26.5.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Dane już lepiej chronione

Od 25 maja br. w całej UE należy stosować nowe przepisy o ochronie danych - czyli tzw. RODO. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby.

 - "Ochrona danych jest prawem podstawowym w UE. Dzięki nowym przepisom Europejczycy odzyskają kontrolę nad swoimi danymi" – powiedziała komisarz Vĕra Jourová.

Czego dotyczy RODO?

W dniu 6 kwietnia 2016 r. państwa członkowskie UE uzgodniły przeprowadzenie zasadniczej reformy unijnych ram ochrony danych, przyjmując pakiet przepisów w zakresie ochrony danych, w którego skład weszło ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które zastąpiło obowiązującą dwadzieścia lat dyrektywę. Nowe ogólnounijne przepisy o ochronie danych zaczęły być stosowane w dniu 25 maja 2018 r., po dwóch latach od ich przyjęcia i wejścia w życie.

Zaostrzone przepisy dotyczące ochrony danych w swym założeniu dają obywatelom większą kontrolę nad ich danymi osobowymi, zaś przedsiębiorcom korzyści wynikające z równych warunków działania. 

Główne elementy nowych przepisów o ochronie danych:
 • jednolity zbiór przepisów obowiązujący w całej Europie, gwarantujący przedsiębiorstwom pewność prawa, a obywatelom jednakowy poziom ochrony danych w całej UE;
 • jednakowe zasady stosowane do wszystkich przedsiębiorstw świadczących usługi na terenie UE, nawet jeżeli mają one siedzibę poza UE;
 • wzmocnienie istniejących praw obywateli i przyznanie im nowych: wzmocniono prawo do informacji, prawo dostępu oraz prawo do bycia zapomnianym. Nowe prawo do przenoszenia danych umożliwia obywatelom przenoszenie danych z jednego przedsiębiorstwa do innego. Zapewni to przedsiębiorstwom nowe możliwości biznesowe;
 • wzmocniona ochrona przed naruszeniami w dziedzinie danych: przedsiębiorstwo, którego chronione dane zostały naruszone, co naraziło osoby fizyczne na ryzyko, musi powiadomić o tym organ ochrony danych w ciągu 72 godzin;
 • skuteczne przepisy i odstraszające grzywny: wszystkie organy ochrony danych będą miały uprawnienia do nakładania grzywien w wysokości do 20 mln euro lub, w przypadku przedsiębiorstw, w wysokości 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu. 

Dzięki ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych obywatele będą korzystali z lepszej ochrony danych osobowych poprzez:

 • lepszą kontrolę nad sposobem przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej, w tym konieczność wyraźnej zgody użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych;
 • większą jasność co do polityki ochrony prywatności przedsiębiorstw;
 • szybkie powiadomienie o szkodliwych naruszeniach ochrony danych bez zbędnej zwłoki. 

Dowiedz się więcej o nowych unijnych przepisach w zakresie danych osobowych.

Wartość prywatności

Tylko 15% osób uważa, że ma pełną kontrolę nad informacjami, które udostępniają w internecie - wynika z badań opinii publicznej. By wzmocnić ochronę prywatności w sieci i zwiększyć zaufanie obywateli, Unia Europejska przyjęła Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Rozporządzenie zostało przyjęte w kwietniu 2016 roku, a w piątek, 25 maja, mija termin na wdrożenie jego przepisów.

"Wartość prywatności nie została umniejszona, szczególnie w przypadku młodych ludzi. Oni zdają sobie sprawę z tego, dlaczego prywatność danych jest ważna, ponieważ (dzięki internetowi - red.) są połączeni z tak wieloma osobami dookoła, że czują potrzebę wzmocnienia kontroli prywatności i danych. RODO ułatwia to zadanie" - powiedział Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, Niemcy), który był sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie RODO. 

Celem RODO jest poprawa zarówno funkcjonowania rynku wewnętrznego, jak i ochrony obywateli poprzez zapewnienie większej kontroli nad danymi osobowymi oraz ustanowienie spójnych przepisów dla przedsiębiorstw.

Co obejmują dane osobowe? Np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer i serię dowodu tożsamości, dane na temat geolokalizacji, adres IP, identyfikatory plików cookies, identyfikator wyświetlania reklam w telefonie, informacje dotyczące stanu zdrowia, które pozwalają zidentyfikować osobę.

Kontrola, przejrzystość i odpowiedzialność  

RODO znalazło się w centrum zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej po doniesieniach medialnych, że Cambridge Analytica, brytyjska firma konsultingowa, pozyskała dane od 87 milionów użytkowników Facebooka bez ich wiedzy i zgody. W kwietniu skandal był tematem debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim, a 22 maja br. Mark Zuckerberg, twórca i dyrektor generalny Facebooka, przybył do Parlamentu Europejskiego, by wyjaśnić, w jaki sposób firma będzie przestrzegać nowych zasad wprowadzonych przez RODO

- "W sercu RODO znajdują się trzy ważne zasady: kontrola, przejrzystość i odpowiedzialność. Zawsze podzielaliśmy te wartości, dając ludziom kontrolę nad tym, jakie informacje i komu udostępniają" - przekonywał Zuckerberg na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących PE i dodał, że standardy przewidziane w RODO zamierza wprowadzić dla użytkowników Facebooka na całym świecie, a nie tylko w Unii Europejskiej.

Porady prawne

Oświadczenia wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa i komisarz Vĕry Jourovej tuż przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Wiceprzewodniczący KE, komisarz do spraw jednolitego rynku cyfrowego, Andrus Ansip:

- "Nowe przepisy o ochronie danych staną się rzeczywistością. Dzięki nim prywatność Europejczyków będzie lepiej chroniona online. Również przedsiębiorstwa odniosą korzyści z przepisów, które w całej UE będą takie same. Rygorystyczne przepisy o ochronie danych są podstawą funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego oraz stwarzają dogodne warunki dla rozwoju gospodarki cyfrowej. Dzięki przyjęciu tych przepisów obywatele mogą ufać, że ich dane będą wykorzystywane zgodnie z prawem oraz że UE będzie mogła jak najlepiej wykorzystywać szanse związane z gospodarką opartą na danych.

Zaproponowane przez nas przepisy dotyczące ochrony danych uzgodniono z następujących względów: dwie trzecie Europejczyków wyraziło zaniepokojenie tym, w jaki sposób postępuje się z ich danymi. Czują oni, że nie mają kontroli nad informacjami, które udostępniają online. Również przedsiębiorstwa potrzebują klarownych reguł, aby móc bezpiecznie prowadzić działalność w całej UE. Niedawne incydenty związane z wyciekiem danych potwierdziły, że ustanawiając bardziej rygorystyczne i klarowne przepisy o ochronie danych, działamy w Europie w słusznej sprawie".

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Vĕra Jourová:

"Dane osobowe to złoto XXI wieku. Nasze dane pozostawiamy praktycznie na każdym kroku, w szczególności poruszając się w świecie cyfrowym. (…)

Ochrona danych jest prawem podstawowym w UE. Dzięki nowym przepisom Europejczycy odzyskają kontrolę nad swoimi danymi. Mamy teraz wybór i możemy mieć wpływ na to, co się dzieje z naszymi danymi oraz kto ma jakie dane. Mamy więc prawo pytać, a przedsiębiorstwa mają obowiązek nas o tym informować. Możemy również odzyskać nasze dane, gdy rezygnujemy z jakieś usługi lub wybieramy inną.

Nowe przepisy będą korzystne również dla przedsiębiorstw, ponieważ będą one wszędzie takie same. Przedsiębiorstwa będą współpracować tylko z jednym urzędem. Ułatwia to rozwój działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich.

Przyjęte przepisy kierują się podejściem opartym na ryzyku: dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na przetwarzaniu naszych danych, oznacza to, że będą miały więcej obowiązków. Mamy prawo od nich wymagać, aby zapewniły one konsumentom coś w zamian, przynajmniej bezpieczeństwo ich danych. Przedsiębiorstwa, których główna działalność nie polega na przetwarzaniu danych, będą miały mniej obowiązków. Będą one zobligowane przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych przez nie danych i ich wykorzystywania zgodnie z prawem. Nowe przepisy zawierają również sankcje. Każdy podmiot, a w szczególności te przedsiębiorstwa, które z naszych danych czerpią zyski, będą żywotnie tym zainteresowane, aby postępować zgodnie z nowym prawem.

Przyjmując ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Europa pragnie zamanifestować swoją suwerenność cyfrową i wyrazić gotowość do podejmowania wyzwań ery cyfrowej. Dzięki nowym regulacjom o ochronie danych ustanawiamy również światowe standardy ochrony prywatności. Pomogą nam one odzyskać zaufanie niezbędne do odnoszenia sukcesów w światowej gospodarce cyfrowej".

Co dalej?

Aby zapewnić skuteczne stosowanie nowych przepisów, Komisja Europejska nadal będzie aktywnie wspierać państwa członkowskie, organy ochrony danych i przedsiębiorstwa. Komisja przeznaczyła 1,7 mln EUR na współfinansowanie szkoleń specjalistów w zakresie ochrony danych. Dodatkowo przeznaczono 2 mln EUR na wsparcie organów krajowych w działaniach ukierunkowanych na przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP i osoby fizyczne.

