Uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Raz zawarty układ w postępowaniu upadłościowym powinien zostać wykonany. Jednakże z uwagi na pewne zachowania upadłego, układ ten może zostać po jego zatwierdzeniu uchylony. Uchylenia układu może dokonać sąd w postanowieniu. Sąd musi bowiem chronić wierzycieli, którzy zawierając układ z upadłym i tak rezygnują z całości swych wierzytelności i dokonują szeregu ustępstw na rzecz upadłego.

Obligatoryjne i fakultatywne uchylenie układu.

Sąd w pewnych przypadkach musi a w pewnych może uchylić układ zawarty z upadłym. Obligatoryjnie sąd uchyli układ z upadłym zawarty w postępowaniu upadłościowym, jeżeli upadły zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, polegające na tym, że:

  • przed układem, w celu pokrzywdzenia wierzycieli, ukrywał przedmioty majątkowe albo zaciągnął pozorne zobowiązania lub zawarł inne pozorne umowy,
  • udzielił lub obiecał udzielić wierzycielowi korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w czasie postępowania upadłościowego,
  • prowadził księgowość w sposób niezgodny z prawdą,
  • ukrywał, przerabiał lub podrabiał księgi lub dokumenty handlowe.

Obligatoryjne uchylenie układu może nastąpić na wniosek wierzycieli, mających łącznie co najmniej czwartą część ogólnej sumy wierzytelności uznanych.

Obligatoryjne uchylenie układu nie może jednak nastąpić, jeżeli wniosek wierzycieli został wniesiony po upływie dwóch lat od daty prawomocnego zatwierdzenia układu.

Natomiast sąd może, lecz nie musi uchylić układ zawarty w postępowaniu upadłościowym, jeżeli upadły nie wykonuje zobowiązań wynikających z układu. Sąd może uchylić takie – nie wykonywany przez upadłego układ – na wniosek chociażby jednego wierzyciela.

Uchylenie układu zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku następuje po przeprowadzeniu rozprawy, na którą zostaną wezwani upadły oraz wierzyciele, którzy zgłosili wniosek o uchylenie układu.

Uchylenie układu może nastąpić tylko w wyżej przewidzianych sytuacjach.

Skutki uchylenia układu.

Uchylenie układu powoduje wznowienie postępowania upadłościowego. Wypłacone w ramach wykonania układu wierzycielom kwoty zostaną zaliczone na poczet ich wierzytelności. Wierzyciele ci (częściowo zaspokojeni) w postępowaniu upadłościowym będą mogli dochodzić kwot pierwotnych pomniejszonych o kwoty im wypłacone w ramach wykonywania układu.

Jeżeli na wykonanie układu ustanowione zostały pewne zabezpieczenia, pozostają one nadal w mocy, chyba że z zabezpieczeń tych wynika inny skutek. Jeżeli jednak zabezpieczenia takie pozostaną w mocy, nie mogą z nich korzystać późniejsi wierzyciele upadłego, którzy zgłosili się po zawarciu z nim układu.

Jeżeli w propozycjach układowych przyjętych przez zgromadzenie wierzycieli, upadły udzielił niektórym wierzycielom korzyści większych niż innym wierzycielom, każdy z wierzycieli może w ciągu dwóch lat od daty zatwierdzenia układu może żądać solidarnie od upadłego i wierzycieli, którym te korzyści zapewniono i je wykonano, uiszczenia sumy, o jaką w układzie zmniejszona została wierzytelność wierzyciela żądającego, nie korzystającego z takiego uprzywilejowania.

Pamiętaj, że:

  • Sąd w pewnych przypadkach może a w pewnych musi uchylić układ zawarty w postępowaniu upadłościowym,
  • Uchylenie układu następuje po przeprowadzeniu rozprawy,
  • Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie – nie przysługuje natomiast kasacja.
  • Stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r. w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne