3.2.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Skutki rozwodu

Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie „wychodzą” ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają własną, zmienia się ich stan cywilny, dane osobowe, powstają między nimi nowe relacje majątkowe, są obowiązani do wzajemnego wsparcia, lojalności, a także do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Tworzy się między nimi więź emocjonalna, fizyczna, a także wspólnota gospodarcza. Rozwód zostaje orzeczony, ponieważ żadna z tych więzi między małżonkami już nie istnieje. Nie wiąże ich żadne uczucie, nie współżyją ze sobą seksualnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Jednakże przez samo zawarcie małżeństwa, a także w trakcie jego trwania nawiązały się między małżonkami wspólne relacje w wielu płaszczyznach, zatem pojawiają się pytania jak po rozwodzie takie relacje będą się kształtować. Budzą się pytania o opiekę nad wspólnymi dziećmi, o majątek, o mieszkanie, itp. Orzeczenie rozwodowe zrywa między kobietą a mężczyzną węzeł małżeństwa. Stają się oni z powrotem osobami stanu wolnego, w związku z czym mogą ponownie zawrzeć małżeństwo, nie popełniając bigamii.

Co się dzieje z majątkiem wspólnym małżonków?

Orzeczenie rozwodu powoduje, iż między małżonkami automatycznie ustaje system wspólności ustawowej, a w miejsce jego wchodzi rozdzielność majątkowa. Ma to zastosowanie oczywiście tylko do wypadku, jeżeli małżonkowie nie zawarli ze sobą umowy majątkowej, tzw. intercyzy, którą wprowadzili system rozdzielności majątkowej.

Wspólność ustawowa zakłada istnienie trzech majątków: męża, żony i majątku wspólnego, który służy na utrzymanie i zaspokajanie potrzeb rodziny. Rozwód powoduje, że od tej chwili każdy z małżonków ma już tylko swój majątek odrębny. Co się jednak dzieje ze wspólnym majątkiem małżonków po rozwodzie? Do chwili rozwodu, majątek wspólny był niepodzielną masą, która łącznie przysługiwała obydwojgu małżonkom. Po tej chwili, stał się współwłasnością rozwiedzionych, z równymi udziałami w tym majątku. Oznacza to tyle, że każdemu z małżonków przysługuje tyle samo z majątku wspólnego. Nie ma znaczenia fakt, że tylko jeden z małżonków pracował zarobkowo, a drugi zajmował się domem i w zasadzie nie powiększał majątku dorobkowego małżonków. Praca w domu bowiem i wychowywanie wspólnych dzieci, traktowane jest tak samo, jak praca zarobkowa. Podział majątku wspólnego, tzn. określenie co do kogo będzie należało, z ewentualnymi spłatami lub dopłatami na rzecz jednego lub drugiego małżonka, może nastąpić zarówno w drodze umowy między rozwiedzionymi małżonkami, jak i w drodze orzeczenia sądowego. Jeżeli o podziale ma orzec sąd, to w zasadzie przeprowadza się go w postępowaniu sądowym już po orzeczeniu rozwodu. Sąd może jednak orzec na wniosek jednego z małżonków o podziale w wyroku rozwodowym, jeżeli nie spowoduje to zbytniej zwłoki w postępowaniu (nie będzie między małżonkami sporne co, komu, ma przypaść). W trakcie postępowanie o podział majątku wspólnego, sąd może rozstrzygnąć również o tym, iż udziały małżonków w majątku dorobkowym nie będą równe, np. żonie należy się ¾, a mężowi ¼ majątku. Sad rozpatruje taką kwestię jedynie na wniosek jednego z małżonków. Żądanie ustalenia nierównych udziałów może nastąpić, jeżeli:

 • małżonek zażąda, żeby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do powstania majątku wspólnego. Uwzględnia się zarówno środki wypracowane przez każdego z małżonków, jak również nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • zaistnieją ważne powody, dla których małżonek zgłosił takie żądanie. Za ważne powody należy uznać: nieprzyczynianie się zdolnego do pracy małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny, opuszczenie małżonka bez uzasadnionego powodu, skazanie na karę długoletniego więzienia, pijaństwo, narkomania, trwonienie przez małżonka dochodów.

Przy podziale majątku każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z tego majątku na majątek odrębny; może on również żądać zwrotu wydatków i nakładów jakie poczynił ze swojego majątku odrębnego na majątek wspólny. Za wydatki należy uznać koszty związane z nabyciem jakiegoś przedmiotu, za nakłady zaś, koszty poniesione w celu zachowania, eksploatacji lub ulepszania przedmiotu, który już się znajduje w majątku, np. żona za zarobek męża kupiła sobie bardzo drogie futro, mąż wyremontował swoje mieszkanie ze środków stanowiących majątek wspólny.

Komu po rozwodzie przysługuje władza rodzicielska?