Komisja będzie monitorować sposób, w jaki państwa członkowskie stosują nowe przepisy i, w razie konieczności, podejmują odpowiednie działania. Rok po wejściu w życie rozporządzenia (tj. w 2019 r.) Komisja zorganizuje wydarzenie podsumowujące doświadczenia różnych zainteresowanych stron związane z wdrażaniem rozporządzenia. Wnioski z tego spotkania zostaną uwzględnione w sprawozdaniu z oceny i przeglądu rozporządzenia, jakie Komisja ma obowiązek sporządzić do maja 2020 r.

Cyfrowy rynek dla wszystkich

- "To niedopuszczalne, aby dane były zbierane z myślą o manipulowaniu opinią publiczną" – powiedziała komisarz Věra Jourová niespełna dwa tygodnie przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. KE przedstawiła zestaw konkretnych środków, po które europejscy przywódcy mogą sięgnąć, aby chronić prywatność obywateli oraz sprawić, by jednolity rynek cyfrowy zaczął w pełni działać przed końcem 2018 r.

Przedstawiony komunikat stanowi wkład Komisji w nieformalne rozmowy przywódców UE w Sofii 16 maja br.

Komisja Europejska uważa, że we wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich jest zarządzanie transformacją cyfrową przy zastosowaniu europejskiego podejścia, które łączy inwestycje w innowacje cyfrowe z solidnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Umożliwi to UE skuteczne działanie wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą globalna gospodarka coraz bardziej oparta na danych.

Wiceprzewodniczący Andrus Ansip odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy powiedział: - "W gospodarce i społeczeństwie wszystko obraca się wokół danych. Trzeba zadbać o to, aby bezpieczne i pewne dane mogły swobodnie przepływać. Komisja Europejska przedstawiła wszystkie wnioski dotyczące jednolitego rynku cyfrowego; teraz kolej na przywódców UE, aby otworzyli dostęp do możliwości, jakie stwarza technologia cyfrowa. To nowe środowisko regulacyjne powinno iść w parze ze znacznymi inwestycjami w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo cybernetyczne, sieci 5G, sztuczna inteligencja i wysokowydajne systemy obliczeniowe".

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: - "Niedawne doniesienia na temat Facebooka / Cambridge Analytica jeszcze raz potwierdzają, że UE dokonała słusznego wyboru, wprowadzając rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych. Niedopuszczalne jest, aby dane były zbierane z myślą o manipulowaniu opinią publiczną. Z dumą określamy nową międzynarodową normę w zakresie ochrony danych osobowych. Jest ona podstawą zaufania konsumentów w coraz bardziej cyfrowej gospodarce i cyfrowym społeczeństwie".

Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: - "Posiadanie odpowiednich ram regulacyjnych jest podstawą budowania zaufania i rozwijania działalności w internecie. Wraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej będzie zabezpieczać łączność elektroniczną obywateli. Przywódcy UE będą mieli okazję, by stworzyć zachęty o decydującym znaczeniu dotyczące pozostałych, kluczowych wniosków cyfrowych, będących wciąż przedmiotem negocjacji".

Trzy lata po przyjęciu strategii jednolitego rynku cyfrowego jednolity rynek cyfrowy rozwinął się: spośród 29 wniosków legislacyjnych przedstawionych przez Komisję od maja 2015 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły 12. Zasadnicze nowe przepisy dotyczące ochrony danych, bezpieczeństwa cybernetycznego i końca opłat roamingowych w telefonii komórkowej już zostały wprowadzone albo zostaną wprowadzone w ciągu najbliższych dni lub tygodni. Państwa członkowskie muszą teraz zapewnić, aby uzgodnione zasady zaczęły funkcjonować w praktyce.

Wzmocnienie ochrony danych osobowych w UE

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO): dwie trzecie Europejczyków jest zaniepokojonych brakiem kontroli nad informacjami, jakie podają online, a połowa z nich boi się paść ofiarą oszustwa. Niedawny skandal w związku z Facebookiem/Cambridge Analytica uświadomił, że dane mogą być wykorzystywane w nieodpowiedni sposób, jeżeli nie są odpowiednio chronione.

Dalsze działania: Komisja zwraca się do przywódców UE, aby dopilnowali, żeby władze krajowe jak najszybciej wdrożyły wszystkie pozostałe działania niezbędne do rozpoczęcia stosowania nowych przepisów we wszystkich państwach członkowskich.

