Wzory dokumentów - Strona 3

PRAWO CELNE

17.12.2022

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zm.), reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego, tj. zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wywozu towarów z tego obszaru, zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną (...)

Kodeks postępowania cywilnego (rtf, 925 kB)

25.11.2022

Kodeks postępowania cywilnego określa nie tylko postępowanie przed sądem, ale także postępowanie egzekucyjne oraz polubowne (przed sądem arbitrażowym). Ten obszerny akt prawny zawiera szereg regulacji - od określenia na początku właściwości organów, przez samo postępowanie i wyrok aż (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (rtf, 168kB)

13.11.2022

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071), uregulowano procedurę administracyjną. Akt ten dzieli się na dziesięć Działów: I Przepisy ogólne, II Postępowanie, III Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych, IV (...)

Kodeks pracy

22.10.2022

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm.). Kodeks pracy zawiera przepisy dotyczące podstawowych zasad pracy, regulacji stosunku pracy w tym sposobów nawiązywania stosunku pracy oraz regulacje dotyczące wynagrodzenia za pracę, przepisy dotyczące obowiązków (...)

Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

6.12.2016

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik. Konsumenckie postępowanie upadłościowe nie jest możliwe do przeprowadzenia z wniosku wierzyciela. Wniosek składa się do sądu powszechnego. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie 3 sędziów (...)

Pozew o ochronę osobistych praw autorskich

23.6.2016

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności (...)

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia

23.6.2016

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia powinno być złożone w formie pisemnej. Oprócz oczekiwań finansowych należy w nim zawrzeć uzasadnienie swojej prośby. Jest to właściwie najważniejsza część podania - niewłaściwie umotywowana prośba znacznie zmniejsza szanse na uzyskanie podwyżki. W (...)

Wzór zgłoszenia wierzytelności w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

23.6.2016

Z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika dochodzenie wszelkich roszczeń w stosunku do niego dopuszczalne jest w zasadzie wyłącznie w trybie i formie przewidzianej przez Prawo upadłościowe i naprawcze. Dla większości wierzycieli oznacza to konieczność zgłoszenia wierzytelności sędziemu-komisarzowi. (...)

Wzór - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - sprawozdanie finansowe (KRS-Z30)

23.6.2016

Jednym z wielu obowiązków ciążących na przedsiębiorcach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS jest coroczne składanie do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych. Nie uczynienie zadość temu obowiązkowi może skutkować nałożeniem kar pieniężnych na osoby odpowiedzialne za reprezentację (...)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sektorowego

23.6.2016

Podmioty udzielające tzw. zamówień sektorowych mają, podobnie jak w „sektorze klasycznym”, obowiązek przekazywania do publikacji ogłoszeń o wynikach postępowania - o udzieleniu zamówienia publicznego. Obowiązku tego należy dopełnić wypełniając odpowiedni formularz. W związku (...)

Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej

23.6.2016

Sprzedaż rzeczy ruchomej nie wymaga szczególnej formy, dla bezpieczeństwa można oczywiście zawrzeć umowę w formie pisemnej a nawet w formie aktu notarialnego, w sytuacji gdy rzecz ma znaczną wartość. Sprzedaż ruchomości może być dokonana pod warunkiem albo z zastrzeżeniem terminu.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

23.6.2016

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie to wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a jeżeli nie można ustalić (...)

Testament własnoręczny (3)

23.6.2016

Testament należy do czynności prawnych formalnych. Nazwą tą określa się czynności, które muszą być dokonane w formie przewidzianej ustawą, a niezachowanie formy powoduje nieważność dokonanej czynności. Podstawowym celem jest, aby moc prawną miała tylko prawdziwa wola osoby sporządzającej (...)

Umowa o przygotowanie biznes planu

23.6.2016

Aby jakakolwiek inwestycja mogła zostać zrealizowana, musimy zagwarantować jej niezbędne środki do sfinansowania. W tym celu niejednokrotnie konieczne będzie uzyskanie kredytu bankowego. Aby uzyskanie kredytu było możliwe, musimy przedstawić bankowi wymaganą dokumentację. Wśród niej, jednym (...)

Pozew o obniżenie alimentów na dzieci

23.6.2016

Podstawą skierowania do sądu pozwu o obniżenie alimentów jest przepis art. 135 § 1 kro, stanowiący, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jeśli więc po zawarciu ugody sądowej bądź (...)

Umowa dzierżawy kiosków gastronomicznych

23.6.2016

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach (...)

Wniosek o urlop macierzyński

23.6.2016

Pracownicy w ciąży przysługuje w związku z urodzeniem dziecka prawo do urlopu macierzyńskiego. Co do zasady urlop ten przysługuje od dnia urodzenia dziecka, ale na wniosek pracownicy może on być udzielony co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną data urodzenia dziecka. Po urodzeniu dziecka (...)

Pozew rozwodowy - bez orzekania o winie

23.6.2016

Co do zasady orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku skutki będą takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Zgodne żądanie małżonków (...)

Wniosek o sprostowanie wyroku sądu administracyjnego

23.6.2016

Gdy otrzymamy z sądu odpis wyroku wydanego w naszej sprawie, zawsze warto jest sprawdzić, czy w wyroku tym nie znajdują się jakieś niedokładności, błędy rachunkowe czy inne błędy pisarskie lub omyłki. Mogą one często utrudnić w znacznym stopniu wykonanie wydanego w sprawie wyroku. Dlatego (...)

Wzór pozwu o zapłatę odszkodowania z umowy ubezpieczenia OC

23.6.2016

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (...)

Odstąpienie od umowy na odległość

23.6.2016

Dokument jest oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług (ważna jest więc data wskazana na umowie) bądź daty dostarczenia towaru zakupionego w Internecie, konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny. (...)

Druk upoważnienia do wykonywania kontroli abonamentu RTV

23.6.2016

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi wraz ze wzorem druku upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (...)

Pozew o zachowek

23.6.2016

Problem zachowku powstaje wyłącznie w przypadku dziedziczenia testamentowego. Często rozporządzenie całym majątkiem na rzecz obcej osoby jest dla najbliższych krewnych spadkodawcy krzywdzące, z uwagi np. na to, że majątek powstawał wysiłkiem całej rodziny. Z tego też względu instytucja (...)

Pozew o eksmisję

23.6.2016

W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu wynajmujący może wypowiedzieć umowę po spełnieniu określonych warunków. Najemca musi być w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, a przed wypowiedzeniem wynajmujący musi uprzedzić (...)

Pozew o wykup zajętej części nieruchomości

23.6.2016

Jeżeli przy wnoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu może żądać albo stosownego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu oraz części, która na skutek budowy (...)

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów

23.6.2016

Aby zmienić wysokość alimentów, należy wystąpić z pozwem o podwyższenie/zmniejszenie alimentów do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda lub pozwanego. W pozwie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające zmianę poprzez załączenie do pozwu dokumentów (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika