Zawarcie ugody administracyjnej

Kiedy można zawrzeć ugodę administracyjną?

Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna ma na celu skrócenie postępowania administracyjnego w sytuacji, w której strony tego postępowania zdolne są do porozumienia bez konieczności rozstrzygania problemu przez organ administracyjny. Dlatego też może być ona zawarta tylko wówczas, gdy przemawia za tym charakter danej sprawy administracyjnej, ugoda przyczyni się do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania a zawarciu ugody nie sprzeciwia się przepis prawa.

Ugoda może być zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy przez organ administracyjny. Dlatego też do zawarcia ugody może dojść tylko do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie. Ugoda może być zawarta zarówno przed organem orzekającym w pierwszej jak i w drugiej instancji. Musi być jednak zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy.

W jaki sposób doprowadzić do zawarcia ugody?

Z charakteru ugody wynika, że muszą się na jej treść zgodzić wszystkie strony postępowania administracyjnego. Dlatego też ugoda może być zawarta tylko na zgodny wniosek stron. Organy administracji publiczne mają co prawda obowiązek nakłaniać strony postępowania do zawarcia ugody, jednak same, bez zgody stron, nie mogą zmusić do jej zawarcia. Dlatego też kolejnym, niezbędnym warunkiem zawarcia ugody administracyjnej jest zgodny wniosek stron.

Zgodny wniosek stron o zawarcie ugody administracyjnej należy skierować do organu, przed którym toczy się postępowanie administracyjne. Należy zaznaczyć, że strony nie mogą pomiędzy sobą zawierać skutecznych ugód, z pominięciem organu administracyjnego. Wynika to z faktu, że ugoda administracyjna może być zawarta w sprawie administracyjnej, której rozstrzygnięcie pozostawiono w gestii organu. Dlatego też po rozpoczęciu postępowania administracyjnego, rozstrzygnięcie w sprawie nie może nastąpić z pominięciem właściwego organu.

Po złożeniu przez strony zgodnego wniosku o zawarcie ugody, organ administracyjny przed którym toczy się postępowanie administracyjne, odroczy wydanie decyzji w sprawie i wyznaczy stronom termin, w ciągu którego mają zawrzeć ugodę.

Jeżeli w trakcie postępowania, po wyznaczeniu przez organ terminu do zawarcia ugody, chociażby jedna ze stron postępowania zawiadomiła organ o odstąpieniu od zawarcia ugody, organ załatwi sprawę w drodze decyzji. Podobnie sprawa zostanie zakończona, jeżeli strony nie zawrą ugody w wyznaczonym przez organ terminie. Strony mogą żądać od organu przedłużenia terminu, jeżeli nie są w stanie zawrzeć ugody w terminie wyznaczonym. Jeżeli jednak okres ten będzie zbyt długi, organ nie zezwoli na ponowne jego przedłużenie.

Zawarcie ugody

Strony, które zawierają ugodę muszą dojść do porozumienia we wszystkich postanowieniach ugody i muszą na postanowienia te się zgodzić.

Zawarta przez strony ugoda podlega kontroli organu administracji publicznej, przed którym organy sporządzały ugodę. Kontrola ta dotyczy zgodności ugody z prawem oraz z interesem społecznym i słusznym interesem stron.

Zawarta ugoda jest rozstrzygnięciem w sprawie administracyjnej. Nierzadko zdarza się, że w celu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, konieczne jest uzyskanie stanowiska innego organu. Wymóg ten odnosi się także do zawarcia ugody administracyjnej. Uzyskanie stanowiska (wyrażenie opinii lub zgody albo zajęcia stanowiska w innej formie) jest niezbędne dla skutecznego zawarcia ugody.

Ugoda administracyjna podlega zatwierdzeniu przez organ administracji publicznej, właściwy w danej sprawie. Zatwierdzenie to (lub odmowa zatwierdzenia ugody) następuje w formie postanowienia. Postanowienie powinno być wydane w ciągu 7 dni od zawarcia ugody. Na postanowienie to przysługuje stronom zażalenie.

Należy pamiętać, że organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, nie uwzględniającej stanowiska organu (które musi być wydane przed zawarciem ugody) albo naruszającej interes społeczny lub słuszny interes stron

W postępowaniu przed organem, który zatwierdza ugodę, organ zobowiązany jest do odczytania treści ugody i do odebrania oświadczeń stron o przyjęciu ugody.

Ugodę zawiera się w formie pisemnej. Jej niezbędnymi elementami są:

 • oznaczenie organu, przed którym została zawarta,
 • datę sporządzenia ugody,
 • oznaczenie stron,
 • przedmiot i treść ugody,
 • wzmiankę o odczytaniu i przyjęciu ugody,
 • podpisy stron oraz podpis pracownika organu administracji publicznej, upoważnionego do sporządzenia ugody.

Skutki zawarcia ugody

Jeżeli ugoda zawierana jest w toku postępowania odwoławczego (a więc w drugiej instancji), skuteczne zawarcie ugody powoduje, że z dniem, w którym postanowienie o zatwierdzeniu ugody stanie się ostateczne (tj. upłynie termin na wniesienie zażalenia - 7 dni), traci moc decyzja organu pierwszej instancji wydana w danej sprawie.

Ugoda administracyjna zastępuje decyzje administracyjną w danej sprawie. Ugoda ta staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało sie ostateczne. Wykonalność ugody zostaje potwierdzona przez organ, przed którym zawarto ugodę, na egzemplarzu ugody.

W aspekcie materialnym, ugoda wywołuje takie same skutki jak decyzja administracyjna, tzn. tworzy pewne uprawnienia i obowiązki stron ugody. Natomiast w aspekcie procesowym, skutki są nieco inne. Nie można bowiem odwołać się od zawartej ugody, stwierdzić jej nieważności ani złożyć na nią zażalenia.

Pamiętaj, że:

 • ugoda może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej
 • nie można zawrzeć ugody po rozstrzygnięciu sprawy przez organ w drodze decyzji
 • ugoda podlega zatwierdzeniu przez organ administracyjny
 • ugoda wywiera takie same skutki prawno-materialne jak decyzja administracyjna
 • strony otrzymują odpis ugody.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). Chodzi tutaj z reguły o przepisy wyjęte niejako przed nawias, czyli wspólne dla całości (...)

Ugoda administracyjna

Ugoda administracyjna

W toku postępowania administracyjnego,  strony co do zasady mogą zawrzeć ugodę, skracając w ten sposób czas trwania postępowania oraz osiągając wspólnie pożądane efekty. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w drodze ugody? Dopuszczalność ugody Ugodę należy rozumieć jako porozumienie pomiędzy stronami postępowania administracyjnego, (...)

Mediacje między przedsiębiorcami

Mediacje między przedsiębiorcami

Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania sporów przez przedsiębiorców Sprawy sądowe z natury rzeczy są czasochłonne, drogie i w dodatku utrudniają codzienne prowadzenie biznesu. Atrakcyjną alternatywę stanowią dla nich mediacje, które gwarantują realną oszczędność czasu i pieniędzy. MPiT już od kilku lat tworzy przepisy, które mają zachęcić i ułatwić (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu (...)

Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną. Jej celem jest – jak sama nazwa wskazuje - dojście do porozumienia. Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać w przyszłości. (...)

Ugoda pozasądowa

Ugoda pozasądowa

Uczestnicząc w obrocie gospodarczym, jesteśmy stale związani różnego rodzaju stosunkami prawnymi z wieloma podmiotami. Wcześniej czy później na tle któregoś z nich może powstać pomiędzy nami a kontrahentem spór. Nie zawsze musimy go kierować na drogę postępowania sądowego. Często w wyniku przeprowadzenia umiejętnych negocjacji korzystnym rozwiązaniem jest (...)

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

Czym jest komisja pojednawcza? Komisja pojednawcza to specjalny organ ochrony prawnej, powołany do ugodowego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy.Jest to organ tworzony w zakładzie pracy fakultatywnie, czyli nieobowiązkowo. Mogą zwracać się do niego pracownicy o przeprowadzenie mediacji w wypadku powstania sporu z pracodawcą o roszczenia pracownika ze (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. Wspólnota odebrała budynek od inwestora, ale w protokole odbioru zaznaczono wszystkie istniejące (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Jakie są funkcje administracji publicznej? Wśród funkcji, które administracja publiczna musi spełniać działając na rzecz interesu publicznego, można wyróżnić: klasyczną administrację porządkowo-reglamentacyjną - która ma na celu ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego, a polega na wydawaniu aktów stosowania prawa z zachowaniem (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej? Pisemne zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.   Rozpoznanie skargi strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Zgodnie z kodeksem postępowania (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

Co zrobić w razie otrzymania pisma od komornika o wszczęciu w stosunku do adresata postępowania egzekucyjnego, gdy z pisma wynika, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez sąd, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, jeśli wcześniej adresat nie dostał żadnego nakazu? Często zdarza się, iż wierzyciele podają (...)

Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

Jaki podmiot jest właściwy do zmiany decyzji wydanej przez organ administracji II instancji?

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił interpretację przepisów w tym zakresie. Na niej bazuje niniejsze opracowanie.Który organ administracji publicznej może w zasadzie zmienić (...)

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Kto może żądać udostępnienia akt sprawy w postępowaniu administracyjnym? Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Stroną jest natomiast każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu z uwagi na swój interes prawny (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

Wniosłam do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Pozwany skutecznie wniósł sprzeciw, motywując go tym, że towar, który ode mnie kupił jest wadliwy co w konsekwencji powoduje roszczenie (...)

Nakaz zapłaty a ugoda z wierzycielem

Nakaz zapłaty a ugoda z wierzycielem

Dostaliśmy nakaz zapłaty. Mamy dwa tygodnie na sprzeciw. Zgadzamy się jednak, że nakaz zapłaty jest słuszny - bo faktycznie jesteśmy dłużnikami. Jednakże w nakazie zapłaty zaznaczone jest, że (...)

Ugoda w sprawie spłaty zobowiązania pieniężnęgo

Ugoda w sprawie spłaty zobowiązania pieniężnęgo

Komornik zajął dłużnikowi wynagrodzenie za pracę tytułem spłaty jego zobowiązania wobec wierzyciela (w tym wypadku ja jestem wierzycielem). Komornikowi udało się nawet przekazać na moje konto (...)

Wzruszenie ugody sądowej

Wzruszenie ugody sądowej

W lutym2008 (po 2,5 latach od rozwodu) zawarłem z byłą żoną ugodę przed Sądem dotyczącą podziału majątku dorobkowego. W jej wyniku była żona ma mi spłacać zobowiązanie w ratach przez 3lata: (...)

Ugoda między wierzycielem a dłużnikiem

Ugoda między wierzycielem a dłużnikiem

Wierzyciel z dłużnikiem doszli do porozumienia ustnego w sprawie zapłaty długu. Ustalono , że wierzyciel odstąpi od części długu w zamian za jednorazową wpłatę w krótkim terminie. Jak powinno (...)

Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy

Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy

Czy pomiędzy byłym pracownikiem a pracodawcą możliwe jest zawarcie ugody przedsądowej po rozwiązaniu stosunku pracy. Czy wszystkie roszczenia pracownika może taka ugoda zaspokajać? Jakie przepisy (...)

Ugoda sądowa w postępowaniu cywilnym

Ugoda sądowa w postępowaniu cywilnym

Do którego etapu procesu można zawrzeć ugodę w postępowaniu cywilnym? Czy ugodę można zawrzeć tylko do części roszczeń, a w pozostałej części pozostawić je wyrokowi sądu? Czy można zrzec (...)

Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę

Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę

Były pracownik wystąpił do pracodawcy o zmianę podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę z art. 52 paragraf 1 pkt 1 KP na porozumienie stron z pozostawieniem daty rozwiązania umowy o pracę co (...)

Stosunki cywilnoprawne a postępowanie administracyjne

Stosunki cywilnoprawne a postępowanie administracyjne

Burmistrz wypowiedział lokal użytkowy. Jak się wydaje nie miał konkretnego powodu. Przez wypowiedzenie lokalu gmina wyrzuca firmę na ulicę. Nikt nie troszczy się o to co będzie dalej z firmą, (...)

Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

Nieruchomość, (3 kondygnacyjny budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi w parterze mający w sumie 11 niezależnych lokali oraz piwnice i strychy) była w posiadaniu 4 współwłaścicieli. Jeden ze (...)

strona postępowania wznowieniowego w kpa

strona postępowania wznowieniowego w kpa

Na gruntach ojca w 1993r.gmina wybudowała samowolnie gazociąg, nie oznaczając go trwale na gruncie (ojciec z niego nigdy nie korzystał). W 1999r. rodzice przekazali mi gospodarstwo i przeszli na emeryturę, (...)

Odmowa zeznań przez świadka

Odmowa zeznań przez świadka

Dostałam zawiadomienie z urzędu gminy, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu i wyznaczono termin na przesłuchanie. Sprawa dotyczy niezgodnego użytkowania działki o symbolu (...)

Małżonkowie jako strona postępowania podatkowego

Małżonkowie jako strona postępowania podatkowego

Kto powinien być stroną we wszczętym postępowaniu podatkowym, a następnie kto powinien być adresatem decyzji w następującej sytuacji: (1) postępowanie dotyczy roku 1999 - podatek od osób fizycznych; (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Komitet społeczny a strona postępowania administracyjnego

Komitet społeczny a strona postępowania administracyjnego

Czy komitet społeczny może zostać uznany za stronę postępowania administracyjnego? Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego: Art. 29. Stronami mogą być osoby fizyczne i (...)

Zmiana prawomocnej decyzji przysparzającej

Zmiana prawomocnej decyzji przysparzającej

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdziłem, że ustalenia zawarte w decyzji nie są tożsame z tym, o co wnioskowałem. Wobec tego wystąpiłem do organu gminy o (...)

Wyeliminowanie ostatecznej decyzji z obrotu

Wyeliminowanie ostatecznej decyzji z obrotu

Ostateczna decyzja funkcjonuje w obrocie prawnym dwa lata. Jest ona niezgodna z prawem i może wyrządzić duże szkody materialne obywatelowi. Jakie możliwości ma urząd żeby wyeliminować ją z obrotu (...)

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja (...)

Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Czy na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy muszą zgodzić się właściciele gruntów sąsiednich, jeżeli byli stronami tego postępowania? Wątpliwości dotyczą interpretacji (...)

Warunki zabudowy - zmiana decyzji

Warunki zabudowy - zmiana decyzji

Jak zmienić decyzję o warunkach zabudowy? Zmiana decyzji o warunkach zabudowy następować będzie w trybie przewidzianym w art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że (...)

FORUM PRAWNE

Ugoda administracyjna

Ugoda administracyjna Poszukuję materiałów dotyczących podanego tematu (Arni) JA TAKŻE POSZUKUJĘ MATERIAŁÓW O UGODZIE, MOGĘ PODAĆ SWÓJ INTERNETOWY ADRES TO NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ, PISZĘ (...)

ugoda administracyna

ugoda administracyna Chcę znależć materiały dotyczące ugody administracyjnej, a w szczególności:skutki zatwierdzenia ugody, możliwość zaskarżenia postanowienia w przedmiocie zawarcia ugody, (...)

POLISA POSAGOWA PZU

POLISA POSAGOWA PZU Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego chciałabym złożyc (...)

kazus z kpc

kazus z kpc Powód zażądał zasądzenia od pozwanego kwoty 300.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek wypadku samochodowego spowodowanego przez pozwanego. Na rozprawie powód (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Odsetki za fakturę

Odsetki za fakturę Witam, odmawiam zapłaty za źle wykonaną usługę. Sprawa pewnie zakończy się w sądzie. Czy mogę coś zrobić aby przerwać naliczanie odsetek? Czy dłużnik czyli ja może wystąpić (...)

BIK

BIK Mam takie pytanie. Czy można oczyścić swoją bazę BIK? Na początek należy uzyskać raport na swój temat z BIK. Raz na pół roku Biuro wydaje go bezpłatnie. Sprawdzamy nasz raport, i występujemy (...)

ugoda a koszty uzyskania przychodu

ugoda a koszty uzyskania przychodu Witam, mam takie pytanie,firma zawarła ugodę aby ograniczyc koszty które były by poniesione gdyby zdecydować się na sąd, ale dowiedziałam się że można zaliczyc (...)

wycofanie pozwu?

wycofanie pozwu? Jak wygląda sprawa z wycofaniem pozwu ? Pracodawca chce się ze mną \"dogadać\" poza sądem.Jak wygląda sprawa z kosztami? Cz pracodawca może w takim wypadku upomnieć się o zwrot (...)

alimenty na ojca

alimenty na ojca Czy sad moze zaakceptowac wniosek o przyznanie mu alimentow placone przez syna ktory nie mieszka i nie pracuje w Polsce nie ma zadnych dochodow w Polsce, a z ojcem nie utrzymuje zadnych (...)

Postępowanie dyscyplinarne

Postępowanie dyscyplinarne Jestem studentem i właśnie miałem bronić swoją pracę dypl., tylko problem w tym, że uczelnia zarzuca mi plagiat i z tego tytułu wszczęła przeciwko mnie postępowanie (...)

odwołanie od decyzji administracyjnej

odwołanie od decyzji administracyjnej Kiedy strona może wnieść odwołanie? Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez podmiot. (...)

jak sprawdzić prawomocność postanowienia sądu?

jak sprawdzić prawomocność postanowienia sądu? jak sprawdzić prawomocność postanowienia sądu? Taką informację najlepiej uzyskać w sądzie. Zgodnie z zasadą jawności materialnej postępowania (...)

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA...

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA... Witam. Będę b.wdzięczna, jeżeli ktoś zechciałby mi pomóc i wskazać co mogę zrobić w następującej sprawie: 10 lat temu Powiatowy Inspektor Nadzoru (...)

Odwołanie od decyzji Inspekcji budowlanej

Odwołanie od decyzji Inspekcji budowlanej Witam. Otrzymałem od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Decyzję Ostateczną w sprawie wysokości legalizacji samowoli budowlanej(taras na ogrodzie (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

Witam

Witam Mam na imię Angelika. mój chłopak ma 21 lat i ma 14 mies synka Mikołaja. mieszka z matka swojego dziecka chodz nic ich nie łączy od dawna. Są po ślubie cywilnym ponieważ chciał by synek (...)

Ratunku Kruk ściga PILNE

Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...)

Porady prawne