Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak wybudować dom na działce rolnej?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogim. Problem może się zacząć już w momencie zakupu działki. Aby uniknąć przykrej niespodzianki warto jeszcze przed zakupem sprawdzić przeznaczenie naszej wymarzonej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość. Może się bowiem okazać, że zanim postawimy wymarzony dom, niezbędne będzie odrolnienie działki (zmiana jej przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego). 

Jak kupić ziemię rolną, gdy nie jest się rolnikiem?

W obecnym stanie prawnym nie ma żadnego zakazu nabycia ziemi rolnej przez nierolników. Trzeba jednak liczyć się z faktem, iż Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w sposób szczególny reguluje zakup nieruchomości rolnych, czyniąc go nieco trudniejszym niż zakup innej nieruchomości, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na inne cele niż rolne. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, jeżeli nieruchomość rolną sprzedaje osoba fizyczna lub prawna inna niż Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), to ustawowe prawo pierwokupu przesługuje dzierżawcy tej nieruchomości (przy spełnieniu przesłanek określonych w ustawie) lub Agencji Nieruchomości Rolnych (w przypadku braku uprawnionego dzierżawcy lub niewykonania przez niego przysługującego mu prawa). Przepisy o prawie pierwokupu w kilku sytuacjach nie znajdą jednak zastosowania, m.in. gdy nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy (należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu). Prawo pierokupu upoważnia dzierżawcę lub ANR do nabycia gruntu w terminie 1 miesiąca od otrzymania zawiadomnienia o umowie sprzedaży (powiadomienie jest obowiązkiem stron umowy), po cenie, na jaką strony się umówiły. Dopiero w sytuacji niewykonania prawa pierwokupu przez uprawnionych nasza umowa dojdzie do skutku. Może się więc okazać, iż mimo zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej, to nie my staniemy się jej właścicielem ale jej dzierżawca lub Agencja Nieruchomości Rolnej, a my stracimy tylko sporo czasu i nerwów.

Instytucja prawa pierwokupu jest efektem szczególnej ochrony przez polskie prawo gruntów rolnych, która polega m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne. W związku z tym zasadą jest, iż na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.  

Co dalej?

Jeśli już kupimy nieruchomość rolną, to zanim zaczniemy budować na niej dom, niezbędne będzie jej odrolnienie oraz wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. 

Jak odrolnić działkę?

Odrolnienie działki, czyli zmiana jej przeznaczenia z celów rolnych na nierolne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, następuje na podstawie przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Uchwalenie planu jest więc ważnym i wymagającym dużego nakładu czasu i środków zadaniem organów gminy. Ustalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, co oznacza, że właściciel nieruchomości może zagospodarować swój teren jedynie zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też, jeśli na terenie przeznaczonym na cele rolne chcemy wybudować dom, konieczna jest zmiana przeznaczenia działki właśnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.   

W tym celu niezbędne będzie złożenie do gminy pisemnego wniosku o zmianę przeznaczenie gruntu z rolnego na budowlany. Należy dokładnie wskazać we wniosku o jaki typ budownyctwa nam chodzi, np. budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastepuje uchwałą rady gminy. Gmina nie ma żadnego terminu, w ciagu którego była by zobowiązana do rozpatrzenia naszego wniosku i uwzględnienia naszych żądań zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też, w praktyce, odrolnienie działki może trwać nawet 2 lata.

Czas oczekiwania jest szczególnie długi, gdy zabiegamy o odrolnienie gruntów wysokiej jakości (lepszej klasy). Przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III (powyżej 0,5 ha) wymaga bowiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Wyrażenie zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), do którego marszałek województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  

Do 01.01.2009 r. także przekształcenie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas IV (obszar powyżej 1 ha) oraz gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk (powyżej 1 ha) wymagało uzyskania zgody wojewody.

Jak dokonać wyłączenia Twojej działki z produkcji rolnej?

Kwestie związane z wyłączeniem działki z produkcji rolnej reguluje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dokonanie wyłączenie jest niezbędnym krokiem na drodze do uzyskania pozwolenia na budowę na działce pierwotnie rolnej. O tym, czy grunt określony w ewidencji gruntów jako użytek rolny wymaga wyłączenia z produkcji rolnej, decyduje jego klasa bonitacyjna. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej nie jest konieczne w odniesieniu do gruntów klas IV-VI złożonych z gleb pochodzenia mineralnego.

Natomiast wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, wymaga decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy wystąpić do starosty. Wniosek składamy w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego (właściwego ze względu na położenie nieruchomości). Należy do niego dołączyć: dokument potwierdzający prawo własności, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z ewidencji gruntów (z odbitką mapy ewidencyjnej) oraz kopię mapy działki wraz z projektem jej zagospodarowania i wskazaniem terenu, którego dotyczy wyłączanie.

Należy pamiętać, że decyzja o wyłączeniu musi być wydana przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli organ wydający pozwolenie na budowę nie sprawdzi tego, kłopoty możemy mieć my. Jeżeli już uzyskaliśmy zezwolenie na wyłączenie gruntów, mamy obowiązek uiścić należność za wyłączenie ich z produkcji rolnej oraz opłaty roczne. Obowiązek ten powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.  

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych szczegółowo określa wysokość należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, przy czym, zgodnie z art. 12a tej Ustawy, obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia na cele budownictwa mieszkaniowego:

1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;  
2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego. 

 

Czy łatwiej wybudować siedlisko?

Pewną alternatywą dla osób spieszących się z budową domu i chcących uniknąć czekania na przekształcenie działki z rolnej na budowlaną może być zakup działki pod tzw. zabudowę siedliskową.

Pamiętaj, że:

 • Aby wybudować dom na działce przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne niezbędne jest jej odrolnienie oraz, co do zasady, wyłączenie z produkcji rolnej. 
 • Na cele nierolne przeznaczane są przede wszystkim grunty klas IV-VI złożone z gleb pochodzenia mineralnego i one nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.
 • Z opłat za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej zwolnione jest budownictwo mieszkaniowe, ale jedynie do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego oraz do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

 

Podstawa prawna:

Zobacz także

 • Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznyc...

 

Komentarze: Jak wybudować dom na działce rolnej?

 • slawek z siedlec 2014-01-16 10:55:56

  Re: Jak wybudować dom na działce rolnej?

  tez mam taki problem. chce kupic dzialke rolna, ogrodzic ja, nastepnie postawic tam altane spora, jakas bude dla psa, wykopac studnie, moze maly kurnik i kurki miec. czy tak wolno?

 • robert 2009-09-28 19:11:35

  Re: Chcesz wybudować dom na działce rolnej? Dowiedz się jak to zrobić

  Posiadam działkę oddaloną od najbliższych zabudowań o 500 metrów jest to działka rolna na której chciałbym tam wybudowac dom innymi słowy zabudowę siedliskowa usłyszałem od urzędnika miasta i gminy że odległość od pobliskich zabudowań powinna być nie większa niż 200 metrów i Tu moje pytanie czy istnieją jakieś odległości w świetle prawa i czy urzędnik miał rację


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej




Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane