Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Czy komornik może zająć rente rodzinna ?

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Mam 24 lata i pobieram rentę rodzinną po zmarłym ojcu jednak ostatnio dowiedziałam sie że mieszkanie w którym jestem zameldowana (a w nim nie mieszkam) jest sporo zadłużone. Dodatkowo pracuje i komornik zajął mi część świadczeń czy może również odebrać mi część renty ?? Bardzo prosze o jakiekolwiek informacje w tej sprawie.

  Odpowiedz Cytuj
 • W niniejszej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku.
  Ustawa określa zasady przyznawania świadczeń, a także przepisy o egzekucji przyznanych świadczeń emerytalnych i rentowych.
  Zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt. 5 ustawy o emeryturach i rentach, ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, także sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

  Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:  

  1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 - do wysokości 60 % świadczenia;  
  2) należności egzekwowanych związanych z:  
  a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  do wysokości 50 % świadczenia;  
  3) innych egzekwowanych należności - do wysokości 25 % świadczenia.

  Potrącenia, z zastrzeżeniem art. 141, nie mogą przekraczać:

  1) 50 % miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 a także kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:
  zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,  
  ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,  

  zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach.

  2) 60 % miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
  3) 65 % miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.
  Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:

  1) 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:
  a) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,  
  b)  należności alimentacyjnych potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,  
  c)  sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.
  2) 60 % kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu świadczeń wypłacanych w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3, kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:  
  a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,  
  b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,  
  c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;  
  3) 20 % najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.

  Zobacz profil
 • Reklama

 

Dodaj post na forum:

Porady prawne e-prawnik.pl:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.