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci, sąd musi w wyroku rozwodowym orzec, komu będzie przysługiwała władza rodzicielska nad nimi. Sąd może:

 • władzę rodzicielską przyznać obojgu małżonkom – wtedy, gdy z całokształtu okoliczności związanych ze stosunkiem rodziców do dziecka i troską o jego dobro wynika, że mimo rozwodu rodzice dalej będą harmonijnie współdziałać dla jego dobra i w zgodzie z tym dobrem będą dziecko wychowywać,
 • władzę rodzicielską przyznać jednemu z rodziców, a władzę drugiego ograniczyć do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka – jeżeli z okoliczności wynika, że rodzice nie będą współpracować ze sobą harmonijnie przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Sąd wtedy przyznają ją temu z nich, który daje lepsze gwarancje należytej opieki nad dzieckiem, troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy. Powinien w szczególności rozważyć, z którym z rodziców łączą dziecko silniejsze więzy uczuciowe, emocjonalne i zażyłość. Powinien również dokładnie określić, do jakich obowiązków i uprawnień ogranicza władzę drugiego rodzica, np. organizowanie mu wypoczynku lub określa mu czas i miejsce widywania się z dzieckiem,
 • pozbawić jednego lub obydwoje rodziców władzy rodzicielskiej – gdy sąd na podstawie zebranego materiału w sprawie dojdzie do przekonania, że rodzic lub rodzice nie mogą sprawować władzy rodzicielskiej bądź z powodu trwałej przeszkody, np. kalectwo, bądź dlatego, że w rażący sposób zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka albo nadużywają swojej władzy. Jeżeli sąd pozbawił władzy rodzicielskiej tylko jednego małżonka, skupia się ona w osobie drugiego, jeżeli zaś obydwoje małżonkowie zostaną jej pozbawieni, ustanawia się dla dziecka opiekuna.

Jak kształtuje się kwestia alimentacji wspólnych dzieci po rozwodzie?

Sąd ma obowiązek w wyroku rozwodowym określić wysokość, w jakiej każdy z rozwiedzionych małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jest to konsekwencja zasady, iż każdy z rodziców ma obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb nie mogącego utrzymać się samodzielnie dziecka, w stopniu, jaki odpowiada możliwościom zarobkowym i majątkowym danego rodzica. Obowiązek ten jest niezależny od sprawowania bądź niesprawowania władzy rodzicielskiej. W praktyce, jeżeli dziecko stale przebywa u jednego z rodziców, który je utrzymuje i wychowuje, sąd zasądza rentę alimentacyjną od drugiego rodzica, natomiast tego, u którego dziecko przebywa, zobowiązuje do spełniania świadczeń alimentacyjnych w naturze (pożywienie, odzież, itp.) oraz do osobistych starań o wychowanie dziecka. Ustalając alimenty sąd uwzględnia możliwości zarobkowe rodzica oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Jak po rozwodzie zostaje uregulowana kwestia wspólnego mieszkania?

W zależności od tego, jakie będą w tej sprawie wnioski małżonków, sąd wyda, po rozważeniu wszelkich okoliczności sprawy, stosowne orzeczenie; może ono polegać na:

 • orzeczeniu eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania – zostaje orzeczona tylko na żądanie drugiej strony i tylko w sytuacjach wyjątkowych. Ma to miejsce w przypadku, gdy jeden z małżonków swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne z nim zamieszkiwanie, np. stale nadużywa alkoholu, wszczyna awantury i dokonuje na rodzinie aktów przemocy. Sąd nie może jednak orzec eksmisji, jeżeli mieszkanie należy do majątku odrębnego skandalicznie zachowującego się małżonka. Jest przecież jego właścicielem! Jeżeli jednak jest ono przedmiotem współwłasności małżonków (obydwoje właścicielami), eksmisja jest jak najbardziej dopuszczalna,
 • przyznaniu wspólnego mieszkania jednemu małżonkowi – orzeczone tylko na zgodny wniosek obydwu stron i jeżeli małżonek, który opuszcza mieszkanie, wyrazi na to zgodę bez dostarczenia mu lokalu zamiennego lub lokalu socjalnego.Wskutek wydania takiego orzeczenia małżonek opuszczający mieszkanie traci prawo do tego lokalu, czyli w zależności od tego czy to będzie najem, czy spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, czy własność domku jednorodzinnego, czy wreszcie własność odrębnego od gruntu lokalu, małżonek zawsze straci swoje do niego prawo, np. mąż zostawia żonie dom jednorodzinny, co oznacza, że w księdze wieczystej jedynie żona zostanie uwidoczniona jako właściciel. Oczywiście nie oznacza to, że małżonek opuszczający mieszkanie, nie może żądać odpowiedniej gratyfikacji finansowej z tego tytułu,
 • podziale wspólnie zajmowanego mieszkania – sąd orzeka podział jedynie na zgodny wniosek małżonków. Wniosek może określać sposób podziału mieszkania, w wyniku którego małżonkom mają przypaść określone przez nich części mieszkania, np. strony określają, że mąż będzie zajmował pokój gościnny i pokój, w którym do tej pory miał gabinet, a żona sypialnię pokój nie mieszkającego już z rodzicami dziecka. Jednakże sąd orzekając o podziale musi mieć na względzie przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej. Zatem, jeżeli uzna podział wskazany przez strony z niezgodny z tym założeniem, podzieli mieszkanie w taki sposób, w jaki uzna za najbardziej słuszny w zaistniałej sytuacji,
 • określeniu sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez małżonków po rozwodzie - sąd takie rozstrzygnięcie zamieszcza zawsze gdy małżonkowie nie wnioskowali o wyżej podane możliwości. Sąd powinien przede wszystkim postarać się o przyznanie małżonkom poszczególnych części lokalu do wyłącznego korzystania, jeżeli jest to jednak z przyczyn praktycznych niemożliwe (jednopokojowe mieszkanie), zamieścić w wyroku stosowne nakazy i zakazy, chroniące małżonka zmuszonego do współzamieszkiwania z rozwiedzionym małżonkiem, przez możliwością samowoli z jego strony, np. zakaz wprowadzania do wspólnego mieszkania osób trzecich.

Czy rozwiedziony małżonek może żądać alimentów od drugiego małżonka?

Istnieją pewne szczególne sytuacje, kiedy jeden z małżonków może żądać od rozwiedzionego współmałżonka środków utrzymania. Taką sytuacją jest przede wszystkim niedostatek jednego z nich, czyli stan, w którym małżonek nie ma żadnych lub nie ma dostatecznych środków własnych środków utrzymania, które mogłyby zaspokoić jego usprawiedliwione potrzeby.

Małżonek rozwiedziony, który nie został przez sąd uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego, znajdujący się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom. Żądanie takie jest jednak ograniczone możliwościami zarobkowymi i majątkowymi drugiego małżonka.

Małżonek niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego może żądać od małżonka wyłącznie winnego tego rozkładu, ażeby ten przyczyniał się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Warunkiem w przypadku prawa do takiego żądania jest fakt istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, powstały na skutek rozwodu. Małżonek niewinny nie musi znajdować się w niedostatku.

Czy można zachować nazwisko nabyte wskutek zawarcia małżeństwa?

Rozwiedziony małżonek ma trzy miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego na złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, o powrocie do nazwiska, które nosił bezpośrednio przed zawarciem związku małżeńskiego. Po upływie tego terminu, uprawnienie małżonka wygasa i pozostaje on przy nazwisku, które nabył wskutek zawarcia małżeństwa. Ani rozwiedziony małżonek, ani żaden inny podmiot nie mogą się domagać pozbawienia byłego małżonka prawa do zachowania po rozwodzie nazwiska, które nabył przez zawarcie związku małżeńskiego.

Pamiętaj, że:

 • Po rozwodzie udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, bez względu na stopień przyczynienia się małżonka do powstania tego majątku, jednakże w wyjątkowej sytuacji, gdy zaistnieją ważne powody, istnieje możliwość ustalenia udziałów nierównych, biorąc pod uwagę właśnie stopień przyczynienia się do powstania tego majątku,
 • Podział majątku wspólnego może nastąpić zarówno na mocy orzeczenia sądowego jak i w drodze umowy między małżonkami,
 • Sąd w wyroku rozwodowym zawsze orzeka o tym, komu po rozwodzie będzie przysługiwała władza rodzicielska, przy czym może jej pozbawić także oboje rodziców,
 • Sąd w wyroku rozwodowym zawsze określa wysokość alimentów dla wspólnych, nieusamodzielnionych dzieci,
 • Eksmisja małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania może nastąpić jedynie w wypadkach absolutnie koniecznych (pijackie awantury), jednakże nawet w takim przypadku jest niemożliwa, gdy mieszkanie stanowi własność tego małżonka,
 • Opuszczenie z własnej woli mieszkania przez byłego małżonka nie wyklucza dochodzenia przez niego należnych mu z tytułu uprawnienia do mieszkania roszczeń pieniężnych,
 • Małżonkowi, który nie został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego, jak i małżonkowi niewinnemu takiego rozkładu, przysługują w pewnych sytuacjach alimenty od drugiego małżonka,
 • Zachowanie „małżeńskiego” nazwiska, jest prawem rozwiedzionego małżonka.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Rozwód – uwagi ogólne W polskim prawie małżeńskim obowiązuje zasada trwałości małżeństwa. Polega ona na tym, że małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, czyli powinno ustać dopiero wskutek śmierci jednego z małżonków. Nie oznacza to jednak nierozerwalności węzła małżeńskiego. Jeżeli bowiem związek stał się komórką martwą, w której (...)

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

  Stan faktycznyOd kilkunastu lat mieszkam w lokalu komunalnym. Najpierw mieszkałem tam z babcią, a po jej śmierci przejąłem mieszkanie. Wtedy wyremontowałem mieszkanie. Po czym się ożeniłem i zameldowałem tam swoją żonę. Jesteśmy małżeństwem od 5 lat, jednak od 3 lat nasze małżeństwo się rozpada. Chciałbym się rozwieść w przeciwieństwie do mojej żony, której (...)

Czy możliwy jest rozwód za porozumieniem? - opinia prawna

Czy możliwy jest rozwód za porozumieniem? - opinia prawna

  Stan faktyczny Oboje z żoną zgodnie chcemy się rozwieść. Od dwóch lat nie mieszkamy ze sobą, każde żyje własnym życiem, jednak nadal się szanujemy i nie ma między nami nieporozumień. Bez kłopotów ustaliliśmy już sprawy związane z podziałem majątku i wychowaniem dziecka. Nie jesteśmy w żadnych innych związkach. Nastąpił trwały rozkład pożycia ze względu (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają.  Nawet okoliczności (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności, oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Zdarza się jednak, że powyższe staje się niewykonalne. Do 1999 r. prawo polskie przewidywało na takie zjawiska tylko jedną instytucję - rozwód. Obecnie istnieje alternatywa (...)

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Stan faktyczny Zamierzam wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy żony, na co ona się nie zgadza. Żona od 1,5 roku  utrzymuje kontakty z innym mężczyzną  (systematyczne spotkania, niekiedy wspólne wyjazdy z noclegami, setki rozmów i SMS-ów miesięcznie, o czym świadczą billingi). Przewiduję, że żona zakwestionuje swoją wyłączną winę w oparciu o nieudany, ponad (...)

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Co to jest powinowactwo? Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego z nich. Powinowactwo jest określone taką samą linią i takim samym stopniem (...)

O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

  O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym? Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. O rozwodzie orzeka właściwy sąd okręgowy. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód, małżeństwo przestaje istnieć i dotychczasowi małżonkowie stają się osobami stanu wolnego, ponadto między dotychczasowymi (...)

Instytucja wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego

Instytucja wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego

Zasadą obowiązującą w prawie spadkowym jest powołanie do dziedziczenia na podstawie ustawy żyjącego małżonka spadkodawcy. W tym kontekście pozostawanie przez spadkodawcę w chwili śmierci w związku małżeńskim stanowi przesłankę dziedziczenia jego małżonka zgodnie z art. 931 § 1 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). W razie prawomocnego orzeczenia rozwodu za życia spadkodawcy dochodzi (...)

Jakie skutki w sferze majątkowej wywiera orzeczenie separacji? - opinia prawna

Jakie skutki w sferze majątkowej wywiera orzeczenie separacji? - opinia prawna

  Stan faktyczny W marcu 2007 roku złożyłam pozew o orzeczenie separacji, przyznanie opieki nad dzieckiem i przyznanie alimentów w wysokości 2000 zł miesięcznie, bez orzekania o winie - jako przyczynę podałam alkoholizm męża. Ostatecznie, 4 sierpnia 2008 r. sąd orzekł separację, przyznając mi opiekę nad synem (14 lat) i alimenty w wysokości 600 zł miesięcznie (mąż prowadzi (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację kosztów). Nieruchomości posiadane: Działka zakupiona 25.05.2001 r. w ramach współwłasności (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia wówczas, gdy jedno i to samo prawo własności jednej i tej samej rzeczy przysługuje jednocześnie (...)

Zakaz unieważnienia małżeństwa

Zakaz unieważnienia małżeństwa

Z jakich powodów małżeństwo ustaje? Przyczynami ustania małżeństwa jest: unieważnienie małżeństwa, śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu. ##baner## Przypadki, w których unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne, wskazane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten formułuje także zasadę, iż nie (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego - nie dotyczy to przysposobienia całkowitego), stwierdzenie nieistnienia przysposobienia (np. w (...)

Formalności przy rozwodzie, czyli czas trwania, przebieg i koszty postępowania rozwodowego - opinia prawna

Formalności przy rozwodzie, czyli czas trwania, przebieg i koszty postępowania rozwodowego - opinia prawna

  Stan faktyczny W roku 1996 moja mama wyjechała do innego województwa za pracę ze względu na złą sytuację materialną, jak również nie układające się stosunki z ojcem. W związku z brakiem jakichkolwiek więzi rodzice podjęli decyzję o rozwodzie. Ojciec jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku, mama pracuje, ale niewiele zarabia. Ja i moja siostra możemy poświadczyć (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

Dla osób pozostających w związku małżeńskim ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jednego z małżonków rodzi poważne skutki prawne nie tylko w sferze wykonywania działalności gospodarczej upadłego małżonka ale również w sferze majątkowego ustroju małżeńskiego.             Kwestie wpływu ogłoszenia upadłości (...)

Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

Bez względu na to, z jakim postępowaniem cywilnym masz do czynienia, zastanawiasz się, co może być dowodem w Twojej sprawie. Zasady dotyczące powoływania dowodów dotyczą każdego rodzaju postępowania cywilnego (czyli takiego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego) – zarówno procesowego, jak i nieprocesowego (czy to w postępowaniu (...)

Umowa o pracę z członkiem rodziny

Umowa o pracę z członkiem rodziny

Wielokrotnie zdarza się, że członkowie rodziny pomagają w prowadzeniu działalności gospodarczej przez innego członka rodziny, która to pomoc ma charakter stały. Pomoc taka powinna być świadczona na podstawie umowy, czy to umowy o pracę, czy to umowy cywilnoprawnej. Niedocenianym i często unikanym w praktyce gospodarczej sposobem na zalegalizowanie świadczenia pracy przez członka (...)

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem obywatelką Polski, od 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem Francji, tam też mieszkam. Nasz syn ma podwójne obywatelstwo oraz 2 paszporty. Jestem ofiarą przemocy domowej, alkoholizmu małżonka, ciągłych gróźb dotyczących odebrania mi dziecka, chowania naszych paszportów itd. Mąż ma bardzo dobrą sytuację finansową, ja skończone (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków w czasie trwania małżeństwa i po rozwodzie

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków w czasie trwania małżeństwa i po rozwodzie

  Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe wspómałżonka Zasadą jest, iż podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka (wg art. 29 Ordynacji podatkowej). Małżonkowie (...)

Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków

Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków

  Podział majątku wspólnego ma na celu definitywne rozliczenie majątkowe małżonków (byłych małżonków), po ustaniu między nimi wspólności majątkowej. Uczestnicy postępowania działowego będą jednak często zmuszeni do dokonania dodatkowych czynności, które pozwolą na ostateczne załatwienie ich spraw majątkowych, a które mogą być podjęte (...)

Co uzasadnia zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną - opinia prawna

Co uzasadnia zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną - opinia prawna

  Stan faktyczny Jakie powody są ważne dla sądu przy orzekaniu o zniesieniu wspólności majątkowej ustawowej z datą wsteczną (art. 52 par. 1 i 2 kro)? Czy wypowiadał się na ten temat Sąd Najwyższy? Opinia prawna Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zmianami) Z ważnych powodów każdy z (...)

Europa musi być gotowa na zmiany demograficzne...

Europa musi być gotowa na zmiany demograficzne...

  Jeszcze sto lat temu ludność Europy stanowiła 15% światowej populacji, ale do roku 2050 udział ten zmniejszy się aż trzykrotnie. Parlament przyjął sprawozdanie w sprawie demograficznej przyszłości Europy, w którym proponuje m.in. ograniczenie wcześniejszych emerytur, zagwarantowanie praw do leczenia niepłodności i rodzin zastępczych, subwencje do emerytur w zależności (...)

Jakie są skutki cofnięcia zgody na rozwód?

Jakie są skutki cofnięcia zgody na rozwód?

Nie wiadomo, czy małżonek, który domagał się rozwodu bez orzekania o winie, może zmienić zdanie i w apelacji od wyroku uwzględniającego to żądanie domagać się ustalenia przez sąd wyłącznej winy współmałżonka. Z pytaniem w tej kwestii do Sądu Najwyższego zwrócił się sąd II instancji, do którego wypłynęła apelacja z takim żądaniem. Z pozwem rozwodowym (...)

Unia ułatwi rozwody

Unia ułatwi rozwody

Komisja Europejska zaproponowała wczoraj nowe zasady ułatwiające rozwody między małżonkami z różnych państw członkowskich. Jak podaje dziennik.pl mają się one stosować tylko do 10 krajów Wspólnoty biorących udział w tzw. „wzmocnionej współpracy", wśród których nie ma Polski. Istotą zmian jest wprowadzenie możliwości wyboru (...)

Sprawa o rozwód i separację a władza rodzicielska

Sprawa o rozwód i separację a władza rodzicielska

Art. 4451 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej, stosuje się przepisy o postępowaniu zabezpieczającym. Sąd Najwyższy stwierdził, że postępowanie (...)

Kiedy zmiana powództwa jest niedopuszczalna?

Kiedy zmiana powództwa jest niedopuszczalna?

Art. 439 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że powództwo wzajemne o rozwód lub o separację jest niedopuszczalne. Natomiast § 2 stanowi, że w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację. Zaś § 3, że strona pozwana w sprawie o rozwód może jednak również żądać rozwodu albo separacji. Strona pozwana w (...)

Czy apelacja od wadliwego wyroku rozwodowego po zawarciu nowego związku małżeńskiego przez jednego z rozwodzących się małżonków jest dopuszczalna?

Czy apelacja od wadliwego wyroku rozwodowego po zawarciu nowego związku małżeńskiego przez jednego z rozwodzących się małżonków jest dopuszczalna?

Artykuł 400 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński. Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli po wadliwie stwierdzonej prawomocności wyroku (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty utrzymania (...)

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

15 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Podstawę zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego w sprawach rozpoczętych w dniu wejścia w życie nowego (...)

Nie musimy się zgadzać na rozwód

Nie musimy się zgadzać na rozwód

Odmowa zgody na rozwód jest prawem małżonka niewinnego. Wynika tak z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie (I ACa 431/10) – informuje Rzeczpospolita. Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której mąż żądał rozwodu z winy obu stron. Żona wniosła o oddalenie powództwa, ponieważ – jak stwierdziła – nadal darzy męża głębokim uczuciem. Mąż przyznał natomiast, (...)

Bez kasacji w sprawach rozwodowych

Bez kasacji w sprawach rozwodowych

Wyroku w sprawie o rozwód nie można przedstawić do oceny Sądu Najwyższego. W sprawach tych, a także m.in. o separację i alimenty, skarga kasacyjna nie przysługuje. Tak jest od wejścia w życie ustawy z 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2005 r. nr 13, poz. 98), tj. od 6 lutego 2005 r. Sprawy o rozwód (...)

Alimenty na dorosłe dzieci w trakcie rozwodu

Alimenty na dorosłe dzieci w trakcie rozwodu

Sąd Okręgowy w trakcie procesu o rozwód postanowieniem zabezpieczył roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny i orzekł o alimentach na rzecz dorosłych, ale niesamodzielnych jeszcze dzieci. Sąd Apelacyjny, który rozpatrywał zażalenie na to postanowienie, powziął wątpliwość, czy czy po uchyleniu art. 443 k.p.c. i zmianie modelu postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód, (...)

