Prawo do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym

Pytanie:

"W najbliższym czasie odbędzie się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, ale ewentualny spadek został wcześniej (2 lata temu) przekazany w formie darowizny jednemu ze spadkobierców ustawowych. Co można zrobić i w jakiej formie, aby wystąpić o zachowek, jeśli taki należałby się jeszcze innym spadkobiercom ustawowym (wnukom). Czy każde z dorosłych wnuków występuje o zachowek oddzielnie, czy mogą to zrobić razem. Czy składając wniosek o zachowek należy specjalnie go uzasadniać. Co należy załączyć do takiego wniosku? Czy dobrze było by wynająć adwokata, aby postępowanie o zachowek było skuteczne, skoro nie mamy doświadczenia w takim postępowaniu."

Odpowiedź prawnika: Prawo do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym

Zasadą jest, że do spadku dolicza się darowizny uczynione przez spadkobiercę. Nie podlegają doliczeniu jedynie drobne darowizny, zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte, ani dokonane przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizny na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że darowizna uczynione przez spadkodawcę na rzecz spadkobiercy ustawowego, wyczerpująca cały spadek podlega doliczeniu do spadku.

Jeżeli darowizna uczyniona została na rzecz spadkobiercy ustawowego, obowiązany jest on do zaspokojenia spadkobierców uprawnionych do zachowku w takim zakresie, w jakim uczyniona na jego rzecz darowizna wykracza poza wysokość jemu należnego zachowku. Zachowek stanowi roszczenie przysługujące spadkobiercom ustawowym. Spadkobiercy, którzy chcą otrzymać spłatę równą wysokości zachowku powinni wystąpić z roszczeniem do osób obowiązanych. Każdy ze spadkobierców ustawowych uprawnionych do zachowków występuje ze swoim roszczeniem samodzielnie. Z roszczeniem o zapłatę zachowku uprawniony może wystąpić bezpośrednio do spadkobiercy bądź obdarowanego. Uprawniony do zachowku nie musi więc dochodzić zachowku przed sądem, jeżeli zobowiązany dobrowolnie spełnił jego roszczenie z tytułu zachowku.

Należy jednak wziąć pod uwagę kwestię zasadności roszczenia o zachowek, gdy nie ma testamentu: Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

Na stronach naszego serwisu znajdzie Pan pozew o zapłatę zachowku Pozew o zapłatę z tytułu zachowku

W pozwie o zapłatę zachowku należy powołać fakty i dowody na ich poparcie, że przysługuje Panu uprawnienie do zachowku. Aby wskazać spadkobierców należałoby przedstawić jako dowód odpis stwierdzenia nabycia spadków. Dla udowodnienia przynależności do kręgu spadkobierców ustawowych może Pan posłużyć aktami stanu cywilnego. Wymienienie konkretnych okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie uzależnione jest od okoliczności stanu faktycznego.

Dla złożenia pozwu o zachowek nie jest konieczna reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika. Nie ma więc przeszkód, aby sporządził/a Pan/Pani pozew samodzilnie. Jeżeli jednak ze względu na skomplikowane okoliczności faktyczne, a także inne względy uważa Pan/Pani, że konieczna będzie reprezentacja w postępowaniu przez profesjonalnego pełnomocnika nie ma przeszkód, aby reprezentował Pana/Panią profesjonalny pełnomocnik. Wynajęcie profesjonalnego pełnomocnika stanowi indywidualną decyzję Użytkownika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika