e-prawnik.pl Porady prawne

Dane osobowe z wydziału ewidencji ludności

Pytanie:

Urząd Gminy (wydział ewidencji ludności i dowodów osobistych) ma obowiązek cotygodniowego przesyłania danych osobowych na dyskietkach komputerowych do urzędu wojewódzkiego. Dotychczasowa praktyka polegała na dokonywaniu tej czynności poprzez zawożenie owych dyskietek samochodem służbowym urzędu miejskiego z udziałem uprawnionego pracownika. Metoda ta jest jednak niezwykle kosztowna. W związku z tym pytanie o najbardziej ekonomiczny sposób przesyłania danych, a zarazem bezpieczny. Czy istnieje możliwość potraktowania danych osobowych zapisanych na nośnikach elektronicznych do traktowania ich jako dokumentów stanowiących informacje niejawne zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych - tzn. czy można wysyłać dane, o jakich mowa wyżej drogą pocztową w kopertach opatrzonych klauzulami tajności, czy też może nie można takich praktyk stosować. W związku z tym proszę o wskazanie innego niż przewożenie danych samochodem, a równie bezpiecznego sposobu przekazywania danych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dane osobowe z wydziału ewidencji ludności

12.1.2006

Dane osobowe z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, zwane dalej „danymi”, o których mowa w art. 44e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zwanej dalej „ustawą”, organ gminy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, zwanemu dalej „ministrem”, w drodze teletransmisji danych, w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego dostosowanego do wymogów PESEL. Jeżeli przekazanie danych do ministra w formie, o której mowa wyżej, nie jest możliwe z powodu awarii technicznej, gminy mogą przekazywać te dane na nośniku magnetycznym, za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody. Sposób przekazania zaś nośników nie jest uregulowany. Przekazywanie danych pomiędzy organami, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Wydaje się, że może to nastąpić pocztą kurierską po przeszkoleniu odpowiedniego pracownika, który daję rękojmię, że dane przez niego przewożone nie zostaną ujawnione. Ustawa określa szereg dodatkowych wymagań w zakresie zlecania ewentualnego przewozu takich informacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