Małżonka można eksmitować także w trakcie postępowania rozwodowego

Małżonka można eksmitować także w trakcie postępowania rozwodowego

Gdy małżonkowie się rozwodzą, ich wspólne zamieszkiwanie może być bardzo trudne. Zgodnie z art. 58 § 2 zdanie drugie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. O tym jednak (...)

Podział mieszkania w trakcie rozwodu – opinia prawna

Podział mieszkania w trakcie rozwodu – opinia prawna

Stan faktyczny Mam zamiar wnieść pozew o rozwód. W czasie trwania małżeństwa zostało zakupione mieszkanie, którego chcę się zrzec. Czy rozwód jest okolicznością wygodną do czynności zrzeczenia się mieszkania, czy lepiej dokonać tego później? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. (...)

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych - rozwód orzeczony za granicą

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych - rozwód orzeczony za granicą

  Zasadą jest, że orzeczenia wydawane przez sądy w sprawach cywilnych wywierają skutki prawne jedynie na terytorium tego państwa, w którym zostały wydane. Oczywiście od tej zasady przepisy prawne poszczególnych państw przewidują wyjątki. Zgodnie z prawem polskim skuteczność na obszarze Polski nie nadających się do wykonania w drodze egzekucji orzeczeń sądów (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny

Ostatnie wypowiedzi kardynała Christopha Schönborna, arcybiskupa Wiednia, dotyczące podejścia Kościoła do osób rozwiedzionych, wywołały dyskusję na temat tzw. rozwodów kościelnych. Okazuje się, że w Polsce sięga po nie coraz więcej osób.(...)Co więcej, rośnie też skuteczność takich pozwów. Kilka lat temu rozwodem kończył się co drugi wniosek rozpatrywany (...)

Rozwód a obowiązek podatkowy

Rozwód a obowiązek podatkowy

Kłopotów żony czy męża związanych z niepłaceniem podatków przez drugie z małżonków nie przecina separacja, rozwód ani nawet unieważnienie małżeństwa. Reguły odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka podatnika zostały unormowane oddzielnie w art. 110 ordynacji podatkowej. Małżonek podatnika odpowiada wówczas jako osoba trzecia. Zasady tej odpowiedzialności odnoszą się także (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wina w wyroku rozwodowym

Wina w wyroku rozwodowym

Czym różni się rozwód bez orzekania winy od rozwodu, w którym sąd orzeka winę jednego z małżonków? Jakie dodatkowe konsekwencje ponosi małżonek uznany za winnego rozwodu? Samo orzeczenie rozwodu (...)

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Czy czynniki takie jak: różnice charakterów, brak pożycia oraz osobne zamieszkanie małżonków są wystarczające do tego aby sąd uznał rozwód? Nie mamy dzieci - czy to w jakimś sensie sprzyja (...)

Jak przygotować się do rozwodu?

Jak przygotować się do rozwodu?

Chciałabym się rozwieść z moim mężem. Moim zdaniem doszło do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego między nami. Mój mąż w ogóle nie wykazuje inicjatywy żeby ratować nasze małżeństwo. (...)

Definicja trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego

Definicja trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego

Co oznacza termin "trwały rozkład pożycia", jak długo i w jakie okoliczności mają towarzyszyć rozkładowi żeby został uznany przez sąd za trwały rozkład pożycia małżeńskiego? Mąż nie (...)

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Sprawa rozwodowa trwa prawie dwa lata. Małżeństwo bezdzietne, totalny konflikt - rozmowa tylko przez adwokatów, w tle zakończone rozprawy o dostęp do domu i przymusową rozdzielność małżeńską, (...)

Przesłanki pozytywne i negatywne rozwodu

Przesłanki pozytywne i negatywne rozwodu

Jakie są pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu? Art.56. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.):§1.Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków (...)

Czy moja była żona może żądać ode mnie alimentów na siebie?

Czy moja była żona może żądać ode mnie alimentów na siebie?

6 lat temu rozwiodłem się z moją żoną. Rozwód wzięliśmy bez orzekania o winie któreś ze stron. Niedawno dowiedziałem się ze moja żona żąda ode mnie alimentów na nią. Jest to o tyle dziwne (...)

Separacja a rozwód

Separacja a rozwód

Mój mąż nadużywa alkoholu, mamy dwoje dzieci w wieku szkolnym, w wyniku spożywania alkoholu mąż staje się agresywny , bluźni wobec mnie i dzieci oraz używa przemocy. Chciałabym się dowiedzieć (...)

Przesłanki i czas trwania separacji

Przesłanki i czas trwania separacji

Czy orzeczenie separacji małżeństwa na skutek pozwu o separację jest ograniczone jakimiś terminami tj. czy orzeka się separację np. na 2 lata, czy też jest to decyzja bezterminowa? Czy będąc (...)

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

Mieszkam na stałe za granicą w Wielkiej Brytanii. Chciałbym uzyskać od sądu polskiego uznanie rozwodu zawartego za granicą, dokładnie w Tajlandii. Moja żona była Tajką, byliśmy małżeństwem (...)

Jakie skutki ma rozwód bez orzekania o winie?

Jakie skutki ma rozwód bez orzekania o winie?

Jakie skutki ma rozwód bez orzekania o winie? W kwestii skutków materialnoprawnych rozwodu bez orzekania o winie zasadnicze znaczenie będzie miał art. 60 par. 1 k.r.o.. Zgodnie z jego brzmieniem (...)

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Czy jest możliwe uzyskanie rozwodu po zawarciu ślubu konkordatowego? Możliwość zawarcia ślubu konmkordatowegom pojawiła się w Polsce po podpisaniu umowy pomiędzy RP a Watykanem - tzw. konkordatu. (...)

Różnice pomiędzy orzeczeniem rozwodu a separacją

Różnice pomiędzy orzeczeniem rozwodu a separacją

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją? Kiedy sąd orzeknie tylko separację, a nie rozwód? Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje, gdy sąd uzna, że między małżonkami (...)

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Małżeństwo żyje nie mając rozwodu żyje osobno w osobnych gospodarstwach domowych. Mają 2 dorosłych dzieci. Od 1997 roku na wniosek jednego z małżonków zapadł wyrok sądowy o rozdzielności (...)

Zajęcie wynagrodzenia za długi męża

Zajęcie wynagrodzenia za długi męża

Mąż prowadził działalność gospodarczą w roku 2002 do lutego 2004 r., następnie zlikwidował działalność. Nie wpłacał składek do ZUS i podatku do urzędu skarbowego. W miesiącu kwietniu 2004 (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy (...)

Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

Żona zamierza złożyć pozew o rozwód. Niestety podejrzewam, że chce jako argumentów użyć oskarżeń o stosowanie przeze mnie przemocy, co nie miało miejsca. Jaką wagę i znaczenie dla sądu mają (...)

Rozwód pod nieobecność małżonka

Rozwód pod nieobecność małżonka

Mam zamiar przeprowadzić sprawę rozwodową. Przyczyną jest zachowanie małżonka. Przebywa teraz za granicą. Nie wiadomo czy będzie chciał stawić się na rozprawę. Jaki wpływ na przebieg sprawy (...)

Rozwód a alimenty dla współmałżonka

Rozwód a alimenty dla współmałżonka

Chcę wnieść o rozwód. Jakie skutki prawne (zwłaszcza alimentacyjne wobec współmałżonka) rodzi wyrok bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem winy jednego z małżonków, a jaki z orzeczeniem (...)

Sprawa rozwodowa

Sprawa rozwodowa

Dnia 14.07.2003 Sąd Okręgowy w X orzekł separację mojego małżeństwa z orzeczeniem mojej winy. Mąż udowodnił przed sądem, że go zdradzałam. Obecnie dnia 22.12.2005 złożyłam pozew o rozwód (...)

Skutki zniesienia współwłasności

Skutki zniesienia współwłasności

Jestem już po zniesieniu wspólności majątkowej. Co zrobić aby żona wyprowadziła się z naszego wspólnego domu. Zniesienie wspólności majątkowej wyrokiem sądowym oznacza tylko, że od dnia (...)

Skutki majątkowe intercyzy

Skutki majątkowe intercyzy

Intercyza małżeńska jest zabezpieczeniem małżonków na wypadek rozwodu. Jak wygląda sytuacja w przypadku śmierci, któregoś z małżonków jeżeli mieli podpisaną intercyzę? Czy wtedy bierze (...)

Umowa notarialna przedwstępna

Umowa notarialna przedwstępna

Jesteśmy w trakcie rozwodu. Od dwóch lat mamy rozdzielność majątkową małżeńską. Żona zarządza całym naszym wspólnym majątkiem. Ponieważ to ja odszedłem od żony jej zależy na rozwodzie (...)

Czy w pozwie o rozwód żona może wnosić o nieorzekanie o winie oraz o alimenty dla pełnoletniego ich wspólnego dziecka?

Czy w pozwie o rozwód żona może wnosić o nieorzekanie o winie oraz o alimenty dla pełnoletniego ich wspólnego dziecka?

Żona wnosi pozew o rozwód w związku z wieloletnim trwałym i zupełnym rozkładem pożycia. Jest wspólne dziecko już pełnoletnie mieszkające z matką w jej mieszkaniu nabytym jeszcze przed ślubem. (...)

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Dostałem pozew o rozwód z orzeczeniem winy. Jeśli dojdę do porozumienia ze swoją żoną czy na rozprawie możemy wszystko zmienić i powiedzieć, że doszliśmy do porozumienia i że rozwód będzie (...)

Brak ślubu cywilnego a podział majątku

Brak ślubu cywilnego a podział majątku

Związek małżeński został zawarty tylko w kościele, jeszcze przed wejściem w życie konkordatu. Nie było ślubu cywilnego. Czy i jak możliwy jest podział majątku pomiędzy stronami na zasadach (...)

Rozwód a zniesienie wspólności majątkowej

Rozwód a zniesienie wspólności majątkowej

Proszę o wzór pozwu rozwodowego. Jak ustanowić rozdzielność majątkową (małżeńską)? Małżonkowie, których łączy wspólność majątkowa mogą ją znieść na dwa sposoby: na (...)

Rozwód z orzekaniem o winie, postępowanie dowodowe

Rozwód z orzekaniem o winie, postępowanie dowodowe

Jeśli otrzymam rozwód z orzeczeniem winy męża, jakie są tego skutki, co mi to da? Czy przy takim rozwodzie muszę mięć świadków na sprawie, czy wystarczy że mąż potwierdzi że to co napisze (...)

Apelacja w sprawie spadkowej

Apelacja w sprawie spadkowej

Sąd wydał werdykt, że dziedziczymy po ojcu. Niestety wyrok się nie uprawomocnił, ponieważ jedna ze stron wniosła apelację. Czy powinnam wnieść jakieś zażalenie? Apelację wniosła żona mojego (...)

Ustalenie kontaktów z dzieckiem a rozwód

Ustalenie kontaktów z dzieckiem a rozwód

Jestem w trakcie rozwodu. Była sprawa pojednawcza (bez rezultatu). Żona wyprowadziła się z córką (4,5 lat) do swojej mamy. Wiem, że teściowa cierpi na zaburzenia psychiczne (napady padaczko-podobne, (...)

FORUM PRAWNE

Komu należy się mieszkanie po rozwodzie?

Komu należy się mieszkanie po rozwodzie? Witam. Od 10 lat mieszkam z dziewczyną potem z narzeczoną wkońcu z żona w mieszkaniu które przepisane było na mnie w formie dożywocia jeszcze przed poznaniem (...)

separacja czy rozwód skutki prawne

separacja czy rozwód skutki prawne Wiem jakie są skutki prawne rozwodu, nie wiem natomiast do końca jakie są skutki separacji. Czy opłaty za założenie sprawy o rozwód i separacjię różnią się (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka Mój mąż bez mojej wiedzy narobił olbrzymich długów w trakcie trwania naszego małżeństwa. Kiedy jego sprawki wyszły na jaw, podpisaliśmy intercyzę. (...)

Separacja a rozwód!

Separacja a rozwód! Witam Jetsem on 8 miesięcy w separacji teraz chciałabym złożyc pozew o rozwód i mpje pytanie dotyczy czy muszę mieć zgodę męża czy automatycznie powinnam dostać rozwód (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

Witam. Zona zdradza mnie z kolega z pracy. Nie mam na to twardych dowodow. Posiadam jedynie dowody na

Witam. Zona zdradza mnie z kolega z pracy. Nie mam na to twardych dowodow. Posiadam jedynie dowody na Witam. Zona zdradza mnie z kolega z pracy. Nie mam na to twardych dowodow. Posiadam jedynie dowody (...)

SEPARACJA!

SEPARACJA! Chcialam zapytac,jak dlugo i w jakich przypadkach moze trwac okres separacji orzeczonej przez sad,jakie mozliwosci granice posiada taki stan rzeczy-slyszalam,ze na kazde dziecko w malzenstwie (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Czy należą mi się alimenty na dzieci?

Czy należą mi się alimenty na dzieci? Mam dwoje dzieci-15 miesięczne i 2 tygodniowe,nie pracuje ponieważ zajmuje się dziecmi,nie mam żadnych dochodów oprócz 130 zł rodzinnego na córki,obecnie (...)

Rozwód bez orzekania winy

Rozwód bez orzekania winy Czy mam szanse na otrzymanie rozwodu bez orzekania winy jeśli udowodnię, że jest od dawna fizyczny, emocjonalny i gospodarczy rozpad małżeństwa? Zgodnie z obowiązującymi (...)

Rozliczenie otrzymywanych alimentów

Rozliczenie otrzymywanych alimentów Witam wszystkich. Od niedawna jestem ojcem płacącym alimenty. Czytam posty na tym forum i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Moja jeszcze żona( wystąpiłem właśnie (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Kosztowny bład

Kosztowny bład Witam ! Za dwa tygodnie mam sprawe rozwodową zmężem . Mamy 3 letnego syna .Nie mieliśmy kontaktów ze sobą przez ponad pół roku aż do sylwestra kiedy to spotkaliśmy się i ....nie (...)

A co jak będę miała dzieckio z innym mężczyznom

A co jak będę miała dzieckio z innym mężczyznom Mam orzeczoną separację ale bardzo chcę rozwodu czy jak zajde w ciążę z innym partnerem to dostanę rozwód? (samira) mam bardzo podobny problem, (...)

Podział majątku w wypadku separacji

Podział majątku w wypadku separacji Separacja ? w odróżnieniu od rozwodu - nie powoduje ustania małżeństwa. Jednakże skutkiem separacji jest ustanie wspólności majątkowej między małżonkami, (...)

Alimenty dla dziecka, ktore ma matke Polke i niemieckie obywatelstwo.

Alimenty dla dziecka, ktore ma matke Polke i niemieckie obywatelstwo. Mam duzy problem, ja i moja siedmiomiesieczna coreczka jestesmy na stale zameldowane w niemczech, moja coreczka ma obywatelstwo niemieckaie (...)

CZY MOŻNA SIĘ ROZWIEŹĆ Z WARIATKA?

CZY MOŻNA SIĘ ROZWIEŹĆ Z WARIATKA? Witam! Mam pytanie - czy można dostać rozwód z kobietą, która od prawie roku unika rozpraw, a teraz na kilka dni przed kolejną rozprawą załatwiła sobie wariackie (...)

Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym

Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym W lipcu złożyłam pozew o alimenty.Dopiero wczoraj (10 styczeń) sąd zasądził alimenty na rzecz dziecka (po 6 miesięcach!). Ojciec dziecka od (...)

Porady prawne