28.11.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prokuratorzy w Niderlandach a ENA

Prokuratorzy w Niderlandach nie stanowią „wykonującego nakaz organu sądowego” w ramach wykonania europejskiego nakazu aresztowania, ponieważ mogą podlegać indywidualnym instrukcjom ze strony niderlandzkiego ministra sprawiedliwości - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 24 listopada 2020 r. w sprawie C-510/19 - Openbaar Ministerie i YU i ZV przeciwko AZ.

Porady prawne

Czego dotyczyła sprawa?

We wrześniu 2017 r. został wydany przez belgijskiego sędziego śledczego europejski nakaz aresztowania („ENA”) wobec AZ, obywatela belgijskiego, któremu zarzucono popełnienie czynów podrabiania dokumentów, posługiwania się podrobionymi dokumentami i oszustwa.

W grudniu 2017 r. AZ został aresztowany w Niderlandach i przekazany organom belgijskim na mocy decyzji rechtbank Amsterdam (sądu rejonowego w Amsterdamie, Niderlandy).

W styczniu 2018 r. sędzia śledczy, który wydał pierwotny ENA, wydał uzupełniający ENA w odniesieniu do innych czynów niż te, które były podstawą przekazania AZ, zwracając się w ten sposób do właściwych organów niderlandzkich o odstąpienie od stosowania zasady szczególności przewidzianej w decyzji ramowej w sprawie ENA (decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, Dz.U. 2002, L 190, s. 1, zmieniona decyzją ramową Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009, Dz.U. 2009, L 81, s. 24).

Zgodnie bowiem z tą zasadą osoba, która została przekazana wydającemu nakaz państwu członkowskiemu w wykonaniu ENA, nie może być ścigana, skazana lub pozbawiona wolności przez organy sądowe tego państwa członkowskiego za przestępstwo popełnione przed jej przekazaniem, inne niż to które było podstawą przekazania, chyba że wykonujący nakaz organ sądowy wyraził na to zgodę (artykuł 27 ust. 2, art. 27 ust. 3 lit. g) i art. 27 ust. 4 decyzji ramowej w sprawie ENA).

W lutym 2018 r. officier van justitie (prokurator) arrondissementsparket Amsterdam (prokuratury w Amsterdamie, Niderlandy) wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu ścigania zgodnie z uzupełniającym ENA.

AZ był zatem ścigany w Belgii za czyny wskazane w pierwotnym ENA i uzupełniającym ENA i skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności.

W tym kontekście hof van beroep te Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli, Belgia), do którego AZ wniósł apelację od wyroku skazującego, zmierza do ustalenia, czy prokuratora prokuratury w Amsterdamie można uznać za „wykonujący nakaz organ sądowy” w rozumieniu decyzji ramowej w sprawie ENA (pojęcie „wykonującego nakaz organu sądowego” zostało zdefiniowane w art. 6 ust. 2 decyzji ramowej w sprawie ENA), który w konsekwencji ma uprawnienie do wyrażenia zgody przewidzianej w tej decyzji ramowej.

Należy zauważyć, że ostatnio Trybunał wielokrotnie wypowiadał się w przedmiocie pojęcia „organu sądowego” w kontekście decyzji ramowej w sprawie ENA, a dokładniej w kwestii, czy można uznać, że prokuratorzy państw członkowskich są objęci tym pojęciem. Miał on zatem możliwość stwierdzenia, że tak było w przypadku prokuratury litewskiej, francuskiej, szwedzkiej i belgijskiej (zobacz odpowiednio wyroki: z dnia 27 maja 2019 r., PF (Prokurator generalny Litwy), C-509/18 (zob. komunikat prasowy nr 68/19); z dnia 12 grudnia 2019 r., Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg i Openbaar Ministerie (Prokuratorzy w Lyonie i Tours), C-566/19 PPU i C-626/19 PPU; z dnia 12 grudnia 2019 r., Openbaar Ministerie (Prokuratura Szwecji), C-625/19 PPU; i z dnia 12 grudnia 2019 r., Openbaar Ministerie (Prokurator królewski w Brukseli), C-627/19 PPU (zob. komunikat prasowy nr 156/19), lecz nie w przypadku prokuratury niemieckiej (zob. wyrok z dnia 27 maja 2019 r., OG i PI (Prokuratury w Lubece i w Zwickau), C-508/18 i C-82/19 PPU).

Chociaż wszystkie te sprawy dotyczyły pojęcia „wydającego [ENA] organu sądowego”, a nie pojęcia „wykonującego nakaz organu sądowego”, to jednak w tym wyroku wydanym w składzie wielkiej izby Trybunał stwierdził, że jego orzecznictwo w tej dziedzinie ma tutaj zastosowanie. Pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego” zostało zdefiniowane w art. 6 ust. 1 decyzji ramowej w sprawie ENA.

Ocena Trybunału

W pierwszej kolejności TSUE stwierdził, że podobnie jak pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego”, pojęcie „wykonującego nakaz organu sądowego” jest autonomicznym pojęciem prawa Unii i nie oznacza wyłącznie sędziów lub sądów.

Pojęcie to obejmuje bowiem również organy wymiaru sprawiedliwości, które uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w tym państwie członkowskim i działają w sposób niezależny przy wykonywaniu swoich obowiązków związanych z wydaniem ENA, w szczególności w stosunku do władzy wykonawczej, oraz wykonują swoje funkcje w ramach procedury odpowiadającej wymogom skutecznej ochrony sądowej.

W celu określenia treści pojęcia „wykonującego nakaz organu sądowego” Trybunał zastosował zatem te same kryteria, które zostały wypracowane w orzecznictwie dotyczącym „wydających nakaz organów sądowych”, co zostało uzasadnione faktem, że status i charakter tych dwóch organów sądowych są takie same, pomimo że organy te wykonują odrębne zadania. Trybunał wskazał na kilka elementów pozwalających dojść do tego wniosku.

Podkreślił, że orzeczenie w sprawie wykonania ENA, takie jak dotyczące jego wydania, powinno zostać wydane przez organ sądowy spełniający wymogi skutecznej ochrony sądowej, w tym gwarancji niezawisłości.

Ponadto Trybunał stwierdził, że podobnie jak wydanie ENA, wykonanie ENA może naruszać wolność osoby, której dotyczy nakaz, ponieważ wykonanie to doprowadzi do aresztowania tej osoby w celu jej przekazania. Ponadto Trybunał dodał, że w przeciwieństwie do procedury wydawania ENA, w odniesieniu do której istnieje dwupoziomowa ochrona praw podstawowych, na etapie wykonania ENA interwencja wykonującego nakaz organu sądowego stanowi jedyny poziom ochrony przewidziany w decyzji ramowej w sprawie ENA pozwalający osobie, której dotyczy nakaz, korzystać ze wszystkich gwarancji właściwych dla wydawania orzeczeń sądowych.

W drugiej kolejności TSUE orzekł, że niezależnie od tego, czy organ sądowy udzielający zgody na odstąpienie od zasady szczególności powinien być tym samym organem, który wykonał ENA, zgoda ta nie może zostać udzielona przez prokuratora państwa członkowskiego, który pomimo że uczestniczy w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, może otrzymywać w ramach wykonywania swoich uprawnień decyzyjnych indywidualne instrukcje ze strony władzy wykonawczej. Taki prokurator nie spełnia bowiem przesłanek koniecznych do uznania go za „wykonujący nakaz organ sądowy”.

Zdaniem zaś Trybunału, w celu wyrażenia zgody, a tym samym odstąpienia od zastosowania zasady szczególności, wymagana jest interwencja organu spełniającego te przesłanki. Decyzja ta różni się bowiem od decyzji dotyczącej wykonania ENA i wywołuje w odniesieniu do osoby, której dotyczy nakaz, skutki odmienne od skutków tej ostatniej decyzji.

TSUE podkreślił w szczególności, że nawet jeśli osoba ta została już przekazana wydającemu nakaz organowi sądowemu, to z uwagi na to, że żądana zgoda dotyczy innego przestępstwa niż to, które uzasadniało przekazanie, może ona naruszać wolność tej osoby, ponieważ może prowadzić do skazania jej za przestępstwo przewidujące surowszą karę.

W omawianej sprawie Trybunał zauważył, że zgodnie z prawem niderlandzkim, chociaż decyzja o wykonaniu ENA należy ostatecznie do sądu, to jednak decyzja o wyrażeniu zgody jest podejmowana wyłącznie przez prokuratora. Ponieważ zaś ten ostatni może podlegać indywidualnym instrukcjom ze strony niderlandzkiego ministra sprawiedliwości, nie stanowi on „wykonującego nakaz organu sądowego”.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

ENA lepszy niż nakaz ekstradycji

ENA lepszy niż nakaz ekstradycji

Polska jest liderem wśród państw UE pod względem liczby wydawanych europejskich nakazów aresztowania. Ich skuteczność coraz bardziej doceniają nasi sędziowie i prokuratorzy W ubiegłym roku polskie sądy wydały 2421 ENA, które są żądaniem wydania osoby podejrzanej w celu przeprowadzenia (...)

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości  polskich sądów...

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów...

14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego dotyczące obowiązku państwa członkowskiego UE polegającego na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 1 akapit (...)

TSUE o polskich kredytach frankowych

TSUE o polskich kredytach frankowych

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący skutków stosowania postanowień niedozwolonych. Wyrok nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów, jednak ma znaczenie dla postępowań sądowych oraz konsumentów, których umowy zawierają klauzule niedozwolone. Zdaniem (...)

TSUE o polskiej KRS

TSUE o polskiej KRS

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu 2 marca 2021 r. wydał wyrok w polskiej sprawie C-824/18 - A.B. i in. (dot. powołania sędziów Sądu Najwyższego i odwołania). Wynika z niego, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyrok TSUE ws. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko (...)

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, Minister Finansów wydał 12 października 2018 r. interpretację ogólną (nr PT3.8101.2.2018) w (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta (...)

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Minister Finansów dnia 2 stycznia 2020 r. wydał interpretację ogólną w sprawie stawki VAT stosowanej do usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling). Co z niej wynika? ##baner## Czego dotyczy interpretacja (...)

Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów wyjaśnił zwolnienie od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych oraz agentów rozliczeniowych (...)

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Resort finanów rozpoczął konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Potrwają one do 12 października 2018 r. Czego dotyczą konsultacje? Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dot. VAT w zakresie (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania (...)

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz zgłaszanymi wątpliwościami w kwestii zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku usług przechowywania instrumentów finansowych, uzasadnione było przedstawienie (...)

Niedopuszczalność pytań prejudycjalnych polskich sędziów

Niedopuszczalność pytań prejudycjalnych polskich sędziów

TSUE stwierdził niedopuszczalność pytań prejudycjalnych polskich sędziów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzielił stanowisko Polski poparte przez Komisję Europejską i Rzecznika Generalnego TSUE, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym są niedopuszczalne. ##baner## Trybunał (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - (...)

Skonsultuj VAT od transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych

Skonsultuj VAT od transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych

Do 15 września 2019 r. trwają konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych. ##baner## Po co są konsultacje? Uwzględniając wątpliwości co do prawidłowego sposobu opodatkowania transakcji (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał (...)

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Zapadł ważny wyrok dla posiadaczy kredytów konsumenckich. Gdy wcześniej spłacimy pożyczkę, bank musi nam oddać wszystkie jej koszty proporcjonalnie obniżone – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Zgodnie z niedawnym wyrokiem kredytodawcy muszą rozliczyć się m.in. (...)

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 listopada 2019 r. wydał w trybie prejudycjalnym wyrok w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa oraz CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu. Wynika z niego, iż sąd odsyłający powinien zbadać (...)

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości  polskich sądów...

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów...

14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego dotyczące obowiązku państwa członkowskiego UE polegającego na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 1 akapit (...)

TSUE o polskich kredytach frankowych

TSUE o polskich kredytach frankowych

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący skutków stosowania postanowień niedozwolonych. Wyrok nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów, jednak ma znaczenie dla postępowań sądowych oraz konsumentów, których umowy zawierają klauzule niedozwolone. Zdaniem (...)

TSUE o polskiej KRS

TSUE o polskiej KRS

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu 2 marca 2021 r. wydał wyrok w polskiej sprawie C-824/18 - A.B. i in. (dot. powołania sędziów Sądu Najwyższego i odwołania). Wynika z niego, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyrok TSUE ws. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko (...)

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, Minister Finansów wydał 12 października 2018 r. interpretację ogólną (nr PT3.8101.2.2018) w (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta (...)

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Minister Finansów dnia 2 stycznia 2020 r. wydał interpretację ogólną w sprawie stawki VAT stosowanej do usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling). Co z niej wynika? ##baner## Czego dotyczy interpretacja (...)

Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów wyjaśnił zwolnienie od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych oraz agentów rozliczeniowych (...)

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Resort finanów rozpoczął konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Potrwają one do 12 października 2018 r. Czego dotyczą konsultacje? Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dot. VAT w zakresie (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania (...)

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz zgłaszanymi wątpliwościami w kwestii zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku usług przechowywania instrumentów finansowych, uzasadnione było przedstawienie (...)

Niedopuszczalność pytań prejudycjalnych polskich sędziów

Niedopuszczalność pytań prejudycjalnych polskich sędziów

TSUE stwierdził niedopuszczalność pytań prejudycjalnych polskich sędziów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzielił stanowisko Polski poparte przez Komisję Europejską i Rzecznika Generalnego TSUE, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym są niedopuszczalne. ##baner## Trybunał (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - (...)

Skonsultuj VAT od transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych

Skonsultuj VAT od transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych

Do 15 września 2019 r. trwają konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych. ##baner## Po co są konsultacje? Uwzględniając wątpliwości co do prawidłowego sposobu opodatkowania transakcji (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał (...)

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Zapadł ważny wyrok dla posiadaczy kredytów konsumenckich. Gdy wcześniej spłacimy pożyczkę, bank musi nam oddać wszystkie jej koszty proporcjonalnie obniżone – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Zgodnie z niedawnym wyrokiem kredytodawcy muszą rozliczyć się m.in. (...)

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 listopada 2019 r. wydał w trybie prejudycjalnym wyrok w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa oraz CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu. Wynika z niego, iż sąd odsyłający powinien zbadać (...)

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 29 marca 2022 r. wydał wyrok w sprawie C-132/20 - Getin Noble Bank. Wskazał w nim, że sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo członkowskie nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności (...)

Operator wyszukiwarki musi segregować linki

Operator wyszukiwarki musi segregować linki

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-136/17 - GC i in. przeciwko Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Wskazał w nim, że zakaz przetwarzania niektórych kategorii wrażliwych danych osobowych ma zastosowanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nakaz europejski- wyrok TK

Nakaz europejski- wyrok TK

Czy aktualnie przepisy dotyczace europejskiego nazazu aresztowania są obowiązujące? Jakie orzeczenia w tej materii zostały wydane przez TK? Na czym polega zastosowanie instytucji europejskiego nakzau (...)

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania

Jakiś czas temu zgłosiłem się na komisariacie w Hiszpanii, gdzie dowiedziałem się, że zostaję zatrzymany na podstawie ENA, a następnie zgodziłem się na transport do Polski i odpowiadanie mi (...)

Procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania

Procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania

Jak wygląda procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania? Europejski nakaz aresztowania wydaje się, gdy istnieje podejrzenie, że osoba ścigana za przestępstwo (...)

Umowy o ekstradycji

Umowy o ekstradycji

Z jakimi państwami Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji? Obecnie Polska ma podpisane umowy dotyczące ekstradycji z następującymi państwami: Arabska Republika Egiptu, Australia Austria Belgia, Białoruś Francja, Indie, Irak, Jugosławia, Korea (...)

List gończy i ekstradycja

List gończy i ekstradycja

Jeśli zostanie wszczęte dochodzenie przeciwko danej osobie w sprawie oszustwa w postaci wyłudzenia pożyczki, to czy organy ścigania wydadzą list gończy i będą wnioskować o ekstradycję tej osoby, (...)

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Dłużnik złożył zarzuty od nakazu zapłaty i został wezwany do ich opłacenia. Nie zrobił tego w terminie ani nie wniósł o zwolnienie z kosztów sądowych.Czy tej sytuacji sąd odrzucając zarzuty (...)

Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

Możliwe, że pozwę dłużnika z Wielkiej Brytanii przed tamtejszym sądem o zapłatę. Kwota nie jest wielka, ale szkoda ją za darmo oddawać (z drugiej strony nieopłacalne jest zatrudnianie brytyjskiej (...)

Nakaz europejski- wyrok TK

Nakaz europejski- wyrok TK

Czy aktualnie przepisy dotyczace europejskiego nazazu aresztowania są obowiązujące? Jakie orzeczenia w tej materii zostały wydane przez TK? Na czym polega zastosowanie instytucji europejskiego nakzau (...)

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania

Jakiś czas temu zgłosiłem się na komisariacie w Hiszpanii, gdzie dowiedziałem się, że zostaję zatrzymany na podstawie ENA, a następnie zgodziłem się na transport do Polski i odpowiadanie mi (...)

Procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania

Procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania

Jak wygląda procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania? Europejski nakaz aresztowania wydaje się, gdy istnieje podejrzenie, że osoba ścigana za przestępstwo (...)

Umowy o ekstradycji

Umowy o ekstradycji

Z jakimi państwami Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji? Obecnie Polska ma podpisane umowy dotyczące ekstradycji z następującymi państwami: Arabska Republika Egiptu, Australia Austria Belgia, Białoruś Francja, Indie, Irak, Jugosławia, Korea (...)

List gończy i ekstradycja

List gończy i ekstradycja

Jeśli zostanie wszczęte dochodzenie przeciwko danej osobie w sprawie oszustwa w postaci wyłudzenia pożyczki, to czy organy ścigania wydadzą list gończy i będą wnioskować o ekstradycję tej osoby, (...)

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Dłużnik złożył zarzuty od nakazu zapłaty i został wezwany do ich opłacenia. Nie zrobił tego w terminie ani nie wniósł o zwolnienie z kosztów sądowych.Czy tej sytuacji sąd odrzucając zarzuty (...)

Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

Możliwe, że pozwę dłużnika z Wielkiej Brytanii przed tamtejszym sądem o zapłatę. Kwota nie jest wielka, ale szkoda ją za darmo oddawać (z drugiej strony nieopłacalne jest zatrudnianie brytyjskiej (...)

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania

Jakiś czas temu zgłosiłem się na komisariacie w Hiszpanii, gdzie dowiedziałem się, że zostaję zatrzymany na podstawie ENA, a następnie zgodziłem się na transport do Polski i odpowiadanie mi (...)

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania

Jakiś czas temu zgłosiłem się na komisariacie w Hiszpanii, gdzie dowiedziałem się, że zostaję zatrzymany na podstawie ENA, a następnie zgodziłem się na transport do Polski i odpowiadanie mi (...)

Procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania

Procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania

Jak wygląda procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania? Europejski nakaz aresztowania wydaje się, gdy istnieje podejrzenie, że osoba ścigana za przestępstwo (...)

FORUM PRAWNE

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania Czy może zostać na mnie wydany Europejski nakaz Aresztowania, jeśli przebywam od 3 lat za granica , a w Polsce mam nie zapłacone kredyty? A jeśli nie stawiłem się jako (...)

Pomoc z kredytem we frankach

Pomoc z kredytem we frankach Cześć, mamy z żoną kredyt we frankach. Nie jest to oczywiście korzystna sytuacja pod względem prawnym. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że coś można z tym zrobić, (...)

Dobry prawnik potrzebny

Dobry prawnik potrzebny Witam wszystkich. Przygotowuję się do sądowej batalii w sprawie związanej z kredytem we frankach. Szukam dobrego adwokata lub kancelarii, kogoś, kto poprowadzi moją sprawę (...)

Kredyt we frankach - jak sie uwolnić?

Kredyt we frankach - jak sie uwolnić? Witam, mój znajomy polecił mi kancelarię LEX: www.pozewfranki.pl, w której ponoć mają specjalistów od odzyskiwania pieniędzy z kredytów frankowych. Czy ktoś (...)

Pomoc z kredytem we frankach

Pomoc z kredytem we frankach Cześć, mamy z żoną kredyt we frankach. Nie jest to oczywiście korzystna sytuacja pod względem prawnym. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że coś można z tym zrobić, (...)

Dobry prawnik potrzebny

Dobry prawnik potrzebny Witam wszystkich. Przygotowuję się do sądowej batalii w sprawie związanej z kredytem we frankach. Szukam dobrego adwokata lub kancelarii, kogoś, kto poprowadzi moją sprawę (...)

Kredyt we frankach - jak sie uwolnić?

Kredyt we frankach - jak sie uwolnić? Witam, mój znajomy polecił mi kancelarię LEX: www.pozewfranki.pl, w której ponoć mają specjalistów od odzyskiwania pieniędzy z kredytów frankowych. Czy ktoś (...)

czy za art.271 par.1 i 286 par.1 moze byc wystawiony europejski nakaz aresztowania

czy za art.271 par.1 i 286 par.1 moze byc wystawiony europejski nakaz aresztowania czy za art.271 par.1 i 286 par.1 moze byc wystawiony europejski nakaz aresztowania ENA może mieć zastosowanie w stosunku (...)

czy komornik może wydać europejski nakaz aresztowania?

czy komornik może wydać europejski nakaz aresztowania? czy komornik może wydać europejski nakaz aresztowania?

kto moze wycofac europejski nakaz aresztowania alimenty uk?

kto moze wycofac europejski nakaz aresztowania alimenty uk? kto moze wycofac europejski nakaz aresztowania alimenty uk?

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania Czy może zostać na mnie wydany Europejski nakaz Aresztowania, jeśli przebywam od 3 lat za granica , a w Polsce mam nie zapłacone kredyty? A jeśli nie stawiłem się jako (...)

czy za art.271 par.1 i 286 par.1 moze byc wystawiony europejski nakaz aresztowania

czy za art.271 par.1 i 286 par.1 moze byc wystawiony europejski nakaz aresztowania czy za art.271 par.1 i 286 par.1 moze byc wystawiony europejski nakaz aresztowania ENA może mieć zastosowanie w stosunku (...)

czy komornik może wydać europejski nakaz aresztowania?

czy komornik może wydać europejski nakaz aresztowania? czy komornik może wydać europejski nakaz aresztowania?

kto moze wycofac europejski nakaz aresztowania alimenty uk?

kto moze wycofac europejski nakaz aresztowania alimenty uk? kto moze wycofac europejski nakaz aresztowania alimenty uk?

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania ENA ma zastosowanie w stosunku do wszystkich czynów, które w świetle prawa obowiązującego w państwie wydającym nakaz?? Są jakies ograniczenia wyrokowe??

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania Witam wszystkich. Na początku przepraszam za temat, wiem że był już poruszany na forum aczkolwiek nie znalazłam nigdzie informacji które mogłyby mi pomóc. Sprawa wygląda (...)

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania Poszukuje Adwokata-obroncy w sprawie karnej. Sprawa dotyczy mego meza, jestesmy za granica i potrzeba nam jest ruszyc sprawe od strony polskiej. Bardzo prosze o namiary/kontakty.

Europejski Nakaz Aresztowania - szukam adwokata

Europejski Nakaz Aresztowania - szukam adwokata Witam, mój brat został w piątek zatrzymany w Wielkiej Brytanii w ramach ENA i w przyszłym tygodniu ma być przesłany do Polski, chyba do Warszawy najpierw, (...)

europejski nakaz aresztowania i przedawnienie

europejski nakaz aresztowania i przedawnienie prosze o pomoc - mój chłopak 10 lat temu miał firme i po wykonaniu zamówienia klient nie zapłacił - chodziło o dość dużą kwotę. Mój chłopak w (...)

Pytanie o ENA. Europejski Nakaz Aresztowania.

Pytanie o ENA. Europejski Nakaz Aresztowania. Czy ENA może mieć zastosowanie w stosunku do wszystkich czynów, które w świetle prawa obowiązującego w państwie wydającym nakaz? Jakie są tego dokładne (...)

List gonczy - kilka pytan

List gonczy - kilka pytan Witam . Obecnie przebywam zaagranica . Pozostawilam w Polsce kilka niesplaconych pozyczek ( nie byly to wielkie kwoty ) jedna z firm zglosila sprawe na policje . z powodu iz (...)

Porady prawne