Rozporządzenie o prywatności elektronicznej: wraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej zaproponowane w styczniu 2017 r., będące obecnie przedmiotem negocjacji w Parlamencie Europejskim i w Radzie, ma podstawowe znaczenie, jeśli chodzi o zapewnienie, aby nie naruszano poufności komunikacji internetowej Europejczyków. Nowe przepisy będą odnosić się zarówno do tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych jak i usług internetowych, takich jak e-maile, komunikatory internetowe czy usługi głosowe. Oznacza to, że bez zgody użytkownika, usługodawcy nie będą mogli uzyskać dostępu do urządzeń, których ci używają.

Dalsze działania: Komisja wzywa Radę, aby ta szybko osiągnęła porozumienie co do swojego stanowiska negocjacyjnego w sprawie rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej, tak aby negocjacje z Parlamentem Europejskim mogły się rozpocząć w czerwcu 2018 r., z myślą o przyjęciu rozporządzenia do końca 2018 r.

Kroki niezbędne do ukończenia funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego

Od czasu uruchomienia strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 r., Komisja przedstawiła wnioski dotyczące wszystkich 29 inicjatyw uznanych za kluczowe dla sprawnie działającego jednolitego rynku cyfrowego. Obywatele już z niego korzystają, co widać na przykład po czterokrotnym wzroście w wykorzystaniu danych podczas podróży do innych państw członkowskich dzięki zniesieniu opłat roamingowych. Ogólny wkład jednolitego rynku cyfrowego do gospodarki europejskiej mógłby sięgnąć 415 mld euro rocznie i przyczynić się do powstania setek tysięcy nowych miejsc pracy.

Komisja zwraca się do przywódców UE, aby omówili i przedstawili wytyczne strategiczne zwłaszcza w celu:

 • zmobilizowania niezbędnych inwestycji publicznych i prywatnych, aby umożliwić rozwój takich technologii jak sztuczna inteligencja, sieci łączności 5G czy wysokowydajnych technologii obliczeniowych;
 • zapewnienia, aby do czerwca 2018 r. współprawodawcy uzgodnili rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych, mające na celu dalszy rozwój europejskiej gospodarki opartej na danych;
 • również do czerwca 2018 r. powinien zostać ukończony kodeks łączności elektronicznej, którego celem jest pobudzanie inwestycji w szybkie sieci wysokiej jakości w całej UE;
 • pomagania państwom członkowskim w zadaniu polegającym na przekazywaniu Europejczykom umiejętności cyfrowych, których teraz i w przyszłości będą potrzebować, aby funkcjonować w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie pozostałe wnioski dotyczące jednolitego rynku cyfrowego powinny zostać uzgodnione do końca 2018 r., zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej z października 2017 r. Należy do nich na przykład modernizacja unijnych przepisów dotyczących praw autorskich w celu ochrony twórców w internecie oraz ułatwienie dostępu do utworów europejskich za granicą.

Kontekst prawny

UE zniosła już opłaty roamingowe w UE i umożliwiła Europejczykom podróżowanie po całej UE ze swoimi abonamentami internetowymi na filmy, seriale telewizyjne, gry wideo, muzykę, programy sportowe i e-booki.

Od dnia 9 maja 2018 r. państwa członkowskie muszą stosować pierwsze ogólnounijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego, dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (dyrektywa NIS), która zostanie uzupełniona zakrojonym na szeroką skalę zestawem środków na rzecz podniesienia bezpieczeństwa cybernetycznego w UE. Obejmują one wniosek w sprawie agencji bezpieczeństwa cybernetycznego UE, która będzie wspierać państwa członkowskie w odpieraniu ataków cybernetycznych, a także nowego europejskiego systemu certyfikacji, który będzie gwarantować bezpieczne korzystanie z produktów i usług w środowisku cyfrowym. Od grudnia 2018 r. dzięki nowym przepisom wymierzonym przeciwko nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu, nabywając produkty lub usługi w internecie w UE, konsumenci nie będą już napotykać barier. Dla przedsiębiorstw oznacza to większą pewność prawa przy prowadzeniu działalności transgranicznej.

W kwietniu 2018 r. Komisja zrealizowała wszystkie pozostałe działania na rzecz jednolitego rynku cyfrowego, a w szczególności przedstawiła europejskie podejście na temat przyszłości sztucznej inteligencji, środki mające przeciwdziałać dezinformacji w internecie obejmujące ogólnoeuropejski kodeks postępowania w sprawie dezinformacji, a także warunki dotyczące uczciwości i przejrzystości w gospodarce opartej na platformach internetowych, których celem jest powstanie przyjaznego dla innowacji otoczenia dla przedsiębiorstw z UE.

Jednocześnie w grudniu 2015 r. przyjęto ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewidujące dwuletni okres przejściowy, aby umożliwić państwom członkowskim oraz ich organom osiągnięcie pełnej gotowości przed jego wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. W styczniu 2018 r. Komisja opublikowała też wytyczne, aby ułatwić stosowanie nowych przepisów o ochronie danych w całej UE.

Zob. też:


  

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1).

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

Pokrótce o RODO... Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). ##baner## W omawianym rozporządzeniu ustanowione (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przygotowany przez ministra cyfryzacji, ma sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione. Czemu ma służyć nowa ustawa o ochronie danych osobowych? Lepsza ochrona danych osobowych – to główny cel nowej ustawy. Zaproponowane (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyrok TSUE ws. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko (...)

Od 7 marca dane osobowe będą lepiej chronione

Od 7 marca dane osobowe będą lepiej chronione

Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje już ponad 9 lat – jak dotąd nie stworzono skutecznego systemu egzekwowania przepisów karnych w niej zawartych. Dotąd można więc uznać, że podmioty naruszające przepisy ustawy mogły się czuć bezkarne. Zmiana która wchodzi w (...)

Dokumenty publiczne lepiej chronione

Dokumenty publiczne lepiej chronione

Walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów - to główne cele ustawy o dokumentach publicznych, która weszła w życie 12 lipca 2019 r. Dzięki ustawie będzie możliwa budowa systemu bezpieczeństwa (...)

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19  Jak twierdzi rząd, szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także (...)

Co RODO przynosi obywatelom?

Co RODO przynosi obywatelom?

Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Komitety wyborcze przed rozwiązaniem powinny zadbać o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych. Sam zaś fakt utworzenia komitetu np. przez stowarzyszenie czy partię polityczną, nie jest równoznaczny z uprawnieniem tego podmiotu, do przetwarzania danych osobowych zebranych przez (...)

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (...)

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

  Jak są chronione nasze dane osobowe? Konstytucja każdemu daje uprawnienie do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z prawem. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować (...)

Transakcje nieautoryzowane

Transakcje nieautoryzowane

Co zrobić, gdy z rachunku skradziono pieniądze? Jak nie wpaść w pułapki oszustów? Jakie są obowiązki dostawców płatności, np. banków w przypadku kradzieży środków? Prezes UOKiK wspólnie z Rzecznikiem Finansowym przygotowali odpowiedzi na najczęściej (...)

Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

Stan faktyczny Mam pomysł na biznes internetowy, ale nie wiem czy nie będę łamał praw. Sprawa dotyczy stworzenia serwisu w którym przepisywałbym ogłoszenia prasowe z gazet typu Gazeta Wyborcza, Anonse itp. do portalu. Moje pytanie dotyczy tego, czy mogę to zrobić czy muszę informować (...)

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje mogą Cię sporo kosztować. Bądź czujny! Wakacje - dla wielu to czas zasłużonego relaksu i oderwania od codziennych spraw. Podczas gdy jedni korzystają z odpoczynku, niektórzy czekają na potknięcie tych pierwszych, wykorzystując wszelkie informacje pozwalające dokonać (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Cyfryzacja w budownictwie w trakcie

Cyfryzacja w budownictwie w trakcie

Teraz książkę obiektu budowlanego i dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online Od 2020 r. budownictwo przechodzi krok po kroku transformację cyfrową. Proces ten wspierają przepisy prawne, które przyspieszają kolejne usprawnienia w tym obszarze. Wśród najnowszych narzędzi (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Utajnienie akt

Utajnienie akt

Ponawiam pytanie dotyczące utajnienia akt przez policję. Śledztwo w sprawie poszukiwawczej zostało zakończone, ze względu na odnalezienie zwłok 3 zamordowanych, wcześniej poszukiwanych osób. Od Prokuratora poszkodowany otrzymał informację, że nie ma sam wglądu do akt sprawy poszukiwawczej. (...)

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Pracodawca proponując mi umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umieścił w niej, oprócz powielenia art. 101(1) KP, zapis: \"Pracownik zobowiązuję się, iż w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie podejmie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Pracodawcy, żadnego dodatkowego (...)

Jakie dokumenty można niszczyć

Jakie dokumenty można niszczyć

Chciałabym założyć firmę zajmującą się niszczeniem dokumentów, czy mogę niszczyć wszystkie dokumenty, które przywiozą mi klienci? Proponujemy następujące rozwiązanie. Niezbędne wydaje się zawieranie z każdym klientem umowy, w której szczegółowo zostanie określone, jakie (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy udostępniając projekt organ narusza tajemnicę przedsiębiorcy/inwestora? Budynek jest w 100% prywatny, (...)

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Syn odbywa karę w zakładzie karnym, w październiku ma szansę wyjścia na zwolnienie warunkowe. Problem polega na tym, że sprawę chcemy przekazać do kasacji. Czy brak akt głównych może mieć wpływ na to, że prośba o zwolnienie warunkowe zostanie odrzucona (ponieważ akta pójdą do Sądu (...)

Imię i nazwisko- dane osobowe chronione

Imię i nazwisko- dane osobowe chronione

Samo nazwisko i imię nie można traktować jako dane osobowe, ponieważ wiele osób może podobnie się nazywać. Czy można umieścić imiona, nazwiska i oceny studentów bez ich zgody na przetwarzanie danych na jakieś darmowej stronie internetowej, z której nie wynika na jakiej uczelni studiują, (...)

Ujawnienie danych o zarobkach przed sądem

Ujawnienie danych o zarobkach przed sądem

W trakcie rozprawy sądowej o alimenty od dziadka na wnuka sąd zadaje pytania na sali sądowej i upublicznia dla strony pozywającej (powoda) wszystkie dane o zarobkach osoby pozwanej. W ten sposób powód może dowolnie publikować zasłyszane na sali rozpraw i na podstawie kopii dostarczonych dokumentów (...)

Ujawnienie treści SMS-ów przez operatora

Ujawnienie treści SMS-ów przez operatora

Jeśli jedna ze stron w sprawie rozwodowej próbuje udowodnić tzw. "zdradę" czy może zwrócić się do sądu z prośbą o uzyskanie od operatora sieci GSM i odtajnienie korespondencji sms-owej? Czy taka możliwość zachodzi również w przypadku korespondencji e-mailowej? Jak w takich przypadkach (...)

Dobra prawne chronione przez art. 231 Kodeksu karnego

Dobra prawne chronione przez art. 231 Kodeksu karnego

Jakie dobra prawne chroni art. 231 Kodeksu karnego, określający odpowiedzialność karną funkcjonariuszy publicznych? Przedmiotem ochrony w art. 231 Kodeksu karnego jest jakiekolwiek dobro prawne, bez względu na to, czy należy ono do sfery prywatnej czy sfery publicznej. Bezpośrednio chronionym (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne:   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) (...)

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym

Urząd skarbowy wszczął kontrolę mojej osoby i zażądał oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika. Pytania zawarte w tym oświadczeniu przygotowane przez urząd skarbowy są tak dalece osobiste, że udzielenie moim zdaniem takich informacji jest zbyt niebezpieczne (...)

Udostępnienie dokumentów z archiwum państwowego

Udostępnienie dokumentów z archiwum państwowego

Złożyłem i opłaciłem wniosek o doszukanie w archiwum państwowym aktów notarialnych dokumentujących przekazanie mi gospodarstwa rolnego przez mojego ojca. Jeden z odszukanych aktów dokumentuje przekazanie darowizną części gruntów przez ojca mojej siostrze. Chciałbym go również uzyskać (...)

Zwolnienia grupowe a związki zawodowe

Zwolnienia grupowe a związki zawodowe

Czy Komisja Zakładowa i Komisja Rewizyjna są chronione podczas zwolnień grupowych w sytuacji kiedy Związek Zawodowy powstał w trakcie procedur związanych ze zwolnieniami lecz przed ogłoszeniem list pracowników do zwolnienia? Ustawa o związkach zawodowych stanowi w art. 32, że pracodawca nie (...)

Udostępnianie prac dyplomowych

Udostępnianie prac dyplomowych

Na jakiej podstawie prawnej studenci i nauczyciele akademiccy mogą przeglądać w czytelni prace dyplomowe innych osób? Na jakiej podstawie prawnej studenci i nauczyciele akademiccy mogą przeglądać w czytelni prace dyplomowe innych osób? Prace dyplomowe studentów są chronione prawem autorskim, (...)

Imię i nazwisko- dane osobowe chronione

Imię i nazwisko- dane osobowe chronione

Samo nazwisko i imię nie można traktować jako dane osobowe, ponieważ wiele osób może podobnie się nazywać. Czy można umieścić imiona, nazwiska i oceny studentów bez ich zgody na przetwarzanie danych na jakieś darmowej stronie internetowej, z której nie wynika na jakiej uczelni studiują, (...)

Utajnienie akt

Utajnienie akt

Ponawiam pytanie dotyczące utajnienia akt przez policję. Śledztwo w sprawie poszukiwawczej zostało zakończone, ze względu na odnalezienie zwłok 3 zamordowanych, wcześniej poszukiwanych osób. Od Prokuratora poszkodowany otrzymał informację, że nie ma sam wglądu do akt sprawy poszukiwawczej. (...)

Ujawnienie danych o zarobkach przed sądem

Ujawnienie danych o zarobkach przed sądem

W trakcie rozprawy sądowej o alimenty od dziadka na wnuka sąd zadaje pytania na sali sądowej i upublicznia dla strony pozywającej (powoda) wszystkie dane o zarobkach osoby pozwanej. W ten sposób powód może dowolnie publikować zasłyszane na sali rozpraw i na podstawie kopii dostarczonych dokumentów (...)

Jakie dokumenty można niszczyć

Jakie dokumenty można niszczyć

Chciałabym założyć firmę zajmującą się niszczeniem dokumentów, czy mogę niszczyć wszystkie dokumenty, które przywiozą mi klienci? Proponujemy następujące rozwiązanie. Niezbędne wydaje się zawieranie z każdym klientem umowy, w której szczegółowo zostanie określone, jakie (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy udostępniając projekt organ narusza tajemnicę przedsiębiorcy/inwestora? Budynek jest w 100% prywatny, (...)

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Pracodawca proponując mi umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umieścił w niej, oprócz powielenia art. 101(1) KP, zapis: \"Pracownik zobowiązuję się, iż w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie podejmie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Pracodawcy, żadnego dodatkowego (...)

Ujawnienie treści SMS-ów przez operatora

Ujawnienie treści SMS-ów przez operatora

Jeśli jedna ze stron w sprawie rozwodowej próbuje udowodnić tzw. "zdradę" czy może zwrócić się do sądu z prośbą o uzyskanie od operatora sieci GSM i odtajnienie korespondencji sms-owej? Czy taka możliwość zachodzi również w przypadku korespondencji e-mailowej? Jak w takich przypadkach (...)

Dobra prawne chronione przez art. 231 Kodeksu karnego

Dobra prawne chronione przez art. 231 Kodeksu karnego

Jakie dobra prawne chroni art. 231 Kodeksu karnego, określający odpowiedzialność karną funkcjonariuszy publicznych? Przedmiotem ochrony w art. 231 Kodeksu karnego jest jakiekolwiek dobro prawne, bez względu na to, czy należy ono do sfery prywatnej czy sfery publicznej. Bezpośrednio chronionym (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne:   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) (...)

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym

Urząd skarbowy wszczął kontrolę mojej osoby i zażądał oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika. Pytania zawarte w tym oświadczeniu przygotowane przez urząd skarbowy są tak dalece osobiste, że udzielenie moim zdaniem takich informacji jest zbyt niebezpieczne (...)

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Syn odbywa karę w zakładzie karnym, w październiku ma szansę wyjścia na zwolnienie warunkowe. Problem polega na tym, że sprawę chcemy przekazać do kasacji. Czy brak akt głównych może mieć wpływ na to, że prośba o zwolnienie warunkowe zostanie odrzucona (ponieważ akta pójdą do Sądu (...)

Udostępnienie dokumentów z archiwum państwowego

Udostępnienie dokumentów z archiwum państwowego

Złożyłem i opłaciłem wniosek o doszukanie w archiwum państwowym aktów notarialnych dokumentujących przekazanie mi gospodarstwa rolnego przez mojego ojca. Jeden z odszukanych aktów dokumentuje przekazanie darowizną części gruntów przez ojca mojej siostrze. Chciałbym go również uzyskać (...)

Zwolnienia grupowe a związki zawodowe

Zwolnienia grupowe a związki zawodowe

Czy Komisja Zakładowa i Komisja Rewizyjna są chronione podczas zwolnień grupowych w sytuacji kiedy Związek Zawodowy powstał w trakcie procedur związanych ze zwolnieniami lecz przed ogłoszeniem list pracowników do zwolnienia? Ustawa o związkach zawodowych stanowi w art. 32, że pracodawca nie (...)

Udostępnianie prac dyplomowych

Udostępnianie prac dyplomowych

Na jakiej podstawie prawnej studenci i nauczyciele akademiccy mogą przeglądać w czytelni prace dyplomowe innych osób? Na jakiej podstawie prawnej studenci i nauczyciele akademiccy mogą przeglądać w czytelni prace dyplomowe innych osób? Prace dyplomowe studentów są chronione prawem autorskim, (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. Administrator danych jest obowiązany zastosować (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. Administrator danych jest obowiązany zastosować (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. ma ustawowy obowiązek prezentacji informacji konsumentom na ich wniosek. Chciałem skorzystać i zobaczyć jak wygląda taka informacja. Zarejestrowałem się na na stronie internetowej przez specjalny szyfrowany formularz podając swoje dane osobowe (w tym numer PESEL). (...)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Według ustawy o zamówieniach publicznych wszystkie oferty są jawne. Czy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w której są dane osobowe, również jest jawna? W jaki sposób udostępnić informację, że dana firma lub osoba nie jest skazana, nie naruszając ustawy o ochronie danych osobowych? (...)

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Byłem oskarżonym w sprawie karnej, lecz zostałem uniewinniony. Ponad 6 miesięcy temu wysłałem wniosek o usunięcie kartoteki policyjnej, w której są moje dane. Otrzymałem odpowiedź, iż kartoteka zostanie usunięta, jednakże jak do tej pory nie zostałem poinformowany o fakcie usunięcia kartoteki. (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Chodząc na spotkania biznesowe w prawie każdym biurowcu ochrona żąda okazania dowodu osobistego lub innego dowodu ze zdjęciem i spisuje nr dowodu. Czy jest to zgodne z prawem? Po pierwsze gromadzą moje dane osobowe tak ważne jak moje imię, nazwisko i dowód osobisty. Jestem przekonany, że nie (...)

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Operator serwisu internetowego (agent) ma zawarte umowy agencyjne z dostawcami usług noclegowych (zleceniodawcy) i występuje wobec klientów jako agent turystyczny (działa na zlecenie dostawców, a nie klientów). Klienci podczas rezerwacji podają dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, miejsce (...)

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Chciałbym na swojej stronie internetowej umieścić dane niekompetentnego pracownika, tak aby przyszli pracodawcy/ klienci mogli uniknąć niepotrzebnych nerwów. Czy będzie to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych? Chcę na stronie umieścić imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu owej (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące miejsca zamieszkania, odbycia służby wojskowej w Rosji carskiej, Rosji bolszewickiej, służby (...)

Ujawnienie adresu policjanta

Ujawnienie adresu policjanta

Czy ujawnienie adresu zamieszkania policjanta, bez jego zgody przez przełożonych służbowych osobom, wobec których policja prowadzi postępowanie karne, narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych? W trakcie czynności kontrolnych podczas pełnienia służby patrolowej zostaje zatrzymany (...)

Czy można odmówić podania wieku w sądzie ?

Czy można odmówić podania wieku w sądzie ?

W trakcie przesłuchiwania w sądzie jako strona lub świadek, sąd pyta o mój wiek. Jest to dla mnie krepujące, gdyż wszyscy na rozprawie dowiadują się ile mam lat, poza tym uważam, że takie pytanie narusza ochronę danych osobowych. Czy w sądzie mam prawo odmówić podania swojego wieku? Za (...)

GIODO

GIODO

Firma przechowuje w systemie CRM następujące dane: imię, nazwisko, stanowisko, firma, adres firmy, telefon służbowy, telefon komórkowy, adres e-mail firmowy.Czy podany zestaw danych możemy określić jako dane osobowe wymagające rejestracji w GIODO w świetle ustawy o ochronie danych osobowych (...)

Baza forum dyskusyjnego a GIODO

Baza forum dyskusyjnego a GIODO

Jedna z osób, pisząca na administrowanym przeze mnie Forum sugeruje mi rejestrację bazy obsługującej Forum u GIODO. Nadmieniam, że rejestracja jest dobrowolna, korespondencja e-mail obsługiwana jest przez Forum (adresy e-mail ukryte są dla Użytkowników), skrypt forum nie wymaga i nie przewiduje (...)

Bezprawne wykorzystywanie danych osobowych

Bezprawne wykorzystywanie danych osobowych

Dostaje listy z różnych nieznanych mi firm (bez adresu), że coś wygrałem i tego typu bzdury. Nawet moja nazwisko jest napisane z błędem, ale adres się zgadza. Czy mogę zakazać im przysyłania mi tych listów i wykorzystywania moich danych? Jak to zrobić? Dane osobowe podlegają w Polsce prawnej (...)

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Czy CV należy podpisywać oraz czy trzeba podpisywać klauzulę na temat przetwarzania danych osobowych? Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny (...)

Zamieszczanie na stronie internetowej danych pracownika

Zamieszczanie na stronie internetowej danych pracownika

Cz mój pracodawca może bez mojej zgody zamieszczać na stronie internetowej firmy moje nazwisko i stanowisko na jakim pracuje (jestem nauczycielem)? Nazwisko jest dobrem osobistym człowieka - ujawnienie go bez zgody osoby, której nazwisko jest ujawniane, stanowi naruszenie jego dóbr (...)

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania zaproszenia dla zięcia na czas dłuższy niż 3 miesiące, tłumacząc to zbyt niskimi dochodami (...)