o kredycie w chf - zapowiadany przełom czy status quo?

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7.11.2014 r. w sprawie o sygnaturze I C 544/14 zyskał rozgłos w środkach masowego przekazu ze względu na nietypowość podjętego rozstrzygnięcia. Media sugerowały, iż nastąpił przełom w kwestii kredytów waloryzowanych poprzez obcą walutę – w niniejszej sprawie poprzez franka szwajcarskiego i rozpisywano się o możliwości spłaty (...)

Pozew przeciw Millennium

Pozew przeciw Millennium

Brak jakichkolwiek zasad ustalania kursu walut oraz niejednoznaczne przesłanki pozwalające bankowi żądania dodatkowego zabezpieczenia - to tylko niektóre z zakwestionowanych przez UOKiK postanowień w umowach o kredyt hipoteczny. Urząd skierował pozew do sądu przeciwko kolejnemu bankowi Przepisy kodeksu postępowania cywilnego uprawniają Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do (...)

Złoty w dół euro w górę!

Złoty w dół euro w górę!

Droższe byłyby wtedy podróże zagraniczne i kredyty walutowe. We wtorek złoty słabł w oczach. Dopiero pod koniec dnia odrobił nieco strat. Ale to nie koniec spadków – waluty będą jeszcze drożały – zgodnie twierdzą analitycy. We wtorek złoty przebił magiczną barierę 4 zł w stosunku do euro. Drożał także dolar i frank szwajcarski. Co jest przyczyną tak gwałtownych (...)

Kredyt walutowy

Kredyt walutowy

Ponad połowa kredytów hipotecznych jest brana we frankach. Kredyt we frankach szwajcarskich jest tańszy, ale nie tak wyraźnie, jak kilka lat temu. Specjaliści ostrzegają przed ryzykiem kursowym. Według Związku Banków Polskich, rynek kredytów mieszkaniowych jest w okresie bardzo znacznego wzrostu, a to oznacza, że coraz więcej Polaków będzie brać pożyczki na mieszkanie. Porównując (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Wyjście ze spółki cywilnej

Wyjście ze spółki cywilnej

Cztery lata temu wszedłem do spółki cywilnej, która już wcześniej istniała. Obecnie mam tam 40 % udziałów. Z powodu straty zaufania do wspólników postanowiłem odejść ze spółki. Chciałbym (...)

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

Jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna i pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Zamierzam niebawem wraz ze znajomym utworzyć Spółkę z o.o., w której osobiście nie będę pełnił żadnych funkcji. (...)

Jak interpretować termin na zgłoszenie sprzeciwu przez odpowiedni organ budowlany

Jak interpretować termin na zgłoszenie sprzeciwu przez odpowiedni organ budowlany

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 30 wymienia prace, które należy zgłosić właściwemu organowi. Zgłoszenie takie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót (...)

Ulga odsetkowa przy podatku liniowym

Ulga odsetkowa przy podatku liniowym

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam się liniowo (19%). W 2006 dostałem w PKO BP kredyt 300.000 zł (w CHF) na zakup mieszkania od developera na 20 lat. W ub. i tym roku płacę (...)

*upadłość domu maklerskiego

*upadłość domu maklerskiego

Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości? W przypadku ogłoszenia upadłości (...)

Akcje pracownicze a majątek wspólny

Akcje pracownicze a majątek wspólny

Od trzech lat jestem po rozwodzie /bez orzekania o winie/ z b. żoną. Początkowo majątkiem wspólnym podzieliliśmy się sami w ten sposób, że ja zostawiłem jej mieszkanie własnościowe z wyposażeniem (...)

Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

Czy od akcji zakupionych w październiku 2003 (po 1 stycznia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa) na GPW i sprzedanych w 2005 roku należy ściągnąć podatek dla urzędu skarbowego? Stosownie do art. (...)

Podatek od dywidendy

Podatek od dywidendy

Jaka jest aktualnie stawka podatku od dywidendy oraz zasady jego płacenia? Mam na myśli spółki nie notowane na GPW. Czy kwotę dywidendy uwzględnia się w zeznaniu rocznym i rozlicza łącznie z innymi (...)

Agent firmy inwestycyjnej

Agent firmy inwestycyjnej

Czy rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą , której głównym celem jest pośrednictwo finansowe między np. Funduszem inwestycyjnym DWS a klientem, potrzebna jest koncesja? Zgodnie (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej? Opinia prawna Opinia (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Podział majątku przed rozwodem a hipoteka

Podział majątku przed rozwodem a hipoteka

Wraz z żoną ustaliliśmy, że to ona otrzyma dom, który razem kupiliśmy 5lat temu z kredytu bankowego pod hipotekę. Rozwód będzie za porozumieniem stron i chcemy się podzielić majątkiem wspólnym (...)

Przejęcie długu i zbycie udziału w spadku

Przejęcie długu i zbycie udziału w spadku

Mąż mojej siostry od lat jest bardzo poważnie zadłużony u jednego z naszych bliskich kuzynów. Obecnie toczy się postępowanie spadkowe po naszych krewnych, a postępowanie dotyczące naszych rodziców (...)

Przejęcie spółki a skład zarządu

Przejęcie spółki a skład zarządu

Spółka "matka" ma zamiar przejąć spółkę "córkę", w której posiada 100% udziałów. Kapitał zakładowy spółki "córki" jest wyższy od kapitału zakładowego spółki "matki". W Spółce "matce" (...)

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

W 2003 r. zakupiłem obligacje Skarbu Państwa. Część z nich w 2004 r. została zbyta. Otrzymałem PIT 8C na podstawie którego mam wypełnić zeznanie roczne na formularzu PIT-38. W PIT-8C (część (...)

Obowiązek złożenia zeznania PIT-38

Obowiązek złożenia zeznania PIT-38

W ubiegłym roku osiągnąłem przychód ze sprzedaży papierów wartościowych; powyższa transakcja była zrealizowana ze stratą. Czy pomimo tego ze nie osiągnąłem dochodu, a jedynie przychód ze (...)

Opodatkowana sprzedaż akcji zakupionych przed 2004 r.

Opodatkowana sprzedaż akcji zakupionych przed 2004 r.

Osoba fizyczna (emerytka) w roku 1999 skorzystała z nieodpłatnego nabycia akcji Spółki Telekomunikacja Polska S.A. (na podstawie ustawy z 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (...)

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

FORUM PRAWNE

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

gra na GPW i alimenty

gra na GPW i alimenty witam, czy jeśli zainwestuje odłożone pieniądze na GPW, a pobieram alimenty, to czy utracę do nich prawo? Czy może jest to zależne od tego ile zarobię na giełdzie?

Kompensacja podatkowa

Kompensacja podatkowa Witam Miałem startę na GPW w 2017 roku 10.000zł. Zastanawiam się, czy mogę skorzystać z kompensacji podatkowej biorąc pod uwagę aktualne zyski z funduszy zagranicznych (Niemcy, (...)

kompensacja podatkowa

kompensacja podatkowa Witam, Miałem stratę na GPW w 2017 roku -10.000. Czy mogę skorzystać z tej starty jako kompensację podatkową biorąc pod uwage aktualne zyski z funduszy zagranicznych (Niemcy (...)

Ulga internetowa za ten rok

Ulga internetowa za ten rok Witam! Mam pytanie, jestem studentem i w tym roku nie pracowałem więc nie wykaże jako takiego dochodu. W takim wypadku nie mogę skorzystać z ulgi internetowej? Ale jeżeli (...)

zmniejszona emisja akcji BGŻ?

zmniejszona emisja akcji BGŻ? Skarb Państwa zachowa 25 proc. akcji BGŻ. Cena sprzedaży akcji została ustalona na 60 zł. Rząd zdecyduje się na zmniejszenie liczby sprzedawanych akcji z 16 do 5,25 (...)

Witam, Czy muszę zapłacić Pobieraczkowi kwotę 94,80pln tylko za to że zarejestrowałam się na

Witam, Czy muszę zapłacić Pobieraczkowi kwotę 94,80pln tylko za to że zarejestrowałam się na Witam, Czy muszę zapłacić Pobieraczkowi kwotę 94,80pln tylko za to że zarejestrowałam się na ich (...)

Stała obsługa kancelarii - warto?

Stała obsługa kancelarii - warto? Prowadzę działalnosć gospodarczą, która (odpukać!)dobrze i szybko się rozwija, więcej pracowników, więcej zleceń, pracy, w planach jeszcze rozszerzenie działalności, (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Czy istnieje możliwość przejęcia długu osoby fizycznej ????

Czy istnieje możliwość przejęcia długu osoby fizycznej ???? Czy istnieje możliwość przejęcia długów Żony na siebie z zobowiązaniem ich spłaty w całości ? Czy taki mechanizm jest możliwy (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

Bank BGŻ - Papiery wartościowe QUATRO

Bank BGŻ - Papiery wartościowe QUATRO Witam Serdecznie Mam pewien problem. Jestem posiadaczem bankowych papierów wartościowych Quatro wyemitowanych przez bank BGŻ na dość dużą sumę. Problem (...)

podatek od papierów wartościowych

podatek od papierów wartościowych Mam takie pytanie czy po otrzymaniu od pracodawcy papierów wartościowych muszę od razu zapłacic podatek? Czy jest jakis czas na to, czy może dopiero jak je sprzedam? (...)

Spadek (I grupa)

Spadek (I grupa) Przedmiot spadku - akcje pracownicze Witam. Kilka faktów, na podstawie których ma być (bądź nie) naliczany podatek od spadku: 1- zgon spadkodawcy 20.09.1998 2- data rozpoczęcia przydziału (...)

podatek od papierów wartościowych w spadku?

podatek od papierów wartościowych w spadku? Czy trzeba zapłacić podatek Belki od spadku w którym znajdowały się papiery wartościowe ? Proszę o pomoc. No niestety tak,  od papierów (...)

Porady prawne