Przedawnienie roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych

Pytanie:

W jakich terminach przedawniają się roszczenia o naprawienie szkody z czynu niedozwolonego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca ogranicza czasową możliwość dochodzenia roszczeń poprzez wprowadzenie instytucji przedawnienia. W przypadku roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych (rozumiane są one szeroko, jako zachowania sprzeczne z prawem i zasadami współżycia) termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Właściwą chwilą w celu określenia początku trzyletniego biegu przedawnienia jest moment „dowiedzenia się o szkodzie”, gdy poszkodowany „zdaje sobie sprawę z ujemnych następstw zdarzenia wskazujących na fakt powstania szkody”; inaczej rzecz ujmując, gdy ma „świadomość doznanej szkody” (por. uchwałę składu 7 sędziów SN z 11 lutego 1963 r., III PO6/62, OSNCP 1964, nr 5, poz. 87). Takie samo stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z 18 września 2002 r., III CKN 597/00 (LexPolonica nr 1423462).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

NA SKÓTY