Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

Jakie uprawnienia przysługują funkcjonariuszom Straży Granicznej wobec cudzoziemca w toku postępowań?

Wywiad i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca

Według ustawy o cudzoziemcach w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy funkcjonariusze Straży Granicznej mogą wykonywać czynności polegające na:

 1. przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; 

 2. ustalaniu miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym. 

Sprawdzenie lokalu  

Jeżeli w wyniku ww. czynności nie potwierdzono informacji podanych przez cudzoziemca lub zgromadzone informacje okazały się sprzeczne albo nasuwają wątpliwości odnośnie ich prawdziwości funkcjonariusze Straży Granicznej mogą dokonać sprawdzenia lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu. Funkcjonariusze Straży Granicznej dokonujący sprawdzenia takiego lokalu mają prawo:

 1. wejścia do lokalu,  

 2. żądania okazania rzeczy i przedmiotów należących do cudzoziemca, 

 3. żądania udzielenia wyjaśnień  - w celu potwierdzenia pobytu cudzoziemca w sprawdzanym lokalu. 

Podczas przeprowadzania ww. czynności powinien być obecny cudzoziemiec lub osoba trzecia, jeśli lokal znajduje się w jej posiadaniu, albo inny dorosły domownik. Czynności te nie mogą być podejmowane i przeprowadzane w porze nocnej. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzają je za zgodą cudzoziemca. W przypadku gdy cudzoziemiec nie wyrazi zgody na dokonanie sprawdzenia lokalu albo utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie tych czynności, uznaje się, że informacje o faktycznym miejscu pobytu cudzoziemca nie zostały potwierdzone.

Jeżeli dokonanie sprawdzenia lokalu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od cudzoziemca, funkcjonariusze Straży Granicznej informują o tym fakcie organ prowadzący postępowanie oraz przekazują mu informacje zgromadzone w toku czynności obejmujących przeprowadzanie wywiadu środowiskowego i ustalanie miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym.

Jak funkcjonariusze Straży Granicznej mają przeprowadzać wywiad środowiskowy w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców?

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców. Rozporządzenie to określa sposób i tryb przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wywiadu środowiskowego, zakres tego wywiadu oraz miejsce i czas jego przeprowadzania, a także formę sprawozdania sporządzanego z przeprowadzonego wywiadu.

Wywiad przeprowadzany przez funkcjonariusza Straży Granicznej obejmuje informacje o:

 1. danych cudzoziemca, wobec którego prowadzone jest postępowanie, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-8, 11-18 oraz 20 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. imię (imiona) i nazwisko; nazwisko poprzednie; nazwisko rodowe; płeć; imię ojca; imię i nazwisko rodowe matki; data urodzenia lub wiek; miejsce i kraj urodzenia; obywatelstwo; narodowość; stan cywilny;  wykształcenie; zawód wykonywany; miejsce pracy; miejsce zamieszkania lub pobytu; informacje o karalności, o prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o wykroczenia oraz o wydanych w stosunku do niego orzeczeniach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym; dane wymagane w zaproszeniu); 

 2. miejscu pobytu cudzoziemca; 

 3. członkach rodziny cudzoziemca oraz osobach, z którymi zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym; 

 4. wykonywaniu przez cudzoziemca pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej; 

 5. podjęciu lub kontynuacji przez cudzoziemca nauki lub szkolenia zawodowego; 

 6. sytuacji materialnej i warunków bytowych cudzoziemca; 

 7. podejmowaniu przez cudzoziemca działań mogących mieć wpływ na ochronę bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo stanowiących zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. 

Wywiad przeprowadza się w terminie umożliwiającym zakończenie postępowania prowadzonego wobec cudzoziemca na zasadach i w terminie, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Funkcjonariusz przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywiadu zapoznaje się z posiadanymi przez Straż Graniczną informacjami dotyczącymi cudzoziemca.

Wywiad przeprowadza się we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego zamieszkania lub pobytu oraz w miejscu jego pracy, nauki lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wywiad może być przeprowadzany we wskazanym przez cudzoziemca miejscu zamieszkania lub pobytu jego małżonka lub innego członka rodziny, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym. 

Wywiad przeprowadza się w godzinach od 600 do 2200.

Przed rozpoczęciem wywiadu umundurowany funkcjonariusz jest obowiązany podać osobie udzielającej informacji stopień oraz imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i cel przeprowadzenia wywiadu. Nieumundurowany funkcjonariusz, przed rozpoczęciem wywiadu, poza ww. obowiązkiem, okazuje legitymację służbową, a na żądanie osoby udzielającej informacji umożliwia odnotowanie numeru tej legitymacji, nazwy organu, który ją wydał, oraz nazwiska funkcjonariusza. 

Funkcjonariusz przeprowadzający wywiad zbiera informacje wypunktowane wyżej od rodziny cudzoziemca, osób z nim zamieszkujących i sąsiadów, przełożonych w miejscu jego pracy, nauczycieli lub wychowawców w szkole oraz od innych osób lub instytucji, które mogą posiadać wiedzę o cudzoziemcu.

Po zakończeniu wywiadu funkcjonariusz niezwłocznie sporządza sprawozdanie. Sprawozdanie zawiera: 

 1. imię i nazwisko funkcjonariusza przeprowadzającego wywiad; 

 2. imię i nazwisko cudzoziemca; 

 3. imię i nazwisko osoby udzielającej informacji; 

 4. miejsce przeprowadzenia wywiadu; 

 5. wyjaśnienia i informacje ustalone w toku wywiadu; 

 6. ewentualne uwagi; 

 7. datę przeprowadzenia wywiadu; 

 8. podpis funkcjonariusza przeprowadzającego wywiad. 

Sprawozdanie sporządza się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu. 

W tej samej sprawie można przeprowadzać, w zależności od liczby osób udzielających informacji, kilka wywiadów. Z każdego wywiadu sporządza się odrębne sprawozdanie. Sprawozdanie z wywiadu dołącza się do akt postępowania, w toku którego przeprowadza się wywiad. 

Jak funkcjonariusze Straży Granicznej mają dokonywać sprawdzania lokalu cudzoziemca? 

Także od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Rozporządzenie to określa: tryb sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, dokumenty upoważniające do przeprowadzenia sprawdzenia lokalu oraz sposób dokumentowania sprawdzenia lokalu. 

Przed przystąpieniem do sprawdzenia lokalu cudzoziemcowi należy doręczyć zawiadomienie o sprawdzeniu lokalu. Zawiadomienie powinno być doręczone cudzoziemcowi, w sposób przewidziany w art. 11a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. pod wskazanym przez niego adresem lub w każdym miejscu, gdzie zastanie się adresata; w miejscu pracy adresata osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji; cudzoziemcom pozbawionym wolności pisma - za pośrednictwem administracji zakładu, w którym przebywają; w razie wyjazdu za granicę i niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń w kraju i powiadomienia o tym organu prowadzącego postępowanie w sprawie, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem), co najmniej 10 dni przed terminem sprawdzenia lokalu wskazanym w tym zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera: 

 1. oznaczenie organu Straży Granicznej przeprowadzającego sprawdzenie lokalu; 

 2. imię i nazwisko cudzoziemca, który wskazał jako miejsce pobytu lokal podlegający sprawdzeniu; 

 3. adres lokalu podlegającego sprawdzeniu; 

 4. planowaną datę i godzinę rozpoczęcia sprawdzenia lokalu. 

W uzasadnionych przypadkach, w razie nieprzeprowadzenia sprawdzenia z przyczyn zależnych od cudzoziemca, na jego wniosek, można wyznaczyć, nie więcej niż jeden raz, nowy termin sprawdzenia lokalu. 

Sprawdzenie lokalu jest dokonywane przez co najmniej 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Sprawdzenia lokalu funkcjonariusze dokonują na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień wydanych przez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej albo przez upoważnione przez nich osoby. Upoważnienie zawiera: 

 • oznaczenie organu Straży Granicznej upoważniającego do dokonania sprawdzenia lokalu; 

 • datę i miejsce wydania upoważnienia oraz jego numer; 

 • wskazanie podstawy prawnej sprawdzenia lokalu; 

 • imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Granicznej uprawnionego do sprawdzenia lokalu oraz numer jego legitymacji służbowej; 

 • adres lokalu podlegającego sprawdzeniu; 

 • imię i nazwisko cudzoziemca, który wskazał jako miejsce pobytu lokal podlegający sprawdzeniu; 

 • wskazanie daty sprawdzenia lokalu

 • podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska służbowego. 

Funkcjonariusze przed przystąpieniem do sprawdzenia lokalu okazują cudzoziemcowi lub osobie trzeciej, jeśli lokal znajduje się w jej posiadaniu, albo innemu dorosłemu domownikowi upoważnienia oraz podają swoje stopnie, imiona i nazwiska lub okazują legitymacje służbowe w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie numerów tych legitymacji, organu, który je wydał, oraz imion i nazwisk funkcjonariuszy.

Po dokonaniu sprawdzenia lokalu funkcjonariusz sporządza notatkę służbową. Taka notatka służbowa powinna zawierać w szczególności: 

 • numery i daty upoważnień uprawniających do dokonania sprawdzenia lokalu; 

 • adres lokalu podlegającego sprawdzeniu; 

 • imiona i nazwiska funkcjonariuszy, którzy dokonali sprawdzenia lokalu; 

 • imię i nazwisko cudzoziemca, który wskazał lokal jako miejsce stałego pobytu; 

 • wskazanie osób, w obecności których dokonano sprawdzenia lokalu; 

 • datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia lokalu; 

 • fakty ustalone w toku sprawdzenia lokalu; 

 • stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis funkcjonariusza sporządzającego notatkę. 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 2008 r., Nr 236, poz. 1648);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców (Dz. U. 2008 r., Nr 236, poz. 1647);

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2006 r., Nr 234, poz. 1694, ze zm.)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Kto jest zwolniony z obowiązku meldunkowego w przypadku cudzoziemców? Od wykonywania (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w // sprawie // podejmowania i // odbywania // przez // cudzoziemców // studiów i // szkoleń oraz ich // uczestniczenia w // badaniach // naukowych i // pracach // rozwojowych. Zastępuje ono poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji (...)

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy. ##baner## Gdzie można przekroczyć granicę z Rosją, Białorusią i Ukrainą? Granicę z Rosją można (...)

Zmiana zasad studiowania, szkolenia się i prowadzenia badań naukowych przez cudzoziemców w Polsce

Zmiana zasad studiowania, szkolenia się i prowadzenia badań naukowych przez cudzoziemców w Polsce

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? 3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); podejmowania i setOstatni( '3' ); odbywania setOstatni( '4' ); przez setOstatni( '5' ); cudzoziemców setOstatni( '6' ); studiów i setOstatni( '7' ); szkoleń oraz ich setOstatni( '8' (...)

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Cudzoziemcy w Polsce nie są pozostawieni sami sobie. Na jakie wsparcie w ramach pomocy społecznej mogą liczyć? Jakie warunki muszą spełnić? Dowiedz się wiecej... Kto skorzysta? Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy społecznej – oprócz osób posiadających obywatelstwo polskie – są także cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają (...)

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem (...)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Jakie są zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej? Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz (...)

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Kim jest dzienny opiekun? W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, jest dzienny opiekun. Ustawowa instytucja dziennego opiekuna ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi (...)

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.  Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł Podstawą do wypłaty jest (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie (...)

Istotne zmiany w zakresie regulacji nabycia obywatelstwa polskiego poprzez uznanie

Istotne zmiany w zakresie regulacji nabycia obywatelstwa polskiego poprzez uznanie

W sierpniu weszły w życie nowe przepisy, które w sposób znaczący rozszerzają możliwości nabywania przez cudzoziemców zamieszkałych w Polsce obywatelstwa polskiego w trybie uznania za obywatela polskiego na mocy decyzji wojewody. Co do zasady warunkiem do uznania za obywatela polskiego jest posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu, tytułu prawnego do zajmowania (...)

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany ustawy dot. emerytur służb mundurowych przyznają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100% płatnych nadgodzin, natomiast funkcjonariusze policji, straży granicznej i Służby Więziennej za sprawą przyjętych zmian zaproponowanych przez prezydenta dot. rozszerzenia prawa zrzeszania się w związkach zawodowych, będą mogli wybrać (...)

Strażnik może już łapać piratów drogowych

Strażnik może już łapać piratów drogowych

Lista wykroczeń, za które pogranicznicy mogą nałożyć mandat, została wydłużona. Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 16 listopada, funkcjonariusze straży granicznej mogą wypisać i wręczyć mandaty kierowcom, którzy np. przekroczyli prędkość czy nie zatrzymali się do kontroli. Ponadto strażnik ukarze mandatem tych kierowców, którzy nie (...)

Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej

Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej

Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. rozszerzenia prawa funkcjonariuszy w zakresie zrzeszania się w związkach zawodowych Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej dotyczący rozszerzenia prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz (...)

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Czego dotyczą nowe przepisy?  25 lutego 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe. Stanowi ono uzupełnienie przepisów Kodeksu karnego skarbowego co do tzw. postępowania mandatowego. Nowe rozporządzenie określa: szczegółowe zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). (...)

Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Mąż obywatelki polskiej, obecnie zamieszkałej w USA, ale posiadającej miejsce stałego pobytu w Polsce jest obywatelem USA. Osoba ta chce wraz z żoną emigrować do Polski. W 2003 roku osoba ta została (...)

Zaproszenie dla przedsiębiorców zagranicznych

Zaproszenie dla przedsiębiorców zagranicznych

Jaki jest tryb postępowania w przypadku, gdy przedstawiciele pakistańskiej firmy zwracają się do polskiej firmy, aby przysłała im zaproszenia w celu otrzymania polskich wiz? Firma pakistańska jest (...)

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę legalnie poruszać się po polskich drogach na ukraińskich prawo jazdach (bez wymiany na polskie)? Jakie formalności trzeba załatwić? Niniejsza opinia prawna (...)

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Chcę wziąć ślub cywilny z obywatelką Ukrainy. Po ślubie chcemy zamieszkać w Polsce. Ona jest po rozwodzie i ma syna w wieku 17 lat (studiuje), w kwietniu 2008 r. będzie miał 18 urodziny. Czy jest (...)

Zatrudnianie cudzoziemca

Zatrudnianie cudzoziemca

Czy można zatrudnić na umowę o dzieło (tłumaczenie) Ukrainkę, posiadającą kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce bez występowania o pozwolenie na pracę? Dana osoba oświadczyła, (...)

Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego? Przepisy ustawy prawo (...)

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Reprezentuję spółkę z o. o. z udziałem kapitału zagranicznego, gdzie dwóch udziałowców to cudzoziemcy. Działalność firmy opiera się głównie na świadczeniu usług technicznych na terenie (...)

Spółka z o.o. z obcokrajowcem

Spółka z o.o. z obcokrajowcem

Chcę utworzyć sp. z o.o. z obywatelem Ukrainy, gdzie ja miałbym 51% udziałów a pozostałe udziały małżeństwo z obywatelstwem Ukrainy. Czy są przeszkody w utworzeniu takiej spółki z o.o.? Czy (...)

Status uchodźcy a studia

Status uchodźcy a studia

W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce? Ustawa o szkolnictwie wyższym rozróżnia (...)

Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

Mam 17 lat w prokuraturze toczy się moja sprawa w związku z popełnieniem przeze mnie przestępstwa (posiadanie małej ilości marihuany) - po otrzymaniu odpowiednich ekspertyz prokuratura zadecyduje (...)

Środki dowodowe w postępowaniu karnym

Środki dowodowe w postępowaniu karnym

Jestem oskarżona o telefoniczne grożenie pozbawienia życia - z art. 190 KK. Nie ma jakichkolwiek podstaw, by wysuwać takie oskarżenie. Oświadczam, że nigdy do tej osoby nie dzwoniłam. Niemniej (...)

Wywiad środowiskowy w procesie karnym

Wywiad środowiskowy w procesie karnym

Prokuratura skierowała przeciwko mojej osobie akt oskarżenia zarzucając mojej osobie zniszczenie mienia o wartości 500 zł. W trakcie postępowania przygotowawczego nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego (...)

Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

Na jakiej podstawie zarządza się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego? Nigdy nie byłam karana ani też nigdy nie weszłam w konflikt z prawem, dlaczego więc jedynie na podstawie stwierdzenia jednej (...)

Wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego

Wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego

W jaki sposób przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, działającego na podstawie ustawy o pomocy społecznej?  Kwestie rodzinnego wywiadu środowiskowego reguluje Rozporządzenie (...)

Nieruchomość w spadku dla cudzoziemca

Nieruchomość w spadku dla cudzoziemca

Jestem obywatelką niemiecką, mieszkającą w Polsce, posiadającą kartę stałego pobytu. Jestem właścicielem nieruchomości - działki z domem jednorodzinnym, którą nabyłam w grudniu 2004 roku. (...)

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Jak zdefiniowany jest tzw. "drugi dom" w myśl ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców? Zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nabyciem drugiego domu (...)

Najem lokalu od cudzoziemca

Najem lokalu od cudzoziemca

Sp. z o.o. chce wynająć lokal w Warszawie od osoby fizycznej, mieszkającej na stałe w Szwajcarii. Osoba ta ma obywatelstwo polskie i szwajcarskie i stale przebywa w Szwajcarii. Umowa najmu lokalu zostanie (...)

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 sierpnia (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Zgodnie z ustawą o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, wpływał na ich treść i dopuszczał (...)

Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Pracownik Służby Celnej podczas kontroli samochodu ciężarowego marki Lublin wraz z przyczepą stwierdził, że samochód nie posiada ważnej winiety drogowej i skierował wniosek o ukaranie. Czy Służba (...)

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu (...)

FORUM PRAWNE

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

Czy osoba na rencie ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych POMOCY PROSZĘ O ODPOWIEDŹ

Czy osoba na rencie ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych POMOCY PROSZĘ O ODPOWIEDŹ Mam pytanie, moją mamę zwolnili z pracy, kłopoty firmy, ma rentę po tacie - takie pieniądze, za które się nie (...)

Zmiany w prawie o zatrudnieniu cudzoziemców.

Zmiany w prawie o zatrudnieniu cudzoziemców. Od niedawna obowiązuje nowe prawo o zatrudnianiu cudzoziemców. Od tej pory cudzoziemcy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi którzy będą chcieli pracować (...)

Spółka z o.o. zakładana przez cudzoziemców

Spółka z o.o. zakładana przez cudzoziemców Cudzoziemcy chcą otworzyć działalność w Polsce w formie spółki z o.o. Przy których czynnościach przy zakładaniu spółki muszą się stawić osobiście. (...)

Czy muszę zgodzić się na wywiad środowiskowy???

Czy muszę zgodzić się na wywiad środowiskowy??? Witam! Moja mama jest rozwiedziona z ojcem. Ja i siostra jesteśmy już pełnoletni. Ojciec z nami nie utrzymuje kontaktu. Ostatnio przyszedł do nas (...)

wywiad środowiskowy

wywiad środowiskowy Czy biegły który zajmuje sie wywiadem środowiskowym może podczas tego wywiadu informować przepytywane osoby o celu tych pytań, a konkretnie udzielać informacji jakiego rodzaju (...)

wywiad środowiskowy kuratora

wywiad środowiskowy kuratora Witam, proszę o poradę ! jestem po pierwszej rozprawie rozwodowej... i przydzielono mi ,, wywiad środowiskowy kuratora " KTO TO JEST? DLACZEGO? I PO CO? Ja mogę polecić (...)

kiedy przeprowadza sie wywiad środowiskowy?

kiedy przeprowadza sie wywiad środowiskowy? kiedy przeprowadza sie wywiad środowiskowy?

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Gdzie, jaki wniosek i jakie dokumenty trzeba złozyć, aby uzyskać alimenty z Funduszu alimentacyjnego, który "ma działać" juz od października 2008 roku ??? Słyszałam, że (...)

umowa najmu

umowa najmu Jestem głownym najemcą mieszkania tbs. Chcę kupić mieszkanie własnościowe dla siebie. W mieszkaniu jest zameldowany mój pełnoletni syn. Czy mogę wyprowadzając się zostawić go w (...)

umowa najmu

umowa najmu Proszę o pomoc!!! Wynajmowałam z koleżanką lokal użytkowy. Przez kilka mc Ona zatrudniała mnie ale później każda miała swoją działalność? Umowa najmu była na 2 osoby czyli (...)

Walka ze wspólnotą

Walka ze wspólnotą Jestem lokatorem domu który jest zamieszkiwany przez osoby które wykupiły mieszkanie jak i te które nie wykupiły,ja zaliczam się do tych drugich. Problem tkwi że jestesmy dyskryminowani (...)

Sąsiad uporczywie otwiera okno w zimne dni. POMOCY!!

Sąsiad uporczywie otwiera okno w zimne dni. POMOCY!! Witam, Od ponad roku zakupiłem mieszkanie w bloku. Od razu sąsiad z sąsiadką wydali mi się wścipscy. Zaczęło się od głupich spraw jak sprawdzanie (...)

PILNIE

PILNIE Witam serdecznie, sprawa wygląda tak: dziś rano przyjechali funkcjonariusze Straży Granicznej, z tego co wiem przeszukali mieszkanie i zatrzymali mojego dobrego kolegę. Przeprowadzili go do (...)

wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Bardzo proszę o podanie wszystkich możliwości z podaniem podstawy prawnej,kiedy mozna zwolnić pracownika na zwolnieniu (...)

nowy projekt emerytur dla mundurowych?

nowy projekt emerytur dla mundurowych? Jak ma wygladac zmiana z emeryturach po wprowadzeniu teog nowego projektu? Funkcjonariusze mają pracować o 10 lat dłużej niż obecnie i nadal będziemy dokładać (...)

Mobbing w Straży Granicznej!!

Mobbing w Straży Granicznej!! W straży granicznej w Białymstoku 39 pracowników ze 100 potwierdziło iż w placówce dla cudzoziemców gdzie służyli dochodziło do aktów mobbingu codziennie. W wyniku (...)

donos na pracodawce o mobbing

donos na pracodawce o mobbing Jakie będą konsekwencje donosu na pracodawce, jeżeli nagram to co się dzieje w firmie i złoże donos do Inspektoratu pracy? Boje się że stracę tą pracę... czy to (...)

Porady prawne